Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvning i MNPS- og RVSM luftrum

(BL 5-55, 1. udgave, 19. december 2000)

 

 

I medfør af § 34, § 82 og § 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 16. august 2000, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1.

Referencedokumenter

1.1

ICAO Consolidated Guidance Material North Atlantic Region / NAT Doc 001, T13.5 N, seneste udgave.

1.2

ICAO Regional Supplementary Procedures Doc 7030, seneste udgave.

1.3

ICAO Manual on Required Navigation Performance (RNP) Doc 9613-AN/937, seneste udgave.

1.4

North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual by North Atlantic System Planning Group, seneste udgave.

1.5

JAA Temporary Guidance Material, Leaflet No. 6, "Guidance Material on the Approval of Aircraft and Operators for Flight in Airspace above Flight Level 290 where a 300 M (1000 FT) Vertical Separation Minimum is applied", seneste udgave.

1.6

BL 1-1, Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer, seneste udgave.

1.7

De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6, kan købes hos:

Statens Luftfartsvæsen
Luftfartsinformationstjenesten
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Telefon: 3618 6000
Telefax: 3618 6001

1.8

Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.5, kan købes ved henvendelse til:

Global Info Centre
IHS Nordic A.S.
Strandvejen 130
2900 Hellerup
Tlf.: 39 40 22 44
Fax: 39 40 23 00
E-mail: info@ihsnordic.com

 

2.

 

Definitioner

MNPS luftrum (Minimum Navigation Performance Specification Airspace - MNPS airspace): Et luftrum, hvori der er fastsat konkrete navigationskrav til maksimal vandret afvigelse i sømil (NM) fra tildelt eller valgt rute.

RSVM luftrum (Reduced Vertical Separation Minimum Airspace - RVSM Airspace): Et luftrum, hvor der anvendes reduceret vertikal adskillelsesminimum på 300 m (1000 ft) mellem FL 290 og FL 410, inklusive.

Krævet navigationsnøjagtighed (Required Navigation Performance - RNP): En angivelse for den navigationsnøjagtighed, der er nødvendig for flyvning i et nærmere angivet luftrum.

 

3.

 

Anvendelsesområde

3.1

Denne BL gælder for lufttrafik inden for dansk område samt for lufttrafik med danske luftfartøjer.

3.1.1

Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

3.2

Denne BL fastsætter bestemmelser for flyvning i de områder (MNPS og RVSM luftrum), der er betinget af særlig procedure for flyvningen og af særlig godkendelse af navigationsudstyr, luftfartøj samt operatør og/eller af pågældende flyvebesætningsmedlemmer.

3.3

For udenlandsk registrerede luftfartøjer, der ikke opereres på en dansk driftstilladelse, jf. pkt. 3.1.1, skal alene bestemmelserne i afsnit 4 og pkt. 5.1 være opfyldt ved flyvning inden for dansk område, og luftfartøjerne skal være godkendt efter krav, der mindst svarer til kravene i pkt. 5.2.1 og pkt. 6.2.1.

3.3.1

Luftfartøjerne og navigationsudstyr på disse skal endvidere være godkendt af registreringslandets luftfartsmyndigheder til flyvning i henholdsvis MNPS og/eller RVSM luftrum i overensstemmelse med de nationale regler herom.

3.3.2

Ved flyvning i MNPS og RVSM luftrum skal flyvebesætningsmedlemmerne opfylde registreringslandets uddannelseskrav.

 

4.

 

Generelt

4.1

Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at bestemmelserne i denne BL overholdes.

4.1.1

Ved erhvervsmæssig flyvning er tillige operatøren ansvarlig.

4.2

Luftfartøjschefen skal være fortrolig med betjeningen af det udstyr og de instrumenter, der er påkrævet for flyvning i det pågældende luftrum.

 

5.

 

Flyvning i MNPS luftrum

5.1

Generelt

5.1.1

Ubegrænset flyvning i MNPS luftrum er betinget af, at luftfartøjet er udstyret med mindst to selvstændige navigationssystemer, der er godkendt til flyvning i MNPS luftrum.

5.1.1.1

Følgende typer navigationsudstyr kan anvendes til flyvning i MNPS luftrum:

i

INS (Inertial Navigation System).

i

GPS (Global Positioning System).

i

IRS (Inertial Reference System) kombineret med et Flight Management System.

5.1.2

Begrænset flyvning i MNPS luftrum (Special Routes Only) er betinget af, at luftfartøjet er udstyret med specifikt navigationsudstyr i henhold til North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual.

5.2

Luftdygtighedsgodkendelse

5.2.1

Navigationssystemer skal godkendes i overensstemmelse med kravene i ICAO Doc 9613-AN/937, jf. pkt. 5.2.2, pkt. 5.2.3 og pkt. 5.2.4.

5.2.2

Navigationssystemer, som er installeret af luftfartøjsfabrikanten og godkendt af den typecertificerende luftfartsmyndighed til flyvning i MNPS luftrum, kræver ikke godkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

5.2.3

Navigationssystemer til flyvning i MNPS luftrum, som er installeret i overensstemmelse med et supplerende typecertifikat udstedt af luftfartsmyndigheden i luftfartøjets fabrikationsland, kræver ikke godkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

5.2.4

Navigationssystemer, som ikke opfylder installationskravene under pkt. 5.2.2 og pkt. 5.2.3, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen ved udstedelse af et dansk supplerende typecertifikat, jf. BL 1-1, pkt. 4.8 og pkt. 5.7.

5.3

Operativ godkendelse

5.3.1

Erhvervsmæssig flyvning

5.3.1.1

Operativ godkendelse til henholdsvis ubegrænset eller begrænset flyvning i MNPS luftrum meddeles af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning ved påtegning i luftfartsforetagendets Air Operators Certificate (Operations Specifications).

5.3.1.2

Erhvervsmæssig flyvning i MNPS luftrum er betinget af,

a.

at flyvebesætningsmedlemmerne har gennemgået en uddannelse, der omfatter procedurer m.v. i North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual,

b.

at flyvningen foregår i overensstemmelse med de procedurer m.v., der er angivet i den nævnte manual, og

c.

at luftfartsforetagendes driftshåndbog (Operations Manual) indeholder en beskrivelse af krav og procedurer for flyvning i MNPS luftrum, herunder uddannelsesplan for flyvebesætningsmedlemmer.

5.3.1.3

Dokumentation for uddannelsen af flyvebesætningsmedlemmer skal opbevares i luftfartsforetagendet.

5.3.2

Privatflyvning

5.3.2.1

Operativ godkendelse af flyvebesætningsmedlemmer til henholdsvis ubegrænset eller begrænset flyvning i MNPS luftrum meddeles af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning.

5.3.2.2

Privatflyvning i MNPS luftrum er betinget af,

a.

at flyvebesætningsmedlemmerne har gennemgået en uddannelse, der omfatter procedurer m.v. i North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual med et godkendt resultat ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, eller ved et luftfartsforetagende, der har tilladelse til flyvning i MNPS luftrum,

b.

at flyvningen foregår i overensstemmelse med de procedurer m.v., der er angivet i North Atlantic MNPS Airspace Operations Manual, og

c.

at flyvebesætningsmedlemmernes operative godkendelse samt North Atlantic Operations Manual medføres under flyvningen.

5.3.2.3

Godkendelsen er gyldig i 24 måneder, men kan forlænges for en ny 24 måneders periode på betingelse af, at luftfartøjschefen inden for de seneste 12 måneder har foretaget mindst 2 flyvninger i MNPS luftrum eller inden for de seneste 12 måneder har gennemgået en fornyet uddannelse, jf. pkt. 5.3.2.2 a.

 

6.

 

Flyvning i RVSM luftrum

6.1

Generelt

Flyvning i luftrum, hvor der kræves RVSM godkendelse, jf. ICAO Doc 7030, er betinget af, at der foreligger en godkendelse hertil af Statens Luftfartsvæsen.

6.2

Luftdygtighedsgodkendelse

6.2.1

Luftfartøjer skal godkendes i overensstemmelse med kravene i JAA Temporary Guidance Material, Leaflet no. 6, jf. pkt. 6.2.2, pkt. 6.2.3 og pkt. 6.2.4.

6.2.2

Luftfartøjer, som er typecertificeret og godkendt af den typecertificerende luftfartsmyndighed til flyvning i RVSM luftrum, kræver ikke luftdygtighedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

6.2.3

Luftfartøjer, som er ændret af luftfartøjsfabrikanten og godkendt af den typecertificerende luftfartsmyndighed til flyvning i RVSM luftrum, kræver ikke luftdygtighedsgodkendelse af Statens Luftfartsvæsen.

6.2.4

Luftfartøjer, som er godkendt på anden måde end beskrevet under pkt. 6.2.2 og pkt. 6.2.3, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen ved udstedelse af dansk supplerende typecertifikat, jf. BL 1-1, pkt. 4.8 og pkt. 5.7.

6.3

Operativ godkendelse

6.3.1

Erhvervsmæssig flyvning

6.3.1.1

Operativ godkendelse til flyvning i RVSM luftrum meddeles af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning ved påtegning i luftfartsforetagendets Air Operators Certificate (Operations Specifications) gældende for de luftfartøjer/luftfartøjstyper, der er godkendt til RVSM.

6.3.1.2

Erhvervsmæssig flyvning i luftrum, hvor der kræves RVSM godkendelse, er betinget af,

a.

at flyvebesætningsmedlemmerne har gennemgået en uddannelse, der opfylder uddannelseskravet i JAA Temporary Guidance Material, Leaflet no. 6, "Guidance Material on the Approval of Aircraft and Operators for Flight in Airspace above Flight Level 290 where a 300 M (1000 FT) Vertical Separation Minimum is applied",

b.

at flyvningen foregår i overensstemmelse med de procedurer m.v., der er angivet i JAA Temporary Guidance Leaflet No. 6, og

c.

at luftfartsforetagendets driftshåndbog (Operations Manual) indeholder en beskrivelse af krav og procedurer for flyvning i det relevante RVSM luftrum, herunder uddannelsesplan for flyvebesætningsmedlemmer.

6.3.1.3

Dokumentation for uddannelsen af flyvebesætningsmedlemmer skal opbevares i luftfartsforetagendet.

6.3.2

Privatflyvning

6.3.2.1

Operativ godkendelse af flyvebesætningsmedlemmer til flyvning i RVSM luftrum meddeles af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning.

6.3.2.2

Privatflyvning i luftrum, hvor der kræves RVSM godkendelse, er betinget af,

a.

at flyvebesætningsmedlemmerne har gennemgået en uddannelse, der omfatter procedurer m.v. i JAA Temporary Guidance Material, Leaflet No. 6, med godkendt resultat ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, eller ved et luftfartsforetagende, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen til flyvning med RVSM,

b.

at flyvningen foregår i overensstemmelse med de procedurer m.v., der er angivet i JAA Temporary Guidance Material, Leaflet No. 6, og

c.

at flyvebesætningsmedlemmernes operative godkendelse medføres under flyvningen.

6.3.2.3

Godkendelsen er gyldig i 24 måneder, men kan forlænges for en ny 24 måneders periode på betingelse af, at ansøgeren inden for de seneste 12 måneder har foretaget mindst 2 flyvninger i RVSM luftrum eller inden for de seneste 12 måneder har gennemgået en fornyet uddannelse, jf. pkt. 6.3.2.2 a.

 

7.

 

Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

8.

 

Straf

8.1

Ved lufttrafik inden for dansk område straffes overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 3.3.1, pkt. 3.3.2, pkt. 4.2, pkt. 5.1.1, pkt. 5.1.2, pkt. 5.3.1.2, pkt. 5.3.2.2, pkt. 6.1, pkt. 6.3.1.2 og pkt. 6.3.2.2, jf. pkt. 4.1 og pkt. 4.1.1, med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

8.2

For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

9.

 

Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2001.

Statens Luftfartsvæsen,, den 19. december 2000

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen