Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til i overensstemmelse med aftale af 5. april 2000 mellem regeringen, Amtsrådsforeningen i Danmark og Hovedstadens Udviklingsråd at overdrage de staten tilhørende aktier i privatbaneaktieselskaber til vedkommende amtsråd og Hovedstadens Udviklingsråd.

§ 2. Banestrækningen Hillerød-Snekkersten (Lille Nord) overdrages i overensstemmelse med aftale af 3. maj 2000 mellem regeringen og Hovedstadens Udviklingsråd til Hovedstadens Udviklingsråd.

Stk. 2. Tinglysningsmæssig registrering af Hovedstadens Udviklingsråds rettigheder og adkomstforhold kan ske på grundlag af denne lov uden erlæggelse af afgifter og gebyrer.

Stk. 3. Såfremt regelmæssig passagertrafik ophører på banestrækningen Hillerød-Snekkersten, har staten ret til vederlagsfrit at overtage jernbaneinfrastrukturen med tilhørende arealer, stationsbygninger m.v.

Stk. 4. Statens ret til overtagelse af jernbaneinfrastruktur efter stk. 3 har gyldighed mod enhver uden tinglysning.

§ 3. I lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 16. juni 1995, som ændret ved § 10 i lov nr. 1230 af 27. december 1996, § 35 i lov nr. 289 af 18. maj 1998 og § 3 i lov nr. 399 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes i kapitel 4:

»§ 6 a. Amtsrådet kan

1) indgå kontrakter med jernbanevirksomheder om mod betaling at udføre passagertrafik som offentlig service,

2) virke som infrastrukturforvalter efter lov om jernbanevirksomhed m.v. og

3) deltage uden bestemmende indflydelse i selskaber, der forvalter jernbaneinfrastruktur, driver jernbanevirksomhed eller udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift, jf. dog § 6 b, stk. 2.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af amtsrådets beføjelser efter stk. 1. Amtsrådet kan beslutte helt eller delvis at overlade sine beføjelser efter stk. 1 til det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg.

§ 6 b. Aktieselskaber, der udfører jernbanedrift i henhold til koncession udstedt i medfør af anlægsloven for den pågældende jernbane (privatbane), står under amtsrådets økonomiske og administrative tilsyn og er forpligtet til at meddele amtsrådet enhver oplysning om selskabets forhold, som amtsrådet måtte forlange. Aktieselskabernes vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af amtsrådet. Såfremt flere myndigheder måtte være kompetente efter 1. og 2. pkt., afgør trafikministeren efter anmodning, hvordan tilsynet skal udøves.

Stk. 2. I selskaber, der alene udøver virksomhed som nævnt i stk. 1 eller anden jernbanetrafik udført som offentlig service, kan et amtsråd udøve bestemmende indflydelse. Et amtsråd kan ligeledes udøve bestemmende indflydelse i et selskab, der inden for amtet udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift. Såfremt et amtsråd opnår bestemmende indflydelse i et selskab, der ikke udelukkende udfører den i 1. og 2. pkt. nævnte virksomhed, skal aktiviteterne i selskabet og i andre selskaber, som det pågældende selskab kontrollerer, eller amtsrådets deltagelse heri inden for rimelig tid efter den erhvervelse, der giver bestemmende indflydelse, tilpasses således, at amtsrådets fremtidige deltagelse er i overensstemmelse med 1. og 2. pkt.

Stk. 3. Amtsrådet kan yde selskaber som nævnt i stk. 1 støtte til anlæg og drift omfattet af koncessionen. Amtsrådet kan beslutte at overlade det i § 4, stk. 3, nævnte udvalg sine beføjelser til at yde støtte, og i så fald udøves tilsynet efter stk. 1 af udvalget. Amtsrådet betaler udgifter til pension i de i stk. 1 nævnte selskaber.

Stk. 4. Et selskab som nævnt i stk. 1 kan beslutte at overdrage den selskabet tilhørende jernbaneinfrastruktur til vedkommende amtsråd eller til tredjemand.

Stk. 5. Trafikministeren kan tillade, at et selskab som nævnt i stk. 1 driver jernbanevirksomhed uden for de strækninger, hvortil selskabet har koncession.

§ 6 c. § 6 b finder tilsvarende anvendelse for banestrækningen Høng-Slagelse.«

§ 4. I lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 16. juni 1995, som ændret ved § 9 i lov nr. 1230 af 27. december 1996, § 34 i lov nr. 289 af 18. maj 1998, § 12 i lov nr. 355 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 399 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Hovedstadens Udviklingsråd kan

1) indgå kontrakter med jernbanevirksomheder om mod betaling at udføre passagertrafik som offentlig service,

2) virke som infrastrukturforvalter efter lov om jernbanevirksomhed m.v. og

3) deltage med bestemmende indflydelse i selskaber, der forvalter jernbaneinfrastruktur, driver jernbanevirksomhed eller udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af Hovedstadens Udviklingsråds beføjelser efter stk. 1.

§ 4 b. Aktieselskaber, der udfører jernbanedrift i henhold til koncession udstedt i medfør af anlægsloven for den pågældende jernbane (privatbane), står under Hovedstadens Udviklingsråds økonomiske og administrative tilsyn og er forpligtet til at meddele Hovedstadens Udviklingsråd enhver oplysning om selskabets forhold, som rådet måtte forlange. Aktieselskabernes vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af Hovedstadens Udviklingsråd.

Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd kan yde selskaber som nævnt i stk. 1 støtte til anlæg og drift omfattet af koncessionen. Hovedstadens Udviklingsråd betaler udgifter til pension i de i stk. 1 nævnte selskaber.

Stk. 3. Et selskab som nævnt i stk. 1 kan beslutte at overdrage den selskabet tilhørende jernbaneinfrastruktur til Hovedstadens Udviklingsråd eller til tredjemand.

Stk. 4. Trafikministeren kan tillade, at et selskab som nævnt i stk. 1 driver jernbanevirksomhed uden for de strækninger, hvortil selskabet har koncession.«

§ 5. I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 28. oktober 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 67, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »lov om havne«: », samt tjenestemandslignende ansatte ved privatbanerne«.

§ 6. I lov om en kommunal tjenestemandsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 18. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: »samt ved privatbaner«.

2. I § 2, stk. 3, indsættes som nr. 4:

»4) Medarbejdere ansat i henhold til lønningsreglement for tjenestemænd ved danske privatbaner.«

3. I § 3, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: », privatbaner«.

4. I § 4, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: »samt privatbaner«.

5. I § 4, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Hovedstadens Sygehusfællesskab«: », privatbaner«.

6. I § 4, stk. 2, indsættes efter »kommunalbestyrelse,«: »privatbane,«.

§ 7. I lov nr. 39 af 31. marts 1874 om en Jernbane fra Vemb Station til Lemvig eller dens Havn foretages følgende ændring:

1. I § 3 udgår »6,«.

§ 8. I lov nr. 59 af 12. maj 1882 om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus foretages følgende ændring:

1. I § 3 ændres »§§ 4, 5 og 6« til: »§§ 4 og 5«.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende love og bestemmelser:

1) § 9 i lov nr. 56 af 25. marts 1872 angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane.

2) § 6 i lov nr. 71 af 23. maj 1873 om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele Koncession paa forskjellige Jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster.

3) Lov nr. 195 af 7. juni 1958 om forlængelse af privatbaneeneretsbevillinger.

4) Lov om privatbanerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 2. maj 1995.

Stk. 3. Trafikministeren bemyndiges til at ophæve bestemmelser i koncessioner (privatbaneeneretsbevillinger), som er i modstrid med Danmarks internationale forpligtelser, eller som ikke er tidssvarende.

§ 10. Indtil den 31. december 2004 kan et amtsråds deltagelse med bestemmende indflydelse i et selskab i medfør af § 6 b, stk. 2, 1. pkt., i lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, tillige omfatte udførelse af godstrafik på jernbane samt buskørsel.

§ 11. Adgangen for koncessionshavere til at drive jernbanevirksomhed berøres ikke af, at de hidtidige koncessioner udløber, forudsat at lovgivningens øvrige betingelser for at drive virksomheden er opfyldt.

Stk. 2. Jernbaner, der indtil lovens ikrafttræden har været drevet i henhold til koncession, anses fortsat for omfattet af lovgivningens bestemmelser om privatbaner uanset koncessionens udløb.

Stk. 3. Ved udløb af koncessioner forbliver bestemmelser om ret for staten til at overtage den pågældende jernbaneinfrastruktur i kraft, så længe der drives regelmæssig passagertrafik på den pågældende strækning og indtil et år efter meddelelse til trafikministeren om ophør af sådan drift.

§ 12. Ved anvendelse af bestemmelser i lov eller koncession om ret for staten til at overtage privatbaners infrastruktur skal tilskud ydet af det offentlige til de pågældende privatbaners drift eller anlæg efter den 1. januar 2001 ikke medregnes som indtægt for de pågældende privatbaner ved opgørelse af anlæggenes nettoudbytte eller ved beregning af værdien af aktierne i selskaberne. Tilsvarende skal der bortses fra et eventuelt tilskudselement i betaling ydet af det offentlige i henhold til kontrakt om udførelse af trafik som offentlig service.

Stk. 2. Bestemmelser i lov eller koncession om ret for staten til at overtage privatbaners infrastruktur har gyldighed mod enhver uden tinglysning.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti