Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om vejbelysning

(til samtlige vejbestyrelser)

 

Hermed udsendes vejregler for vejbelysning, marts 1999.

Vejreglerne er udarbejdet i medfør af § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999) og § 24, stk. 3, i lov om private fællesveje (lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999).

Vejdirektoratet har i tilknytning til vejreglen udsendt en teknisk håndbog og en visuel håndbog om vejbelysning.

Vejreglen indeholder dels bindende regler, dels vejledninger og kommentarer.

Følgende regler er bindende:

Bymæssige områder

§ 1. Fodgængerfelter skal være belyst, enten af den normale vejbelysning eller af særskilt belysning.

§ 2. Signalregulerede kryds skal altid belyses med mindst belysningsklasse LE5, jf. afsnit 3.1.4 i Vejregler for vejbelysning.

Åbent land

§ 3. Signalregulerede kryds skal belyses. Belysningsklasse LE5 anvendes, jf. afsnit 3.2.3 i Vejregler for vejbelysning.

Ikrafttræden

§ 4. Cirkulæret træder i kraft den 1. november 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets cirkulære nr. 126 af 9. juli 1993.

Trafikministeriet, den 12. oktober 1999

Sonja Mikkelsen

/Lene Bjerggaard Rasmussen