Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Københavns Havn A/S

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Selskabets stiftelse, formål m.v.

§ 1. Trafikministeren opretter et aktieselskab, hvis aktiekapital indskydes af staten. Trafikministeren bemyndiges til at fastsætte størrelsen af aktiekapitalen.

    Stk. 2. Selskabets navn skal være Københavns Havn A/S. Trafikministeren bemyndiges til at godkende ændringer af selskabets navn.

    Stk. 3. I forbindelse med stiftelsen overtager Københavns Havn A/S samtlige institutionen Københavns Havns aktiver, det være sig fast ejendom, løsøre, rettigheder og andet. Samtidig hermed overtager Københavns Havn A/S samtlige institutionens passiver og forpligtelser af enhver art.

    Stk. 4. Københavns Havn A/S overtager driften af Københavns Havn.

§ 2. Københavns Havn A/S formål er at drive havnevirksomhed i København og at tilrettelægge og gennemføre omdannelsen af de havneområder i København, som ikke skal anvendes til havnedrift. Københavns Havn A/S skal i sin arealdisponering inden for rammerne af planlovgivningen, herunder kommuneplanen, aktivt bidrage til at skabe et levende miljø langs havnefronten med afvekslende og attraktive bolig- og erhvervsmiljøer.

    Stk. 2. Københavns Havn A/S kan herudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med den i stk. 1 nævnte virksomhed.

    Stk. 3. Københavns Havn A/S kan efter trafikministerens godkendelse oprette datterselskaber og erhverve andele i andre selskaber og virksomheder i forbindelse med et forretningsmæssigt samarbejde med andre havne, også i udlandet.

§ 3. Københavns Havn A/S vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af trafikministeren.

    Stk. 2. Trafikministeren vælger 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden. Københavns Kommune har indstillingsret, for så vidt angår 2 af medlemmerne.

    Stk. 3. Aktieselskabslovgivningens regler finder anvendelse, for så vidt angår medarbejderrepræsentation. Dog har medarbejderne ret til medarbejderrepræsentation allerede fra Københavns Havn A/S stiftelse.

§ 4. Københavns Havn A/S er omfattet af lovgivningen for aktieselskaber med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i denne lov.

Kapitel 2

Forskellige bestemmelser

§ 5. Tinglysning og registrering af Københavns Havn A/S rettigheder og forpligtelser i medfør af § 1 kan ske på grundlag af denne lov.

    Stk. 2. For de tinglysninger og registreringer, jf. stk. 1, og for de overdragelser og låneoptagelser, der er en følge af bestemmelsen i § 1, skal der ikke erlægges afgift.

§ 6. Trafikministeren fastsætter bestemmelser om nedsættelse af to råd i tilknytning til Københavns Havn A/S:

1) Et havneråd, der fungerer som rådgivende organ i forbindelse med driften m.v. af erhvervshavnen.

2) Et arealudviklingsråd, der fungerer som rådgivende organ i forbindelse med omdannelsen af havnearealer.

§ 7. Lov om havne finder anvendelse på driften af Københavns Havn A/S, bortset fra lovens § 2, stk. 2, samt kapitel 4 og med de afvigelser, der følger af bestemmelserne i denne lov.

    Stk. 2. Trafikministeren godkender udvidelser af havnens arealer, herunder opfyldninger inden for havnens søområde. Dette gælder også, for så vidt angår de områder, hvor der ikke længere foregår havnedrift.

    Stk. 3. Der kan fastsættes vilkår i forbindelse med godkendelser efter stk. 2.

§ 8. Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for Københavns Havn A/S.

Kapitel 3

Personale

§ 9. Københavns Havn A/S overtager de medarbejdere ved Københavns Havn, der ved selskabets overtagelse af driften er ansat som tjenestemænd i henhold til vedtægt. Disse medarbejdere er samtidig forpligtet til at gøre tjeneste ved Københavns Havn A/S med bevarelse af hidtidige rettigheder og pligter.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Lov nr. 504 af 24. juni 1992 om Københavns Havn ophæves.

§ 11. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder § 10. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. I en overgangsperiode, indtil § 3, stk. 2, er sat i kraft, ledes Københavns Havn A/S af en bestyrelse, der består af 15 medlemmer. Regeringen vælger 6 medlemmer til bestyrelsen og udpeger formanden for bestyrelsen. 3 medlemmer vælges af Københavns Kommune, 1 medlem vælges af Det Danske Handelskammer, og 5 medlemmer vælges af medarbejderne.

    Stk. 3. § 1 tillægges regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2000.

§ 12. I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som bl.a. ændret ved lov nr. 435 af 10. juni 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 902 af 16. december 1998, ændres i § 51, stk. 3, nr. 1, »Københavns Havnebestyrelse« til: »Københavns Havn A/S«.

§ 13. I lov nr. 141 af 31. marts 1960 om Københavns Frihavn, som ændret ved § 12 i lov nr. 504 af 24. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, § 2, stk. 1, 3 og 4, § 3, stk. 2, og § 4 ændres »Københavns Havnebestyrelse« til: »Københavns Havn A/S«.

2. I § 2, stk. 2, § 4, § 6 og § 7, stk. 1 og 2, ændres »Københavns Havn« til: »Københavns Havn A/S«.

3. I § 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Københavns Havn A/S kan dog efter trafikministerens godkendelse helt eller delvis overdrage driften af frihavnen til et selskab, som Københavns Havn A/S er medejer af.«

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti