Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring
  Kapitel 2Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
  Kapitel 3Udstedelse af tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport
  Kapitel 4Bestillingskontorer (Taxicentraler)
  Kapitel 5Holdepladser m.v.
  Kapitel 6Betaling for taxikørsel
  Kapitel 7Føreren
  Kapitel 8Godkendelse af kurser
  Kapitel 9Betaling for udstedelse af tilladelser m.v.
  Kapitel 10Straffebestemmelser
  Kapitel 11Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

 

I medfør af § 3, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring

§ 1. Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet

1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, jf. dog stk. 4,

2) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller

3) som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

    Stk. 2. Ved limousinekørsel forstås kørsel som nævnt i stk. 1, der udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende.

    Stk. 3. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Ambulancekørsel er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

    Stk. 4. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

§ 2. Ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport indsendes til kommunalbestyrelsen. I Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i Københavns Amt indsendes ansøgning dog til Storkøbenhavns Taxinævn. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema med tilhørende årsbudget og finansieringsplan, såfremt der er tale om en ny virksomhed, eller såfremt kommunalbestyrelsen i øvrigt anmoder herom. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema.

    Stk. 2. Tilladelse til sygetransport og godkendelse af ansvarlig leder af et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor hovedkontoret for sygetransportvirksomheden er beliggende.

    Stk. 3. Ansøgningsskema kan rekvireres hos kommunalbestyrelsen, som kan afvise ansøgningen, såfremt denne er udfyldt ulæseligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt, eller såfremt der ikke indbetales det for behandlingen fastsatte beløb.

    Stk. 4. Ansøgere, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv, i det omfang kommunalbestyrelsen ikke kan tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger fra danske myndigheder, skaffe dokumenterede oplysninger om vandel og faglige kvalifikationer fra tidligere opholdslande.

Kravet til økonomi

§ 3. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

    Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af kommunalbestyrelsen fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

    Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

§ 4. Årsbudgettet, der skal omfatte det første regnskabsår, skal indeholde alle de for bedømmelsen nødvendige oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til brændstof, forsikring, afgifter, vedligeholdelse, forrentning og afskrivning, personale- og administrationsudgifter m.v., samt om forventede indtægter.

§ 5. Finansieringsplanen skal indeholde oplysning om anskaffelsessummen for det til virksomhedens drift fornødne materiel, betalingsvilkår, hvor stor en del af anskaffelsessummen, der er finansieret ved egne midler, hvor stor en del ved optagelse af lån eller lignende, og for den sidste dels vedkommende rente- og afdragsydelser i det første år.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 6. En ansøger anses for fagligt kvalificeret, såfremt vedkommende inden for de sidste 10 år har

1) gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en af Færdselsstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, og

2) har været beskæftiget inden for erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

    Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus skal være gennemført senest 8 måneder efter kommunalbestyrelsens meddelelse til ansøgeren om, at tilladelse til taxikørsel er udstedt.

    Stk. 3. En ansøger kan af kommunalbestyrelsen fritages for det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner inden for erhvervet personbefordring. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve.

    Stk. 4. Såfremt ansøgeren i en periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, har været vedvarende beskæftiget som taxi-, limousine- eller sygetransportvognmand umiddelbart forud for ansøgningen, anses ansøgeren at opfylde kravet i stk. 1, nr. 1.

Vandelskravet m.v.

§ 7. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens dåbsattest (navnebevis) og sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR- systemet. Kommunalbestyrelsen indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

    Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som kommunalbestyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Selskaber m.v.

§ 8. Fratræder den godkendte ansvarlige leder i en sygetransportvirksomhed, bortfalder en tilladelse i henhold til lovens § 4, medmindre virksomheden inden 3 måneder efter lederens fratræden over for kommunalbestyrelsen har dokumenteret, at virksomheden har ansat en ny ansvarlig leder, der opfylder de fastsatte krav.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

Ansøgning om yderligere tilladelser og fornyelse af tilladelser

§ 9. Ved ansøgning om yderligere tilladelser fra virksomheder, der har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, finder § 7, stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Ved ansøgning om fornyelse af tilladelser, der sker ved benyttelse af et særligt skema, jf. § 2, stk. 1, finder §§ 3 og 7 tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Det seneste regnskab skal indsendes sammen med de i stk. 1 og 2 nævnte ansøgninger. Kommunalbestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger.

Fravigelse af bopælskravet

§ 10. Bopælskravet i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og i § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt i § 4 a, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, anvendes ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kapitel 3

Udstedelse af tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 11. Tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående offentlig bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig. Bekendtgørelsen skal samtidig sendes til Arbejdsformidlingen. I bekendtgørelsen skal de vilkår, der stilles for tilladelsen i henhold til § 13, stk. 1, i loven, beskrives. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til interesserede om inden en fastsat frist at indgive ansøgning på et særligt skema, jf. § 2, stk. 1.

§ 12. Tilladelse til taxikørsel udstedes til den efter kommunalbestyrelsens skøn bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

    Stk. 2. Personer, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har uanset stk. 1 fortrinsadgang til ledige tilladelser, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Dette gælder dog ikke, hvis den handicappede ansøger ikke er i stand til at udføre de arbejdsfunktioner, som normalt påhviler føreren af en taxi. §§ 3-7 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel, jf. § 1, stk. 2, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

    Stk. 4. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye tilladelser henhørende under den pågældende kommunalbestyrelse.

    Stk. 5. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel er betinget af, at indehaveren inden for en frist af 3 måneder fra datoen for udstedelsen foreviser kommunalbestyrelsen registreringsattest for det køretøj, tilladelsen skal omfatte, jf. stk. 6, samt dokumentation for, at indehaveren er tilsluttet et bestillingskontor, medmindre der ikke er pligt til at være tilsluttet et sådant kontor, jf. § 10 i loven. Opfyldes betingelserne ikke rettidigt, bortfalder tilladelsen, og kommunalbestyrelsen underretter indehaveren samt told- og skattemyndighederne herom.

Stk. 6. Der kan udstedes tilladelse til en ansøger, der er indehaver af en tilladelse til taxi- eller limousinekørsel i en anden kommune.

    Stk. 7. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel udstedes til den registrerede bruger af motorkøretøjet.

§ 13. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. Tilladelsesnummeret påføres tilladelsen.

    Stk. 2. Ved udskiftning af køretøj skal tilladelsen forevises ved anmeldelse af køretøjet til registrering. Registreringsattesten skal endvidere med tilladelsesindehaveren som registreret ejer eller bruger forevises kommunalbestyrelsen inden 14 dage efter attestens modtagelse.

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

Deponering

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte sin tilladelse. Beslutter en kommunalbestyrelse at udarbejde deponeringsregler, skal det angives, hvilke forhold der kan udløse deponering, herunder i hvor lang en periode deponering kan ske, samt angivelse af mulighed for forlængelse af deponeringsperioden.

    Stk. 2. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der kan tillades deponering, skal disse regler være offentligt tilgængelige.

Ophør med taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 16. Ophører tilladelsesindehaveren med at drive taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, skal den pågældendes tilladelse, tilladelsesnummerplade og andre kendetegn, der er udleveret den pågældende, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v., straks afleveres til kommunalbestyrelsen, der underretter told- og skattemyndighederne om ophøret. Endvidere skal køretøjets nummerplader afleveres til det lokale motorkontor.

Kapitel 4

Bestillingskontorer (Taxicentraler)

§ 17. I kommuner, hvor der er oprettet et eller flere bestillingskontorer, jf. lovens § 10, stk. 1, er indehavere af tilladelser til taxikørsel, bortset fra de i lovens § 10, stk. 2, nævnte, berettigede til at blive tilsluttet et bestillingskontor mod at tilsvare en forholdsmæssig andel af de med etableringen og driften af kontoret forbundne udgifter. Det er ikke tilladt at være tilsluttet flere bestillingskontorer i samme kommune. Ved overgang til andet bestillingskontor skal tilladelsesindehaveren inden 14 dage oplyse kommunalbestyrelsen herom samt aflevere dokumentation for optagelse i det nye bestillingskontor.

§ 18. Oprettelse og drift af et bestillingskontor kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

    Stk. 2. I kommuner, hvor antallet af tilladelser til taxikørsel er fastsat til 20 eller derover, og hvor der kun er oprettet ét bestillingskontor, kan 10 tilladelsesindehavere eller derover kræve kommunalbestyrelsens godkendelse af oprettelsen af yderligere ét bestillingskontor, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

    Stk. 3. Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye bestillingskontorer i kommunen.

    Stk. 4. Godkendelse er betinget af, at bestillingskontoret har ansat en af kommunalbestyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 - 4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses § 10. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret.

    Stk. 5. Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret

1) råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet,

2) sikrer, at der er radioforbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer,

3) etablerer en vagtordning, som kommunalbestyrelsen kan pålægge de tilsluttede tilladelsesindehavere at følge, idet vagtordningen af bestillingskontoret skal tilrettelægges således, at bestilling på kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet,

4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang,

5) på kommunalbestyrelsens forlangende indsender kontorets regnskab og budget til kommunalbestyrelsens godkendelse samt dokumenterer omfanget af kontorets aktiviteter ved indsendelse af ordresedler og døgnrapporter for den seneste måned,

6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af bestillingskontoret, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom, samt

7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere.

    Stk. 6. Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overensstemmelse med den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 19. Såfremt antallet af køretøjer tilknyttet et bestillingskontor i en kommune, hvor der er flere bestillingskontorer, kommer under 10, eller under det af kommunalbestyrelsen fastsatte minimumsantal, bortfalder godkendelsen, idet bestillingskontoret dog har en frist på 6 måneder til afvikling af virksomheden. Denne frist kan ikke forlænges.

    Stk. 2. En godkendelse udstedt i henhold til § 18, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, såfremt en eller flere betingelser fastsat i § 18, stk. 4 og 5, ikke opfyldes, og bestillingskontoret ikke uden unødigt ophold har taget skridt til at bringe disse forhold i orden, eller hvis vilkårene for godkendelsen fastsat i medfør af bestemmelserne i loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven groft eller gentagne gange er blevet overtrådt.

    Stk. 3. Hvis godkendelsen ikke udnyttes i et efter kommunalbestyrelsens skøn rimeligt omfang, jf. § 18, stk. 5, nr. 4, kan kommunalbestyrelsen i stedet for at tilbagekalde godkendelsen i første omgang lukke for tilgang af nye tilladelsesindehavere til kontoret.

    Stk. 4. En godkendelse af en ansvarlig leder, jf. § 18, stk. 4, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder bestemmelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, eller hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i loven, denne bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt i medfør af loven. Godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren ophører med at opfylde betingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 1 - 3.

§ 20. Bestillingskontorer inden for samme kommune kan drives i fællesskab med kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestillingskontorer, der er oprettet i to eller flere kommuner, kan ligeledes drives i fællesskab, såfremt kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner godkender dette.

    Stk. 2. Hvor særlige geografiske hensyn taler derfor, kan Færdselsstyrelsen tillade, at tilladelsesindehavere i to eller flere tilgrænsende kommuner, der i henhold til lovens § 10 har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, opretter eller tilslutter sig et for de pågældende kommuner fælles bestillingskontor. Det er dog en forudsætning herfor, at kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner er enige om fastsættelsen af

1) det samlede antal tilladelser til taxikørsel i kommunerne og fordelingen af disse på de enkelte kommuner samt

2) de i § 28 nævnte takster.

    Stk. 3. Afgørelse om godkendelse af et af stk. 2. omfattet bestillingskontor samt vilkårene for godkendelsen træffes af de pågældende kommunalbestyrelser i fællesskab.

§ 21. Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens § 10 ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet.

Disciplinærbod og voldgift

§ 22. En tilladelsesindehaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod pålagt i medfør af lovens § 11 for en af parterne nedsat voldgiftsret, jf. lov om voldgift.

    Stk. 2. Omkostningerne ved voldgiftsrettens behandling af en sag om disciplinærbod, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, afholdes af bestillingskontoret, hvis tilladelsesindehaveren får medhold. I andre tilfælde træffer voldgiftsretten afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger.

    Stk. 3. De nærmere regler om disciplinærbod og voldgift skal fremgå af bestillingskontorets vedtægt og være udformet i overensstemmelse med litra C i den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt.

Eksklusion fra bestillingskontor

§ 23. Ledelsen af bestillingskontoret kan ekskludere en tilladelsesindehaver, der groft eller gentagne gange har overtrådt vedtægten for bestillingskontoret.

    Stk. 2. En afgørelse om eksklusion kan indbringes for kommunalbestyrelsen.

    Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen finder eksklusionen berettiget, skal tilladelsesindehaveren ansøge om optagelse i et andet bestillingskontor. Dette kontor kan nægte tilladelsesindehaveren optagelse, hvis denne tidligere har været tilsluttet og er blevet ekskluderet fra det pågældende kontor.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt det ikke er muligt for tilladelsesindehaveren at tilslutte sig et andet bestillingskontor, tage stilling til, om der er grundlag for en tilbagekaldelse af tilladelsen.

    Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at der ikke er grundlag for tilbagekaldelse af en tilladelse, er indehaveren af denne berettiget til fortsat at være tilsluttet det sidst tilsluttede bestillingskontor. Det samme gør sig gældende, såfremt en tilbagekaldelse af en tilladelse ved dom findes ulovlig.

Kapitel 5

Holdepladser m.v.

§ 24. I kommuner med 20.000 indbyggere eller derover, eller hvor der er oprettet bestillingskontor, skal kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier. Antallet af holdepladser fastsattes af kommunalbestyrelsen under hensyn til de stedlige behov. I andre kommuner kan kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte holdepladser må kun benyttes af køretøjer, der anvendes til taxikørsel i henhold til tilladelse, som er udfærdiget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, jf. dog § 25. Hvis der i kommunen er oprettet et eller flere bestillingskontorer, er det endvidere en betingelse for at benytte holdepladsen, at køretøjet er tilsluttet et bestillingskontor i kommunen.

    Stk. 3. Hvis en holdeplads er oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, kan Færdselsstyrelsen undtage fra det i stk. 2, 2. pkt., indeholdte krav.

§ 25. Flere kommuner kan træffe aftale om, at enkelte holdepladser i disse kommuner kan benyttes af taxier, der er berettiget til at anvende holdepladser i én af kommunerne. Er holdepladsen oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, og kan der ikke opnås enighed blandt kommunerne, træffer Færdselsstyrelsen afgørelse herom.

    Stk. 2. Taxier, der kører i henhold til tilladelse udfærdiget af Storkøbenhavns Taxinævn, kan benytte de omhandlede holdepladser overalt inden for de kommuner, der er nævnt i lovens § 15.

Stk. 3. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, kan taxier, der er tilsluttet dette kontor, benytte de her omhandlede holdepladser i enhver af kommunerne.

§ 26. Det er forbudt at standse uden for holdepladser for at søge hyre, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. På steder, hvor det skønnes påkrævet, kan politiet som en midlertidig foranstaltning regulere færdslen på en sådan måde, at der reserveres plads for til- og frakørsel af taxier.

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet og brancheorganisationerne fastsatte nærmere regler om til- og frakørsel på de enkelte holdepladser.

Kapitel 6

Betaling for taxikørsel

§ 28. Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsattes af kommunalbestyrelsen.

§ 29. Kørslen skal udføres med taxametret slået til, jf. dog § 30. For kørsel og ventetid i forbindelse hermed må ikke forlanges højere betaling, end taxametret viser med eventuelle tillæg godkendt af kommunalbestyrelsen.

    Stk. 2. Taxametret må kun være slået til, så længe vognen er hyret. Bestilles en vogn til at møde på et bestemt sted, må taxametret ikke slås til, før vognen befinder sig på stedet og til det aftalte tidspunkt. Opnås der ikke kørsel (fejltur), skal dette straks anmeldes til bestillingskontoret, såfremt vognen er tilsluttet et sådant, og dokumentationen herfor skal af bestillingskontoret opbevares i mindst 1 måned.

    Stk. 3. Ved ethvert takstskifte, medens vognen er hyret, skal taxametret straks indstilles på den nye takst, og passagererne udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

    Stk. 4. Afgift for kørsel ad faste bro- og tunnelforbindelser, herunder returkørsel, kan opkræves særskilt.

§ 30. Kørselsarrangementer, som omfatter et større antal ture eller et enkeltstående arrangement med en varighed af minimum 3 timer, kan efter forudgående skriftlig aftale mellem kunden og det bestillingskontor, tilladelsesindehaveren er tilsluttet, udføres uden brug af taxameter. Hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, kan kunden indgå aftale herom med tilladelsesindehaveren.

§ 31. Betaling for andet end kørsel og ventetid, jf. § 28, må kun forlanges for transport af bagage, som ikke kan anbringes inden i vognen, herunder bagagerummet, samt for særlig assistance for eksempel i forbindelse med op- og nedbæring af bagage. Der må ikke opkræves særligt tillæg for benyttelse af lift til for eksempel kørestole. Der må ikke forlanges drikkepenge. Denne bestemmelse gælder også for kørsel til bestemmelsessted uden for kommunen.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tillæg må ikke overstige det af kommunalbestyrelsen fastsatte maksimum herfor, jf. § 28. Er tilladelsesindehaveren tilsluttet et bestillingskontor, skal tillægget fremgå af vedtægten for kontoret.

Kapitel 7

Føreren

§ 32. Godkendelse til at føre taxi, limousine og sygetransportkøretøj meddeles af kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgeren opfylder de i lovens § 4 a, stk. 1, nævnte krav, samt:

1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus og ved en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse,

2) behersker det danske sprog med henblik på udførelse af de med erhvervsmæssig personbefordring forbundne opgaver, og

3) dokumenterer tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

    Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens dåbsattest (navnebevis) og sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR- systemet samt bevis for beståelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Ansøgningen skal tillige være ledsaget af en for den pågældende ansøger udstedt straffeattest til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

    Stk. 3. Såfremt ansøgeren i en periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse umiddelbart forud for ansøgningen, har været vedvarende beskæftiget som fører af de af loven omfattede køretøjer, anses ansøgeren at opfylde kravet i stk. 1, nr. 1.

    Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav ved ansøgning om godkendelse som sygetransportfører, såfremt ansøgeren har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse svarende til ambulancegrunduddannelsen, jf. bekendtgørelse om ambulancekørsel.

    Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i perioder ikke er muligt at dække behovet for førere, der opfylder det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav, udstede midlertidige førerkort med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis chaufførmanglen er begrundet i faglig konflikt.

§ 33. Godkendelse i henhold til § 32 meddeles i form af et førerkort, som føreren skal medbringe under kørslen. Kortet skal indeholde oplysninger om førerens navn og være forsynet med dennes foto. Førerkortet skal efter anmodning forevises passagererne og politiet.

    Stk. 2. Meddeles godkendelsen i henhold til § 32, stk. 5, skal det fremgå af førerkortet, at dette er tidsbegrænset, og at det kun kan benyttes til kørsel for vognmænd, der har fået udstedt tilladelse af den pågældende kommunalbestyrelse.

§ 34. Føreren af en taxi har pligt til at udføre kørsel inden for landets grænser med det antal passagerer, som køretøjet er godkendt til at befordre, fra et hvilket som helt sted i den kommune, hvor tilladelsen er udstedt, hvis dette kan ske over land og faste bro- og tunnelforbindelser. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, gælder pligten fra et hvilket som helst sted i de pågældende kommuner.

    Stk. 2. Føreren har pligt til at medtage blinde eller svagtseende personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

    Stk. 3. Føreren af en taxi, der er tilsluttet et bestillingskontor, må ikke uden om bestillingskontoret udføre bestillinger på kørsel, hvor køretøjet skal afhente kunden på et bestemt sted.

    Stk. 4. Kørslen skal foregå uden ophold og uden unødige omveje til det sted, hvortil befordringen er forlangt. Såfremt passageren anviser en anden vej, skal denne vej dog følges. Under turen skal føreren afsætte eller optage passagerer eller bagage efter passagerernes anvisning.

Kapitel 8

Godkendelse af kurser

§ 35. De i § 6, stk. 1, nr. 1, og i § 32, stk. 1, nr. 1, nævnte kurser og udbydere heraf godkendes af Færdselsstyrelsen, såfremt kurserne opfylder de i bilag 1 og 2 nævnte indholdskrav, og såfremt kurser og prøver skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

    Stk. 2. Kurserne skal omfatte mindst 70 undervisningstimer af 60 minutters varighed, eller et antal lektioner af mindre end 60 minutters varighed, hvis samlede varighed i alt udgør mindst 70 timer.

    Stk. 3. Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Repræsentanter for Færdselsstyrelsen skal gives adgang til at overvære de afsluttende prøver.

Stk. 4. Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, såfremt kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Kapitel 9

Betaling for udstedelse af tilladelser m.v.

§ 36. Kommunalbestyrelsen kan for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort m.v., samt for udlevering af kontroldokumenter m.v. kræve betaling, hvis størrelse ikke må overstige følgende beløb:

behandling af ansøgning

525 kr.

udstedelse af tilladelse eller godkendelse

1.150 kr.

udstedelse af førerkort

85 kr.

påtegning af toldattest

120 kr.

udlevering af trafikbog

fremstillingspris

 

+20 kr.

udlevering af tilladelsesnummerplade

fabrikationspris

 

+ 30 kr.

    Stk. 2. Betaling kan reguleres én gang årligt pr. l. januar, første gang 1. januar 2001. Reguleringen foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 37. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 13, stk. 2, § 16, § 17, 2. og 3. pkt., § 24, stk. 2, § 26, stk. 1, § 29, stk. 1-3, § 31, § 33, stk. 1, 1. og 3. pkt., og § 34, eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 21.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2000.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Personer, der inden den 1. april 2000 har påbegyndt et af Færdselsstyrelsen godkendt kvalifikationskursus, som ikke er afsluttet inden denne dato, anses for kvalificerede til at udføre de i denne bekendtgørelse nævnte erhverv, hvis dette kursus er gennemført og afsluttet tilfredsstillende i henhold til de i bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. fastsatte bestemmelser, der var gældende indtil den 1. april 2000.

Stk. 4. Godkendelser meddelt i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1, og § 35, stk. 2, nr. 1, i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 249 af 24. april 1998 om taxikørsel m.v. forbliver i kraft.

Stk. 5. Godkendelser meddelt i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1, og § 32, stk. 1, nr. 1, i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 4. juni 1999 om taxikørsel m.v. forbliver ligeledes i kraft.

§ 39. Indehavere af tilladelser til taxikørsel og til limousinekørsel, der er meddelt før den 1. januar 1998, kan inden den 1. januar 2005 opfylde det i § 6 stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelseskrav ved at bestå en af Færdselsstyrelsen i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse udarbejdet prøve til brug for kurser, jf. dog § 6, stk. 4.

Stk. 2. Indehavere af førerkort til taxikørsel og til limousinekørsel, der er meddelt før den 1. januar 1998, kan inden den 1. januar 2005 opfylde det i § 32, stk. 1, nr. 1, nævnte uddannelseskrav ved at bestå en af Færdselsstyrelsen i overensstemmelse med bilag 2 til denne bekendtgørelse udarbejdet prøve til brug for kurser, jf. dog § 32, stk. 3.

Færdselsstyrelsen, den 31. marts 2000

Christian Duus

/Carsten Falk Hansen


Bilag 1

Fortegnelse over emner, der i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse skal indgå i et kursus for opnåelse af tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport.

Regler om erhvervsmæssig personbefordring

(afgrænsning/opdeling)

Færdselslovgivning

Aftaleret

Skatteforhold

Told, moms og afgifter

Forsikringsforhold

Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet

Arbejdsmiljøforhold

Bilanskaffelse, finansiering og vedligeholdelse

Driftsøkonomi

Regnskabslære og bogføring

Personaleledelse og administration

Markedsføring

Licitation

Informationsteknik

Chaufføruddannelse

Taxilovgivningen (taxametre, kontrolapparater, printere m.v.)

Særlige krav til taxien og dennes benyttelse

Taxameterkontrollanter

Standardvedtægten

Etablering og drift af bestillingskontor

Konfliktafværgelse

Betalingsforhold

Kundeservice

Førstehjælp

Patientbetjening

Kurset skal have en mindste varighed på 70 timer fordelt over 2-8 uger.


Bilag 2

Fortegnelse over emner, der i henhold til § 32, stk. 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse skal indgå i et kursus for at opnå ret til at føre køretøjer omfattet af denne bekendtgørelse.

Regler om erhvervsmæssig personbefordring

(afgrænsning/opdeling)

Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet

Færdselslovgivning

Arbejdsmiljø

Informationsteknik

Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel

Befordring af handicappede og patientbetjening

Konfliktafværgelse

Betalingsformer

Førstehjælp

Taxilovgivningen (taxametre, kontrolapparater,

printere m.v.)

Særlige krav til taxien og dennes benyttelse

Taxameterkontrollanter

Standardvedtægten

Bestillingskontor

Afregning

Kurset skal have en mindste varighed på 70 timer fordelt over 2-8 uger.


Bilag 3

Standardvedtægt for bestillingskontor

A. Obligatoriske bestemmelser:

1. Bestillingskontorets navn og hjemsted.

2. Enhver indehaver af en tilladelse til taxikørsel i kommunen (tilladelsesområdet) kan tilsluttes bestillingskontoret. Dette gælder dog ikke, såfremt tilladelsesindehaveren i henhold til lov om taxikørsel m.v. er fritaget for pligten til at være tilsluttet et bestillingskontor, eller kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelse om taxikørsel (taxibekendtgørelsen) har lukket for tilgangen af nye tilladelsesindehavere til kontoret.

Optagelsen er betinget af, at tilladelsesindehaveren betaler en forholdsmæssig andel af de med kontorets etablering og drift forbundne udgifter.

Forud for optagelsen i bestillingskontoret udleverer ledelsen et eksemplar af vedtægten til tilladelsesindehaveren.

Optagelse kan nægtes, hvis tilladelsesindehaveren tidligere har været tilsluttet og udelukket (ekskluderet) af kontoret, jf. § 23, stk. 3, i taxibekendtgørelsen.

3. Såfremt en tilladelsesindehaver ikke rettidig berigtiger sine betalingsforpligtelser i henhold til vedtægten, forrentes restancen fra forfaldsdagen at regne med ___ pct.

Såfremt en tilladelsesindehaver ikke inden ___ måned (er) efter påkrav ved anbefalet brev får berigtiget restancen, kan ledelsen udelukke ham fra kontoret.

Ledelsen underretter kommunalbestyrelsen om udelukkelsen.

4. Bestillingskontorets ledelse skal sikre, at bestillinger på kørsel, der indgår til bestillingskontoret, fordeles ligeligt blandt de tilsluttede tilladelsesindehavere.

5. Bestillingskontorets ledelse kan midlertidigt nægte tilladelsesindehaveren, eller en chauffør der optræder på dennes vegne, adgang til at modtage bestillinger på kørsel, der indgår til kontoret (radiolukning), såfremt tilladelsesindehaveren, eller chaufføren på tilladelsesindehaverens vegne, ikke overholder vedtægtens bestemmelser. Afgørelsen om radiolukning kan indbringes for kommunalbestyrelsen, der kan beslutte, at radiolukningen skal ophøre, såfremt det findes uberettiget.

6. Ledelsen kan udelukke en tilladelsesindehaver fra kontoret, såfremt tilladelsesindehaveren, eller en chauffør der optræder på dennes vegne, groft eller gentagne gange har overtrådt vedtægten, jf. § 23 i taxibekendtgørelsen.

Forinden ledelsen træffer afgørelse om udelukkelse af en tilladelsesindehaver, skal ledelsen have truffet mindre vidtgående foranstaltninger over for tilladelsesindehaveren (radiolukning eller eventuelt pålæg af disciplinærbod) i tilfælde af overtrædelse af vedtægterne.

7. Udtræden af kontoret sker ved udgangen af den måned, hvor tilladelsesindehaveren afleverer sin/sine tilladelser til kommunen.

Tilladelsesindehaverens udmeldelse af bestillingskontoret skal ske ved anbefalet brev til kontoret med mindst ___ måned(er)s forudgående varsel til ophør ved regnskabsårets udgang.

Bestillingskontoret underretter straks kommunalbestyrelsen om en tilladelsesindehavers udtræden eller udmeldelse af kontoret. Bestillingskontoret underretter endvidere straks kommunalbestyrelsen i tilfælde af tilladelsesindehaverens død.

8. Ved udtræden af kontoret påhviler det tilladelsesindehaveren at fjerne bestillingskontorets navn og eventuelle andre kendetegn fra sine vogne.

Ved tilsidesættelse af denne forpligtelse, er kontoret berettiget til ved umiddelbar fogedforretning at kræve nedlagt fogedforbud mod benyttelse af kontorets navn og kendetegn.

B. Herudover skal der findes bestemmelser om følgende forhold:

1. Regler om betaling af tilladelsesindehaverens andel af kontorets etableringsudgifter, såfremt dette kræves, herunder om betalingsfrist og eventuel tilbagebetaling ved udmeldelse m.v.

2. Tilsvarende regler for betaling af tilladelsesindehaverens andel af kontorets driftsudgifter, herunder om acontodriftsbidrag.

3. Regler om eventuel sikkerhedsstillelse for de økonomiske forpligtelser, tilladelsesindehaveren har over for kontoret i henhold til pkt. 2, samt regler om tilbagebetaling heraf ved udmeldelse m.v.

4. Tilhører kontoret et enkeltmandsfirma eller et selskab, hvor ikke alle tilsluttede tilladelsesindehavere har indflydelse på kontorets beslutninger, kan tilladelsesindehavere, der ikke har denne indflydelse, indbringe kontorets beslutning om størrelsen af de i pkt. 2 nævnte løbende bidrag til dækning af kontorets driftsudgifter for kommunalbestyrelsen til endelig administrativ afgørelse.

5. Regler om kontorets styrelse m.v.

6. Regler om regnskab og revision, der skal foretages af statsautoriseret eller registreret revisor.

C. Regler om disciplinærbod og voldgift:

Såfremt der i vedtægten ønskes indført bestemmelser om disciplinærbod og voldgift, skal bestemmelserne have følgende udformning:

1. En tilladelsesindehaver kan af bestillingskontorets ledelse pålægges en disciplinærbod, såfremt tilladelsesindehaveren

- udebliver fra en vagt uden lovligt forfald,

- undlader at deltage i eller medvirke til andre foranstaltninger, som bestillingskontoret etablerer af hensyn til betjeningen af offentligheden, eller

- på anden måde udviser en optræden, der er ødelæggende for samarbejdet mellem de tilsluttede tilladelsesindehavere.

En tilladelsesindehaver kan endvidere pålægges en disciplinærbod for forhold udvist af chauffører, der er ansat af tilladelsesindehaveren, såfremt tilladelsesindehaveren må anses for medansvarlig for de pågældende chaufførers forhold.

Det er en forudsætning for pålæggelse af disciplinærbod, at forholdet ikke er af en sådan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrædelse af taxilovgivningen.

Disciplinærbodens størrelse fastsattes under hensyn til forseelsens grovhed. Disciplinærboden kan højst fastsattes til 1.600 kr.

Beløbet reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 36, stk. 2.

Inden der træffes afgørelse om disciplinærbod, skal tilladelsesindehaveren gøres bekendt med sagens oplysninger og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

En afgørelse om disciplinærbod skal meddeles tilladelsesindehaveren skriftligt med oplysning om adgangen til at få sagen behandlet ved voldgift eller ved domstolene, jf. pkt. 2.

En disciplinærbod skal være betalt inden 14 dage efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse om afgørelsen, medmindre tilladelsesindehaveren forinden har udtaget stævning mod bestillingskontoret eller forlangt sagen behandlet ved voldgift, jf. pkt. 2. Om ikke - rettidig betaling af disciplinærbod gælder i øvrigt reglerne i pkt. A3.

Kommunalbestyrelsen skal underrettes om pålæg af disciplinærbod.

2. Tilladelsesindehaveren kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod for domstolene efter de almindelige regler ved udtagelse af stævning mod bestillingskontoret.

Tilladelsesindehaveren kan vælge i stedet at forlange sagen behandlet ved voldgift.

Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én samt en af parterne i forening udpeget opmand, der skal være jurist. Som voldgiftsmænd og opmand kan ikke vælges personer, der har en økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald.

Om voldgiftsrettens nedsættelse og voldgiftssagens behandling m.v. gælder i øvrigt reglerne i lov om voldgift.

D. Uniformsregulativ:

Bestemmelser om, at tilladelsesindehaveren og de af denne ansatte chauffører skal bære uniform under udførelse af taxikørslen, kan kun fastsattes i vedtægten efter særlig godkendelse heraf hos kommunalbestyrelsen.

E. Der kan herudover være fastsat bestemmelser om:

Ordensforskrifter af hensyn til publikumsbetjeningen, f.eks. vedrørende kundeservice, tilladelsesindehaverens pligt til at bruge kommunikationsradio, forbud mod at udføre »lygteture« i spidsbelastningsperioder, chaufførskift m.v.

F. Bestemmelser, der ikke må være indeholdt i vedtægten:

Bestemmelser, der forpligter den enkelte tilladelsesindehaver til at yde kundekredit. Dog kan det pålægges tilladelsesindehaveren at modtage de af bestillingskontoret godkendte betalingsmidler, såfremt disse umiddelbart efter modtagelsen af tilladelsesindehaveren kan forlanges indløst hos bestillingskontoret, således at den økonomiske risiko ved kreditordningen og de administrative omkostninger i forbindelse hermed er tilladelsesindehaveren uvedkommende.

Bestemmelser, der forpligter tilladelsesindehaveren til at deltage i aktiviteter som f.eks. fælles brændstofindkøb, fælles reparationsværksted m.v., der ikke naturligt hører ind under driften af et bestillingskontor.

Bestemmelser om, at tilladelsesindehaveren skal være medlem af en organisation for at kunne optages i bestillingskontoret.