Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om Københavns Lufthavne A/S

 

Herved bekendtgøres lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S med de ændringer, der følger af lov nr. 804 af 3. december 1990, lov nr. 338 af 1. maj 1996 og lov nr. 293 af 28. april 2000.

§ 1. Trafikministeren opretter et selskab, hvis aktiekapital indskydes af staten.

    Stk. 2. Selskabets navn skal være Københavns Lufthavne A/S.

    Stk. 3. Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 900 mio. kr.

§ 2. Selskabet overtager driften af Københavns Lufthavn, Kastrup, og Københavns Lufthavn, Roskilde.

    Stk. 2. Selskabet overtager lufthavnenes faste ejendomme med tilhørende bygninger og andre faste anlæg samt løsøre.

    Stk. 3. Selskabet indtræder ved overtagelsen af de to lufthavne i samtlige statsvirksomheden Københavns Lufthavnsvæsens rettigheder og forpligtelser.

    Stk. 4. Selskabet indbetaler kontant 1.200 mio. kr. til statskassen. Beløbet reguleres med de på finansloven for 1990 ikke afholdte anlægsinvesteringer samt den ændring i driftsresultatet, som kan konstateres pr. 1. oktober 1990.

§ 3. Trafikministeren bemyndiges til på statens vegne at afhænde aktier i selskabet. Der kan tegnes medarbejderaktier.

§ 4. Selskabets formål er at eje, drive og udbygge lufthavnene i Kastrup og Roskilde. Selskabet skal gennemføre den udbygning af lufthavnene, som er nødvendig for at fremme og sikre afviklingen af lufttrafikken til og fra København.

    Stk. 2. Selskabet kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med lufthavnenes drift.

    Stk. 3. Selskabet kan desuden etablere, erhverve og drive anden lufthavnsvirksomhed samt øvrig virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med lufthavnsvirksomhed, såfremt det sker i datterselskaber eller andre virksomheder med begrænset hæftelse, og selskabet har det fornødne kapitalberedskab til en forsvarlig opfyldelse af det i stk. 1 anførte formål. Selskabet må ikke udstede garantier til disse selskaber og virksomheder, der overstiger 20 pct. af selskabets egenkapital på det tidspunkt, hvor garantien udstedes.

    Stk. 4. Selskabet kan udøve den i stk. 2 og 3 nævnte virksomhed gennem erhvervelse og besiddelse af ejerandele i virksomheder, der driver aktiviteter omfattet af stk. 2 og 3.

    Stk. 5. Selskabets udbygning af de to lufthavne og selskabets drift skal ske på forretningsmæssigt grundlag.

    Stk. 6. Selskabet skal i sin virksomhed respektere alle internationale aftaler, som er indgået eller indgås af den danske regering med henblik på regulering af civil lufttrafik, der berører Danmark.

    Stk. 7. Trafikministeren kan for at tilgodese samfundsmæssige eller overordnede trafikale hensyn give selskabet direktiver for udøvelsen af dets virksomhed.

§ 5. Selskabets vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af trafikministeren.

§ 6. For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 7. De statstjenestemænd, der ved selskabets overtagelse af driften gør tjeneste ved Københavns Lufthavnsvæsen, bevarer deres ansættelsesforhold til staten.

    Stk. 2. Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet.

    Stk. 3. Selskabet er i forhold til staten forpligtet til at beskæftige de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, men som fortsat ønsker at gøre tjeneste ved lufthavnene i Kastrup og Roskilde.

    Stk. 4. Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

    Stk. 5. Selskabet refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 4, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

    Stk. 6. De tjenestemænd, der omfattes af stk. 1 og stk. 4, har på lige fod med selskabets øvrige medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til aktieselskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen, jf. aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

§ 8. Lov nr. 109 af 11. marts 1981 om Københavns Lufthavnsvæsen ophæves.

§ 9. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, dog fastsætter trafikministeren tidspunktet for ikrafttræden af §§ 2 og 8.

 

§ 2 i lov nr. 293 af 28. april 2000 om ændring af lov om Københavns Lufthavne A/S indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Trafikministeriet, den 9. juni 2000

Jacob Buksti

/Niels Remmer