Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund

(Bygherrerådgivning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 18. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Holdingaktieselskabet kan stifte et aktieselskab, der på forretningsmæssigt grundlag kan udføre bygherrerådgivning i relation til andre infrastrukturprojekter. Holdingaktieselskabet og datterselskaber heraf må ikke udstede garantier for dette rådgivningsselskabs forpligtelser. § 9 og §§ 11-13 finder ikke anvendelse for rådgivningsselskabet.«

2. I § 7, stk. 2, ændres »§ 6« til: »§ 6, stk. 1,«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Jacob Buksti