Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om luftfart

(Firmaflyvning, flyvepladser i Grønland m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, som ændret ved lov nr. 1114 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Et luftfartøj kan kun registreres i Danmark,

1) når det har dansk ejer og ejeren er bosat eller hjemmehørende i Danmark eller i en stat, hvor den pågældende på grund af sin nationalitet ikke kan være registreret ejer af et luftfartøj,

2) når luftfartøjet er ejet af EU- eller EØS-statsborgere eller EU- eller EØS-selskaber m.v. (juridiske personer), i det omfang disse er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler, eller

3) når luftfartøjet er ejet af en person, der har fast bopæl i Danmark, og luftfartøjet benyttes med udgangssted i Danmark.

    Stk. 2. Som dansk ejer anses

1) den danske stat og institutioner, som styres af staten,

2) danske kommuner,

3) danske statsborgere,

4) stiftelser med sæde i Danmark, hvis ledelse udelukkende består af danske statsborgere eller personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3,

5) foreninger og lignende sammenslutninger med sæde i Danmark, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er danske statsborgere eller personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3,

6) aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar, når det overvejende antal deltagere er danske statsborgere eller personer, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, og selskabet er undergivet disse deltageres fulde kontrol, og

7) aktieselskaber, som udelukkende har dansk bestyrelse og direktion med sæde i Danmark.

    Stk. 3. Trafikministeren kan i særlige tilfælde tillade, at et luftfartøj, der overvejende benyttes med udgangssted i Danmark, registreres, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt.«

2. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Luftfartøjets ejer eller bruger skal efter anmodning fra luftfartsvæsenet oplyse, hvilke personer der på et givet tidspunkt har været fører af et luftfartøj.«

3. I § 40 g, stk. 2, indsættes efter »om disses opgaver«: », om uddannelse af udvalgets medlemmer«.

4. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »af trafikministeren«: », jf. dog stk. 2«.

5. I § 55 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Til at indrette og drive en flyveplads i Grønland, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, kræves foruden godkendelse efter § 60 tilladelse af Grønlands landsstyre. Tilladelse kræves ligeledes til ændring af en sådan flyveplads.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. § 55, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Trafikministeren kan foreskrive, at en flyveplads omfattet af stk. 1 under hensyn til dens karakter, trafikkens omfang og varighed eller andre særlige omstændigheder kan indrettes og drives uden tilladelse. Grønlands Landsstyre kan foreskrive, at en flyveplads omfattet af stk. 2 under hensyn til dens karakter, trafikkens omfang og varighed eller andre særlige omstændigheder kan indrettes og drives uden tilladelse.«

7. I § 70 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte bestemmelser om sikkerhedsgodkendelse af fragtagenter, kurerselskaber, cateringleverandører eller andre, der foretager de i stk. 2 nævnte leverancer til luftfartsselskaber. En sikkerhedsgodkendelse kan tilbagekaldes i tilfælde af tilsidesættelse af bestemmelserne i dette kapitel eller forskrifter udarbejdet i medfør heraf, eller hvis de for sikkerhedsgodkendelsen fastsatte vilkår eller procedurer tilsidesættes.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

8. I § 70 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 2 og 4«.

9. I § 71, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »af trafikministeren«: », jf. dog 3. pkt.«.

10. I § 71, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»I Grønland kan der for benyttelsen af en offentlig flyveplads opkræves afgifter efter regler, der fastsættes af Grønlands Landsstyre.«

11. § 71, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Hvis de i stk. 1 og 2 nævnte afgifter ikke erlægges rettidigt, kan der for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betaling sker, tillægges en månedlig rente, hvis størrelse fastsættes i overensstemmelse med renteloven, dog mindst 50 kr.«

12. I § 75 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Uanset stk. 2 kan der uden tilladelse udføres luftfart mod betaling, såfremt

1) der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning forbundne omkostninger,

2) pilot og passagerer har nær tilknytning gennem familie- eller venskabsforhold og

3) flyvningen ikke har været annonceret eller tilbudt offentligt.

    Stk. 4. Uanset stk. 2 kan flyveklubber, der er organiseret i landsdækkende unioner eller forbund og godkendes af trafikministeren, uden tilladelse udføre luftfart mod betaling, såfremt

1) flyvningen indgår i sports- eller fritidsflyvningsaktiviteter i klubben,

2) der alene ydes hel eller delvis godtgørelse for de med den pågældende flyvning forbundne omkostninger og

3) der alene er tale om flyvninger, der ikke er befordring fra ét sted til et andet.

    Stk. 5. En virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte uden for de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Sådan flyvning må kun udføres, såfremt enten den person, der udfører denne form for flyvning, er heltidsansat i virksomheden eller virksomheden som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt har eneråderet over det pågældende luftfartøj.

    Stk. 6. Ejerskab af eller rådighed over et luftfartøj til benyttelse ved flyvning som omfattet af stk. 5 kan etableres af en kreds af indtil 5 virksomheder, som i lige sameje ejer, eller som med lige andele til hver i fællesskab langtidslejer det pågældende luftfartøj. Flyvning kan endvidere udføres af en virksomhed, der er en del af en koncern, således at virksomheden kan udføre flyvning med ansatte i andre virksomheder inden for koncernen.

    Stk. 7. Som virksomheder, jf. stk. 5, anses såvel enkeltmandsvirksomheder som interessentskaber og selskaber af enhver art hjemmehørende i den danske stat samt kommuner, amtskommuner, statslige virksomheder og myndigheder.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 8.

13. § 76 affattes således:

»§ 76. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikkeerhvervsmæssig luftfart og om udførelsen heraf.«

14. Efter § 89 indsættes i kapitel 8:

»§ 89 a. Trafikministeren kan pålægge flyvepladser, luftfartsselskaber og andre af luftfartens brugere at afgive statistiske oplysninger om regularitet, flyvetids- og landingsforhold og lignende luftfartsrelaterede oplysninger i den form, som ministeren bestemmer.«

15. I § 140, stk. 1, indsættes efter »Havarikommissionen har«: »uden retskendelse«.

16. I § 144 a ændres »borgerlig straffelovs § 152 og § 264 b« til: »straffelovens §§ 152 og 152 a-e«.

17. § 148, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Hvis de i stk. 1 og 2 nævnte afgifter ikke erlægges rettidigt, kan der for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betaling sker, tillægges en månedlig rente, der fastsættes i overensstemmelse med renteloven, dog mindst 50 kr.«.

18. I § 149, stk. 3, ændres »§ 32, stk. 3« til: »§ 32, stk. 3 og 4«.

19. I § 149, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 75, stk. 1 og 2« til: »§ 75, stk. 1, 2 og stk. 5, 1. pkt.«.

20. I § 149, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Forsøg på overtrædelse af § 75, stk. 1, 2 og stk. 5, 1. pkt., straffes med bøde eller hæfte.«

21. I § 149, stk. 4, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »2. pkt.« til: »3. pkt.«.

22. § 149, stk. 15, affattes således:

»Stk. 15. Sager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end bøde eller hæfte eller om frakendelse af retten til at gøre tjeneste på luftfartøj, jf. § 150, eller i anden særlig stilling, jf. § 74, behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 80. Øvrige sager behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 81.«

23. I § 150, stk. 1, nr. 2, udgår »eller«.

24. I § 150, stk. 1, nr. 3, ændres »stk. 1.« til: »stk. 1,«.

25. I § 150, stk. 1, indsættes som nr. 4 og 5:

»4) den pågældende har foretaget eller forsøgt at foretage en eller flere flyvninger, uden at der foreligger den fornødne tilladelse hertil, eller såfremt væsentlige vilkår for en meddelt tilladelse er overtrådt, eller

5) den pågældende har foretaget eller forsøgt at foretage en eller flere flyvninger omfattet af § 75, stk. 5, uden anmeldelse herom, eller såfremt væsentlige krav for en virksomheds udførelse af befordring med luftfartøj af egne ansatte er overtrådt.«

26. I § 150, stk. 2, 1. pkt., ændres »nr. 3,« til: »nr. 3-5,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

Stk. 2. Trafikministeren kan i helt særlige tilfælde tillade, at virksomheder, der foretager flyvning omfattet af luftfartslovens § 75, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, i et nærmere fastsat omfang kan fortsætte med denne form for flyvning efter lovens ikrafttræden uden at opfylde alle krav i luftfartslovens § 75.

§ 3

§ 7, stk. 1, nr. 2, og § 89 a i lov om luftfart, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 14, gælder ikke for Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti