Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om certificering, generelt
BL 6-03
Udgave 5, 16. juni 1999

 

I medfør af § 32, stk. 2, § 34, § 37, § 38, § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter), seneste udgave.

 

1.2 BL 9-6, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner, seneste udgave.

 

1.3 BL 9-12, Bestemmelser om ultralette gyroplaner, seneste udgave.

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter

 • generelle bestemmelser for udstedelse af certifikat som fører af flyvemaskine, helikopter, svævefly, friballon, ultralet flyvemaskine eller ultralet gyroplan og for udstedelse af certifikat som flyvemaskinist, kabinebesætningsmedlem, flyvemekaniker, flyveklarerer, flyveleder og AFIS-operatør,

 

 • bestemmelser om visse pligter for certifikat- og bevisindehavere og

 

 • bestemmelser om udstedelse og omfang af de enkelte certifikater.

 

3. Generelt

 

3.1 Personer, der udfører tjeneste på dansk registreret luftfartøj i stilling som

 

 1. luftfartøjsfører,
 2.  

 3. flyvemaskinist,
 4.  

 5. kabinebesætningsmedlem,

 

eller udfører tjeneste i stilling som

 

 1. flyvemekaniker,
 2.  

 3. flyveklarerer,
 4.  

 5. flyveleder eller
 6.  

 7. AFIS-operatør,

 

samt personer, der udfører tjeneste som luftfartøjsfører på dansk ultralet flyvemaskine, jf. BL 9-6, eller gyroplan, jf. BL 9-12, skal være i besiddelse af certifikat eller bevis, udstedt eller godkendt af Statens Luftfartsvæsen, eller udstedt af et JAA-medlemsland i henhold til JAR-FCL, jf. BL 6-09.

 

3.2 Teoretisk og/eller praktisk uddannelse skal foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt - eller for uddannelse til privatflyvercertifikat (PPL) registreret - af Statens Luftfartsvæsen til den pågældende form for uddannelse.

 

3.3 Ansøgning om udstedelse, udvidelse, fornyelse eller godkendelse af certifikat og/eller bevis fremsendes til Statens Luftfartsvæsen på en autoriseret formular, vedlagt den dokumentation, der er foreskrevet for den pågældende certificering, samt gebyr i henhold til gebyrreglementet for Statens Luftfartsvæsen.

 

3.4 Statens Luftfartsvæsen kan nægte at udstede certifikat til en person, som efter luftfartsvæsenets skøn ikke kan anses for ædruelig.

 

Anm.: Forinden certifikat eller bevis udstedes, undersøger Statens Luftfartsvæsen, hvorvidt ansøgeren har været i besiddelse af certifikat eller bevis, som er inddraget administrativt, eller som er frakendt ubetinget i medfør af luftfartslovens § 150. Endvidere undersøges det ved indhentning af erklæring fra politiet eller på anden måde, om den pågældende har været i besiddelse af kørekort til motordrevet køretøj, der er inddraget administrativt, om retten til at føre sådant køretøj er frakendt i medfør af færdselslovens § 125, samt om der foreligger oplysninger, der tyder på, at den pågældende på grund af manglende fysisk eller psykisk egnethed eller på grund af manglende ædruelighed ikke opfylder betingelserne for at erhverve certifikat eller bevis.

 

4. Ugyldighedsgrunde

 

4.1 Et certifikat eller bevis er ugyldigt, hvis

 

 1. gyldighedstiden er udløbet,
 2.  

 3. helbredsmæssig godkendelse i det omfang, hvori en sådan er fornøden, ikke foreligger,
 4.  

 5. eventuelle betingelser om dansk bopæl eller ansættelse i dansk luftfartsforetagende, der er fastsat for de enkelte certifikattyper, ikke længere er opfyldt, uden at dispensation er meddelt,
 6.  

 7. indehaveren i et tidsrum, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for vedkommende certifikat eller bevis, ikke har opfyldt kravene for fortsat udøvelse af den pågældende rettighed, eller
 8.  

 9. retten til at udføre den tjeneste, som certifikatet eller beviset giver ret til, er inddraget administrativt, jf. luftfartslovens § 150, stk. 5 og stk. 8, eller frakendt ubetinget ved dom, jf. luftfartslovens § 150, og straffelovens § 79.

 

4.2 Statens Luftfartsvæsen vil erklære et certifikat eller bevis ugyldigt, hvis det bliver bekendt med,

 

 1. at indehaveren ikke længere kan anses for ædruelig,
 2.  

 3. at indehaveren ikke længere opfylder de helbredskrav, der er fastsat for certifikatet eller beviset,
 4.  

 5. at indehaveren ikke længere opfylder de teoretiske eller praktiske duelighedskrav, der er gældende for certifikatet eller beviset, eller
 6.  

 7. at der ved udstedelse, fornyelse, udvidelse eller godkendelse af certifikatet eller beviset er givet urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, som efter Statens Luftfartsvæsens skøn er af væsentlig betydning for besiddelse af certifikatet eller beviset.

 

4.3 Et ugyldigt certifikat eller bevis skal straks indsendes til Statens Luftfartsvæsen.

 

4.4 Statens Luftfartsvæsen kan, når det erklærer et certifikat eller bevis ugyldigt i henhold til pkt. 4.2 b. og c., begrænse ugyldigheden til kun at omfatte en del af certificeringen.

 

4.5 Statens Luftfartsvæsen kan sætte et certifikat eller bevis ud af kraft indtil videre, hvis der opstår begrundet formodning om, at certifikatet eller beviset skal erklæres ugyldigt i henhold til pkt. 4.2.

 

4.6 En indehaver af certifikat eller bevis er pligtig til efter anmodning at meddele sådanne oplysninger og underkaste sig sådanne prøver og undersøgelser, som Statens Luftfartsvæsen finder fornødne for at kunne tage stilling til, hvorvidt en ugyldighedsgrund foreligger.

 

5. Pligter for certifikat- og bevisindehavere

 

5.1 Indehavere af certifikat eller bevis, hvis gyldighed er betinget af en helbredsmæssig godkendelse, har pligt til skriftligt at meddele Statens Luftfartsvæsen følgende:

 

 1. Enhver sygdom, der gør indehaveren uegnet til at udøve certifikatets rettigheder i mere end 21 dage.
 2.  

 3. Enhver personskade af betydning, der gør den pågældende uegnet til at udøve certifikatets rettigheder.
 4.  

 5. Graviditet.

 

5.2 Indehavere af certifikat eller bevis, hvis gyldighed er betinget af en helbredsmæssig godkendelse, skal søge rådgivning hos Statens Luftfartsvæsen eller en autoriseret flyvelæge, hvis den pågældende

 

 1. har været indlagt på hospital eller klinik i mere end 12 timer,
 2.  

 3. har været underkastet invasiv, herunder operativ behandling,
 4.  

 5. påbegynder regelmæssig medikamentel behandling eller
 6.  

 7. kommer i en tilstand, der nødvendiggør brug af optiske, mekaniske eller akustiske hjælpemidler.

 

Anm.: Invasiv behandling omfatter enhver lægelig behandling, hvor legemsoverfladen gennemtrænges, d.v.s. ud over operationer f.eks. indsprøjtninger og mindre lokale indgreb.

 

5.3 Indehavere af certifikat eller bevis, hvortil der stilles krav om farvesans, må under udøvelse af certifikatets/bevisets rettigheder kun anvende solbriller eller andre briller med absorberende glas i dagslys og da kun, hvis glassene er ikke-polariserende og har samme farvedæmpende egenskaber som klare glas, d.v.s. at kun nuancer i gråt kan tillades.

 

5.4 Certifikat og/eller bevis udstedt eller godkendt af Statens Luftfartsvæsen skal kunne forevises under udøvelse af certifikatets/bevisets rettigheder, og indehaveren skal til enhver tid under udøvelse af certifikatets/bevisets rettigheder være i stand til over for luftfartsmyndighederne at dokumentere, at de fastsatte vilkår for at udøve certifikatets rettigheder, er opfyldt.

 

Anm.: Indehavere af certifikat eller bevis udstedt af Statens Luftfartsvæsen i medfør af denne BL skal holde sig underrettet om de bestemmelser, der til enhver tid er gældende, og som er af betydning for den tjeneste, som den pågældende certificering berettiger til.

 

6. Luftfartøjsgruppering

 

6.1 Kategorier af luftfartøjer

 

 1. Flyvemaskine.
 2.  

 3. Helikopter.
 4.  

 5. Svævefly.
 6.  

 7. Friballon.
 8.  

 9. Ultralet flyvemaskine.
 10.  

 11. Ultralet gyroplan.

 

6.2 Klasser af flyvemaskiner

 

Én-pilot flyvemaskiner, der ikke i henhold til JAR-FCL 1 kræver typerettighed, inddeles i følgende klasser:

 

 1. Alle én-motorede, stempelmotordrevne landflyvemaskiner.
 2.  

 3. Alle én-motorede, stempelmotordrevne søflyvemaskiner.
 4.  

 5. Alle motorsvævefly til rejsebrug (touring motor gliders).
 6.  

 7. Alle én-motorede turboprop landflyvemaskiner af samme fabrikat.
 8.  

 9. Alle én-motorede turboprop søflyvemaskiner af samme fabrikat.
 10.  

 11. Alle flermotorede stempelmotordrevne landflyvemaskiner.
 12.  

 13. Alle flermotorede stempelmotordrevne søflyvemaskiner.

 

7. Luftfartøjsfører

 

7.1 Flyvemaskine

 

Certifikat som luftfartøjsfører/flyvemaskine udstedes gældende for en eller flere klasser og/ eller typer af flyvemaskine.

 

7.2 Helikopter

 

Certifikat som luftfartøjsfører/helikopter udstedes gældende for en eller flere typer af helikopter.

 

7.3 Svævefly

 

Certifikat som luftfartøjsfører/svævefly udstedes gældende for svævefly med standard luftdygtighedsbevis og/eller for et specifikt svævefly, som ikke har standard luftdygtighedsbevis.

 

7.4 Friballon

 

Certifikat som luftfartøjsfører/friballon udstedes gældende for gas- og/eller varmluftballon.

 

7.5 Ultralet flyvemaskine

 

Certifikat som luftfartøjsfører/ultralet flyvemaskine udstedes gældende for en eller flere klasser af ultralet flyvemaskine (A eller B), jf. BL 9-6.

 

7.6 Ultralet gyroplan

 

Certifikat som luftfartøjsfører udstedes gældende for ultralet gyroplan, jf. BL 9-12

 

7.7 Udvidelse

 

Udvidelse af et certifikat til andre klasser eller typer kan ske for tjeneste i en eller flere af følgende funktioner:

 

 1. Luftfartøjschef eller
 2.  

 3. andenpilot.

 

8. Flyvemaskinist og flyvemekaniker

 

Certifikat som flyvemaskinist eller flyvemekaniker udstedes gældende for en eller flere luftfartøjstyper, for flyvemekanikere tillige med angivelse af motortyper.

 

9. Flyveleder

 

9.1 Certifikat som flyveleder udstedes gældende for en eller flere af følgende tjenester:

 

 1. Tårnkontroltjeneste.
 2.  

 3. Tårnkontroltjeneste med anvendelse af radar.
 4.  

 5. Indflyvningskontroltjeneste.
 6.  

 7. Indflyvningskontroltjeneste med anvendelse af radar.
 8.  

 9. Indflyvningskontroltjeneste med præcisionsradarindflyvning (PAR-indflyvning).
 10.  

 11. Områdekontroltjeneste.
 12.  

 13. Områdekontroltjeneste med anvendelse af radar.

 

9.2 Certifikatrettigheden omfatter tjeneste ved den lufttrafiktjenesteenhed, hvor indehaveren ved påtegninger i certifikatet kan dokumentere at have gennemgået en uddannelse i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat herfor.

 

10. AFIS-operatør

 

10.1 AFIS-certifikat udstedes gældende for udøvelse af flyvepladsflyveinformationstjeneste.

 

10.2 Certifikatrettigheden omfatter tjeneste ved den AFIS-enhed, hvor indehaveren ved påtegning i certifikatet, kan dokumentere at have gennemgået en uddannelse i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat herfor.

 

11. Kabinebesætningsmedlem

 

Certifikat som kabinebesætningsmedlem udstedes gældende for tjeneste på luftfartøj af

den type, hvorpå indehaveren ved et bevis, der er knyttet til certifikatet, kan dokumentere at have gennemgået en uddannelse i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat herfor.

 

12. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

13. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

14. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 3.1, pkt. 4.3, pkt. 4.6 og afsnit 5 straffes med bøde.

 

15. Ikrafttræden

 

15.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 1999.

 

15.2 Samtidig ophæves BL 6-03, 4. udgave af 7. april 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. juni 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen