Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven, lov om private fællesveje og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

(Overførelse af kompetence til kommuner, forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger, generhvervelse af førerretten m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. oktober 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,«.

2. § 37, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 37, stk. 3, nr. 2, udgår »og at«.

4. I § 37, stk. 3, nr. 3, ændres »færdsel.« til: »færdsel, og at«.

5. I § 37, stk. 3, indsættes som nr. 4:

»4) der undtagelsesvis afholdes motorløb på midlertidig, afspærret bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. «

6. I § 43, stk. 1, udgår »og for ledbusser«.

7. I § 43, stk. 2, udgår »dog bortset fra de i stk. 1 nævnte ledbusser,«.

8. Efter § 43 indsættes i kapitel 5:

»§ 43 a. For registreringspligtig knallert må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 45 km i timen. For ikkeregistreringspligtig knallert må hastigheden uanset § 42 aldrig overstige 30 km i timen.«

9. I § 46, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Trafikministeren kan fastsætte regler om lejlighedsvis standsning og parkering af arbejdskøretøjer, der ikke udfører vejarbejde.«

10. I § 70, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Til bil«: », bortset fra ledbus,«.

11. § 92 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, kan med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) parkering og standsning,

2) etablering af fodgængerfelter og

3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.

Stk. 2. Vejbestyrelsen kan endvidere efter stk. 1 træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på anden tilsvarende måde.

§ 92 a. Politiet kan med samtykke fra vejbestyrelsen, for så vidt angår offentlig vej, og fra vejmyndigheden, for så vidt angår privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, træffe bestemmelse om

1) indførelse af ubetinget vigepligt og

2) påbud om ensrettet færdsel.

Stk. 2. Politiet træffer afgørelser efter § 42, stk. 4 og 5, om lokale hastighedsbegrænsninger, for så vidt angår offentlig vej efter forhandling med vejbestyrelsen, og, for så vidt angår privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, efter forhandling med vejmyndigheden.

Stk. 3. I forbindelse med trafiksaneringer og lokale handlingsplaner for trafikken i tættere bebygget område kan vejbestyrelsen eller vejmyndigheden over for politiet tage initiativ til, at der træffes afgørelser efter stk. 1, nr. 2, og stk. 2.

§ 92 b. Afgørelser efter § 92 og § 92 a, stk. 1, som vedrører stationspladser eller adgangsveje til stationspladser og færgelejer, træffes efter forhandling med vedkommende jernbane- eller færgeselskab.

§ 92 c. Såfremt der opstår uenighed mellem de myndigheder, der nævnes i §§ 92 og 92 a, afgøres sagen af trafikministeren.

Stk. 2. Afgørelser i henhold til §§ 92 og 92 a kan påklages til trafikministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende, eller hvor foranstaltningen er etableret.

Stk. 3. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de i §§ 92 og 92 a nævnte beføjelser.

Stk. 4. Foranstaltninger af den art, der nævnes i §§ 92 og 92 a, skal tilkendegives ved afmærkning i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i medfør af § 95, stk. 1 og 3, medmindre bestemmelserne håndhæves af politiet på stedet. Såfremt en foranstaltning efter § 92, stk. 1, nr. 1 eller 3, ikke er begrænset til en bestemt vejstrækning, kan den dog i stedet offentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

§ 92 d. Trafikministeren kan, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, efter høring af politiet tillade amtsråd og kommunalbestyrelser i disses egenskab af vejbestyrelse eller vejmyndighed at udføre tidsmæssigt og geografisk begrænsede forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger, der ikke kan udføres i medfør af færdselslovens bestemmelser, herunder forsøg, der alene er begrundet i miljømæssige hensyn. Trafikministeren kan i forbindelse med sådanne forsøg fravige bestemmelserne i § 2, nr. 2, 6, 8 og 11-13, § 5, stk. 2, §§ 6, 10, 11 og 13. Ministeren kan udstede forskrifter i forbindelse med en konkret tilladelse.

    Stk. 2. Anmodning om tilladelse til forsøg indsendes af amtsrådet eller kommunalbestyrelsen til Trafikministeriet ledsaget af en nærmere beskrivelse af forsøget.«

12. § 96, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

13. § 97 med tilhørende overskrift affattes således:

»Adgang til anvendelse af afmærkning på private veje

§ 97. Anvendelse af den afmærkning, der er nævnt i § 95, på eller ved en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, kræver godkendelse. Såfremt der ved afmærkningen indføres færdselsmæssige bestemmelser omfattet af §§ 92 og 92 a, meddeles godkendelsen efter reglerne i de nævnte bestemmelser. Anden afmærkning godkendes af vejmyndigheden.

    Stk. 2. Anvendelse af den afmærkning, der er nævnt i § 95, på andre private fællesveje end de i stk. 1 nævnte og på private veje og broer, kræver politiets samtykke. Politiet kan, hvor det skønnes fornødent, forlange, at sådan afmærkning tilvejebringes og bekostes af vej- eller broejeren. Politiet kan, hvor færdselsmæssige grunde taler herfor, kræve, at afmærkning på disse veje og broer, der ikke er i overensstemmelse med de forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 95, stk. 1, fjernes.

    Stk. 3. Såfremt en vej- eller broejer, der er berettiget til uden tilladelse efter § 44, stk. 3, i lov om private fællesveje at forbyde visse arter af færdsel, ønsker at gennemføre et sådant forbud ved opsætning af bomme eller på anden tilsvarende måde, skal politiets godkendelse forinden indhentes. Politiet kan påbyde særlig afmærkning eller belysning af afspærringen, hvis den kan være til fare for færdslen.«

14. I § 119 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Under samme betingelser kan sager om tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, afgøres ved, at den tiltalte i retten vedtager at erlægge en nærmere bestemt bøde og vedtager betinget frakendelse af førerretten i et nærmere angivet tidsrum.«

15. I § 121, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 92« til: »§§ 92 og 92 d«.

16. I § 121, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »§§ 92«: », 92 d«.

17. § 124 g, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) 200 kr. for motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.«

18. I § 124 g, stk. 2, udgår »samt syn af registreringspligtige knallerter«.

19. I § 124 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Der betales ikke for syn af en knallert, såfremt den er indkaldt til kontrol i medfør af § 78, stk. 1, med henblik på at undersøge, om kravene i reglerne om maksimal konstruktiv hastighed er opfyldt, og det ved synet konstateres, at den opfylder disse krav.«

20. § 124 g, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) 125 kr. for motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.«

21. § 124 g, stk. 5, nr. 3, affattes således:

»3) 350 kr. for motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.«

22. I § 126, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 42« til: »§§ 42 eller 43 a«.

23. § 132, stk. 1, sidste pkt., affattes således:

»Har retten til at være fører tidligere været frakendt vedkommende ubetinget, kan gengivelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvis, og indbringelsen kan tidligst finde sted, når der er forløbet 6 år af frakendelsestiden.«

24. I § 132 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Såfremt der inden udløbet af frakendelsestiden er sket fornyet frakendelse af førerretten, regnes de i stk. 1 og 2 nævnte frister for indbringelse af spørgsmålet om generhvervelse for domstolene fra datoen for den seneste dom, hvorved førerretten er frakendt den pågældende.«

§ 2

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 44, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 92«: », § 92 a«.

§ 3

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse. Såfremt grundejerens forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 3, skal aftalen dog anmeldes til denne kommunalbestyrelse. Den myndighed, til hvem aftalen anmeldes, kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse.«

2. § 16 affattes således:

»§ 16. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse. Såfremt grundejernes forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 3, føres tilsynet dog af denne kommunalbestyrelse. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 13, § 2 og § 3 samt færdselslovens §§ 92, 92 a, 92 b og 92 c som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, træder i kraft den 1. august 2000.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti