Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om firmaflyvning

 

I medfør af § 76 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997 som ændret ved lov nr. 346 af 17. maj 2000 fastsætter Statens Luftfartsvæsen efter bemyndigelse fra trafikministeren herved følgende:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

Firmaflyvning:

En virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden uden for de tilfælde, der er nævnt i luftfartslovens § 75, stk. 1 og 2.

Befordring:

Transport af personer fra et punkt til et andet.

Virksomhed:

Enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og selskaber af enhver art samt kommuner, amtskommuner, statslige virksomheder og myndigheder.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for firmaflyvning, der udføres af virksomheder hjemmehørende i den danske stat, herunder sådanne virksomheders udenlandske filialer, der ikke udgør en selvstændig juridisk person.

§ 3. Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten

1) som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen, eller

2) har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis fuldtidsbeskæftigede ejer eller medejer udfører flyvningen. Ved heltidsansat forstås ansættelse, der giver ret til medlemskab af en arbejdsløshedskasse som fuldtidsforsikret.

    Stk. 2. Firmaflyvning kan under de betingelser, der er anført i stk. 1, udføres af en virksomhed, der er en del af en koncern, således som denne er defineret i aktieselskabs- eller anpartselskabslovgivningen, således at virksomheden kan befordre ansatte i andre virksomheder inden for koncernen. Statens Luftfartsvæsen kan i konkrete tilfælde acceptere andre selskabskonstruktioner af tilsvarende karakter.

    Stk. 3. Firmaflyvning kan endvidere udføres af en kreds af indtil 5 firmaer, der i lige sameje ejer eller med lige andele i fællesskab langtidslejer det luftfartøj, der benyttes til flyvningen.

    Stk. 4. Hvis flyvning udføres på grundlag af et lejet luftfartøj, jf. stk. 1, nr. 1, og stk. 3, skal lejekontrakten opfylde følgende vilkår:

1) Lejekontrakten skal have en varighed på mindst 1 år,

2) lejeren(lejerne) skal have det fulde økonomiske ansvar for luftfartøjets operation og vedligeholdelse, og

3) lejeafgiften skal udgøre et fast beløb, der er uafhængigt af det antal timer, lejeren(lejerne) opererer luftfartøjet. Ud over det faste beløb kan der dog aftales et mindre timetillæg.

§ 4. Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde dette til Statens Luftfartsvæsen inden flyvning påbegyndes. Anmeldelsen skal ske på en særlig blanket.

    Stk. 2. Anmeldelsen skal bl.a. indeholde oplysning om

1) luftfartøjets registreringsbetegnelse, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, eller

2) pilotens navn, jf. § 3, stk. 1, nr. 2.

    Stk. 3. Hvis flyvningen udføres med et lejet luftfartøj, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, skal kopi af lejekontrakten medfølge.

    Stk. 4. Hvis virksomheden har heltidsansat den eller de pilot(er), der udfører flyvningen, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, skal kopi af den eller de pågældendes ansættelsesaftale eller anden dokumentation medfølge.

    Stk. 5. Statens Luftfartsvæsen kan kræve yderligere dokumentation for, at betingelserne for at udføre firmaflyvning er opfyldt.

    Stk. 6. Ændringer i de oplysninger, der fremgår af stk. 2, skal straks anmeldes til Statens Luftfartsvæsen.

    Stk. 7. Anmeldelsen gælder for 3 år.

    Stk. 8. Statens Luftfartsvæsen udsteder en kvittering for anmeldelsen, herunder for ændringer, der anmeldes i henhold til stk. 5. Kopi af kvitteringen, herunder for ændringer, skal medbringes under flyvningen.

§ 5. For firmaflyvning gælder i øvrigt følgende vilkår:

1) Ved flyvning inden for dansk område må der kun benyttes dansk registrerede luftfartøjer, medmindre Statens Luftfartsvæsen undtagelsesvis tillader andet, jf. luftfartslovens § 2.

2) Luftfartøjet skal vedligeholdes på et autoriseret værksted.

3) Der skal for hvert af de benyttede luftfartøjet være tegnet en passagerforsikring, som mindst dækker de summer, der fremgår af Rådets Forordning nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

§ 6. Piloter, der udfører firmaflyvning, skal mindst opfylde ét af følgende krav:

1) Være indehaver af erhvervsflyvercertifikat (B/CPL),

2) være indehaver af privatflyvercertifikat (A/PPL) med instrumentrettighed (IR) og have fløjet mindst 200 timer eller

3) være indehaver af privatflyvercertifikat (A/PPL) og have fløjet mindst 350 timer.

    Stk. 2. De timer, der er omtalt i stk. 1, nr. 2 og nr. 3, skal være opgjort i overensstemmelse med reglerne i BL 6-04, Bestemmelser om føring af flyvetid, og omfatter ikke flyvetid opnået på svævefly, friballon og ultralet luftfartøj.

    Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde skal piloten være helbredsmæssigt godkendt til erhvervsflyvercertifikat (Class 1 Medical Certificate) efter reglerne i Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 6-05, jf. dog § 8, stk. 2.

    Stk. 4. Virksomheder, hvor der er ansat personer udelukkende som piloter, skal fastsætte flyve- og tjenestetidsbestemmelser, der skal overholdes under flyvningen. Bestemmelserne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 1-3 og § 4, stk. 1, 1. punktum straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 4, jf. § 75, med bøde eller hæfte. 1)

    Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 4, § 4, stk. 6 og 8, og § 5 straffes med bøde.

    Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen i § 6, stk. 1-3 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 3, jf. § 32, med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelsen i § 6, stk. 4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, jf. § 82 med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 7. juni 2000.

    Stk. 2. Bestemmelsen i § 6, stk. 3, gælder kun for piloter, der erhverver privatflyvercertifikat (A/PPL) efter den 1. maj 2001.

    Stk. 3. Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde, hvor bestemmelserne i denne bekendtgørelse indebærer et indgreb af ekspropriativ karakter, tillade, at virksomheder, der indtil den 1. juni 2000 foretog firmaflyvning, i et nærmere fastsat omfang kan fortsætte hermed uden at opfylde alle krav i denne bekendtgørelse.

Statens Luftfartsvæsen, den 29. maj 2000

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen

Officielle noter

1) En pilot, der foretager eller forsøger at foretage firmaflyvning, der ikke er anmeldt til Statens Luftfartsvæsen, eller hvor væsentlige vilkår for flyvning ikke er opfyldt, kan i medfør af luftfartslovens § 150, stk. 1, nr. 5, frakendes certifikatet ubetinget.