Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Jernbanetilsynet kan endvidere iværksætte undersøgelser her i landet i forbindelse med sikkerhedsmæssige hændelser i udlandet, såfremt den kompetente udenlandske myndighed anmoder herom.«

2. I § 5, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis de sikkerhedsmæssige forhold er klart uforsvarlige, kan det i et påbud fastsættes, at driften skal indstilles, indtil påbudet er efterkommet.«

3. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Jernbanetilsynet kan, såfremt de sikkerhedsmæssige forhold er klart uforsvarlige, umiddelbart nedlægge forbud mod drift på en nærmere angiven strækning eller med nærmere angivet rullende materiel. Forbudet, der kan meddeles mundtligt, har virkning fra modtagelsen. Et forbud gælder i indtil 14 dage. Et mundtligt meddelt forbud gælder dog kun i indtil 3 dage.«

4. § 6, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud efter loven,

2) påbegynder eller driver virksomhed uden godkendelse efter loven,

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en godkendelse efter loven eller

4) hindrer Jernbanetilsynet i at foretage tilsyn eller undersøgelser efter loven.«

5. § 6, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 4. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Sonja Mikkelsen