Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0024
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og syn af køretøjer mv.1)

 

I medfør af § 70, stk. 3, § 71, stk. 1, § 72, § 73, stk. 1, § 73 a, § 75, stk. 3, § 76, § 78, stk. 1 og 2, § 88 a, § 107, stk. 1, § 118, stk. 5 og 7, § 124 g, og §§ 124 j-r, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, som ændret ved lov nr. 1316 af 20. december 2000 og lov nr. 1318 af 20. december 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Registreringspligt

§ 1. Ethvert motorkøretøj og enhver traktor, bortset fra dem, der er nævnt i færdselslovens §§ 74-75, skal være registreret og forsynet med nummerplade(r), inden køretøjet tages i brug. Det samme gælder påhængs- eller sættevogn til et registreringspligtigt køretøj, campingvogn samt andet påhængsredskab, der kobles til et motorkøretøj, og hvis konstruktion gør det muligt at trække det med større hastighed end 30 km i timen.

    Stk. 2. Et motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, skal være registreret og forsynet med nummerplader. Dette gælder dog ikke et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, en minitruck, der kun i ubetydeligt omfang såsom ved passage eller krydsning anvendes på offentlig vej, og en gaffeltruck. En gaffeltruck er et lastbærende og lastløftende køretøj, hvis egenvægt fungerer som kontravægt for lasten.

    Stk. 3. En knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen skal være registreret og forsynet med nummerplade. Det samme gælder følgende knallerter med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen:

1) Trehjulet knallert, bortset fra invalideknallert.

2) Knallert, der ikke opfylder reglerne om motor og transmissionssystem for ikke-registreringspligtig knallert i Detailforskrifter for Køretøjer.

3) Knallert, der er indrettet til befordring af passager.

    Stk. 4. Et køretøj, som er registreret før den 1. januar 1960, kan registreres til veterankørsel.

    Stk. 5. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis.

Ikke-registrerings-, men godkendelsespligt

§ 2. En ikke-registreret traktor, der ønskes anvendt til transport af produkter mv. efter bestemmelserne i færdselslovens § 75, stk. 1, skal godkendes hertil og forsynes med nummerplade. Reglerne i §§ 18-63 gælder også godkendelse af traktorer.

Kapitel 2

Myndigheder mv.

Centralregisteret for Motorkøretøjer

§ 3. Centralregisteret for Motorkøretøjer (Centralregisteret) foretager registrering af køretøjer i et for hele landet fælles register, der indeholder oplysninger om hvert enkelt køretøj og dets tilhørsforhold. Foreløbig registrering foretages dog af politiets motorkontorer.

    Stk. 2. Centralregisteret kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i §§ 7, 105-106, 108 samt kapitel 4-5, 9-15 og 20-21. Centralregisteret kan endvidere dispensere fra Færdselsstyrelsens og Trafikministeriets bestemmelser herom.

    Stk. 3. Centralregisteret kan fritage et køretøj for registrering, hvis det ganske overvejende anvendes uden for offentlige veje. Ved registreringsfritagelse fastsættes det område, på hvilket køretøjet må anvendes, og der kan fastsættes yderligere vilkår om dets indretning, udstyr, benyttelse og synspligt.

    Stk. 4. Politimestrenes afgørelser kan påklages til Centralregisteret.

Statens Bilinspektion

§ 4. Statens Bilinspektion (Bilinspektionen) foretager syn af køretøjer. Bilinspektionen undersøger, om køretøjerne er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav. Undersøgelsernes formål er især kontrol af de dele af køretøjet, der har væsentlig betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

    Stk. 2. Bilinspektionen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelsen og administrationen af reglerne i kapitel 6-8, §§ 100-104, 107 og 113. Fastsættelse af nærmere bestemmelser i relation til de overordnede regler om syn af køretøjer skal dog ske efter forhandling med Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen

§ 5. Færdselsstyrelsen udsteder typegodkendelser og fører tilsyn med Bilinspektionens virksomhed i relation til de overordnede regler om syn af køretøjer og fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af Bilinspektionen og Centralregisteret.

    Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan efter forhandling med Bilinspektionen fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i §§ 109-111.

    Stk. 3. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af de øvrige regler i denne bekendtgørelse. Færdselsstyrelsen kan endvidere dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

Forsvarets og Redningsberedskabets køretøjer

§ 6. Forsvarets køretøjer synes og registreres efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Redningsberedskabets køretøjer synes efter reglerne i denne bekendtgørelse, men registreres efter regler der fastsættes af indenrigsministeren.

Anmeldelse til registrering

§ 7. Ved fremstilling til syn eller anmeldelse til registrering af et køretøj anvendes den godkendte anmeldelsesblanket. Hvis anmeldelsesblanketten er udfyldt utydeligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt, eller hvis anmeldelsen i øvrigt er mangelfuld, bliver anmeldelsen afvist, medmindre fejlen uden vanskelighed kan afhjælpes.

    Stk. 2. Anmeldelsesblanketten skal være underskrevet enten personligt af køretøjets ejer (bruger) eller af en anden på dennes vegne ifølge skriftlig fuldmagt, der skal vedlægges. Anmeldelsesblanketten og fuldmagten skal indeholde oplysning om ejerens (brugerens) fulde navn, CPR-nummer eller SE-nummer og adresse. Som adresse angives det sted, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold.

    Stk. 3. Når et køretøjs ejer ikke er den samme som køretøjets bruger, registreres både ejerens og brugerens navn, CPR-nummer eller SE-nummer og adresse. Den, der har varig rådighed over køretøjet, anses som bruger, jf. færdselslovens § 67, stk. 2.

    Stk. 4. Centralregisteret kan fra Told & Skats SE-register indhente oplysninger om juridiske personers SE-nummer, navn, adresse og ophørsdato og fra Det Centrale Personregister oplysninger om en persons navn og adresse.

Kapitel 3

Godkendelser mv.

Godkendelsesarter mv.

§ 8. Færdselsstyrelsen udsteder følgende godkendelser:

1) Standardtypegodkendelse, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer, der på grundlag af den tilhørende typeattest kan registreres uden syn.

2) Typegodkendelse, der omfatter flere ens chassier, hvor hvert enkelt færdigopbygget køretøj skal synes inden registrering.

3) Godkendelseserklæring, der omfatter et enkelt køretøj eller chassis, hvor det færdigopbyggede køretøj skal synes inden registrering.

    Stk. 2. Færdselsstyrelsen udfærdiger desuden anmeldte EF-typegodkendelser, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer, der er EF-typegodkendte. På grundlag af den tilhørende typeattest kan registreringspligtige køretøjer registreres uden syn.

    Stk. 3. Til standardtypegodkendelse, typegodkendelse og anmeldt EF-typegodkendelse kan der udstedes tillæg eller - efter Færdselsstyrelsens bestemmelse - udstedes nyt optryk af godkendelsen indeholdende ændringen.

Syn og registrering uden godkendelse

§ 9. Følgende køretøjer kan synes og registreres uden forudgående godkendelse:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet,

2) varebiler,

3) motorcykler,

4) knallerter,

5) traktorer,

6) motorredskaber,

7) påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser,

8) påhængsvogne til traktorer og motorredskaber og

9) andre påhængsredskaber end campingvogne.

Syn og ibrugtagning uden godkendelse

§ 9 a. En ikke-registreringspligtig knallert, der er EF-typegodkendt, kan synes uden forudgående godkendelse på grundlag af en gyldig EF-overensstemmelseserklæring, der dokumenterer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

    Stk. 2. Synsrapport, hvoraf det fremgår, at knallerten er ikke-registreringspligtig skal medbringes under kørsel med knallert omfattet af stk. 1.

Ibrugtagning uden syn

§ 9 b. En ikke-registreringspligtig knallert, der er EF-typegodkendt, kan tages i brug uden forudgående syn, hvis den er EF-typegodkendt med

1) en motoreffekt på højst 1 kW,

2) en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 25 km i timen og

3) pedaler.

Godkendelsesgrundlag

§ 10. Godkendelser udstedes efter ansøgning. Færdselsstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelse af køretøjer, hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-direktiver.

    Stk. 2. Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos Færdselsstyrelsen eller Bilinspektionen, eventuelt belastet, ligesom dele af et køretøj kan kræves undersøgt på et af Færdselsstyrelsen anerkendt prøvningslaboratorium. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.

    Stk. 3. Godkendelse efter anmeldelse kan udstedes uden de i stk. 2 nævnte forudgående undersøgelser, medmindre der er grund til at antage, at køretøjet ikke opfylder kravene til køretøjers indretning og udstyr.

    Stk. 4. Godkendelse kan kun udstedes uden forudgående undersøgelse hos Færdselsstyrelsen, jf. stk. 2-3, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 13, stk. 3, erklærer sig indforstået med, at Færdselsstyrelsen foretager efterfølgende kontrol med køretøjstypen som nævnt i § 11.

    Stk. 5. Færdselsstyrelsen bestemmer, hvilke oplysninger der skal gives, samt hvilken dokumentation i form af tegninger, godkendelser, erklæringer mv., der skal vedlægges en ansøgning eller anmeldelse efter stk. 1. Standardtypegodkendelse kan kun udstedes, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 13, stk. 3, afgiver en erklæring om, at køretøjet efter klargøring opfylder de gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

    Stk. 6. Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af Færdselsstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan registreres.

Kontrol

§ 11. Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er godkendt uden forudgående undersøgelse hos Færdselsstyrelsen, jf. § 10, stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Godkendelsesindehaveren kan tilsiges til at indlevere et eksemplar af køretøjstypen til Færdselsstyrelsen, eventuelt belastet.

    Stk. 3. Hvis der ikke indleveres et eksemplar til undersøgelse, efter at Færdselsstyrelsen har erindret godkendelsesindehaveren om tilsigelsen, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

    Stk. 4. Hvis det ved kontrol som nævnt i stk.1 konstateres, at køretøjstypen ikke er i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr eller i øvrigt ikke efter klargøring vil opfylde gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen og bestemme, at godkendelsesindehaveren indtil videre eller i en periode fra 2-6 måneder ikke kan opnå godkendelse uden forudgående undersøgelse af køretøjstypen hos Færdselsstyrelsen.

Trykning af typeattest

§ 12. Færdselsstyrelsen sørger for trykning af det nødvendige antal eksemplarer af typeattesten eller godkendelsen. Udgifterne hertil betales af godkendelsesindehaveren.

    Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan dog tillade, at godkendelsesindehaveren sørger for trykning af typeattester.

Standardtypegodkendelser

§ 13. Følgende køretøjer kan standardtypegodkendes:

1) personbiler, jf. dog stk. 5 og 7,

2) varebiler, jf. dog stk. 7,

3) lastbiler,

4) motorcykler, jf. dog stk. 7,

5) traktorer,

6) knallerter, jf. dog stk. 6 og 7,

7) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser,

8) campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser, og

9) andre registreringspligtige påhængsredskaber til biler, hvis påhængsredskaberne er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser.

    Stk. 2. Det er en forudsætning for meddelelse af standardtypegodkendelse, at de pågældende køretøjer i deres helhed er fremstillet i serieproduktion.

    Stk. 3. Standardtypegodkendelse udstedes til en fabrikant eller til en repræsentant for en udenlandsk fabrikant.

    Stk. 4. For registreringspligtige køretøjer og godkendelsespligtige traktorer udfærdiger fabrikanten eller dennes repræsentant efter udstedt standardtypegodkendelse typeattest for hvert fabriksnyt køretøj af den pågældende type. Det skal fremgå af typeattesten, om køretøjet ved udlevering fra fabrikanten eller dennes repræsentant er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

    Stk. 5. Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, der er omfattet af Rådets direktiv 70/156/EØF, og som har forbrændingsmotor, kan ikke standardtypegodkendes.

    Stk. 6. Ikke-registreringspligtige knallerter skal standardtypegodkendes eller anmeldes EF-typegodkendte, medmindre de er EF-typegodkendte og synet og godkendt i henhold til § 9 a, eller er EF-typegodkendte og taget i brug i henhold til § 9 b. Fabrikanten eller dennes repræsentant må alene udlevere knallerter, der er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen eller den anmeldte EF-typegodkendelse med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, og som efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

    Stk. 7. Fra den 17. juni 1999 kan følgende køretøjer, der er omfattet af EF-direktiv 92/61/EØF, ikke standardtypegodkendes:

1) to- og trehjulede knallerter,

2) to- og trehjulede motorcykler,

3) tre-hjulede biler og

4) fire-hjulede biler med en egenvægt på under 350 kg, med en motor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen (knallertbiler).

    Stk. 8. Standardtypegodkendelser udstedt inden den 17. juni 1999 er gyldige indtil 17. juni 2003.

Typegodkendelse og godkendelseserklæring

§ 14. Følgende køretøjer kan typegodkendes:

1) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) varebiler,

3) lastbiler,

4) påhængsvogne til biler og

5) sættevogne.

§ 15. Følgende køretøjer skal godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre der udstedes en standardtypegodkendelse, en anmeldt EF-typegodkendelse eller en typegodkendelse:

1) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) lastbiler,

3) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser,

4) sættevogne og

5) campingvogne, som er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

Brugte køretøjer

§ 16. Brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som har været registreret i mindst 3 måneder i udlandet, kan dog synes og registreres uden godkendelseserklæring, hvis det pågældende køretøj er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse. Det samme gælder for køretøjer, der tidligere har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer.

Anmeldt EF-typegodkendelse

§ 17. EF-typegodkendelse af registreringspligtige køretøjer, som ønskes registreret uden syn og EF-typegodkendelse af ikke-registreringspligtige knallerter, der ønskes taget i brug uden syn, skal anmeldes til Færdselsstyrelsen, jf. dog § 9 b. Med et EF-typegodkendt køretøj skal følge en gyldig EF-overensstemmelseserklæring. I øvrigt finder reglerne i §§ 12, 13, 32, 46 og 62 om registreringsproceduren tilsvarende anvendelse ved EF-typegodkendte registreringspligtige køretøjer.

Kapitel 4

Pligt til syn og registrering

Køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet

§ 18. Ethvert registreringspligtigt køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, samt køretøjer, der har været registreret til forsvaret eller redningsberedskabet, skal fremstilles til syn og godkendes inden anmeldelse til registrering, før køretøjet tages i brug.

    Stk. 2. Et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj kræves ikke synet før registrering.

Køretøjet fremstilles dog altid til syn, hvis

1) det på ikke uvæsentlig måde afviger fra det godkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr,

2) det ønskes registreret til øvelseskørsel, slæbning eller udrykningskørsel,

3) det ønskes registreret til taxikørsel (herunder limousinekørsel), ambulancekørsel eller buskørsel (herunder rutekørsel), medmindre godkendelsen omfatter denne anvendelse.

    Stk. 3. En personbil til højst 9 personer, føreren medregnet, der er omfattet af Rådets direktiv 70/156/EØF, og som har forbrændingsmotor, kan kun registreres uden syn, jf. stk. 2, hvis bilen er EF-typegodkendt.

    Stk. 4. Fra den 17. juni 2003 kan registreringspligtige køretøjer, der er omfattet af EF-direktiv 92/61/EØF, jf. § 13, stk. 7, kun registreres uden syn, jf. stk. 2, hvis køretøjet er EF-typegodkendt.

Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet

§ 19. Et afmeldt køretøj skal registreres, inden det tages i brug. Hvis køretøjet har været afmeldt i mere end 1 år eller senest har været registreret i udlandet, skal det fremstilles til syn og godkendes, før det registreres. En afmeldt registreringspligtig knallert skal dog ikke synes og godkendes, inden den registreres og tages i brug.

    Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i mindre end 1 år, skal synes, hvis det er omfattet af

1) § 99, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 99, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 99, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 99, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

    Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i mindre end 1 år, skal synes, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet for mere end 1 år siden,

3) der på køretøjet er foretaget ændringer, der medfører synspligt for et registreret køretøj, jf. §§ 22-24,

4) Bilinspektionen har udstedt synsresultatet »ikke godkendt uden tilladelse til omstilling«, jf. § 44, stk. 2.

5) politiet ved en undersøgelse i medfør af færdselslovens § 77, stk. 1, har konstateret mangler ved køretøjet, der ville danne grundlag for indkaldelse til syn i medfør af færdselslovens § 78, eller

6) køretøjets afmelding skyldes, at nummerpladerne er fjernet på grund af mangler.

    Stk. 4. Ved beregningen af de i stk. 2-3 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests eller synsrapports oplysninger til grund.

    Stk. 5. Anmeldelse til registrering for samme ejer (bruger) kan ske uden syn, hvis den sker samtidig med afmelding af tidligere nummerplader.

Ejerskifte (brugerskifte)

§ 20. Når et registreret køretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til at anmelde køretøjet til registrering snarest muligt og senest inden 3 uger efter ejerskiftet (brugerskiftet), medmindre det afmeldes forinden.

    Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, skal synes, hvis det er omfattet af

1) § 99, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 99, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 99, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 99, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

    Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, skal bortset fra registreringspligtig knallert være synet og godkendt inden anmeldelse, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden.

    Stk. 4. Køretøjet kræves ikke synet, hvis

1) ejerskifte (brugerskifte) sker mellem ægtefæller eller registrerede partnere,

2) en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles / registrerede partners navn,

3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år,

4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, hvis vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller

5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år før samlivsophævelsen.

    Stk. 5. Betalingen for registrering af anmeldelse om ejerskifte (brugerskifte) sker kontant i forbindelse med indlevering af anmeldelse til et motorkontor.

    Stk. 6. Der betales ikke i de i stk. 4 nævnte situationer.

§ 21. Når et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter ejer, har den hidtidige ejer pligt til straks at afmelde køretøjet.

    Stk. 2. Når et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter bruger, har ejer (bruger) pligt til at anmelde dette til registrering, jf. § 20.

    Stk. 3. I de i § 20, stk. 4, nævnte tilfælde kan køretøjet dog anmeldes til registrering af ejerskifte uden afmelding.

Ændret indretning og udstyr

§ 22. Hvis køretøjets indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at anmelde det ændrede køretøj til registrering, inden det tages i brug

1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,

2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet motorcykel,

3) ved overgang til gas som drivkraft for køretøjet, eller

4) hvis køretøjets egenvægt ændres med mere end 50 kg.

    Stk. 2. Inden det anmeldes til registrering, skal køretøjet være fremstillet til syn og godkendt. Det samme gælder, hvis ændringer i egenvægten på 50 kg eller derunder ønskes registreret.

    Stk. 3. Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 15, og der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse.

    Stk. 4. Biler, der monteres med tilkoblingsanordning, jf. Trafikministeriets bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke være fremstillet til syn og godkendt, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering.

    Stk. 5. Hvis et køretøj i øvrigt overgår til anden drivkraft, end det er godkendt til ved registreringen, skal dette anmeldes til registrering, inden køretøjet tages i brug med den ændrede drivkraft.

Ændret art og anvendelse

§ 23. Ændring af et køretøjs registrerede art og anvendelse skal anmeldes til registrering. Køretøjet må ikke tages i brug til den ændrede art eller anvendelse, før køretøjet er anmeldt til ændring af registrering, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Inden anmeldelse til registrering skal køretøjet være fremstillet til syn og godkendt, hvis det ønskes

1) registreret med ændret art

2) anvendt til

a) taxikørsel (hyrekørsel), herunder limousinekørsel,

b) sygetransport,

c) ambulancekørsel,

d) buskørsel, herunder rutekørsel,

e) udlejning uden fører,

f) øvelseskørsel,

g) slæbning (kun for bjærgningskøretøj), eller

h) udrykningskørsel, jf. dog stk. 3.

    Stk. 3. Kravet om registrering som udrykningskøretøj gælder ikke for motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel.

Benyttelse til særlig transport

§ 24. Et køretøj skal, i det omfang det kræves i nedenstående bekendtgørelser, fremstilles til syn og godkendes, inden det benyttes til transport af

1) farligt gods, jf. reglerne om vejtransport af farligt gods, eller

2) dyr, jf. reglerne om transport af dyr og om beskyttelse af dyr under transport.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte godkendelse skal anmeldes til registrering, inden køretøjet benyttes til transport af farligt gods eller til transport af dyr.

Kapitel 5

Sammenkobling af køretøjer

Fælles bestemmelser

§ 25. Bil og registreringspligtig traktor må kun sammenkobles med registreringspligtigt påhængskøretøj, som bilen eller traktoren er registreret til at måtte sammenkobles med.

    Stk. 2. Motorcykel må kun sammenkobles med sidevogne og/eller med registreringspligtigt påhængskøretøj, som motorcyklen er registreret til at måtte sammenkobles med.

Bestemte kombinationer

§ 26. En bil eller registreringspligtig traktor, der skal anvendes i forbindelse med et bestemt påhængskøretøj (fast kombination) eller flere bestemte påhængskøretøjer (variabel kombination), skal sammen med påhængskøretøjet(rne) fremstilles til syn og godkendes, og køretøjerne skal derefter anmeldes til registrering eller ændring af registrering, jf. dog stk. 3-6.

    Stk. 2. Motorcykel, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere sidevogne eller et eller flere registreringspligtige påhængskøretøjer, skal sammen med disse køretøjer fremstilles til syn og godkendes. Motorcyklen og påhængskøretøjet/køretøjerne skal derefter anmeldes til registrering eller ændring af registrering.

    Stk. 3. Et påhængskøretøj, der er standardtypegodkendt og fabriksnyt, skal dog ikke fremstilles til syn.

    Stk. 4. Bilinspektionen kan tillade, at kun det ene af de køretøjer, der skal indgå i et vogntog, fremstilles til syn, hvis der for det andet køretøj er udstedt koblingsspecifikation, jf. § 42, og Bilinspektionen finder det forsvarligt, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen af køretøjerne afgøres, uden at begge køretøjer fremstilles til syn.

    Stk. 5. Er der udstedt koblingsspecifikation for både det trækkende køretøj og påhængskøretøjet, kan Bilinspektionen tillade, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen afgøres, uden at hverken det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet fremstilles til syn.

    Stk. 6. Et registreret påhængskøretøj skal kun anmeldes til ændring af registrering, hvis

1) påhængskøretøjet hidtil har været registreret i fast kombination med eet trækkende køretøj, og det nu godkendes i kombination med

a) et andet bestemt trækkende køretøj, eller

b) flere bestemte trækkende køretøjer,

2) påhængskøretøjet hidtil har været registreret i kombination med flere bestemte trækkende køretøjer, og det nu udelukkende godkendes i fast kombination med eet trækkende køretøj, eller

3) påhængskøretøjets ejer (bruger) ønsker den ændrede dato for synet og godkendelsen registreret.

Synsfri sammenkobling

§ 27. En lastbil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling med danske og udenlandske sættevogne, eller en sættevogn, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal fremstilles til syn og godkendes hertil, og lastbilen eller sættevognen herefter anmeldes til registrering eller ændring af registrering, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbiler og sættevogne.

    Stk. 2. En lastbil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling eller en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal fremstilles til syn og godkendes hertil, og lastbilen eller påhængsvognen herefter anmeldes til registrering eller ændring af registrering, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængsvogn.

    Stk. 3. Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der skal anvendes til synsfri sammenkobling eller en bil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal anmeldes til registrering eller ændring af registrering, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Kørsel med påhængskøretøjer, der er ensartede

§ 28. Bilinspektionen kan under særlige omstændigheder tillade, at et trækkende køretøj godkendes til kørsel med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede. Køretøjet skal fremstilles til syn og godkendes hertil og derefter anmeldes til registrering eller ændring af registrering. Det afgøres af Bilinspektionen, om det er nødvendigt at kræve et af påhængskøretøjerne fremstillet til syn sammen med det trækkende køretøj.

Kapitel 6

Syn

Synsstedet

§ 29. Fremstilling til syn kan ske på ethvert af Bilinspektionens synssteder. Fremstilling til periodisk syn kan endvidere ske på værksteder, der er godkendt hertil af Bilinspektionen (pladssyn). Bilinspektionen kan bestemme, at også andre syn kan ske som pladssyn.

    Stk. 2. Bilinspektionen kan bestemme, at fremstilling til syn af køretøjer, for hvilke der i medfør af § 32, stk. 2, skal forelægges anden dokumentation end en gyldig EF-overensstemmelseserklæring, kun kan ske ved bestemte synssteder. Bilinspektionen kan endvidere af tekniske årsager henvise køretøjer til et bestemt synssted.

Tidsbestilling

§ 30. Et køretøj kan afvises fra syn, herunder omstillingssyn, hvis der ikke forud er truffet aftale om tidspunktet for synets afholdelse.

    Stk. 2. Betaling for syn sker umiddelbart før synet gennemføres. Hvis der ikke betales, bliver køretøjet afvist fra syn.

Fremstiller

§ 31. Såfremt køretøjet ikke fremstilles til syn af dets ejer (bruger), varetages ejerens (brugerens) interesse af den, der fremstiller køretøjet.

Synsgrundlaget

§ 32. Ved fremstilling til syn af et køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer, skal fremstilleren aflevere

1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand.

2) Typeattest, hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, men ikke kan registreres uden fremstilling til syn, jf. § 18, stk. 2. Typeattesten kræves ikke forsynet med forhandlererklæring, men hvis køretøjet afviger fra godkendelsen, skal fabrikant, dennes repræsentant, forhandler eller anmelder på typeattesten anføre, hvilke ændringer der er foretaget.

3) Dokumentation for tidligere registrering, hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet, jf. herved § 51, stk. 3. Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, skal der vedlægges tilladelse fra Centralregisteret til at syne og registrere køretøjet uden at fremlægge dokumentation for tidligere registrering.

4) Typegodkendelse eller godkendelseserklæring, hvis køretøjet efter §§ 14 eller 15, skal typegodkendes eller godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring. Hvis køretøjet er fabriksnyt, skal godkendelsen være forsynet med en erklæring fra den, som godkendelsen er udstedt til, om, at køretøjet (chassiset) er i overensstemmelse med typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, samt at de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, kan typeattest dog erstatte typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra godkendelsen med hensyn til styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion.

5) EF-overensstemmelseserklæringen for ikke-registreringspligtige knallerter, der er omfattet af § 9 a.

6) Vægtseddel fra en akkrediteret vejer og måler. Bilinspektionen kan dog frafalde kravet om aflevering af vægtseddel, hvis køretøjets egenvægt kan bestemmes med fornøden sikkerhed på grundlag af anden vejning eller bilinspektionens kendskab til det pågældende køretøjs type og udstyr.

    Stk. 2. Bilinspektionen kan desuden kræve dokumentation til belysning af forhold, der ikke kan undersøges med Bilinspektionens normale udstyr, herunder dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr. Denne dokumentation kan fx bestå af en dataerklæring fra fabrikanten, dennes repræsentant eller et anerkendt prøvningslaboratorium eller af en gyldig EF-overensstemmelseserklæring.

Dokumenter

§ 33. Ved fremstilling til syn, bortset fra periodisk syn, af et køretøj, der er eller tidligere har været registreret her i landet, skal fremstilleren aflevere

1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand.

2) Supplerende attester og koblingsattester. Registreringsattest eller tilladelse fra Centralregisteret til at syne og registrere uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende.

3) Eventuel godkendelseserklæring efter § 15.

    Stk. 2. Hvis der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning, eller er køretøjets egenvægt ændret med mere end 50 kg i forhold til det registrerede, skal dette oplyses. Yderligere dokumentation kan kræves fremlagt i samme omfang som nævnt i § 32, stk. 2.

§ 34. Anmeldelsesblanketten, de øvrige ved synet afleverede dokumenter samt eventuelle nye attester, jf. §§ 40-42, udleveres til fremstilleren efter synet.

    Stk. 2. Bilinspektionen kan dog beholde dokumentation, der er krævet i medfør af § 32, stk. 2.

Kapitel 7

Synets gennemførelse

Undersøgelse af køretøjet

§ 35. Bilinspektionen kontrollerer, at køretøjet er i forskriftsmæssig stand, jf. § 4, stk. 1.

    Stk. 2. Et køretøj, der skal synes, skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at synet kan gennemføres uden vanskelighed.

    Stk. 3. Et påhængskøretøj skal altid fremstilles tilkoblet et egnet trækkende køretøj, selv om det kun er påhængskøretøjet, der skal synes.

    Stk. 4. Køretøjet kan kræves adskilt eller belæsset, hvis dette er nødvendigt af hensyn til synets gennemførelse eller for bedømmelsen af køretøjets egenskaber.

    Stk. 5. Under synet skal der som hovedregel foretages en prøvekørsel, hvor køretøjet føres af Bilinspektionens personale. Fremstilleren kan deltage i prøvekørslen. Ved prøvekørsel med køretøj, der er registreret til transport af farligt gods, kan det kræves, at fremstilleren deltager i prøvekørslen.

    Stk. 6. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal Bilinspektionen kontrollere, at det fremstillede køretøj er identisk med det senest registrerede. Hvis køretøjet er ombygget, skal det kontrolleres, om der herved er foretaget sådanne ændringer af køretøjet, at der indtræder registreringsafgiftspligt. Hvis dette er tilfældet, eller der er tvivl herom, skal køretøjet henvises til den lokale told- og skatteregion. Hvis køretøjet godkendes, før Told & Skat har truffet afgørelse, skal dette anføres på anmeldelsesblanketten.

Synsrapport

§ 36. Bilinspektionen udfærdiger i forbindelse med synet en synsrapport, på hvilken et af følgende synsresultater noteres:

1) Køretøjet er godkendt.

2) Køretøjet er betinget godkendt.

3) Køretøjet er ikke godkendt.

    Stk. 2. Det skal fremgå af synsrapporten, om der er givet tilladelse til omstillingssyn, samt om der er stillet vilkår for kørsel eller er udstedt kørselsforbud.

    Stk. 3. Alle konstaterede mangler ved køretøjet skal anføres i synsrapporten. Hvis køretøjet er i så dårlig stand, at en udtømmende opregning af samtlige konstaterede mangler vil være ekstraordinært tidskrævende, eller hvis en tilbundsgående undersøgelse vil kræve yderligere rengøring af køretøjet, skal dog kun de væsentligste og mest iøjnefaldende mangler anføres i synsrapporten. Synsrapporten skal i disse tilfælde indeholde oplysning om, at den ikke er udtømmende.

    Stk. 4. Synsrapporten skal udleveres til fremstilleren af køretøjet umiddelbart efter synet.

Omstillingssyn

§ 37. Er køretøjet behæftet med sådanne mangler, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede mangler, kan Bilinspektionen tillade, at køretøjet inden for en frist på 1 måned fremstilles til et eller flere omstillingssyn.

    Stk. 2. Der kan dog ikke tillades omstilling, hvis

1) synsrapporten ikke er udtømmende, jf. § 36, stk. 3, eller

2) køretøjet ikke kan fremstilles inden udløb af fristen.

3) Tilladt kørsel

§ 38. Et køretøj, der er betinget godkendt med påpegede mangler, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

    Stk. 2. Det samme gælder et køretøj, som har tilladelse til omstilling efter § 37, stk. 1.

    Stk. 3. Bilinspektionen kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes.

Kapitel 8

Afslutning af syn og omstillingssyn

Køretøjet godkendes

§ 39. Hvis et køretøj kan godkendes, anføres dette på anmeldelsesblanketten. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af Bilinspektionen.

Supplerende attester

§ 40. Hvis et køretøj godkendes til speciel anvendelse eller med speciel indretning, skal Bilinspektionen udstede en eller flere supplerende attester, der angiver, hvad køretøjet er godkendt til. Det skal fremgå af anmeldelsesblanketten, hvilke supplerende attester der er udstedt.

§ 41. Supplerende attest skal udstedes, når

1) en motorcykel godkendes til sammenkobling med flere sidevogne,

2) et trækkende køretøj godkendes til sammenkobling med flere bestemte påhængskøretøjer, eller

3) et trækkende køretøj under særlige omstændigheder godkendes til sammenkobling med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede.

    Stk. 2. Den supplerende attest eller kopi heraf skal medbringes under kørsel med tilkoblet køretøj.

Koblingsspecifikation

§ 42. I forbindelse med godkendelsen af et køretøj til kørsel med tilkoblet (trækkende) køretøj skal Bilinspektionen efter anmodning på grundlag af oplysninger, der skal tilvejebringes af anmelderen, udstede en koblingsspecifikation, der skal indeholde oplysninger om køretøjets og tilkoblingsanordningens art. Specifikationen skal indeholde sådanne oplysninger, at det er muligt at afgøre, om køretøjet uden fremstilling til syn vil kunne godkendes til kørsel med bestemte andre tilkoblede (trækkende) køretøjer, jf. § 26, stk. 4 og 5.

Betinget godkendelse af køretøj, der ikke opfylder de gældende forskrifter

§ 43. Hvis et køretøj på enkelte punkter ikke opfylder de gældende forskrifter for køretøjet, men Bilinspektionen skønner, at køretøjet uden fare kan benyttes midlertidigt, kan der undtagelsesvis meddeles en betinget godkendelse af køretøjet. Betinget godkendelse kan normalt ikke meddeles, hvis køretøjet afviger fra en typegodkendelse.

    Stk. 2. Reglerne i §§ 39-42 finder tilsvarende anvendelse, dog må dokumenterne ikke udleveres til fremstilleren, før der til Bilinspektionen er afleveret en ansøgning om dispensation fra de ikke opfyldte forskrifter. Dispensationsansøgningen skal med Bilinspektionens udtalelse indsendes til Færdselsstyrelsen til afgørelse.

Køretøjet godkendes ikke

§ 44. Hvis et registreret køretøj har fået tilladelse til omstilling, men ikke er blevet godkendt inden udløbet af fristen på 1 måned, forsynes kopi af anmeldelsesblanketten med påtegning herom. Påtegningen skal dateres og underskrives af Bilinspektionen. Kopi af anmeldelsesblanketten sendes til det lokale motorkontor med oplysning om registreringsnummeret.

    Stk. 2. Hvis et registreret køretøj ikke godkendes, og der, jf. § 37, stk. 2, ikke kan gives tilladelse til omstilling, forsynes anmeldelsesblanketten og eventuelt registreringsattestens bagside med påtegning herom. Påtegningen skal dateres og underskrives af Bilinspektionen. Anmeldelsesblanketten sendes til det lokale motorkontor med oplysning om registreringsnummeret.

    Stk. 3. For køretøjer, der er omfattet af stk. 2, kan Bilinspektionen fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Bilinspektionen kan straks under selve synet inddrage køretøjets nummerplade(r).

    Stk. 4. Bilinspektionen afleverer inddragne nummerplader til det lokale motorkontor, som afmelder køretøjet. Kvittering for pladernes modtagelse sendes til køretøjets ejer (bruger).

Kapitel 9

Registrering

Anmeldelse til registrering

§ 45. Anmeldelse til registrering sker ved henvendelse til et motorkontor og kan indgives til ethvert motorkontor, uanset hvor ejeren (brugeren) har bopæl.

    Stk. 2. Ved anmeldelsen skal anmeldelsesblanket afleveres, jf. § 7, sammen med det i §§ 46-53 nævnte registreringsgrundlag.

Kapitel 10

Registreringsbetingelser

Dokumentation for at køretøjet er i forskriftsmæssig stand

§ 46. For fabriksnye, standardtypegodkendte eller anmeldt EF-typegodkendte køretøjer, der ikke skal synes, skal der afleveres typeattest, jf. § 13, stk. 4. Attesten skal være forsynet med erklæring fra forhandleren, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand. Forhandlerens erklæring på typeattesten må ved anmeldelsen ikke være over 1 uge gammel.

    Stk. 2. For biler der anmeldes til registrering til synsfri sammenkobling uden godkendelse, og som er omfattet af stk. 1 eller af § 22, stk. 4, skal der ved anmeldelsen afleveres en erklæring i overensstemmelse med reglerne i Trafikministeriets bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

    Stk. 3. For andre køretøjer, der skal synes, skal der afleveres anmeldelsesblanket forsynet med godkendelsespåtegning fra Bilinspektionen. Godkendelsen kan i indtil 1 år danne grundlag for anmeldelse til registrering til den anvendelse, hvortil køretøjet er godkendt. Hvis køretøjet efter anmeldelsen til syn, men inden anmeldelsen til registrering, er overgået til en anden ejer (bruger), skal der yderligere afleveres en anmeldelsesblanket vedrørende den nye ejer (bruger).

    Stk. 4. For køretøjer, der er underkastet periodisk syn, og som ikke skal synes, skal der afleveres dokumentation for seneste syn og godkendelse.

    Stk. 5. Et påhængskøretøj kan kun registreres, hvis det dokumenteres, at et trækkende køretøj er godkendt til at måtte sammenkobles med påhængskøretøjet, og det trækkende køretøj enten er eller skal registreres til sammenkobling med påhængskøretøjet. Påhængskøretøj godkendt til synsfri sammenkobling og campingvogn kan dog registreres, uden at noget trækkende køretøj er godkendt eller registreret til sammenkobling med påhængskøretøjet.

Dokumentation for berigtigelse af eller fritagelse for registreringsafgift

§ 47. Tolddokument som bevis for berigtigelse af eller fritagelse for registreringsafgift skal afleveres i de tilfælde, der er nævnt i §§ 48-49.

    Stk. 2. Tolddokument kræves dog ikke for

1) last- og varebiler med tilladt totalvægt over 4 tons, som alene registreres til godstransport, og som utvivlsomt er konstrueret og indrettet hertil,

2) motorkøretøjer, der hovedsagelig er indrettet til og udelukkende registreres som trækkraft for andet afgiftsfrit køretøj,

3) ambulancer og rustvogne,

4) egentlige brandslukningskøretøjer,

5) køretøjer, der anvendes til buskørsel, herunder rutekørsel, i henhold til lov om buskørsel, hvis tilladelse til buskørsel, herunder rutekørsel, forevises ved anmeldelsen,

6) traktorer,

7) knallerter,

8) påhængs- og sættevogne, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport,

9) campingvogne og andre registreringspligtige påhængsredskaber, og

10) motorredskaber.

§ 48. Hvis et køretøj ikke tidligere har været registreret her i landet eller senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, gælder følgende:

1) For køretøjer, der skal berigtiges med fuld registreringsafgift, og last- og varebiler med tilladt totalvægt ikke over 4 tons, skal der afleveres

2) afgiftsattest (dvs. attest fra toldvæsenet om, at registreringsafgift er berigtiget), eller

3) toldcertifikat, dvs. erklæring fra anmelderen om, at køretøjet tilhører de nævnte kategorier, ledsaget af dokumentation for, at anmelderens virksomhed er registreret i henhold til registreringsafgiftslovens § 14, stk. 1.

4) For alle andre køretøjer skal der afleveres toldattest, dvs. attest fra toldvæsenet om, at der ikke af hensyn til reglerne om registreringsafgift er noget til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer (bruger).

§ 49. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal der afleveres toldattest, hvis forevisning heraf ved ændring af registrering er foreskrevet i registreringsattesten, eller køretøjet ønskes registreret til anden art eller anvendelse end hidtil, og ændringen ikke åbenbart er uden betydning for beregningen af registreringsafgiften.

    Stk. 2. Hvis det fremgår af køretøjets registreringsattest, at køretøjet senest er registreret før den 1. november 1971, skal tolddokument altid forevises, medmindre registreringen vedrører

1) køretøjer, der efter § 47, stk. 2, kan registreres uden aflevering af tolddokument, eller

2) last- og varebiler over 3.500 kg, der er registreret første gang før den 1. juni 1971.

Dokumentation for at ansvarsforsikring er tegnet (forsikringsbevis)

§ 50. For motordrevet køretøj skal der afleveres bevis for, at der i overensstemmelse med færdselslovens forskrifter er en ansvarsforsikring i kraft for det pågældende køretøj, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Forsikringsbevis kræves ikke ved ændring af registrering som følge af ændring af

1) den for køretøjet betalte registreringsafgift,

2) køretøjets indretning eller udstyr, jf. § 22,

3) køretøjets anvendelse, jf. § 23, eller

4) køretøjets benyttelse, jf. § 24.

Dokumentation for eventuel tidligere registrering

§ 51. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal den seneste registreringsattest samt eventuelle supplerende attester og koblingsattester afleveres ved anmeldelsen til registrering.

    Stk. 2. Hvis køretøjet er afmeldt, skal registreringsattesten være forsynet med påtegning herom, eller der skal vedlægges særlig kvittering for nummerpladernes aflevering.

    Stk. 3. Hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet, skal den udenlandske registreringsattest eller anden dokumentation for dets udenlandske registrering afleveres. Toldattest kan ikke anses som dokumentation herfor. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres, medmindre de er sendt ud af landet.

Anmeldelse af lastmotorkøretøjer til godstransport

§ 52. Ethvert motorkøretøj og vogntog, der anvendes til godskørsel for fremmed regning, hvortil der i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om godskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til et motorkontor, og tilladelsen til godskørsel forevises ved anmeldelsen

    Stk. 2. Ethvert motorkøretøj med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til et motorkontor. Der skal dog ikke ske anmeldelse, hvis den registrerede bruger af køretøjet har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om godskørsel sammenholdt med reglerne i bekendtgørelse om godskørsel, dog bortset fra de undtagelser, der ligeledes fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser om anmeldelse af firmakøretøjer. Køretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at køretøjet (vogntoget) er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som anmeldelsesbevis og skal medbringes i køretøjet under kørslen.

Anmeldelse af visse busser til personbefordring

§ 53. Ethvert køretøj, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, hvortil der i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse om buskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering eller ændring af registrering (buskørsel), og tilladelsen til buskørsel forevises ved anmeldelsen. Køretøjets registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

Anmeldelse af lastbiler og lastvognstog mv. til vejgodstransport

§ 54. Ifølge bestemmelserne i lov om afgift af vejbenyttelse sammenholdt med reglerne i bekendtgørelse om opkrævning af afgift af vejbenyttelse og forhandling af vejbenyttelsesafgiftsbeviser skal lastbiler og lastvognstog mv. til vejgodstransport, der har en tilladt totalvægt på 12 t eller derover, betale afgift for retten til benyttelse af det danske vejnet fra og med dagen for køretøjets registrering.

    Stk. 2. Betaling af afgiften sker kontant på motorkontoret i forbindelse med indlevering af anmeldelse til registreringen. Bevis for betalt afgift udstedes herefter samtidig med udleveringen af nummerplader.

Anmeldelse af personbiler til erhvervsmæssig personbefordring

§ 55. Ved anmeldelse til registrering af et køretøj, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, skal forevises den tilladelse, som kræves i henhold til bestemmelserne i lov om taxikørsel m.v.

Kapitel 11

Registreringsbetingelserne er opfyldt

Registreringsgrundlag

§ 56. Hvis motorkontoret skønner, at registreringsgrundlaget er i orden, udleverer det en foreløbig registreringsattest eller maskinel kvittering for modtagelse af anmeldelsen. Endvidere udleverer motorkontoret nummerplade(r), hvis køretøjet ikke er registreret, eller hvis et registreret køretøj skal have andre nummerplader end hidtil.

    Stk. 2. Hvis der i forbindelse med synet er udstedt supplerende attester eller koblingsattester, forsynes disse af motorkontoret med eventuelle manglende registreringsnumre.

    Stk. 3. Eventuel toldcertifikat eller toldattest tilbageleveres. Eventuel afgiftsattest inddrages.

    Stk. 4. Når den foreløbige registrering er foretaget, indsender motorkontoret anmeldelsesblanketten med bilag til Centralregisteret. Finder Centralregisteret, at betingelserne for registrering er til stede, foretages endelig registrering. Registreringsattest sendes derefter til køretøjets ejer. Hvis der tillige er registreret en bruger, sendes registreringsattesten dog til denne.

§ 57. Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder for forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, anføres på registreringsattesten og i registeret i rubrikken »Registreret første gang« datoen for den tidligere første registrering. Hvis denne ikke kan oplyses, anføres eventuelt efter indhentet erklæring fra Bilinspektionen fabrikationsår.

    Stk. 2. For ikke-fabriksnye køretøjer, der ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, anføres køretøjets fabrikationsår, der fastslås af Bilinspektionen om fornødent på grundlag af et skøn. Det samme gælder køretøjer fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj eller under anvendelse af dele fra flere ældre køretøjer under sådanne omstændigheder, at fornyet registreringsafgift skal betales ved dets registrering.

    Stk. 3. Når et køretøjs fabrikationsår lægges til grund, betragtes køretøjet som registreret første gang ved udgangen af fabrikationsåret.

    Stk. 4. Hvis et trækkende køretøj godkendes i fast kombination med et påhængskøretøj, anføres det trækkende køretøjs registreringsnummer på påhængskøretøjets registreringsattest, ligesom påhængskøretøjets registreringsnummer anføres på det trækkende køretøjs registreringsattest.

Underretning om registreringen

§ 58. Centralregisteret kan med vedkommende myndighed i andre lande indgå aftale om, at myndigheden underrettes, når der sker registrering her i landet af et køretøj, der senest har været registreret i det pågældende land.

Køretøjet er betinget godkendt, jf. § 43

§ 59. Hvis et køretøj er betinget godkendt af Bilinspektionen, uanset det ikke opfylder gældende forskrifter, men i øvrigt opfylder betingelserne for at blive registreret, foretages registreringen efter reglerne i §§ 56-58. Det skal dog anføres på registreringsattesten og i registeret, at godkendelsen er betinget. Hvis køretøjet ikke er registreret, skal motorkontoret underrette Bilinspektionen om det tildelte registreringsnummer.

Dispensation

§ 60. Hvis ansøgning om dispensation i henhold til § 43, stk. 2, imødekommes, skal køretøjets ejer (bruger) inden 14 dage fra tilladelsen foretage anmeldelse herom til registrering. Anmeldelsesblanketten skal vedlægges Færdselsstyrelsens dispensationsskrivelse og registreringsattesten.

    Stk. 2. Hvis Færdselsstyrelsen giver afslag på dispensationsansøgningen, skal køretøjets ejer (bruger) inden 14 dage fra afslaget afmelde køretøjet ved aflevering af nummerpladerne til et motorkontor eller ændre køretøjet, så det opfylder forskrifterne og få det synet og godkendt og få godkendelsen registreret.

    Stk. 3. Centralregisteret kontrollerer, at anmeldelse eller afmelding foretages i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Registreringsbetingelserne er ikke opfyldte

§ 61. Hvis det enten på motorkontoret eller i Centralregisteret konstateres, at betingelserne for registrering ikke er til stede, afvises køretøjet fra registrering. Hvis der allerede er udleveret foreløbig registreringsattest og nummerplader, inddrages disse af politiet.

§ 62. Hvis en afvisning skyldes, at køretøjet ikke svarer til typeattesten eller erklæringen om synsfri sammenkobling, jf. § 46, stk. 1 og 2, skal køretøjet henvises til syn, jf. § 32, stk. 1. Typeattesten eller erklæringen gives påtegning herom.

    Stk. 2. Hvis afvisningen skyldes, at køretøjet urigtigt er anmeldt som standardtypegodkendt, henvises køretøjet ligeledes til syn, jf. § 32, stk. 1. Indberetning derom afgives til Færdselsstyrelsen.

§ 63. Hvis det efter registreringens foretagelse konstateres, at registreringsgrundlaget ikke har været i orden, kan Centralregisteret bestemme, at køretøjet skal henvises til syn, eller at dets registreringsattest og nummerplade(r) skal inddrages.

Genpart af registreringsattest mv.

§ 64. Genpart af registreringsattest kan kun udstedes til

1) offentlig brug,

2) den, der i registeret er anført som ejer (bruger) af vedkommende køretøj, når han oplyser, at genparten skal anvendes som dokumentation over for en offentlig myndighed,

3) den, der i registeret er anført som ejer (bruger) af vedkommende køretøj, når dette er registreret til udlejning uden fører,

4) den, der i registeret er anført som ejer (bruger) af vedkommende køretøj, når han afgiver skriftlig erklæring om, at den originale attest er bortkommet, eller når han samtidig afleverer den originale attest i beskadiget stand,

5) den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af registeret, når han sandsynliggør, at han ikke kan fremskaffe den originale registreringsattest, og

6) den, der ifølge skriftlig erklæring fra den registrerede ejer nu er blevet ejer af køretøjet, når han sandsynliggør, at han ikke kan skaffe den originale registreringsattest.

    Stk. 2. Genparter af registreringsattesten udfærdiges som originale registreringsattester, men påføres yderligere ordet »genpart«. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, anføres tillige, at genparten ikke kan anvendes til registreringsformål.

    Stk. 3. Genparter af supplerende attester og koblingsattester kan udstedes til køretøjets ejer (bruger).

    Stk. 4. Genparter udfærdiges af Centralregisteret. Ansøgning om udstedelse af genparter skal indleveres gennem et motorkontor.

    Stk. 5. Betaling for genparter sker kontant i forbindelse med indlevering af ansøgning til et motorkontor.

Kapitel 12

Flytning og afmelding

Flytning

§ 65. Hvis et registreret køretøjs ejer (bruger) rejser ud af landet og opgiver sin bopæl her i landet, skal køretøjet afmeldes efter § 66, medmindre ejeren (brugeren) kun tager ophold i udlandet i højst 5 måneder, eller Centralregisteret tillader, at køretøjet forbliver registreret her i landet.

Afmelding

§ 66. Afmelding af et registreret køretøj kan ske på ethvert motorkontor.

    Stk. 2. Ved afmeldingen skal køretøjets nummerplader afleveres. Hvis det oplyses, at nummerpladerne er bortkommet, skal motorkontoret lade dem efterlyse. Fundne nummerplader skal straks afleveres til politiet.

    Stk. 3. En eventuel 3. (ekstra) nummerplade skal ligeledes afleveres.

    Stk. 4. Ønskenummerplader, der kan overføres til andet køretøj tilhørende samme ejer, skal dog ikke afleveres ved afmeldingen, jf. § 75, stk. 3.

    Stk. 5. Hvis køretøjets registreringsattest forevises ved afmeldingen, skal motorkontoret give den påtegning om afmeldingen. I modsat fald skal motorkontoret udstede en særskilt kvittering for nummerpladernes aflevering.

Kapitel 13

Inddragelse af nummerplader

§ 67. Når et registreret køretøj får synsresultatet »ikke godkendt uden tilladelse til omstilling«, skal motorkontoret straks anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplade(r). Pladeinddragelsen skal foretages hurtigst muligt.

    Stk. 2. Pladeinddragelse undlades, hvis der efterfølgende er udarbejdet et af følgende 3 dokumenter, der forevises for politiet:

1) foreløbig eller endelig registreringsattest, der viser, at køretøjet er godkendt.

2) anmeldelsesblanket eller synsrapport forsynet med en af Bilinspektionen dateret godkendelsespåtegning, eller

3) dokumentation (synsrapport), der viser, at køretøjet har været fremstillet, og at Bilinspektionen har givet tilladelse til omstilling med en dato, der endnu ikke er overskredet.

    Stk. 3. Hvis der forevises dokumentation som nævnt i stk. 2, nr. 2) eller 3), skal politiet fastsætte en frist for forevisning af en foreløbig registreringsattest, der viser, at der er indgivet anmeldelse til registrering, eller synsrapport, der viser, at køretøjet er godkendt ved et periodisk syn.

    Stk. 4. Når motorkontoret har modtaget nummerpladerne, afmeldes køretøjet af registeret, og kvittering for pladernes modtagelse sendes til køretøjets ejer (bruger).

§ 68. Når et køretøj afmeldes af registrering på grund af inddragelse af nummerplade(r) på grund af mangler ved køretøjet, noteres det i registeret, at pladerne er inddraget på grund af mangler. Tilsvarende notering skal foretages på eventuelle genparter af registreringsattesten.

    Stk. 2. Der kan ikke foretages notering i registeret, hvis pladerne afleveres af ejeren (brugeren) selv.

Kapitel 14

Nummerplader mv.

Nummerserier

§ 69. Nummerpladerne, der alle skal være af rektangulær eller kvadratisk type og have to bogstaver efterfulgt af et op til femcifret tal, inddeles i serier efter køretøjernes art og anvendelse. Nærmere regler om nummerserierne fastsættes af Centralregisteret.

    Stk. 2. Centralregisteret kan tillade, at personbiler, der registreres til privat personkørsel, og personbiler, der registreres til beboelse, kan forsynes med nummerplader med en kombination af tal og/eller bogstaver efter ejers ønske (ønskenummerplader).

    Stk. 3. Centralregisteret kan tillade, at køretøjer registreret 1. gang før den 1. april 1958 forsynes med historisk korrekte nummerplader.

Ønskenummerplader

§ 70. Ansøgning om ønskenummerplader skal indgives på en særlig godkendt ansøgningsblanket. Ansøgningen skal indleveres gennem et motorkontor. Ansøgningen skal være underskrevet personligt af den, der ønsker kombinationen, eller underskrevet i henhold til skriftlig fuldmagt fra denne. Fuldmagten skal vedlægges. Sammen med ansøgningen skal ansøgeren indbetale beløbet for retten til ønskenummerpladerne samt beløbet for nummerplader.

    Stk. 2. Hvis der indgives ansøgning om samme kombination fra flere ansøgere, tildeles kombinationen den, hvis ansøgning er indgivet først.

    Stk. 3. Ønskenummerplader skal bestå af mindst 2 og højst 7 danske tal og/eller bogstaver. Kombinationer, der allerede er registreret, eller som vil blive udleveret i de af Centralregisteret fastsatte nummerserier, kan ikke udleveres. Kombinationer må ikke udformes, så de er egnede til at vække anstød eller kan medføre ulempe for nogen.

    Stk. 4. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at anvende ønskenummerplader, bestiller Centralregisteret nummerplader hos pladeleverandøren til levering til det motorkontor, hvortil ansøgningen er indgivet. Bestilte ønskenummerplader skal afhentes senest 6 måneder efter ansøgningens indlevering. Det er en betingelse for udlevering af bestilte ønskenummerplader, at det køretøj, hvorpå ønskenummerpladerne ønskes anbragt, anmeldes til registrering.

§ 71. Retten til at anvende ønskenummerplader kan ikke overdrages, jf. dog § 21, stk. 3, og gælder for en periode af 8 år fra nummerpladernes udlevering. Retten kan forlænges mod betaling. Når gyldighedsperioden er udløbet, kan retten til ønskenummerpladerne ikke forlænges. Ansøgning om forlængelse kan tidligst indgives til et motorkontor 3 måneder før gyldighedsperiodens udløb.

    Stk. 2. Senest 2 måneder før gyldighedsperiodens udløb fremsender Centralregisteret ejere af retten til at anvende ønskenummerplader meddelelse om tidspunktet for gyldighedsperiodens udløb. Er retten til at anvende ønskenummerpladerne ikke forlænget senest 1 måned før gyldighedsperiodens udløb, eller er ønskenummerpladerne ikke indleveret til et motorkontor, erindrer Centralregisteret ejeren af retten til at anvende ønskenummerplader om den tidligere fremsendte meddelelse.

    Stk. 3. Ønskes retten til at anvende ønskenummerplader ikke forlænget, skal ønskenummerpladerne senest ved gyldighedsperiodens udløb indleveres til et motorkontor. Samtidig med indleveringen af ønskenummerpladerne afmeldes det køretøj, hvorpå ønskenummerpladerne senest har været anbragt.

    Stk. 4. Er retten til at anvende ønskenummerplader ikke forlænget, og er ønskenummerpladerne ikke indleveret til et motorkontor, kan politiet efter gyldighedsperiodens udløb inddrage ønskenummerpladerne.

    Stk. 5. Den, der har retten til en kombination, kan, når ønskenummerpladerne er afmeldt, senest 1 år efter nummerpladernes afmelding bestille kombinationen til registrering til samme ejer. Ved bestilling senere end 1 år efter nummerpladernes afmelding er retten til kombinationen tabt.

    Stk. 6. Ønskenummerplader, der er bestilt i medfør af stk. 5, skal afhentes senest 6 måneder efter bestillingen og inden gyldighedsperiodens udløb. Ved bestillingen indbetales beløbet for nummerpladen. Det er en betingelse for udlevering af bestilte ønskenummerplader, at det køretøj, hvorpå ønskenummerpladerne ønskes anbragt, anmeldes til registrering.

Historisk korrekte nummerplader

§ 72. Ansøgning om historisk korrekte nummerplader skal indgives på en særlig godkendt ansøgningsblanket. Ansøgningen skal indleveres gennem et motorkontor. Ansøgningen skal være underskrevet personligt af den, der ønsker nummerpladerne, eller underskrevet i henhold til skriftlig fuldmagt fra denne. Fuldmagten skal vedlægges. Sammen med ansøgningen skal ansøgeren indbetale beløbet for nummerpladerne.

    Stk. 2. Historisk korrekte nummerplader forsynes med de geografisk korrekte kendingsbogstaver, som angives af Motorhistorisk Samråd. Løbenummer tildeles af Centralregisteret.

    Stk. 3. Historisk korrekte nummerplader følger motorkøretøjet og udskiftes kun på ejerens foranledning.

    Stk. 4. Hvis betingelserne for at anvende historisk korrekte nummerplader er opfyldt, bestiller Centralregisteret nummerplader hos pladeleverandøren til levering til det motorkontor, hvortil ansøgningen er indgivet. Bestilte nummerplader skal afhentes senest 6 måneder, efter at ansøgningen er indleveret. Det er en betingelse for udlevering af bestilte historisk korrekte nummerplader, at det køretøj, hvorpå nummerpladerne ønskes anbragt, anmeldes til registrering.

3. nummerplade

§ 73. Til registreringspligtige køretøjer kan der udleveres en 3. (ekstra) nummerplade med bilens registreringsnummer. Denne nummerplade må anvendes, når gods, fx cykler, transporteres bag på køretøjet under sådanne omstændigheder, at bilens bageste nummerplade er helt eller delvis tildækket.

    Stk. 2. Nummerpladen er rektangulær og har røde bogstaver og/eller danske tal.

    Stk. 3. Bestilling af en 3. nummerplade skal indgives eller sendes til et motorkontor, og registreringsattest eller kopi heraf skal forevises/vedlægges.

    Stk. 4. Betaling for en 3. (ekstra) nummerplade skal ske ved indlevering eller indsendelse af bestilling. Ønskes 3. nummerpladen sendt pr. post, skal forsendelsesomkostninger betales i forbindelse med bestilling.

    Stk. 5. En bestilt 3. nummerplade skal afhentes senest 6 måneder efter, at bestilling er indgivet.

Klagemulighed

§ 74. Afgørelser, truffet i medfør af §§ 70-73, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Udlevering

§ 75. Nummerplade(r) udleveres af motorkontorerne mod betaling.

    Stk. 2. Nummerpladerne følger vedkommende køretøj, så længe det forbliver registreret, uanset ejerskifte (brugerskifte) og ejers (brugers) flytning. Skal et køretøj på grund af ændring af registrering placeres i en anden nummerserie end hidtil, udleveres nye nummerplader mod betaling.

    Stk. 3. Ønskenummerplader kan mod betaling, jf. færdselslovens § 124 k, stk. 2, inden for gyldighedsperioden overføres til et andet køretøj, som registreres til den, der har retten til at anvende ønskenummerpladerne. Betaling for overførslen sker kontant i forbindelse med indlevering af anmeldelse til et motorkontor.

    Stk. 4. Hvis et køretøj afmeldes, eller hvis det på grund af ændring af registrering skal forsynes med nye nummerplader, skal køretøjets hidtidige nummerplader afleveres til et motorkontor, jf. dog § 66, stk. 4.

Anbringelse

§ 76. Til registreringspligtigt køretøj udleveres to nummerplader, der skal anbringes foran og bagpå køretøjet. Nummerplader af kvadratisk type skal anbringes bagpå køretøjet. Til motorcykler, registreringspligtige knallerter og påhængskøretøjer udleveres én nummerplade, der skal anbringes bagpå køretøjet.

    Stk. 2. Til godkendte traktorer udleveres én nummerplade, der skal anbringes foran på køretøjet.

    Stk. 3. Når den bageste nummerplade er dækket af gods, skal den 3. (ekstra) nummerplade være anbragt bagpå på godset eller på en særlig anordning, således at registreringsnummeret uden vanskelighed kan aflæses. Nummerpladen skal være belyst i lygtetændingstiden.

§ 77. Nummerpladen skal være anbragt på et synligt sted i lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

    Stk. 2. Skruer, der anvendes ved pladernes montering, må ikke anbringes på en sådan måde, at pladens læselighed nedsættes. Skruehovedet skal være dækket af en hætte i samme farve som pladen.

    Stk. 3. Nummerplader må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Reflekterende nummerplader må dog være forsynet med rammer eller indfatninger, der kun dækker den del af pladen, der er uden for den opprægede kant. Belysningen af nummerpladen og mulighederne for at aflæse nummerpladen må ikke forringes ved anbringelse af rammer eller indfatninger. Nummerpladens udformning må ikke ændres.

Renholdelse mv.

§ 78. Nummerplader skal være synlige og let læselige. Der må ikke anbringes pynteskruer, mærkater eller andet på nummerpladen.

Erstatningsnummerplader

§ 79. Hvis en nummerplade bortkommer, eller hvis den bliver ulæselig ved beskadigelse eller på anden måde ubrugbar, skal dette straks anmeldes til et motorkontor, der bestiller en ny nummerplade med samme bogstav og talkombination (erstatningsplade), jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Erstatningsnummerplade(r) leveres ikke, når

1) nummerpladen til en motorcykel, en registreringspligtig knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj bortkommer (bortset fra ønskenummerplader).

2) begge nummerplader til en bil eller registreringspligtig traktor eller motorredskab bortkommer (bortset fra ønskenummerplader).

3) en nummerplade til en bil eller registreringspligtig traktor eller motorredskab bortkommer, og der inden for de sidste 2 år er leveret en enkelt plade til erstatning for en bortkommet plade.

4) en emaljeret nummerplade til en registreringspligtig traktor bortkommer eller bliver ubrugbar.

5) en nummerplade har bogstav og/eller talkombination, der ikke følger princippet i de efter Centralregisterets oprettelse fastsatte kombinationer (bortset fra ønskenummerplader og historisk korrekte nummerplader).

§ 80. Hvis erstatningsnummerplade(r) ikke leveres, jf. § 79, stk. 2, skal køretøjet afmeldes og registreres på ny, hvis køretøjets ejer (bruger) fortsat ønsker at gøre brug af køretøjet. Hvis afmelding og anmeldelse til registrering foretages samtidig, afleveres kun den seneste registreringsattest og eventuelt tolddokument, jf. § 49, stk. 2.

§ 81. Hvis en bil er forsynet med emaljerede nummerplader, bortset fra historisk korrekte emaljeplader, og det kun er den ene nummerplade, der er bortkommet eller blevet ubrugbar, erstattes begge nummerplader med reflekterende nummerplader. Hvis ejeren (brugeren) i forbindelse hermed ønsker at overgå til en anden nummerserie end hidtil på grund af de reflekterende nummerpladers størrelse, finder § 80 tilsvarende anvendelse.

§ 82. Hvis der er indgivet bestilling på levering af erstatningsnummerplade(r), udleverer motorkontoret uden betaling prøveskilt(e) til benyttelse, indtil erstatningsnummerplade(r) kan leveres. Hvis køretøjet har een brugbar nummerplade, kan politiet dog i stedet for skriftligt tillade, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den brugbare nummerplade anbringes bagpå køretøjet. Tilladelsen skal være tidsbegrænset, medbringes under kørsel og forevises for politiet på forlangende.

    Stk. 2. Ved udlevering af ny nummerplade til erstatning for den bortkomne eller ubrugbare skal de udlånte prøveskilte eller tilladelsen til kørsel med en enkelt nummerplade tilbageleveres. Endvidere skal den erstattede nummerplade tilbageleveres, medmindre den er bortkommet. Hvis en bortkommet nummerplade fremkommer på et senere tidspunkt, skal den straks afleveres til politiet.

§ 83. §§ 79-81 og § 82, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis brugbare emaljerede nummerplader ønskes udskiftet med reflekterende nummerplader.

Skilte til diplomater og konsuler

§ 84. Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan på deres motorkøretøjer føre en oval hvid plade med påskriften CD. Skiltet udleveres her i landet af motorkontorerne mod betaling.

    Stk. 2. Fremmede staters udsendte konsuler kan på deres motorkøretøjer føre en oval hvid plade med påskriften CC.

Efterligning mv.

§ 85. Nummerplader må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

    Stk. 2. Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne plader og påskrifter, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt.

Kapitel 15

Prøveskilte

Faste prøveskilte

Udlevering mv.

§ 86. Faste prøveskilte kan udleveres til fabrikanter, importører, forhandlere eller reparatører til kørsel med registreringspligtige køretøjer eller godkendelsespligtige traktorer, der ikke er registrerede eller godkendte. Centralregisteret kan tillade, at faste prøveskilte udleveres til andre, der vedvarende har anvendelse herfor.

§ 87. Faste prøveskilte kan udleveres til enten biler eller motorcykler. Prøveskilte til biler anvendes også ved kørsel med traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer. Prøveskilte til motorcykler anvendes også ved kørsel med registreringspligtige knallerter.

    Stk. 2. Der udleveres to prøveskilte, der anbringes henholdsvis foran og bagpå bilen, traktoren eller motorredskabet. Hvis de anvendes til påhængskøretøjer, skal det ene anbringes bagpå påhængskøretøjet, og det andet medbringes i bilen.

    Stk. 3. Til motorcykler og registreringspligtige knallerter udleveres et prøveskilt, der anbringes bagpå køretøjet.

§ 88. Faste prøveskilte udleveres af motorkontorerne.

    Stk. 2. Inden udleveringen skal motorkontoret kontrollere, at modtageren har tegnet ansvarsforsikring for prøveskiltene efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motordrevne køretøjer mv.

    Stk. 3. Betalingen for benyttelse af faste prøveskilte opkræves og inddrives på samme måde som vægtafgift af motorkøretøjer.

Anvendelse

§ 89. Faste prøveskilte må kun anvendes til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel her i landet med de køretøjer, der er nævnt i § 86, og kun til kørsel til de formål, der er nævnt i § 90. Køretøjet må ikke anvendes til befordring af gods ud over det, der er nødvendigt for at opnå formålet med anvendelsen af prøveskiltene. Køretøjet må heller ikke anvendes til befordring af personer, der er uvedkommende for at opnå formålet med kørslen.

    Stk. 2. Faste prøveskilte må endvidere anvendes til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel i Finland, Norge og Sverige under de i stk. 1 angivne betingelser.

§ 90. Kørsel med faste prøveskilte må af prøveskilteindehaveren eller ansatte hos denne foretages til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af nye køretøjer eller kørselsprøve i anledning af reparation af køretøjer, men derimod ikke tilkørsel af nye eller istandsatte køretøjer.

2) Demonstration af køretøjer for forhandlere og disses personale.

3) Demonstration eller prøve af køretøjer i anledning af salg. Demonstrations- og prøvekørsel må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra den eventuelle køber af et køretøj af den pågældende type, medmindre køretøjet er registreringsafgiftspligtigt, og der er betalt registreringsafgift af køretøjet som for person eller varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen.

4) Afhentning eller udbringning af køretøjer i anledning af reparation eller salg.

5) Kørsel der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af køretøjet.

6) Overførsel af køretøjer til anden forhandler, andet udsalgs eller udstillingssted eller lager. Overførsel til et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum, f.eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med overførsel til et udstillingssted.

7) Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af en person, der har bopæl her i landet. Sådan kørsel må kun finde sted fra grænsen eller havnen direkte til det sted, hvor køretøjet skal registreres, eller hvor den, der indfører køretøjet, har bopæl, forretning eller værksted.

8) Optagelse af fotografier eller film af køretøjet. Sådan kørsel må kun foretages af fabrikanter eller importører af køretøjer fremstillet i udlandet og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

9) Kortvarig kørsel i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue og lignende arrangementer. Sådan kørsel må kun foretages efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

§ 91. Faste prøveskilte må med de undtagelser, der er nævnt i stk. 2 og 3, kun benyttes af den person, det firma eller den filial, hvortil de er udleveret.

    Stk. 2. Ved demonstrationskørsel, jf. § 90, nr. 2 og 3, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskiltene udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn. For motorcykler gælder denne regel kun køretøjer, der ikke vil kunne registreres med bagsæde.

    Stk. 3. Ved demonstrationskørsel, jf. § 90, nr. 2 og 3, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, 1. pkt., hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på blanketformularer, der er godkendt af Centralregisteret. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

§ 92. Faste prøveskilte må ikke anvendes på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden. Prøveskiltene må heller ikke anvendes på køretøjer, hvis nummerplader er fjernet af politiet eller Bilinspektionen på grund af mangler. Herfra undtages dog kørsel i forbindelse med registrering eller godkendelse, når køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand.

§ 93. Uanset bestemmelsen i § 89, stk. 1, 1. pkt., kan faste prøveskilte anvendes på registrerede køretøjer ved kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller ændring af registrering, hvorved det skal forsynes med nye nummerplader. De aftagne gamle eller de udleverede nye nummerplader skal medbringes i køretøjet.

    Stk. 2. Faste prøveskilte kan endvidere anvendes på motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet forsynes med tilkoblingsanordning, og det skal benyttes til kørsel med tilkoblet køretøj i et af de formål, der er nævnt i § 90.

Inddragelse

§ 94. Faste prøveskilte kan inddrages, hvis de benyttes i strid med reglerne i § 87 eller §§ 89-92.

    Stk. 2. Faste prøveskilte kan endvidere inddrages, hvis de ikke længere benyttes til det formål, som de er udleveret til.

    Stk. 3. Inddragelse efter stk. 1 skal ske for et bestemt tidsrum af ikke over 1 år. I denne periode kan der ikke til vedkommende udleveres andre faste prøveskilte.

Løse prøveskilte

§ 95. Til personer, der ikke vedvarende har brug for prøveskilte, kan der udleveres løse prøveskilte til benyttelse til de formål, der er nævnt i §§ 82 og 90.

    Stk. 2. Løse prøveskilte kan endvidere udleveres til benyttelse på køretøjer, der er registreret før den 1. januar 1960, og som udelukkende skal anvendes af tekniskhistoriske grunde til lejlighedsvis kørsel.

    Stk. 3. Køretøj som nævnt i stk. 2 skal forinden udleveringen af prøveskilte være godkendt af Bilinspektionen i den pågældende ejers ejertid, uden at dets nummerplader efterfølgende er fjernet af politiet på grund af mangler.

    Stk. 4. Hvis køretøj som nævnt i stk. 2 ikke opfylder de i henhold til færdselsloven fastsatte krav til dets indretning og udstyr mv., kan Bilinspektionen dog godkende køretøjet, hvis dette må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj. Ved godkendelsen kan Bilinspektionen fastsætte yderligere vilkår.

§ 96. Løse prøveskilte kan udleveres af ethvert motorkontor. De må kun udleveres til personer, som er motorkontoret bekendt, eller som kan legitimere sig.

    Stk. 2. Ved udleveringen af prøveskiltene skal der udstedes en tidsbegrænset skriftlig tilladelse med oplysning om formålet med udleveringen og vilkårene for benyttelsen. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 14 dage. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

    Stk. 3. Motorkontoret tegner ansvarsforsikring for prøveskiltene.

    Stk. 4. Efter benyttelsen skal prøveskiltene tilbageleveres til den myndighed, der har udleveret dem. Prøveskiltene må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsens gyldighed.

    Stk. 5. Betaling for benyttelse af løse prøveskilte sker forud for det tidsrum, prøveskiltene påregnes at skulle anvendes. Betalingen beregnes fra udlevering til det øjeblik, da skiltene på ny er den udleverende myndighed i hænde. For overskydende tid ud over 1 time betales som for et døgn. Hvis skiltene sendes tilbage, beregnes betalingen fra det tidspunkt, afsenderen godtgør at have indleveret dem til forsendelse.

    Stk. 6. For prøveskilte af selvklæbende plastfolie regnes betalingen i hele døgn fra begyndelsen af det døgn, hvori udlevering finder sted , og indtil udgangen af det døgn, hvori skiltene ønskes benyttet. Hvis skiltene ikke er gyldige på udleveringstidspunktet, regnes betalingen fra begyndelsen af det døgn, hvori gyldighedsperioden begynder. Betalingen skal ske i forbindelse med udlevering, og der ydes ikke tilbagebetaling, selv om skiltene eventuelt tilbageleveres, før gyldighedsperioden er udløbet.

    Stk. 7. Betalingen dækker tillige den af motorkontoret tegnede ansvarsforsikring for kørsel med prøveskilte.

    Stk. 8. Motorkontoret kan kræve, at der stilles et passende depositum for udlevering af prøveskilte.

§ 97. Løse prøveskilte kan udleveres i form af selvklæbende plastfolie, hvorpå prøveskiltenes gyldighedsperiode er angivet. Løse prøveskilte af selvklæbende plastfolie kan tidligst udstedes 5 dage før gyldighedsperiodens begyndelse og skal ikke tilbageleveres.

Henvisning til andre regler

§ 98. Reglerne i § 87, § 89, stk. 1, § 90, § 91, stk. 12 og stk. 3, 1. pkt., og §§ 92-93, finder tilsvarende anvendelse på løse prøveskilte, medmindre andet er fastsat i tilladelsen. Hvis prøveskiltene benyttes i strid med reglerne i § 87, § 89, stk. 1, § 90, § 91, stk. 12 og stk. 3, 1. pkt., eller § 92, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes, finder § 94 tilsvarende anvendelse.

Kapitel 16

Periodisk syn

Synspligtige køretøjer

§ 99. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

1) Lastbiler med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

2) Påhængs og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

3) Køretøjer registreret til transport af farligt gods.

4) Udrykningskøretøjer.

5) Motorkøretøjer registreret til

a) taxikørsel (hyrekørsel), herunder limousinekørsel

b) sygetransport,

c) ambulancekørsel eller

d) buskørsel, herunder rutekørsel.

6) Motorkøretøjer registreret til flere end 9 personer, føreren medregnet, og til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, jf. dog stk. 2.

7) Registreringspligtige motorredskaber bortset fra minitruck, jf. § 1, stk. 2.

8) Køretøjer registreret til personbefordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

    Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, som er registreret til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, og

2) varebiler og motorcykler registreret til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

    Stk. 3. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) Personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, og

2) varebiler med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

    Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Tilsigelse

§ 100. Bilinspektionen tilsiger det enkelte køretøjs ejer (bruger) til at fremstille køretøjet til syn. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om den seneste dato for fremstilling af køretøjet til syn og skal udsendes senest 1 måned før denne dato. Bilinspektionen kan af hensyn til kapaciteten fastsætte den seneste frist for fremstilling af køretøjet til syn i tidsrummet fra 2 måneder før til 3 måneder efter datoen for første registrering (månedsdatoen). Bilinspektionen underretter Centralregisteret om datoen for seneste frist for fremstilling af køretøjet.

    Stk. 2. Et køretøj, der skal tilsiges til periodisk syn, tilsiges dog ikke, hvis det inden for 6 måneder før køretøjets månedsdato er synet og godkendt, og denne godkendelse er anmeldt til Centralregisteret.

    Stk. 3. Tilsigelsen bortfalder, hvis et køretøj, der er tilsagt til periodisk syn, afmeldes. Hvis køretøjet registreres på ny uden syn, jf. § 19, stk. 2, overføres synssagen til det nye registreringsnummer, og eventuel rykker og nummerpladeinddragelse fortsætter under dette registreringsnummer. Ejer (bruger) modtager meddelelse herom.

    Stk. 4. Tilsigelsen bortfalder ikke, hvis et køretøj, der er tilsagt til periodisk syn, ejerskiftes (brugerskiftes), selv om køretøjet ejerskiftes (brugerskiftes) uden syn, jf. § 20, stk. 2. Centralregisteret orienterer den nye ejer (bruger) herom. Eventuel rykker sendes til den nye ejer (bruger).

Ændring af månedsdato

§ 101. Når et køretøj, der er omfattet af pligt til periodisk syn, fremstilles til et registreringssyn, og anmeldelsen indleveres til et motorkontor, fastsættes den fremtidige månedsdato på grundlag af den dato, hvor køretøjet bliver godkendt af Bilinspektionen. Tilsigelse til periodisk syn udsendes herefter på grundlag af den således ændrede månedsdato, jf. § 99.

    Stk. 2. Hvis køretøjet ikke er fremstillet og godkendt ved det senest berammede periodiske syn, ændres køretøjets månedsdato ikke, og tilsigelse til periodisk syn udsendes fortsat på grundlag af køretøjets månedsdato.

    Stk. 3. Hvis et køretøjs ejer (bruger) ikke ønsker månedsdatoen ændret, skal der enten ved anmeldelsen eller inden 1 måned efter godkendelsen gives meddelelse herom til motorkontoret.

    Stk. 4. Ved anmeldelsen til motorkontoret skal køretøjets registreringsattest afleveres.

Synets gennemførelse mv.

§ 102 . Ved fremstilling til periodisk syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester og koblingsattester samt godkendelseserklæring, såfremt køretøjet er godkendt ved godkendelseserklæring, jf. § 15. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-31 og §§ 35-38 om fremstilling til syn og synets gennemførelse tilsvarende anvendelse på periodisk syn.

    Stk. 2. Hvis et køretøj fremstilles til syn efter den i tilsigelsen anførte dato for, hvornår køretøjet senest skal være fremstillet, kan det ikke afvises fra syn.

    Stk. 3. Hvis det ved et periodisk syn konstateres, at der er foretaget syns- og registreringspligtige ændringer, som ikke er anmeldt til registrering, gennemfører Bilinspektionen synet i overensstemmelse med reglerne for registreringssyn. Derefter henvises køretøjet til registrering.

§ 103. Hvis køretøjet godkendes, sender Bilinspektionen oplysning om godkendelsen til Centralregisteret, der noterer i registeret, at køretøjet er godkendt.

§ 104. Hvis køretøjet har fået synsresultatet »ikke godkendt uden tilladelse til omstillingssyn«, sender Bilinspektionen oplysning herom til motorkontoret.

    Stk. 2. For køretøjer, der er omfattet af stk. 1, kan Bilinspektionen fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Bilinspektionen kan straks under selve synet inddrage køretøjets nummerplade(r).

    Stk. 3. Bilinspektionen afleverer inddragne nummerplader til det lokale motorkontor, som afmelder køretøjet. Kvittering for pladernes modtagelse sendes til køretøjets ejer (bruger).

    Stk. 4. Hvis et køretøj ikke fremstilles til periodisk syn inden tilsagte seneste fremstillingsdato, erindrer Bilinspektionen køretøjets ejer (bruger) om tilsigelsen.

Kontrol

§ 105. Fremstilles et køretøj ikke efter tilsigelse, kan politiet inddrage dets nummerplade(r).

    Stk. 2. Til brug for politiets kontrolindsats registrerer Centralregisteret, om køretøjer, der er tilsagt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt.

    Stk. 3. Om inddragelse af nummerplader efter stk. 1, gælder reglerne i § 67, stk. 2-4.

Kapitel 17

Syn i medfør af færdselslovens § 78, stk. 1, 1. pkt.

Beslutning om syn

§ 106. Hvis der ved undersøgelse af et registreret køretøj eller godkendt traktor i medfør af færdselsloven § 77, stk.1, er fundet mangler, som ikke har medført inddragelse af nummerpladerne, men som betyder, at køretøjet bør indkaldes til syn til konstatering af, om manglerne er afhjulpet, underrettes det lokale motorkontor, der i medfør af færdselslovens § 78, stk. 1, 1. pkt., med en kort frist tilsiger køretøjets ejer (bruger) til at fremstille køretøjet til syn for Bilinspektionen på hjemstedet, der skal underrettes om tilsigelsen. Bilinspektionen kan tillade, at køretøjet fremstilles til syn ved et andet synssted.

    Stk. 2. Hvis nummerpladerne er blevet inddraget af politiet ved undersøgelsen i medfør af færdselslovens § 77, stk.1, afleveres de til det lokale motorkontor, der lader køretøjet afmelde af registeret, jf. § 67, stk. 4, og § 68, stk.1.

    Stk. 3. Hvis et køretøj i øvrigt på grund af brand, færdselsuheld eller anden årsag skal tilsiges til syn i medfør af færdselslovens § 78, stk.1, 1.pkt., eller hvis køretøjets nummerplader er blevet inddraget, finder reglerne i stk.1 og 2 tilsvarende anvendelse.

Synets gennemførelse

§ 107. Reglerne i § 102, stk. 1 og 3, samt §§ 103-104 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelsen af disse syn. Bilinspektionen sender tilsigelsen til det lokale motorkontor, når køretøjet godkendes.

§ 108. Bilinspektionen kontrollerer, at køretøjet fremstilles inden for den af motorkontoret fastsatte frist. I forbindelse hermed kan Bilinspektionen undtagelsesvis tillade en kort fristforlængelse. Hvis køretøjet ikke fremstilles inden fristens udløb, underretter Bilinspektionen motorkontoret, der straks skal anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader. Inddragelse foretages efter reglerne i § 67, stk. 2-4, samt § 68, stk. 1.

Kapitel 18

Stikprøvekontrol

§ 109. Bilinspektionen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er anmeldt til registrering uden syn på grundlag af typeattest samt med køretøjer, der er registreret til synsfri sammenkobling uden syn.

    Stk. 2. Bilinspektionen tilsiger køretøjets ejer (bruger) til at fremstille køretøjet til syn.

Meddelelse til Færdselsstyrelsen

§ 110. Bilinspektionen meddeler resultatet af synet til Færdselsstyrelsen.

Eventuel indkaldelse

§ 111. Hvis køretøjet ikke fremstilles til syn, afgøres det af Bilinspektionen, om køretøjet eventuelt skal indkaldes til syn i medfør af færdselslovens § 78, stk. 1, 1. pkt. I så fald anmodes motorkontoret om at tilsige køretøjet til syn efter reglerne i §§ 106-108.

Forhandlers ansvar

§ 112. Hvis det konstateres, at en forhandler gentagne gange har udleveret køretøjer, der ikke var i forskriftsmæssig stand, således at det er berettiget at antage, at han ikke i tilstrækkelig grad inden udleveringen afprøver de køretøjer, der agtes registreret uden syn, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende forhandler indtil videre eller i en periode fra 26 måneder ikke kan registreres uden syn.

    Stk. 2. Hvis det konstateres, at indehaveren af en standardtypegodkendelse har udleveret køretøjer, der ikke var i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

    Stk. 3. Hvis det konstateres, at en forhandler eller et værksted gentagne gange har afgivet den i § 46, stk. 2, nævnte erklæring med urigtige oplysninger, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer fra den pågældende forhandler eller det pågældende værksted indtil videre eller i en periode fra 26 måneder ikke kan registreres til synsfri sammenkobling uden forudgående syn og godkendelse.

Kapitel 19

Frivillige syn

§ 113. Et registreret køretøj eller en godkendt traktor kan fremstilles til syn for Bilinspektionen til frivillig kontrol af, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand.

    Stk. 2. Ved fremstillingen til syn medbringes køretøjets attester, herunder koblingsattest. Hvis køretøjet skal registreres, kan anmeldelsesblanket, jf. § 7, medbringes til brug for påtegning af Bilinspektionen. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-31, §§ 35-39, § 44 og §§ 67-68 tilsvarende anvendelse på køretøjer, der fremstilles frivilligt til syn.

    Stk. 3. Et køretøj, der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan fremstilles til frivilligt periodisk syn i perioden indtil 6 måneder før månedsdatoen i det år, hvor køretøjet skal til periodisk syn, med den virkning, at det frivillige periodiske syn erstatter det periodiske syn, såfremt køretøjet godkendes.

Kapitel 20

Kørsel i Danmark med udenlandske køretøjer

Fremtidig bopæl tages i Danmark

§ 114. Hvis ejeren (brugeren) af et fra udlandet indført køretøj, der er registreringspligtigt efter § 1, ved indrejsen tager bopæl her i landet, skal køretøjet registreres eller samtlige dets nummerplader afleveres til politiet inden 14 dage, efter at det er indført. Hvis ejeren (brugeren) på tidspunktet for køretøjets indførsel har bopæl her i landet, skal køretøjet straks registreres, eller nummerpladerne afleveres ved indførslen. Med bopæl sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i 1 år, eller, hvis han har opholdt sig her i afbrudte perioder, at han inden for de sidste 24 måneder eller derunder har været her i landet i tilsammen 365 dage.

    Stk. 2. Hvis en ejer (bruger), der ikke har bopæl her i landet, tager bopæl her i landet efter at køretøjet er indført, eller hvis køretøjet overgår fra ham til en ejer (bruger), der har bopæl her i landet, skal køretøjet registreres eller nummerpladerne afleveres til politiet inden 14 dage derefter. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Nuværende bopæl i Danmark

§ 115. Personer, der har bopæl her i landet, må ikke benytte et i udlandet registreret motorkøretøj til kørsel her i landet, jf. dog stk. 2, 3, 4, 5 og 6 og § 116.

    Stk. 2. Personer med bopæl her i landet må dog føre motorkøretøjer registreret til virksomheder etableret i udlandet, såfremt motorkøretøjerne udelukkende er beregnet og indrettet til godstransport, hvis

1) kørslen alene udføres i virksomhedernes interesse som godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 (adgang til markedet), herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93 af 25. oktober 1993, eller

2) der udføres godstransport i overensstemmelse med bilag II i Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992, herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med punkt 4 i samme bilag.

    Stk. 3. Ligeledes må personer med bopæl her i landet føre motorkøretøjer registreret til virksomheder - og for så vidt angår nr. 2) tillige sammenslutninger, der ikke arbejder med gevinst for øje - etableret i udlandet, såfremt motorkøretøjerne er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, hvis

1) kørslen alene udføres i virksomhedens interesse som erhvervsmæssig personbefordring, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 (adgang til markedet), herunder cabotagekørsel, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2452/92 af 23. juli 1992, eller

2) der udføres personbefordring for egen regning i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 (adgang til markedet), jf. bekendtgørelse om buskørsel.

    Stk. 4. Endvidere må en person med bopæl her i landet føre et motorkøretøj, der stilles til rådighed af en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, med henblik på enten erhvervsmæssig anvendelse eller erhvervsmæssig og privat anvendelse i det pågældende udland og her i landet. Beskæftigelse ved virksomheden eller det faste driftssted skal udgøre den pågældende persons hovederhverv. Det er en forudsætning for kørslen, at de statslige told- og skattemyndigheder efter ansøgning har meddelt tilladelse til, at der betales registreringsafgift af køretøjet efter de særlige regler herom. Tilladelsen skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen her i landet og på forlangende vises til politiet. Motorkøretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

    Stk. 5. Personer med bopæl her i landet må føre et motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel (hyrekørsel) i udlandet. Personen må her i landet udelukkende anvende motorkøretøjet til erhvervsmæssig personbefordring. Det er en forudsætning for kørslen, at de statslige told- og skattemyndigheder efter ansøgning har meddelt tilladelse til fritagelse for afgift af køretøjer efter de særlige regler herom. Tilladelsen skal medbringes i motorkøretøjet under kørslen her i landet og på forlangende vises til politiet.

    Stk. 6. Personer med bopæl her i landet, der er beskæftiget i automobilværksteder, automobilservicestationer, parkeringsanlæg, automobilfirmaer, automobiludlejningsfirmaer, motororganisationer, redningskorps, speditionsfirmaer, skibsmæglerfirmaer, rederier og hoteller, kan føre motorkøretøjer, der er registreret i udlandet, og som er indført af ejeren (brugeren) eller en anden berettiget, hvis kørslen alene finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport.

    Stk. 7. Centralregisteret kan, eventuelt på nærmere fastsatte vilkår, give personer med bopæl her i landet tilladelse til at benytte udenlandske køretøjer til kørsel her i landet, hvis

1) et køretøj køres i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet, eller

2) et køretøj, der i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for den pågældende person, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel uden for landet, køres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet.

Køretøjet anvendes uden for Danmark

§ 116. Hvis et køretøj, der skal registreres efter § 114, ganske overvejende anvendes uden for landets grænser, og der i øvrigt foreligger ganske særlige grunde til ikke at kræve det registreret her i landet, kan Centralregisteret tillade, at køretøjet benyttes her i landet uden dansk registrering.

    Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun meddeles til privat kørsel. Tilladelse til erhvervsmæssig kørsel kan dog gives til

1) køretøjer, som er særligt indrettet til demonstrationskørsel, når kørslen finder sted i dette formål. Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for 12 måneder,

2) importører og forhandlere i forbindelse med demonstration for forhandlere og presse af nye køretøjsmodeller, der er stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel, eller

3) journalister med motorstof som hovedområde til prøvekørsel af nye modeller, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel.

    Stk. 3. Centralregisteret fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for tilladelsen, herunder en tidsbegrænsning af tilladelsen. Tilladelsen skal medbringes under kørsel her i landet og på forlangende forevises for politiet.

Kortvarigt ophold i Danmark

§ 117. Hvis ejerens (brugerens) ophold her i landet må antages kun at vare kort tid udover tidspunktet for registreringspligtens indtræden, kan køretøjet af Bilinspektionen godkendes betinget. Dette gælder kun, hvis Bilinspektionen skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand.

    Stk. 2. Hvis køretøjet godkendes til midlertidig anvendelse, anføres det på anmeldelsesblanketten, at køretøjet er betinget godkendt i medfør af stk. 1. Det anføres på registreringsattesten og i registeret, at godkendelsen er midlertidig.

    Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning tillade, at afgiften af et registreringspligtigt motorkøretøj, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter særlige regler herom, når motorkøretøjet tilhører en udlænding og af denne benyttes her i landet under et tidsbegrænset ophold. Tilladelsen skal medbringes under kørslen her i landet og på forlangende vises til politiet. Motorkøretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af tilladelsen, eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

§ 118. Køretøjer, der er lovligt registreret i udlandet, og som ikke er undergivet dansk registreringspligt, kan ikke registreres her i landet.

Kapitel 21

Kørsel med danske grænsenummerplader

Adgang til grænsenummerplader

§ 119. Centralregisteret kan tillade, at nye køretøjer, der indkøbes her i landet, og brugte køretøjer, der senest har været registreret her i landet, midlertidigt registreres på danske grænsenummerplader.

Registrering og syn

§ 120. Ansøgning om registrering på danske grænsenummerplader skal indgives på en særlig godkendt ansøgningsblanket. Ansøgningen skal indleveres gennem et motorkontor. Ansøgningen skal være underskrevet personligt af den, for hvem køretøjet registreres, eller underskrevet i henhold til skriftlig fuldmagt fra denne. Fuldmagten skal vedlægges.

§ 121. Sammen med ansøgningen skal ansøgeren aflevere:

1) Certifikat udstedt af toldvæsenet i forbindelse med indførsel af et fabriksnyt køretøj i Danmark.

2) Udfyldt anmeldelsesblanket samt dokumentation for, at køretøjet er i forskriftsmæssig stand, jf. § 46.

3) Seneste registreringsattest samt eventuelle supplerende attester og koblingsattester, forsikringsbevis, jf. § 50. Forsikringen skal omfatte hele den ønskede registreringsperiode.

4) Betaling for tilladelse til kørsel på danske grænsenummerplader og for nummerplade(r).

§ 122. Reglerne i §§ 18 og 19 samt §§ 29-44 finder tilsvarende anvendelse på syn af køretøjer, der ønskes registreret på danske grænsenummerplader.

    Stk. 2. Et køretøj kan dog registreres på danske grænsenummerplader, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand, hvis Bilinspektionen skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, og det opfylder de i den internationale færdselskonvention af 8. november 1968 indeholdte krav til køretøjers indretning og udstyr. Bilinspektionen skal i så fald anføre på anmeldelsesblanketten, at køretøjet er godkendt i medfør af denne bestemmelse. Dette skal også anføres på registreringsattesten.

Registreringens gyldighedsperiode

§ 123. Registreringens gyldighedsperiode bestemmes ud fra formålet med anvendelsen og den tid, der forløber, inden køretøjet eventuelt kan registreres på bestemmelsesstedet. Gyldighedsperioden skal anføres på registreringsattesten. Endvidere skal det fremgå af registreringsattesten, om kørsel i Danmark er tilladt. Hvis dette er tilfældet, skal tidsrummet og eventuelle vilkår for tilladelsen anføres på registreringsattesten.

    Stk. 2. Tilladelse kan gives i følgende tilfælde, eventuelt på nærmere angivne vilkår:

1) Når et køretøj ønskes registreret til en udlænding til anvendelse i udlandet, og køretøjet skal køre over grænsen. Tilladelsen til kørsel i Danmark kan gives i højst 24 timer og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 1 år,

2) Når en udlænding agter at anvende køretøjet under et midlertidigt ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet. Tilladelsen til kørsel i Danmark kan højst gives i 1 år og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i yderligere højst 1 år, eller

3) Når en person, der har bopæl her i landet, i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet agter at medtage og anvende køretøjet i udlandet. Tilladelsen til kørsel i Danmark kan højst gives i 21 dage og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 1 år.

    Stk. 3. For køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter § 99, stk. 1, må tilladelse efter stk. 2 højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato.

    Stk. 4. For køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter § 99, stk. 2, må tilladelse efter stk. 2 højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato.

    Stk. 5. For køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter § 99, stk. 3, må tilladelse efter stk. 2 højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato.

    Stk. 6. Centralregisteret kan tillade, at udlændinge indfører og benytter motorkøretøjer, der er midlertidigt registreret på danske grænsenummerplader, og hvis registrering ikke længere giver adgang til kørsel her i landet. Tilladelsen kan gives for højst 5 uger.

    Stk. 7. Ved udlændinge forstås personer, der efter § 114, stk. 1, ikke har bopæl her i landet.

§ 124. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registreret på danske grænsenummerplader, udfærdiger Centralregisteret en midlertidig registreringsattest.

    Stk. 2. Hvis registreringen sker i medfør af § 123, stk. 2, a), kan motorkontorerne i Nærum, Rødovre, Odense, Svendborg, Haderslev, Esbjerg, Århus og Ålborg udfærdige foreløbig registreringsattest.

    Stk. 3. I forbindelse med registrering på danske grænsenummerplader udleveres særlige årstalsmærkede nummerplader af de i stk. 2 nævnte motorkontorer.

§ 125. Centralregisteret kan forlænge en tilladelse til registrering på danske grænsenummerplader, hvis gyldighedsperioden til kørsel her i landet ved den første registrering er fastsat til mindre end 1 år, og den samlede gyldighedsperiode til kørsel i udlandet ikke overstiger 1 år. Ved forlængelse af tilladelsen skal der udstedes en ny midlertidig registreringsattest.

    Stk. 2. Anmodning om forlængelse af tilladelsen skal indgives til Centralregisteret, inden gyldighedsperioden udløber.

Aflevering af nummerplader

§ 126. Grænsenummerpladerne skal ved udløbet af registreringens gyldighed tilbageleveres til Centralregisteret. Hvis nummerpladerne ikke tilbageleveres rettidigt, og hvis der forgæves har været fremsat krav om pladernes tilbagelevering, kan Centralregisteret henlede vedkommende udenlandske myndigheders opmærksomhed på, at køretøjet ikke længere er gyldigt registreret i Danmark.

Genindførsel af køretøjet i Danmark

§ 127. Et køretøj, der er udført på danske grænsenummerplader, men på ny indføres her i landet efter at være blevet registreret i udlandet, skal registreres på almindelige nummerplader, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, jf. §§ 114-116. Køretøjet skal da behandles på samme måde som køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet.

    Stk. 2. Et køretøj, der på ny indføres her til landet uden at være blevet registreret i udlandet, og et køretøj, der har været registreret på danske grænsenummerplader under en udlændings midlertidige ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet, jf. § 123, stk. 2, b), skal registreres på almindelige nummerplader, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet. Køretøjet skal da behandles på samme måde som køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet. Et køretøj, der er godkendt i medfør af § 122, stk. 2, skal dog fremstilles til syn og godkendes, inden det kan registreres på almindelige nummerplader.

Kapitel 22

Betaling

Betalingsbestemmelser

§ 128. Betalingsbestemmelser fremgår af færdselsloven. De i medfør af færdselslovens § 124 r regulerede beløb bekendtgøres én gang årligt i bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb.

Handicappede

§ 129. For personer med handicap, som opfylder betingelserne for, at der kan ydes støtte til erhvervelse af motorkøretøj i henhold til bistandslovens § 58, eller forskrifter udstedt i medfør af denne bestemmelse, finder færdselslovens § 124 g om betaling for syn kun anvendelse for periodisk syn og færdselslovens § 124 j om betaling for nummerplader finder ikke anvendelse.

    Stk. 2. Ved anmeldelse til syn eller registrering forevises afgørelsen om støtten eller kopi heraf sammen med anmeldelsesblanketten.

Kapitel 23

Klageadgang

§ 130. Afgørelser truffet af Centralregisteret eller Bilinspektionen i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

    Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

    Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Kapitel 24

Straf og sanktioner

Bøde

§ 131. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 1, stk. 5, § 9 a, stk. 2, § 9 b, § 13, stk. 6, § 20, stk. 1, § 22, stk. 1 og 5, § 23, stk. 1, § 24, stk. 2, § 25, § 37, stk. 1, § 38, stk. 1, § 41, stk. 2, § 53, § 60, stk. 1 og 2, § 65, § 66, stk. 2, § 71, stk. 4, §§ 76-78, § 79, stk. 1, § 82, § 85, § 87, stk. 2 og 3, §§ 89-92, § 93, stk. 1, 2. pkt., § 96, stk. 2 og 4, § 98, § 114, § 115, stk. 1, § 116, stk. 3, 2. pkt., og § 126, eller

2) tager et registreringspligtigt påhængsredskab, motorredskab eller en registreringspligtig knallert i brug, inden køretøjet er registreret og forsynet med nummerplader.

    Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2 og 3, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til bekendtgørelsen eller undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

    Stk. 3. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, den, der undlader at efterkomme en tilsigelse til periodisk syn.

Inddragelse af nummerplader

§ 132. Hvis ejeren (brugeren) af et køretøj, der er forsynet med nummerplade(r), har pligt til at foretage anmeldelse til registreringsmyndighederne vedrørende køretøjet i henhold til denne bekendtgørelse, og opfyldes denne pligt ikke, kan politiet inddrage køretøjets nummerplade(r).

Kapitel 25

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Ikrafttrædelse

§ 133. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv.

Undtagelsesbestemmelser

§ 134. Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse.

    Stk. 2. Påhængsvogne mv. med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse, men de skal i så fald bagpå ved påmaling eller på en aftagelig plade forsynes med en tydelig angivelse af det trækkende køretøjs registreringsnummer. Nummerplader med det trækkende køretøjs registreringsnummer må ikke udleveres til anbringelse på påhængs eller sættevogne .

Stk. 3. Køretøjer med nummerplader med enkelt bogstav kan fortsat anvende disse.

    Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1-3, leveres erstatningsnummerplader ikke.

§ 135. Uanset reglerne i § 13, stk. 4, § 32, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., og § 46, stk. 1, kan typeattester og typegodkendelser udstedt af Justitsministeriet inden den 1. februar 1989 fortsat anvendes.

 

Register

Bekendtgørelse om registrering og syn af køretøjer mv.

Kapitel 1. Almindelige bestemmelser

§§ 1-2

Registreringspligt

§ 1

Ikke-registrerings-, men godkendelsespligt

§ 2

   

Kapitel 2. Myndigheder mv.

§§ 3-7

Centralregisteret for Motorkøretøjer

§ 3

Statens Bilinspektion

§ 4

Færdselsstyrelsen

§ 5

Forsvarets og Redningsberedskabets køretøjer

§ 6

Anmeldelse til registrering

§ 7

   

Kapitel 3. Godkendelser m.v.

§§ 8-17

Godkendelsesarter

§ 8

Syn og registrering uden godkendelse

§ 9

Godkendelsesgrundlag

§ 10

Kontrol

§ 11

Trykning af typeattest

§ 12

Standardtypegodkendelser

§ 13

Typegodkendelse og godkendelseserklæring

§§ 14-15

Brugte køretøjer

§ 16

Anmeldt EF-typegodkendelse

§ 17

   

Kapitel 4. Pligt til syn og registrering

§§ 18-24

Køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet

§ 18

Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet

§ 19

Ejerskifte (brugerskifte)

§§ 20-21

Ændret indretning og udstyr

§ 22

Ændret art og anvendelse

§ 23

Benyttelse til særlig transport

§ 24

   

Kapitel 5. Sammenkobling af køretøjer

§ 25-28

Fælles bestemmelser

§ 25

Bestemte kombinationer

§ 26

Synsfri sammenkobling

§ 27

Kørsel med påhængskøretøjer, der er ensartede

§ 28

   

Kapitel 6. Syn

§§ 29-34

Synsstedet

§ 29

Tidsbestilling

§ 30

Fremstiller

§ 31

Synsgrundlaget

§ 32

Dokumenter

§§ 33-34

   

Kapitel 7. Synets gennemførelse

§§ 35-38

Undersøgelse af køretøjet

§ 35

Synsrapport

§ 36

Omstillingssyn

§ 37

Tilladt kørsel

§ 38

   

Kapitel 8. Afslutning af syn og omstillersyn

§§ 39-44

Køretøjet godkendes

§ 39

Supplerende attester

§§ 40-41

Koblingsspecifikation

§ 42

Betinget godkendelse af køretøj, der ikke opfylder de gældende forskrifter

§ 43

Køretøjet godkendes ikke

§ 44

   

Kapitel 9. Registrering

§ 45

Anmeldelse til registrering

§ 45

   

Kapitel 10. Registreringsbetingelser

§§ 46-55

Dokumentation for at køretøjet er i forskriftsmæssig stand

§ 46

Dokumentation for berigtigelse af eller fritagelse for registreringsafgift

§§ 47-49

Dokumentation for at ansvarsforsikring er tegnet (forsikringsbevis)

§ 50

Dokumentation for eventuel tidligere registrering

§ 51

Anmeldelse af visse lastmotorkøretøjer til godstransport

§ 52

Anmeldelse af visse busser til personbefordring

§ 53

Anmeldelse af lastbiler og lastvognstog mv. til vejtransport

§ 54

Anmeldelse af personbiler til erhvervsmæssig personbefordring

§ 55

   

Kapitel 11. Registreringsbetingelserne er opfyldt

§§ 56-64

Registreringsgrundlag

§§ 56-57

Underretning om registreringen

§ 58

Køretøjet er betinget godkendt, jf. § 43

§ 59

Dispensation

§ 60

Registreringsbetingelserne er ikke opfyldte

§§ 61-63

Genpart af registreringsattest mv.

§ 64

   

Kapitel 12. Flytning og afmelding

§§ 65-66

Flytning

§ 65

Afmelding

§ 66

   

Kapitel 13. Inddragelse af nummerplader

§§ 67-68

   

Kapitel 14. Nummerplader mv.

§§ 69-85

Nummerserier

§ 69

Ønskenummerplader

§§ 70-71

Historisk korrekte nummerplader

§ 72

3. nummerplade

§ 73

Klagemulighed

§ 74

Udlevering

§ 75

Anbringelse

§§ 76-77

Renholdelse mv.

§ 78

Erstatningsnummerålader

§§ 79-83

Skilte til diplomater og konsuler

§ 84

Efterligning mv.

§ 85

   

Kapitel 15. Prøveskilte

§§ 86-98

Faste prøveskilte

§§ 86-94

Udlevering mv.

§§ 86-88

Anvendelse

§§ 89-93

Inddragelse

§ 94

Løse prøveskilte

§§ 95-97

Henvisning til andre regler

§ 98

   

Kapitel 16. Periodisk syn

§§ 99-105

Synspligtige køretøjer

§ 99

Tilsigelse

§ 100

Ændring af månedsdato

§ 101

Synets gennemførelse mv.

§§ 102-104

Kontrol

§ 105

   

Kapitel 17. Syn i medfør af færdselslovens § 78, stk. 1, 1. pkt.

§§ 106-108

Beslutning om syn

§ 106

Synets gennemførelse

§§ 107-108

   

Kapitel 18. Stikprøvekontrol

§§ 109-112

Stikprøvekontrol

§ 109

Meddelelse til Færdselsstyrelsen

§ 110

Eventuel indkaldelse

§ 111

Forhandlers ansvar

§ 112

   

Kapitel 19. Frivillige syn

§ 113

   

Kapitel 20. Kørsel i Danmark med udenlandske køretøjer

§§ 114-118

Fremtidig bopæl tages i Danmark

§ 114

Nuværende bopæl i Danmark

§ 115

Køretøjet anvendes uden for Danmark

§ 116

Kortvarigt ophold i Danmark

§ 117

Køretøjer, lovligt registreret uden for danmark og uden registreringspligt i Danmark

§ 118

   

Kapitel 21. Kørsel med danske grænsenummerplader

§§ 119-127

Adgang til grænsenummerplader

§ 119

Registrering og syn

§§ 120-122

Registreringens gyldighedsperiode

§§ 123-125

Aflevering af nummerplader

§ 126

Genindførsel af køretøjet i Danmark

§ 127

   

Kapitel 22. Betaling

§§ 128-129

Betalingsbestemmelser

§ 128

Handicappede

§ 129

   

Kapitel 23. Klageadgang

§ 130

   

Kapitel 24. Straf og sanktioner

§§ 131-132

Bøde

§ 131

Inddragelse af nummerplader

§ 132

   

Kapitel 25. Ikrafttrædelses- og undtagelsesbestemmelser

§§ 133-135

Ikrafttrædelse

§ 133

Undtagelsesbestemmelser

§§ 134-135

Færdselsstyrelsen, den 18. december 2000

Christian Duus

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/328/EØF, EF-Tidende 1991 L 178, s. 29.