Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyveklarercertifikat, K-certifikat,
BL 6-66
Udgave 3, 16. juni 1999

 

 

I medfør af § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokument

 

BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter

 

 • bestemmelser for den teoretiske uddannelse til flyveklarerercertifikat, herunder afholdelse af de teoretiske prøver,

 

 • bestemmelser for den praktiske uddannelse til flyveklarerercertifikat,

 

 • bestemmelser for udstedelse af flyveklarerercertifikat og

 

 • vilkårene for, at en certifikatindehaver kan udføre tjeneste som flyveklarerer.

 

3. Teoretisk uddannelse

 

3.1 Den teoretiske uddannelse skal foregå ved en godkendt uddannelsesvirksomhed, jf. BL 6-03, pkt. 3.2.

 

3.2 Den teoretiske uddannelse til flyveklarerercertifikat skal omfatte følgende fag:

 

 • Love og bestemmelser.
 • Meteorologi.
 • Navigation.
 • Instrumenter/avionics.
 • Aerodynamik/præstation.
 • Luftfartøjer/motorer/systemer.
 • Menneskelig ydeevne og begrænsning.
 • Application.

 

Uddannelsen skal afsluttes med en prøve, der er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen. Der afholdes ikke prøve i faget Luftfartøjer/motorer/ systemer.

 

3.3 Uddannelse skal foregå efter en uddannelsesplan, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for hvert enkelt fag. Uddannelsesplanen skal indeholde detaljerede beskrivelser af de fag og emne, som er indeholdt i de enkelte fag.

 

3.4 De teoretiske prøver består af enkeltfagsprøver, jf. pkt. 3.4.3, samt en skriftlig prøve i anvendelsen af det indlærte stof (Application), jf. pkt. 3.4.4. Application består af en del I, flight planning, og en del II, praktisk relaterede spørgsmål i alle teorifagene.

 

3.4.1 Prøverne i enkeltfagene aflægges ved den pågældende uddannelsesvirksomheds foranstaltning efter bestemmelser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen.

 

3.4.2 Beståede enkeltfagsprøver er gyldige i 18 måneder fra den sidste dag i den måned, hvori prøven er bestået.

 

3.4.3 For at bestå enkeltfagsprøverne skal der inden for nedennævnte faggrupper være afgivet korrekt besvarelse som følger:

 

Fag Procent

Love og bestemmelser 75%

Meteorologi 70%

Navigation 70%

Instrumenter/avionics 70%

Aerodynamik/præstation 75%

Menneskelig ydeevne og begrænsning 75%

 

3.4.4 For at bestå prøven i Application skal både del I og del II være bestået med mindst 70% korrekt besvarelse, og samtidig skal prøven som helhed (gennemsnittet af del I og del II) være bestået med mindst 75% korrekt besvarelse.

 

3.4.5 Prøverne i enkeltfagene skal være bestået og fortsat være gyldige, før prøven i Application kan aflægges.

 

3.4.6 Bestået prøve i Application bevarer gyldigheden i 18 måneder efter den dag i den måned, hvor resultatet er afsendt fra Statens Luftfartsvæsen.

 

3.4.7 Har eleven ikke bestået prøven i Application efter 2 prøver, kan eleven ikke indstilles til ny prøve, medmindre Statens Luftfartsvæsen giver tilladelse hertil.

 

3.4.8 Skriftlig ansøgning om den tilladelse, der er nævnt i pkt. 3.4.7, skal fremsendes til Statens Luftfartsvæsen af den pågældende uddannelsesvirksomhed og indeholde oplysning om, hvad der er foretaget for at sikre, at eleven har opnået de fornødne kundskaber.

 

4. Praktisk uddannelse

 

4.1 Den praktiske uddannelse skal ske under instruktion/overvågning af en flyveklarerer, der er godkendt hertil at Statens Luftfartsvæsen.

 

4.2 Aspiranten skal have udført mindst 90 dages tilfredsstillende tjeneste som flyveklarerer på et flyveklarererkontor for offentlig lufttrafik inden for de teoretiske prøvers gyldighedsperiode.

 

5. Udstedelse

 

5.1 Flyveklarerercertifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på en autoriseret formular, når ansøgeren opfylder udstedelseskravene i afsnit 6.

 

5.2 Flyveklarerercertifikat udstedes uden angivelse af udløbsdato. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato.

 

6. Udstedelseskrav

 

Ansøgeren skal

 

 1. have fast bopæl i Danmark eller være ansat i et dansk luftfartsforetagende,
 2.  

 3. ikke administrativt være frataget eller ved dom være frakendt retten til at gøre tjeneste som flyveklarerer, jf. straffelovens § 78 og § 79,
 4.  

 5. være fyldt 21 år,
 6.  

 7. have bestået de teoretiske prøver, jf. afsnit 3, og disse prøver skal have bevaret deres gyldighed, og

 

e. have gennemgået den praktiske uddannelse, jf. afsnit 4, med tilfredsstillende resultat.

 

 

7. Rettigheder

 

7.1 Flyveklarerercertifikat giver på de vilkår, der er nævnt i pkt. 7.2, indehaveren ret til at udføre tjeneste som flyveklarerer på et flyveklarererkontor.

 

7.2 Indehaveren skal inden for de forudgående 24 måneder

 

 1. have udført mindst 6 måneders tjeneste som flyveklarerer eller
 2.  

 3. under instruktion/overvågning af en flyveklarerer, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, have udført mindst 90 dages tilfredsstillende tjeneste som flyveklarerer på et flyveklarererkontor for offentlig lufttrafik.

 

Anm.: Tilfælde, hvor certifikatet er ugyldigt, fremgår af BL 6-03.

 

7.3 En indehaver af et flyveklarerercertifikat, der i en periode på 3½ år ikke har opfyldt kravene i pkt. 7.2, skal indsende certifikatet til Statens Luftfartsvæsen til deponering.

 

7.4 For at få udleveret et flyveklarerercertifikat, der er deponeret i henhold til pkt. 7.3, skal den pågældende bestå den teoretiske prøve i Application, jf. pkt. 3.4.4, og gennemgå den praktiske uddannelse i afsnit 4 med tilfredsstillende resultat.

 

8. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

9. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

10. Straf

 

Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 7.1, pkt. 7.2 og pkt. 7.3 straffes med bøde.

 

11. Ikrafttræden

 

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 1999.

 

11.2 Samtidig ophæves BL 6-66, 2. udgave af 18. juni 1990.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. juni 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen