Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar
BL 6-68
Udgave 2, 29. januar 1999

 

 

 

I medfør af § 32, stk. 2, og § 34 i lov om luftfart, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 1, seneste udgave.

 

1.2 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 2, seneste udgave.

 

1.3 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 3, seneste udgave.

 

1.4 Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 2. oktober 1996 om certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste.

 

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for udstedelse af certifikater og beviser i henhold til JAR-FCL for personer med status som pilot i det danske forsvar på baggrund af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste i Forsvaret.

 

 

3. Generelt

 

3.1 Personer, der har status som pilot i det danske forsvar, kan efter ansøgning på hertil autoriseret formular få udstedt de nedenfor nævnte certifikater og beviser, når vedkommende opfylder de krav, der er fastsat i denne BL.

 

3.2 Ansøgning om certifikat og bevis i henhold til denne BL skal indeholde oplysning om status, uddannelse og flyvetid attesteret af en person i Forsvaret, der er berettiget hertil.

 

3.3 Ansøgeren skal i Forsvaret have status som pilot på den kategori af luftfartøj, som certifikat eller bevis skal være gældende for.

 

3.4 Certifikater udstedt i henhold til denne BL vil være begrænset til dansk registrerede luftfartøjer, indtil indehaveren opfylder de betingelser, der i henhold til JAR-FCL er gældende for udstedelse af JAR-FCL-certifikater på baggrund af certifikater udstedt af et JAA-medlemsland efter nationale regler.

 

3.5 Flyvetid opnået som pilot i Forsvarets luftfartøjer og opgjort efter bestemmelserne i JAR-FCL godskrives fuldt ud.

 

3.6 For personer, der inden for den oprindelige gyldighedsperiode af de teoretiske prøver, der er krævet for opnåelse af privatflyvercertifikat (PPL) og trafikflyvercertifikat (CPL), har opnået status som pilot i Forsvaret på pågældende kategori af luftfartøj, vedligeholdes gyldigheden af disse teoretiske prøver, så længe den pågældende opretholder denne status som pilot i Forsvaret og herefter i 7 år.

 

3.7 For personer, der inden for den oprindelige gyldighedsperiode af de teoretiske prøver, der er krævet for opnåelse af instrumentrettighed (IR) eller trafikflyvercertifikat (ATPL), har opnået godkendelse til IFR-flyvning som pilot i Forsvaret med pågældende kategori på luftfartøj, vedligeholdes gyldigheden af disse teoretiske prøver, så længe den pågældende opretholder denne godkendelse til IFR-flyvning i Forsvaret og herefter i 7 år.

 

 

4. Udstedelseskrav

 

4.1 PPL (privatflyvercertifikat)

 

4.1.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at erhverve dansk certifikat.

 

4.1.2 Ansøgeren skal

 

 1. være fyldt 17 år,
 2.  

 3. være indehaver af JAR-FCL Medical Certificate Class 1 eller Class 2,
 4.  

 5. over for Statens Luftfartsvæsen have bestået den prøve i love og bestemmelser, der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af PPL, og denne prøve skal have bevaret sin gyldighed,
 6.  

 7. være indehaver af certifikat som luftfartsradiotelefonist, og
 8.  

 9. over for Statens Luftfartsvæsen og efter indstilling fra en uddannelsesvirksomhed (FTO eller Registered Facility), der er berettiget hertil, have aflagt og bestået den praktiske prøve (Skill Test), der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af PPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj.

 

Anm.: Bestemmelser om certifikat som luftfartsradiotelefonist findes i Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 872 af 2. oktober 1996 om certifikat til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste.

 

 

4.2 CPL (trafikflyvercertifikat)

 

4.2.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at erhverve dansk certifikat.

 

4.2.2 Ansøgeren skal

 

 1. være fyldt 18 år,
 2.  

 3. være indehaver af JAR-FCL Medical Certificate Class 1,
 4.  

 5. over for Statens Luftfartsvæsen have bestået de teoretiske prøver, der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af CPL, og disse prøver skal have bevaret deres gyldighed,
 6.  

 7. være indehaver af generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist,
 8.  

 9. have bestået en af Statens Luftfartsvæsen godkendt prøve i tydning af morsetegn,
 10.  

 11. opfylde de flyvetidskrav, der i henhold til JAR-FCL er gældende for udstedelse af CPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj, og
 12.  

 13. over for Statens Luftfartsvæsen og efter indstilling fra en flyveskole (FTO), der er godkendt hertil, have aflagt og bestået den praktiske prøve (Skill Test), der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af CPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj.

 

Anm.: Se anmærkningen til pkt. 4.1.

 

 

4.3 IR (instrument rettighed)

 

Indehaveren skal

 

 1. være indehaver af PPL eller CPL udstedt af Statens Luftfartsvæsen og gældende for den kategori af luftfartøj, som IR skal være gyldig for,
 2.  

 3. have godkendelse til IFR-flyvning med luftfartøj af den pågældende kategori i Forsvaret,
 4.  

 5. være indehaver af JAR-FCL Medical Certificate Class 1 eller Class 2 og opfylde hørekravene for Class 1,
 6.  

 7. være indehaver af generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist,
 8.  

 9. have bestået en af Statens Luftfartsvæsen godkendt prøve i tydning af morsetegn,
 10.  

 11. have bestået de teoretiske prøver, der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af IR gældende for pågældende kategori af luftfartøj, og prøverne skal have bevaret deres gyldighed,
 12.  

 13. opfylde de flyvetidskrav, der i henhold til JAR-FCL er gældende for udstedelse af IR gældende for den pågældende kategori af luftfartøj, og
 14.  

 15. over for Statens Luftfartsvæsen og efter indstilling fra en flyveskole (FTO), der er godkendt hertil, have aflagt og bestået den praktiske prøve (Skill Test), der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af IR gældende for den pågældende kategori af luftfartøj.

 

Anm.: Se anmærkningen til pkt. 4.1.

 

 

4.4 ATPL (trafikflyvercertifikat)

 

4.4.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at erhverve dansk certifikat.

 

4.4.2 Ansøgeren skal

 

 1. være fyldt 21 år,
 2.  

 3. være indehaver af JAR-FCL Medical Certificate Class 1,
 4.  

 5. over for Statens Luftfartsvæsen have bestået de teoretiske prøver, der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af ATPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj, og disse prøver skal have bevaret deres gyldighed,
 6.  

 7. være indehaver af generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist,
 8.  

 9. have bestået en af Statens Luftfartsvæsen godkendt prøve i tydning af morsetegn,
 10.  

 11. have godkendelse til IFR-flyvning med luftfartøj af den pågældende kategori i Forsvaret,
 12.  

 13. opfylde de flyvetidskrav, der i henhold til JAR-FCL er gældende for udstedelse af ATPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj,
 14.  

 15. have gennemgået Multi Crew Coordination Course (MCC) i henhold til JAR-FCL, og
 16.  

 17. over for Statens Luftfartsvæsen og efter indstilling fra en uddannelsesvirksomhed eller person, der er godkendt hertil, have aflagt og bestået den praktiske prøve (Skill Test), der i henhold til JAR-FCL er krævet for udstedelse af ATPL gældende for den pågældende kategori af luftfartøj.

 

Anm.: Se anmærkningen til pkt. 4.1.

 

 

5. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

 

6. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

 

7. Ikrafttræden

 

7.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 1999.

 

7.2 Samtidig ophæves BL 6-68, 1. udgave af 1. maj 1977.

Statens Luftfartsvæsen, den 29. januar 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen