Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om føring af flyvetid
BL 6-04
Udgave 3, 29. januar 1999

 

 

 

I medfør af § 32, stk. 2, § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 1, seneste udgave.

 

1.2 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 2, seneste udgave.

 

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for føring af flyvetid for indehavere af certifikat som luftfar-tøjsfører og flyvemaskinist.

 

 

3. Generelt

 

3.1 Indehaver af certifikat som luftfartøjsfører eller flyvemaskinist, der er udstedt i henhold til JAR-FCL, skal registrere erhvervet flyvetid som angivet i JAR-FCL.

 

3.2 Indehaver af certifikat som luftfartøjsfører eller flyvemaskinist, som ikke er udstedt i henhold til JAR-FCL, skal registrere erhvervet flyvetid som angivet i denne BL.

 

3.2.1 Flyvetid registreres fra det tidspunkt, et luftfartøj ved egen kraft bringes i bevægelse i den hensigt at påbegynde flyvning, til det er bragt til standsning efter afsluttet flyvning (block-to-block). Flyvetid for svævefly registreres dog fra det tidspunkt, hvor det ved hjælp af den anvendte startanordning bringes i bevægelse i den hensigt at påbegynde flyvning, til det er bragt til standsning efter afsluttet flyvning.

 

3.2.2 Flyvetid skal registreres særskilt for hver enkelt luftfartøjskategori i personlig logbog eller i et registreringssystem, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

3.2.3 Flyvetid opnået på motorsvævefly skal for indehavere af svæveflyvercertifikat registreres som flyvetid på svævefly (hele flyvetiden) og for indehavere af privatflyvercertifikat som flyvetid på flyvemaskine (den del af flyvetiden, der er udført ved hjælp af motorkraft). For indehavere af både svæveflyvercertifikat og privatflyvercertifikat kan flyvetid opnået på motorsvævefly registreres enten som flyvetid på svævefly eller som flyvetid på flyvemaskine.

 

3.2.3.1 Flyvetid opnået på motorsvævefly kan ikke medregnes ved udstedelse af trafikflyvercertifikat.

 

3.2.4 Flyvetid opnået på ultralet fly kan ikke medregnes ved opgørelse af flyvetid på andre luftfartøjskategorier.

 

3.2.5 Certifikatindehavere, der er omfattet af denne BL, skal til enhver tid ved forevisning af personlig logbog eller udskrift fra godkendt registreringssystem være i stand til at dokumentere erhvervet flyvetid. Denne dokumentation skal på forlangende forevises Statens Luftfartsvæsens inspektører eller indsendes til kontrol.

 

3.2.6 Logbogen skal føres på en sådan måde, at de oplysninger, der er krævet i denne BL, fremgår tydelige og let læselige. Eventuelle rettelser skal foretages, så det tydeligt fremgår, hvad der stod før rettelsen, og hvem der har udført denne.

 

 

4. Luftfartøjsfører

 

4.1 En luftfartøjsfører skal for hver enkelt flyvning registrere

 

 1. dato,
 2.  

 3. luftfartøjstype,
 4.  

 5. luftfartøjsregistrering,
 6.  

 7. funktion (luftfartøjschef, luftfartøjschef under tilsyn, andenpilot, instruktør eller elev),
 8.  

 9. startsted,
 10.  

 11. ankomststed,
 12.  

 13. flyvetid (dag, nat, VFR eller IFR),
 14.  

 15. én- eller flermotoret flyvning,
 16.  

 17. antal landinger,
 18.  

 19. akkumuleret flyvetid (totaltider),
 20.  

 21. syntetisk flyvetræning,

 

Anm.: Syntetisk flyvetræning må kun føres i logbog i det omfang, den er en del af et uddannelses-, trænings- eller afprøvningsprogram, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og må ikke føres som flyvetid.

l. særlige bemærkninger, herunder PFT (attestation), praktisk flyveprøve og simuleret instrumentflyvning.

 

 

4.2 Luftfartøjschef under tilsyn

 

4.2.1 Halvdelen af den flyvetid, som en andenpilot opnår i erhvervsmæssig luftfart under tjeneste, hvor vedkommende fungerer som luftfartøjschef under tilsyn efter et system, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, kan medregnes i den flyvetid som luftfartøjschef, der er krævet til en højere certificering, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat for hver enkelt certificering.

 

4.2.2 Medregning af flyvetid, jf. pkt. 4.2.1, er betinget af, at vedkommende andenpilot selvstændigt udfører de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afslutning af den pågældende flyvning.

 

4.3 Tilsynet med andenpilotens virke som luftfartøjschef skal foretages af en luftfartøjschef, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen på pågældende luftfartøjstype.

 

 

4.4 Andenpilot på luftfartøj, der normalt ikke kræver mere end én fører

 

4.4.1 Registrering af flyvetid som andenpilot, der er erhvervet under erhvervsmæssig flyvning med passagerer og/eller fragt på luftfartøj, der normalt ikke kræver mere end én fører, er betinget af,

 

 1. at andenpiloten er typecertificeret på den pågældende luftfartøjstype,
 2.  

 3. at både luftfartøjschef og andenpilot ved pågældende luftfartsforetagende har gennemgået en uddannelse på den pågældende luftfartøjstype, der sikrer deres funktion som flyvebesætningsmedlem i et 2-pilot system, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen,
 4.  

 5. at det pågældende luftfartøj er udstyret med checklister, der sikrer en flyvesikkerhedsmæssig korrekt arbejdsfordeling mellem luftfartøjschef og andenpilot, og
 6.  

 7. at det pågældende luftfartøj er udstyret på en sådan måde, at det kan føres fuldt forsvarligt under alle forhold fra begge førerpositioner.

 

 

5. Flyvemaskinist

 

En flyvemaskinist skal for hver enkelt flyvning registrere

 

 1. dato,
 2.  

 3. luftfartøjstype,
 4.  

 5. luftfartøjsregistrering,
 6.  

 7. funktion (flyvemaskinist, instruktør eller elev),
 8.  

 9. startsted,
 10.  

 11. ankomststed,
 12.  

 13. flyvetid og
 14.  

 15. særlige bemærkninger, herunder PFT (attestation) og praktisk prøve.

 

 

6. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

 

7. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

 

 

8. Straf

 

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 3, pkt. 4.1 og afsnit 5 straffes med bøde.

 

 

9. Ikrafttræden

 

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 1999.

 

9.2 Samtidig ophæves BL 6-04, 2. udgave af 1. marts 1986.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 29. januar 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen