Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 3, og § 17, stk. 2 og 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999, og § 1, stk. 2, § 6, stk. 3 og 4, og § 8 i lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed m.v., som ændret ved lov nr. 1120 af 29. december 1999, og efter bemyndigelse fra trafikministeren fastsættes:«.

2. Efter kapitel 3 indsættes:

»Kapitel 3 a

Betaling

§ 10 a. For deltagelse i eksamenen og repetitionseksamenen betaler hver eksaminand et beløb til eksamensmyndigheden til dækning af omkostningerne i forbindelse med afholdelse af eksamenen og repetionseksamenen samt administration af eksamensordningen. Beløbet fastsættes af eksamensmyndigheden.

    Stk. 2. Deltagelse i eksamenen og repetionseksamenen er betinget af rettidig betaling, jf. stk. 1.

Kapitel 3 b

Straf

§ 10 b. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 1, 1. led, § 4, stk. 2 og 3, § 5, stk. 2, § 6 og § 7, stk. 3.

    Stk. 2. Med bøde straffes endvidere den, der tilsidesætter pligten efter § 4, stk. 1, 2. led, jf. henholdsvis § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Færdselsstyrelsen, den 29. december 1999

Christian Duus

/Elsebeth Therkelsen