Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v
nr. 1764
Højtmonteret tredje stoplygte

 

Det skal hermed meddeles, at Detailforskrifter for Køretøjer 2000 vil indeholde følgende ændrede bestemmelser om stoplygter.

Der indføres krav om højtmonteret tredje stoplygte på personbil M1 i overensstemmelse med gældende EU-regler.

Ændringer i forhold til hidtil gældende bestemmelser - udover redaktionelle ændringer - er markeret med en lodret streg i margenen.

"6.04 LYGTER TIL SIGNALGIVNING

6.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til signalgivning.
 2. Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
 3. Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.003 STOPLYGTER

 1. Højtmonteret tredje stoplygte
 1. må ikke være indbygget i nogen anden lygte,
 2. kan være anbragt i eller uden for køretøjet. Er stoplygten anbragt i køretøjet, må lyset fra den ikke genere føreren gennem førerspejle og/eller andre af køretøjets overflader f.eks. bagruden,
 3. skal have en lysstyrke på mellem 25 cd og 80 cd målt lige bagfra. Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, dersom stoplygten er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF,
 4. skal være anbragt således, at lysåbningningens underkant enten er højst 150 mm under bagrudens synlige underkant eller mindst 850 mm over vejbanen. Lysåbningens underkant skal dog være over lysåbningningens overkant på de øvrige stoplygter,
 5. skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen dog således, at såfremt stoplygten ikke kan anbringes i køretøjets midterplan i længderetningen på fast karrosseridel, kan der i stedet på de bevægelige karroseridele (døre o.l.) monteres to stoplygter så tæt på midterplanet som muligt eller en stoplygte forskudt højst 150 mm til højre eller venstre fra midterplanet målt fra midterplanet til lygtens referencecentrum, og
 6. skal være synlig mindst 10o til højre og venstre for køretøjets længdeakse og 10o over og 5o under vandret.

6.04.020 BIL

 1. Bil kan være forsynet med:
 1. Tre eller fire stoplygter.
 2. På bil med tre stoplygter skal den tredje stoplygte opfylde pkt. 6.04.003 (2).

 3. Afmærkningslygte(r).
 4. Overhalingssignal.

6.04.020 PERSONBIL M1

 1. Personbil M1 skal være forsynet med højtmonteret tredje stoplygte".

Detailforskrifter for Køretøjer 2000 træder i kraft den 1. april 2000 og gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug 1. gang på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

Færdselsstyrelsen, den 19. januar 2000

Ib Rasmussen

Redaktionel note
 • 1 hvid meddelelse nr. 1764