Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Detailforskrifter for Køretøjer 2001

 

 

HJEMMEL:

Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i § 68, stk. 1, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, og i overensstemmelse med § 44 i Justitsministeriets (nu Trafikministeriets) bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. og § 25 i Trafikministeriets bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v.
Ifølge anordning nr. 160 af 27. april 1977 indføres bekendtgørelsen ikke i Lovtidende.

STRAF:

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

GYLDIGHEDSOMRÅDE:

Bekendtgørelsen gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.
Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
Bestemmelsen i pkt. 10.04.320 træder dog først i kraft den 1. juli 2001, men gælder så for alle biler til øvelseskørsel, uanset tidspunktet for deres 1. registrering.
Bestemmelserne i pkt. 2.02.362 og pkt. 5.01.320 (5) gælder desuden for køretøjer, der er registreret 1. gang inden ikrafttrædelsesdatoen.

ÆLDRE KØRETØJER:

De hidtidige bestemmelser vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet bestemmes i denne bekendtgørelse. I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

OPTIONEL HARMONISERING:

Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser.

TOTALHARMONISERING FOR PERSONBIL M1:

Udstyr, der monteres på EF-typegodkendt personbil M1 omfattet af EF-direktiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, og som er omfattet af bilag 5, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.

For personbil M1 med forbrændingsmotor gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om registrering og syn af motorkøretøjer m.v.

_________________

*) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/1/EF, EF-tidende 2001 L35, side 34.

TOTALHARMONISERING FOR TO- OG TRE-HJULEDE MOTORDREVNE KØRETØJER:

Standardtypegodkendt køretøj, der er omfattet af EF-direktiv 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer, skal opfylde de tekniske krav i de i bilag 6 nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer. Udstyr, der monteres på sådant køretøj, og som er omfattet af bilag 6, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer. Det samme gælder for udstyr, der monteres på EF-typegodkendt køretøj omfattet af EF-direktiv 92/61/EØF.
Denne bestemmelse gælder - fra den i bilaget for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato - for køretøj, der standardtypegodkendes på denne dato eller senere, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj eller på EF-typegodkendt køretøj, og som markedsføres første gang her i landet på denne dato eller senere.
Bestemmelsen gælder desuden - fire år efter den i bilaget for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato - for køretøj, der registreres eller tages i brug første gang på denne dato eller senere, uanset datoen for dets standardtypegodkendelse, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj eller på EF-typegodkendt køretøj, uanset datoen for den første markedsføring af udstyret.
For to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om registrering og syn af motorkøretøjer m.v.

KØRETØJER TIL ERHVERVSMÆSSIG PERSONBEFORDRING:

For køretøjer til erhvervsmæssig personbefordring gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i Justitsministeriets (nu Trafikministeriets) bekendtgørelse om offentlig befordring af skoleelever og i Trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel, om særlige krav til taxier m.v., om buskørsel samt om særlige krav til busser.

KØRETØJER TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS:

For køretøjer til transport af farligt gods gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i Trafikministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og i den tilhørende ADR-konvention m.v.

ÆNDRINGER:

Bekendtgørelsen er ændret i forhold til bekendtgørelsen af 13. marts 2000 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for Køretøjer 2000) som ændret ved bekendtgørelser af 23. juni 2000 og 29. september 2000. Ændringerne er - bortset fra rent redaktionelle ændringer - markeret med lodret streg i margenen. En oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter findes i bilag 2.

IKRAFTTRÆDEN:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2001.

 

 

 

 

Færdselsstyrelsen, den 7. marts 2001

Jan Lindeskov

/Ib Rasmussen


INDHOLDSOVERSIGT

 

1.

 

ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM BEKENDTGØRELSEN

1.01

Bekendtgørelsens opbygning

1.01.001

Nummersystemet

1.01.002

Hovedafsnit

1.01.003

Underafsnit

1.01.004

Detailforskrifter

1.01.005

Opdeling af detailforskrifter

1.02

Anvendelse af nummersystemet

1.03

Køretøjsarter og anvendelser

1.04

Definitioner

2.

IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER

2.01

Identifikation

2.01.001

Generelle bestemmelser

2.02

Påskrifter om tilladt totalvægt, last m.v.

2.02.001

Generelle bestemmelser

2.03

Påskrift om hastighedsgrænse

2.03.001

Generelle bestemmelser

2.04

Påhængsskilt

2.04.001

Generelle bestemmelser

3.

VÆGT OG DIMENSIONER

3.01

Vægt og akseltryk m.v.

3.01.001

Generelle bestemmelser

3.02

Højde, bredde og længde

3.02.001

Generelle bestemmelser

4.

STYREAPPARAT

4.01.001

Generelle bestemmelser

5.

BREMSER

5.01

Bremsesystemer

5.01.001

Generelle bestemmelser

5.01.002

Driftsbremse

5.01.003

Nødbremse

5.01.004

Parkeringsbremse

5.01.005

Blokeringsfri bremser

5.01.006

Bakbremse

5.02

Bremsekomponenter

5.02.001

Generelle bestemmelser

5.02.002

Hydrauliske anlæg

5.02.003

Trykluftanlæg

5.02.004

Påløbsbremser

5.02.005

Fjederbremser

5.02.006

Mærkning af ALB

5.02.007

Bremsebelægninger

5.02.008

Prøvetilslutninger

5.03

Præstationer

5.03.001

Generelle bestemmelser

6.

EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER M.V.

6.01

Elektriske anlæg

6.01.001

Generelle bestemmelser

6.02

Lygter til belysning

6.02.001

Generelle bestemmelser

6.02.002

Fjernlyslygter

6.02.003

Nærlyslygter

6.02.004

Tågeforlygter

6.02.005

Baklygter

6.02.006

Søge-/arbejdslygter

6.03

Lygter til markering

6.03.001

Generelle bestemmelser

6.03.002

Positionslygter

6.03.003

Baglygter

6.03.004

Markeringslygter

6.03.005

Tågebaglygter

6.03.006

Nummerpladelygter

6.03.007

Parkeringslygter

6.03.008

Sidemarkeringslygter

6.03.009

Særlige lygter til markering

6.04

Lygter til signalgivning

6.04.001

Generelle bestemmelser

6.04.002

Retningsviserblinklygter

6.04.003

Stoplygter

6.04.004

Havariblink

6.04.005

Afmærkningslygter

6.04.006

Udrykningslygter

6.04.007

Overhalingssignal

6.05

Refleksanordninger m.v.

6.05.001

Generelle bestemmelser

6.05.002

Fremadvendende refleksanordninger

6.05.003

Bagudvendende refleksanordninger

6.05.004

Refleksanordninger, der vender til siden

6.06

Lydsignalapparater

6.06.001

Generelle bestemmelser

6.07

Radioanlæg, fjernsyn m.v.

6.07.001

Generelle bestemmelser

6.08

Tyverialarm, startspærre m.v.

6.08.001

Tyverialarm

6.08.002

Startspærre

6.09

Særlig afmærkning

6.09.001

Generelle bestemmelser

6.09.002

Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

6.09.003

Lygtebom

6.10

Afmærkning af langsomtkørende køretøjer

6.10.001

Generelle bestemmelser

6.11

Refleksplanker

6.11.001

Generelle bestemmelser

6.12

Kørelys

6.12.001

Generelle bestemmelser

6.12.002

Kørelyslygter

6.12.003

Nærlyslygter med reduceret spænding

6.13

Konturafmærkning

6.13.001

Generelle bestemmelser

7.

MOTOR, UDSTØDNINGSSYSTEM M.V.

7.01

Motor

7.01.001

Generelle bestemmelser

7.01.002

Hastighedsbegrænsere

7.02

Brændstofanlæg

7.02.001

Generelle bestemmelser

7.03

Transmissionssystem

7.03.001

Generelle bestemmelser

7.03.002

Friktionsbelægninger

7.04

Udstødningssystem

7.04.001

Generelle bestemmelser

7.05

Støj

7.05.001

Generelle bestemmelser

7.06

Luftforurening

7.06.001

Generelle bestemmelser

7.07

Opvarmningsanlæg

7.07.001

Generelle bestemmelser

7.09

Brændstofanlæg til F-gas

7.09.001

Generelle bestemmelser

7.09.002

Brændstofbeholder

7.09.003

Armatur for brændstofbeholder

7.09.004

Brændstofledninger

7.09.005

Fordamper

7.09.006

Reduktionsventil

7.09.007

Choker

8.

BÆRENDE ELEMENTER

8.01

Chassis

8.01.001

Generelle bestemmelser

8.01.002

Chassisramme

8.02

Hjul

8.02.001

Generelle bestemmelser

8.02.002

Dæk

8.02.003

Fælge

8.03

Hjulophæng

8.03.001

Generelle bestemmelser

8.03.002

Aksler

8.03.003

Bogiekonstruktioner

8.03.004

Fjedre

8.03.005

Støddæmpere

9.

KARROSSERI, OPBYGNING M.V.

9.01

Karrosseri

9.01.001

Generelle bestemmelser

9.01.002

Afskærmning af hjul

9.01.003

Døre

9.01.004

Adskillelser

9.02

Opbygning med lad m.v.

9.02.001

Generelle bestemmelser

9.02.002

Opbygning med fast lad

9.02.003

Opbygning med tippelad

9.02.004

Opbygning til container

9.02.005

Opbygning til veksellad

9.03

Opbygning med tank

9.03.001

Generelle bestemmelser

9.03.002

Tanke på lad

9.03.003

Skvulpeplader

9.04

Overhæng, ladfremspring m.v.

9.04.001

Generelle bestemmelser

9.05

Tilkoblingsanordninger

9.05.001

Generelle bestemmelser

9.05.002

Påhængsvognskobling

9.05.003

Kuglekobling

9.05.004

Sættevognskobling

9.06

Bagagebærere, cykelstativer m.v.

9.06.001

Generelle bestemmelser

9.06.002

Kølerfigurer m.v.

9.06.003

Trinbræt

9.06.004

Tagreklameskilte m.v.

9.07

Udgange i personbil M2/M3 m.v.

9.07.001

Generelle bestemmelser

9.07.002

Udstigningsdør

9.07.003

Nødudgangsdør

9.07.004

Nødudgangsvindue

9.07.005

Taglem

9.07.006

Adgang til udgange

9.07.007

Løfteanordning

9.08

Afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger)

9.08.001

Generelle bestemmelser

9.09

Sideafskærmning

9.09.001

Generelle bestemmelser

10.

INDRE INDRETNING, UDSYN, SÆRLIGT UDSTYR M.V.

10.01

Indre indretning m.v.

10.01.001

Generelle bestemmelser

10.01.002

Sæder

10.01.003

Nakkestøtter

10.01.004

Kørestolsbeslag

10.02

Sikkerhedsseler

10.02.001

Generelle bestemmelser

10.03

Udsyn, ruder m.v.

10.03.001

Generelle bestemmelser

10.03.002

Synsfelt

10.03.003

Ruder

10.03.004

Solskærme, solfiltre m.v.

10.03.005

Forrudeviskere og vaskere

10.03.006

Førerspejle

10.04

Instrumenter

10.04.001

Generelle bestemmelser

10.04.002

Hastighedsmåler

10.05

Tyverisikring

10.05.001

Generelle bestemmelser

10.06

Ildslukkere

10.06.001

Generelle bestemmelser

10.07

Airbag

10.07.001

Generelle bestemmelser

11.

MÅLEMETODER

11.01

Støj

11.01.001

Støjmålemetode I (kørselsmåling)

11.01.002

Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

11.01.003

Støjmålemetode III (særlig målemetode for knallerter)

11.01.004

Støjmålemetode IV (nærfelt-standmåling)

11.01.005

Måleplads

11.01.006

Måleapparat

11.01.007

Målebetingelser

11.02

Luftforurening

11.02.001

CO ved tomgang

11.02.002

Dielselrøgtæthed (acceleration på vej)

11.02.003

CO og Lambda ved forhøjet tomgang

11.02.004

Dieselrøgtæthed (fri acceleration)

11.03

Hastighed

11.03.001

Hastighedsmålemetode

11.03.002

Målebetingelser

Bilag 1

Oversigt over bestemmelser, der retter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport

Bilag 2

Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter

Bilag 3

Oversigt over ECE-regulativer

Bilag 4

Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer

Bilag 5

Oversigt over udstyr på EF-typegodkendt personbil M1, som skal være godkendt i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer

Bilag 6

Oversigt over EF-direktiver eller ECE-regulativer, der er omfattet af totalharmoniseringen for to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer

 

1.

 

ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM BEKENDTGØRELSEN

1.01

BEKENDTGØRELSENS OPBYGNING

1.01.001

NUMMERSYSTEMET

 

(1)

I bekendtgørelsen er forskrifterne opstillet i et nummersystem, hvori det enkelte nummer består af tre talgrupper:

   

a)

1. talgruppe (et eller to cifre) betegner hovedafsnittet.

   

b)

2. talgruppe (to cifre) betegner underafsnittet.

   

c)

3. talgruppe (tre cifre) betegner detailforskrifterne.

1.01.002

HOVEDAFSNIT

 

(1)

Bekendtgørelsen er opdelt i 11 hovedafsnit, hvoraf

   

a)

hovedafsnit 1 indeholder almindelige oplysninger om bekendtgørelsen - herunder oversigt over køretøjsarter og -anvendelser samt definitioner,

   

b)

hovedafsnittene 2-10 indeholder forskrifter vedrørende køretøjers indretning og udstyr, og

   

c)

hovedafsnit 11 indeholder beskrivelse af målemetoder, der anvendes i forbindelse med visse af bekendtgørelsens forskrifter.

 

(2)

Hovedafsnittene 2-10 er opdelt efter køretøjskomponenter og -systemer.

1.01.003

UNDERAFSNIT

 

(1)

Underafsnittene er opdelt efter sådanne komponenter eller systemer i det pågældende hovedafsnit, som har visse fælles karakteristika.

1.01.004

DETAILFORSKRIFTER

 

(1)

Nummereringen af detailforskrifter dækker to typer af detailforskrifter:

   

a)

Numrene 001-009 betegner detailforskrifter af almen karakter for komponenter eller systemer, der er indeholdt i underafsnittet.

   

b)

Numrene 010 og opefter betegner særlige detailforskrifter, der er gældende for en eller flere køretøjsarter eller -anvendelser.

   

Der gøres opmærksom på, at de under b) nævnte detailforskrifter kan indeholde såvel skærpelser som lempelser af de under a) nævnte almene forskrifter.

1.01.005

OPDELING AF DETAILFORSKRIFTER

 

(1)

Detailforskrifterne er afhængigt af deres indhold - opdelt med tal og/eller bogstaver.

1.02

ANVENDELSE AF NUMMERSYSTEMET

1.02.001

(1)

Nummersystemets opbygning indebærer, at detailforskrifter for fx en komponent findes på grundlag af den pågældende komponents nummer (se indholdsoversigten).

 

(2)

Forskrifter af almen karakter for den pågældende komponent findes under et eller flere af numrene 001-009.

 

(3)

Forskrifter for en konkret køretøjsart eller -anvendelse findes under nummeret for den pågældende køretøjsart eller -anvendelse (se oversigten over køretøjsarter og -anvendelser i afsnit 1.03).

1.03

KØRETØJSARTER OG ANVENDELSER

010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.
Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab.

020

BIL

 

Motorkøretøj, der er forsynet med fire eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på tre hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

021

Personbil M1

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

022

Personbil M2

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg.

023

Personbil M3

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg.
Herunder ledbus, hvorved forstås en bil, der består af to dele. Den forreste og den bageste del er forbundet via en ledsektion, som giver passagererne fri passage mellem de to dele.

024

Varebil N1

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

025

Lastbil N2

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg, men ikke over 12.000 kg.

026

Lastbil N3

 

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 12.000 kg.

030

MOTORCYKEL

 

Motorkøretøj på to hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på tre hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kg.

031

To-hjulet motorcykel

032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

033

Tre-hjulet motorcykel

040

KNALLERT

 

To- eller tre-hjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km/t.

041

Registreringspligtig knallert

 

Knallert med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 30 km/t, og følgende knallerter med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km/t:

 

a)

Tre-hjulet knallert, bortset fra invalideknallert.

 

b)

Knallert, der ikke opfylder reglerne om motor og transmission for ikke-registreringspligtig knallert i denne bekendtgørelse.

 

c)

Knallert, der er indrettet til passager.

042

Ikke-registreringspligtig knallert

 

Knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på ikke over 30 km/t, jf. dog punkt 041.

 

Ikke-registreringspligtig knallert inddeles i:

 

a)

Personknallert

   

To-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af fører alene.

 

b)

Vareknallert

   

To-hjulet knallert, der tillige er indrettet til varetransport.

 

c)

Invalideknallert

   

Tre-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af invalideret fører alene.

050

TRAKTOR

 

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/t.

060

MOTORREDSKAB

 

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab.

099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

Motordrevet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn og sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og påhængsredskab.
Sættevogn er påhængskøretøj til person- eller godsbefordring, der kobles til en trækkende bil således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på bilen.

110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

Herunder kærre, hvorved forstås en påhængsvogn med stiv trækstang (træktriangel) og med samlet akseltryk på mere end 3.500 kg.

111

Påhængs-/sættevogn O1 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk på ikke over 750 kg.

112

Påhængs-/sættevogn O2 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk på mere end 750 kg, men ikke over 3.500 kg.

113

Påhængs-/sættevogn O3 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og kærre samlet akseltryk - på mere end 3.500 kg, men ikke over 10.000 kg.

114

Påhængs-/sættevogn O4 med en tilladt totalvægt - for sættevogn og kærre samlet akseltryk - på mere end 10.000 kg.

120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

121

Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor.

122

Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

140

PÅHÆNGSREDSKAB

 

Andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn.

141

Campingvogn. Påhængsredskab, der er indrettet til beboelse.

142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab.

143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

151

Påhængsvogn til motorcykel.

152

Påhængsredskab til motorcykel.

199

BLOKVOGN

 

Til motordrevet køretøj koblet påhængskøretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

200

VOGNTOG

300

KØRETØJER TIL SÆRLIG ANVENDELSE

310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

320

SKOLEKØRETØJ

330

UDLEJNINGSKØRETØJ

340

UDRYKNINGSKØRETØJ

360

KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG ANVENDELSE

361

Invalidekøretøj

362

Bjærgningskøretøj

363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

Snerydningskøretøj, grusspreder, slamsugningskøretøj, vejafstribningskøretøj, kabelvogn, vejbearbejdningsmaskine og lignende køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej.

364

Campingbil

 

Bil, der er indrettet til beboelse.
Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1.
Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3.

400

KØRETØJER TIL SÆRLIG TRANSPORT

410

KØRETØJ TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

460

KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG TRANSPORT

461

Køretøj til dyretransport

1.04

DEFINITIONER

 

Akseltryk:

 

Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

 

Automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB):

 

Reguleringsanordning, der automatisk regulerer bremsekraften/bremsekraftfordelingen efter køretøjets belastning.

 

Bremsefading:

 

Reduktion af et køretøjs bremsepræstation ved meget varme bremser.

 

Bremsetransmission:

 

Den kombination af dele, der findes mellem betjeningsanordningen og selve bremsen. Hvis bremsekraften helt eller delvis hidrører fra en energikilde, der er uafhængig af føreren, men styres af ham, anses energibeholderen som en del af bremsetransmissionen.

 

Decelerationstal:

 

Forholdet mellem decelerationen og tyngdeaccelerationen. Decelerationstallet (d0) kan bestemmes som forholdet mellem samlet bremsekraft og totalvægt, for sættevogne dog som forholdet mellem samlet bremsekraft og samlet statisk akseltryk.

 

Egenvægt:

 

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.

 

Faktisk totalvægt:

 

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.

 

Farligt gods:

 

De stoffer og genstande, som er omfattet af Trafikministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

 

Foranliggende styring:

 

Ved køretøj med foranliggende styring forstås et køretøj, hvor ratnavet befinder sig i den forreste fjerdedel af køretøjet.

 

Funktionstid for bremser:

 

Den tid, der går fra betjeningsanordningen aktiveres til decelerationen har nået 50% af den krævede værdi.

 

Klapsæde:

 

Ved klapsæde forstås hjælpesæde, beregnet til lejlighedsvis anvendelse og som normalt er slået op.

 

Koblingslængde:

 

Ved koblingslængde forstås for bil afstanden fra bilens forreste punkt til tilkoblingsanordningens centerlinie, og for påhængskøretøj afstanden fra påhængskøretøjets bageste punkt til tilkoblingsanordningens centerlinie.

 

Nyttelast:

 

Forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt.

 

R-punkt for sæde:

 

Referencepunkt, der er fastlagt af køretøjets fabrikant, og som svarer til det teoretiske drejningspunkt for overkrop/lår, når sædet er anbragt i den laveste og bageste normale køre- eller brugsstilling som angivet af fabrikanten.

 

Storvolumendæk:

 

Dæk af dimension 14.00 (385) R 24 eller større.

 

Styrende aksel:

 

Som styrende aksel på motordrevet køretøj anses aksel, på hvilken der er direkte forbindelse mellem betjeningsanordningen (rattet) og hjulene.

 

Styretøjstransmission:

 

Styretøjstransmissionen er den del af styretøjet, der findes mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul. Energikilde til servostyring anses ikke som værende en del af transmissionen.

 

Tankcontainer:

 

Transportindretning, der er beregnet til gentagen anvendelse og konstrueret, så den kan løftes i fyldt stand, og som er konstrueret til flydende, luftformige, pulverformige og kornede stoffer og har en kapacitet på over 0,45 m 3.

 

Terrængående bil:

 

Bil, der er terrængående som defineret i Rådets direktiv nr. 70/156/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/53/EØF.

 

Tilladt last:

 

Forskellen mellem tilladt totalvægt og egenvægt.

 

Tilladt totalvægt:

 

Den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last.

 

Tjenestevægt:

 

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, samt fuldt optanket med driftsmidler og incl. føreren (75 kg).
For motordrevet køretøj er tjenestevægten således lig med egenvægten med tillæg af vægten af driftsmidler plus 75 kg.

 

Tophastighed:

 

Et motordrevet køretøjs konstruktivt bestemte største hastighed.

 

Totalvægt:

 

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last (faktisk totalvægt) eller den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last (tilladt totalvægt).

 

Vejvenlig affjedring:

 

Luftaffjedring eller tilsvarende affjedring, som fastlagt i bilag II til Rådets direktiv nr. 96/53/EF.

 

2.

 

IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER

2.01

IDENTIFIKATION

2.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Registreringspligtigt køretøj, traktor, sidevogn til motorcykel, motordrevet blokvogn og blokvogn skal være forsynet med fabrikantens navn eller varemærke samt køretøjets typebetegnelse og stelnummer.
Indgår typebetegnelsen som en del af stelnummeret, er en yderligere separat angivelse af typebetegnelsen unødvendig.

 

(2)

Typebetegnelse og stelnummer

   

a)

skal være let tilgængeligt og tydeligt, og

   

b)

skal være indpræget i chassis, selvbærende karrosseri, stel eller i plade, der er svejst hertil, således at udsletning eller forandring af tal og bogstaver undgås.

 

(3)

Påbudt mærkning må kun anbringes

   

a)

af fabrikanten,

   

b)

af den her i landet bosiddende generalrepræsentant,

   

c)

af - eller under kontrol af - en offentlig myndighed eller

   

d)

af - eller under kontrol af - et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.

 

(4)

Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning.

 

(5)

Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne mærkninger, der ved deres form, indhold eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med påbudt mærkning.

2.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være mærket i overensstemmelse med lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., samt den i medfør af samme lov udstedte bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948.

 

(2)

I stellet skal desuden være indpræget nummeret på køretøjets standardtypegodkendelse (DK-K-XXX). Endvidere skal det i standardtypegodkendelsen fastsatte motortypenummer (DK-M-XXX) være indpræget eller indstøbt i motoren.

 

(3)

Bestemmelserne i pkt. (1) og (2) gælder dog ikke for knallert, der er forsynet med stelnummer (VIN-mærkning) og fabrikationsplade i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 93/34/EØF. Fabrikationspladen skal indeholde nummeret på køretøjets EF-typegodkendelse (eX XXX) eller standardtypegodkendelse (DK-K-XXX).

2.02

PÅSKRIFTER OM TILLADT TOTALVÆGT, LAST M.V.

2.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne påskrifter og skilte, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de påskrifter og skilte, der er påbudt.

 

(2)

Påskrifter skal udføres i holdbar farve, der klart afviger fra køretøjets eller skiltets farve.

2.02.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 skal på hver side ud for førerpladsen være forsynet med påskrift eller skilt, der tydeligt angiver tilladt totalvægt, tilladt last, tilladt passagerantal, fordelt på sidde- og ståpladser, og tilladt bagagevægt.

 

(2)

Påskrifter eller skilt skal være udført med rammer, bogstaver og tal som anført i pkt. 2.02.024 (2).

 

(3)

Om bil til sættevogn, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

2.02.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last og tilladte totalvægt.

 

(2)

Påskrifter eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. a, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

 

(3)

Køretøj, der er registreret med flere udførelser, skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for hver udførelse.

2.02.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 følger reglerne for varebil N1.

 

(2)

Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for varebil N1.

 

(2)

Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Varemotorcykel og varesidevogn til to-hjulet motorcykel følger reglerne for varebil N1.

2.02.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

2.02.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Vareknallert skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets (laddets) tilladte nyttelast.

 

(2)

Påskrifter skal være udformet som eksemplet i fig. b, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

2.02.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for varebil N1.

 

(2)

Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med påskrift om datoen for sidste godkendelse.

2.02.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

Påhængsvogn til bil følger reglerne for varebil N1.

2.02.121

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 

(1)

Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for varebil N1.

2.02.151

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængsvogn til motorcykel følger reglerne for påhængsvogn til bil.

2.02.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn følger reglerne for motordrevet blokvogn.

2.02.200

VOGNTOG

 

(1)

Sættevognstog i bestemt kombination skal på hver side af vogntoget være forsynet med påskrift, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for vogntoget. Såfremt sættevognen er godkendt til flere bestemte biler, eller bilen er godkendt til flere bestemte sættevogne, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladte last og den tilladte totalvægt for de forskellige kombinationer. Vil en sådan påskrift blive for omfangsrig på grund af antallet af kombinationer, kan påskrifterne udelades, såfremt oplysningerne fremgår af bilens koblingsattest.

2.02.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

Lastbil N2 og lastbil N3 med forskydelig sættevognsskammel skal tillige være forsynet med påskrift eller skilt med angivelse af køretøjets tilladte skammelbelastning samt med en pil, der angiver placeringen af centerlinien for hovedbolt i sættevognsskamlen ved den skammelposition, der er benyttet ved fastsættelsen af tilladt skammelbelastning.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. c, hvor den anførte dimension angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

 

(2)

Sættevogn og påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last, tilladte hovedbolttryk og tilladte samlede akseltryk.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. d., hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

 

(3)

Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal på et tydeligt synligt sted bag på bilen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver påhængskøretøjets største totalvægt, kærrens største V-værdi og bilens koblingslængde.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. e, hvis bilen har vejvenlig affjedring af drivakslen, og fig. f, hvis bilen ikke har vejvenlig affjedring af drivakslen. De på figurerne anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

   

+++FIGUR+++

 

(4)

For påhængsvogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn gælder:

   

a)

Køretøjet skal på trækstangen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver dets koblingslængde.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. g, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

   

b)

På kærre og påhængsredskab af kærretype skal påskrift eller skilt tillige angive køretøjets V-værdier.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. h, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

   

+++FIGUR+++

   

c)

Hvis trækstangen er forskydelig, skal en entydig markering, fx to modstående pile, tydeligt indikere trækstangsstillingen ved den angivne koblingslængde. Markeringen skal være anbragt på påskriften eller skiltet eller i nærheden heraf.

2.02.362

BJÆRGNINGSKØRETØJ

 

(1)

Bjærgningskøretøj (kranvogn) skal være forsynet med påskrift, der angiver den største tilladte last, der må anbringes i bjærgningsanordningen (krankrog, transportlift), samt den største tilladte vægt af det slæbte køretøj. Påskriften kan tillige angive tilladt last ved forskellige udlæg af kranen.

2.03

PÅSKRIFT OM HASTIGHEDSGRÆNSE

2.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Såfremt der ved registrering eller godkendelse af et køretøj fastsættes en anden hastighedsgrænse end de i færdselslovens §§ 2 og 43 fastsatte, skal køretøjet være forsynet med en påskrift eller en tavle, der angiver den for det pågældende køretøj således fastsatte hastighedsgrænse.
Denne bestemmelse omfatter ikke (motordrevet) blokvogn.

 

(2)

Påskrift eller tavle skal være anbragt bag på køretøjet.

 

(3)

Påskrift eller tavle skal være udformet som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter:

   

+++FIGUR+++

2.04

PÅHÆNGSSKILT

2.04.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

I vogntog, hvori indgår registreringspligtigt påhængskøretøj, skal det trækkende køretøj være forsynet med påhængsskilt efter følgende regler:

   

a)

Personbil og varebil N1 skal være forsynet med påhængsskilt, såfremt påhængskøretøjets bredde overstiger bredden af den trækkende bil.

   

b)

Lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det tilkoblede påhængskøretøj.

   

c)

Påhængsskiltet skal være anbragt på bilens højre side, således at det tydeligt kan ses skråt bagfra. Skiltet skal være anbragt højst 2,25 m bag bilens forreste punkt, dog ikke længere bagude end laddets eller varekassens forkant.

   

d)

Påhængsskilt skal være hvidt med rød kant og forsynet med teksten »PÅHÆNG« i røde bogstaver anbragt under hinanden.

   

e)

På bil, hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, skal påhængsskiltet være 400 mm højt og 100 mm bredt. På anden bil skal skiltet være 250 mm højt og 60 mm bredt. Der tillades en tolerance på ±5%.

 

(2)

Påhængsskiltet kan være fast monteret, således at bestemmelsen i pkt. (1) c) er opfyldt, også når påhængskøretøj ikke er tilkoblet.

 

(3)

Påhængsskiltet kan afgive lys af hvid farve (ikke-blinkende) med en lysstyrke på højst 60 cd. Skiltet skal tænde samtidig med bilens lygter til markering.

2.04.362

BJÆRGNINGSKØRETØJ

 

(1)

Bjærgningskøretøj skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det slæbte køretøj.

 

3.

 

VÆGT OG DIMENSIONER

3.01

VÆGT OG AKSELTRYK M.V.

3.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.

 

(2)

I forbindelse med bestemmelserne om akseltryk og totalvægt anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m, som én aksel.

 

(3)

Tilladt akseltryk må ikke overstige 10.000 kg.

 

(4)

For køretøj, der er forsynet med glatte valser, må tilladt akseltryk ikke overstige 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.
Er valsens yderdiameter mindre end 500 mm, nedsættes det tilladte akseltryk efter forholdet med den faktiske diameter og en diameter på 500 mm.

 

(5)

For køretøj, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må det tilladte tryk på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.
Er bæltets bredde mindre end 350 mm, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 350 mm.

 

(6)

Tilladt totalvægt må ikke overstige summen af de tilladte akseltryk, for sættevogn og påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang dog summen af de tilladte akseltryk og tilladt koblingstryk.

 

(7)

For køretøj, der er forsynet med glatte valser, må tilladt totalvægt ikke overstige 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,2 m, hvormed afstanden mellem køretøjets første og sidste aksel overstiger 2,5 m.

 

(8)

For køretøj, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må tilladt totalvægt ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, dog højst 16.000 kg.

3.01.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Ved tilladt totalvægt skal mindst 20% heraf hvile på de styrende aksler.

 

(2)

For motordrevet køretøj med to aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 18.000 kg.

 

(3)

For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg, jf. dog pkt. 3.01.023 (1)

 

(4)

For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 29.500 kg.

 

(5)

For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste aksler er styrende og har en indbyrdes akselafstand på højst 2,0 m, og på hvilket afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,0 m eller mere, kan den tilladte totalvægt dog være indtil 32.000 kg.

 

(6)

For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,0 m, men mindst 1,0 m.
Hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,3 m, gælder tillige:

   

-

Drivakslen skal være forsynet med tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring, eller

   

-

den enkelte aksels tilladte akseltryk må ikke overstige 8.000 kg.

 

(7)

For bogie med tre aksler må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 8.000 kg.
Det samlede tilladte akseltryk må dog ikke overstige 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,3 m.

 

(8)

De i pkt. 3.01.001 (3) og ovenfor under pkt. (2)-(7) anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet køretøj, der anvendes som trækkraft for blokvogn.

3.01.020

BIL1)

 

(1)

Tilladt drivakseltryk kan være indtil 11.500 kg, hvis drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring.

 

(2)

Tilladt totalvægt for bil med tre aksler kan være indtil 26.000 kg, hvis drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og

   

a)

vejvenlig affjedring eller

   

b)

den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

 

(3)

For bogie med to aksler kan det samlede tilladte akseltryk være indtil:

   

a)

19.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,0 m, men mindst 1,3 m, og drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og

     

-

vejvenlig affjedring eller

     

-

den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

   

b)

11.500 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,0 m.

3.01.023

PERSONBIL M3

 

1)

For ledbus med tre aksler må den tilladt totalvægt ikke overstige 28.000 kg, og for ledbus med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 34.000 kg.

3.01.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

1) Bil må kun i international trafik belastes som anført i pkt. 3.01.020.

 

(2)

For to-hjulet motorcykel såvel med som uden personsidevogn samt for tre-hjulet personmotorcykel skal ved tjenestevægt med tillæg af 75 kg pr. passager mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

 

(3)

For to-hjulet motorcykel med varesidevogn og tre-hjulet varemotorcykel skal ved tilladt totalvægt mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

3.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

3.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

 

(2)

For vareknallert gælder desuden, at ved den tilladte totalvægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

3.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Ved faktisk totalvægt skal mindst 20% heraf hvile på de styrende hjul.

3.01.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

For motorredskab gælder reglerne for traktor.

 

(2)

Reglerne om vægt på de styrende hjul gælder dog ikke for gaffeltruck, der opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

3.01.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

De i pkt. 3.01.001 (3), (5) og (8) og pkt. 3.01.010 (2)-(7) anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.01.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

For påhængskøretøj med tre eller flere aksler, undtagen sættevogn og traktorpåhængsvogn, må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.

 

(2)

For sættevogn må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24.000 kg.

 

(3)

For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

   

a)

18.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,8 m, men mindst 1,3 m.
Overstiger det samlede tilladte akseltryk 16.000 kg, må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 9.000 kg.

   

b)

16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,3 m, men mindst 1,0 m.
For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

   

c)

11.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,0 m.
For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

 

(4)

For bogie med tre aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

   

a)

24.000 kg, dog

   

b)

22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,3 m, men mindst 1,0 m og

   

c)

21.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,0 m.
Det samlede tilladte akseltryk skal være ligeligt fordelt på de enkelte aksler.

3.01.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Tilladt totalvægt må ikke overstige 150 kg.

 

(2)

Motorcykelfabrikantens erklæring om teknisk tilladt totalvægt af påhængskøretøj, jf. pkt. 3.01.200 (2) a), kan erstattes af en erklæring fra fabrikanten af tilkoblingsanordningen.
Denne erklæring skal omfatte motorcyklen.

3.01.199

BLOKVOGN

 

(1)

De i pkt. 3.01.001 (3)-(5), (7) og (8) og pkt. 3.01.100 anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for blokvogn.

3.01.200

VOGNTOG

 

(1)

Faktisk totalvægt må ikke overstige:

   

a)

48.000 kg for vogntog bestående af bil og registreringspligtigt påhængskøretøj.

   

b)

44.000 kg for andre vogntog.

 

(2)

I vogntog må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige:

   

a)

den af fabrikanten af det trækkende køretøj garanterede, tekniske tilladte og

   

b)

den af fabrikanten af tilkoblingsanordningen garanterede, tekniske tilladte.

 

(3)

I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlede akseltryk - ikke overstige:

   

a)

50% af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse,

   

b)

den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og

   

c)

1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis bilen er terrængående, og påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt henholdsvis samlede akseltryk må ikke overstige 3.500 kg.

 

(4)

I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt - for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang samlede akseltryk - ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

 

(5)

I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg eller af en traktor, skal ved tilladt totalvægt mindst 20% heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul. Bestemmelsen kan anses for opfyldt for biler, der er forsynet med bogie med én drivaksel og bogieløft, såfremt drivakslens tilladte akseltryk udgør mindst 20% af vogntogets tilladte totalvægt.

 

(6)

Blokvognstog skal opfylde bestemmelsen i pkt. (2).

 

(7)

I vogntog, der trækkes af ikke-registreringspligtig traktor, må påhængsvognenes samlede faktiske totalvægt ikke overstige tre gange traktorens faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognene er forsynet med bremser, jf. dog pkt. 5.01.122.

 

(8)

I vogntog, der trækkes af motorredskab, må ingen af påhængsvognenes faktiske totalvægt overstige to gange motorredskabets faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognen er forsynet med bremser, jf. dog pkt. 5.01.130.

 

(9)

I vogntog - bortset fra de i pkt. (3) nævnte - med ikke-registreret påhængsredskab må påhængsredskabets vægt ikke overstige to gange det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser, jf. dog pkt. 5.01.143.

 

(10)

I vogntog med køretøj, der er forsynet med glatte valser, må vogntogets tilladte totalvægt ikke overstige 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,2 m, hvormed afstanden mellem vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,5 m.

 

(11)

I vogntog med motorcykel og påhængskøretøj må påhængskøretøjets totalvægt ikke overstige 50% af motorcyklens egenvægt.

3.01.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

For køretøj, der anvendes efter reglerne for synsfri sammenkobling, gælder de i afsnit 3.01.200, pkt. (2)-(4) anførte bestemmelser med anvendelse af faktisk totalvægt eller faktisk akseltryk for påhængskøretøjet.

3.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 3 til Trafikministeriets bekendtgørelse om kørekort.

3.02

HØJDE, BREDDE OG LÆNGDE

3.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må ikke have større højde end 4,0 m. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, idet der dog ses bort fra

   

-

antenner og

   

-

strømaftagere i hævet position.

   

For køretøj med løftbar bogieaksel måles med akslen i den position, der giver størst højde.

 

(2)

Et køretøj må ikke have større bredde end 2,55 m, jf. dog pkt. (3).
Bredden måles over de længst udragende dele, idet der dog ses bort fra

   

-

førerspejle,

   

-

lygter og reflekser,

   

-

anordninger til fastgørelse af presenning og disse anordnin-gers beskyttelse (afskærmning),

   

-

udragende, bøjelige dele af hjulafskærmning,

   

-

toldforseglingsanordninger og disse anordningers beskyttelse (afskærmning),

   

-

trin, der kan foldes (trækkes) ind,

   

-

dæktrykmålere,

   

-

indikatorer for dæksprængning,

   

-

udadbøjede dele af dæksider umiddelbart over stedet, hvor dækket rører vejbanen og

   

-

læssebagsmæk, læsseramper og lignende udstyr i køreklar stand på personbil M2/M3, forudsat at udstyret højst rager 10 mm ud fra bilens sider, at dets fremad- eller bagudvendende hjørner er afrundede med en radius på mindst 5 mm, og at dets kanter er afrundede med en radius på mindst 2,5 mm.

 

(3)

Et køretøj med en temperaturkontrolleret opbygning må have en bredde på indtil 2,60 m.
Ved temperaturkontrolleret opbygning forstås en fast eller aftagelig opbygning, der er specielt udstyret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur, og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm.
Punkt 3.02.200 (4) gælder tilsvarende for køretøjer med temperaturkontrolleret opbygning.

 

(4)

Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst fremefter eller bagud, idet der dog ses bort fra

   

-

førerspejle,

   

-

lygter og reflekser,

   

-

forrudeviskere og -vaskere,

   

-

læssebagsmæk, læsseramper og lignende udstyr i køreklar stand, forudsat at udragningen ikke overstiger 0,3 m, og at køretøjets lasteevne ikke forøges,

   

-

anordninger til fastgørelse af presenning og disse anordningers beskyttelse (afskærmning),

   

-

tilkoblingsanordning på trækkende køretøj,

   

-

toldforseglingsanordninger og disse anordningers beskyttelse (afskærmning),

   

-

gummistødhorn,

   

-

længdestop for aftagelig opbygning,

   

-

luftindtag,

   

-

trinbrætter,

   

-

mærkningsplader (-skilte) foran og bagpå og

   

-

hjælpeudstyr til overvågning af området bag køretøjet.

   

Vogntog måles fuldt udstrakt, svarende til kørsel lige ud.

 

(5)

Ved måling af afstandene (ladlængde m.v.) nævnt i pkt. 3.02.200 (2) a) og b) ses bort fra

   

-

delene nævnt i pkt. (4),

   

-

kølemaskine og andet hjælpeudstyr anbragt på laddets forende og

   

-

ladflade anbragt foran førerhusets bageste punkt.

3.02.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Længden må, bortset fra personbil M3, ikke overstige 12,0 m.

3.02.023

PERSONBIL M3

 

(1)

For personbil M3 kan længden være indtil 13,7 m, såfremt kravene i pkt. 4.01.023 (1) er opfyldt.

 

(2)

Personbil M3 med en længde på indtil 12,0 m kan forsynes med en skikasse.
Skikassen må højst rage 90 cm bagud fra bussens karrosseri og skal mindst være 10 cm smallere end bussen i hver side.
En skikasses bredde måles på det sted, der rager længst ud under svingning.

 

(3)

For ledbus kan længden være indtil 18,0 m.

3.02.040

KNALLERT

 

(1)

To-hjulet knallert må ikke have større bredde end 1,0 m.

3.02.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab til landbrugs- og vejarbejde må ikke have større bredde end 3,3 m.

3.02.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 og 3.02.010 gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.02.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

For sættevogn må

   

a)

koblingslængden ikke overstige 12,0 m, idet der dog ved måling ses bort fra delene nævnt i pkt. 3.02.001 (4), og

   

b)

den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende ikke overstige 2,04 m, idet der ved måling ikke ses bort fra nogen del.

   

For sættevogn med to hovedbolte gælder bestemmelserne for den forreste hovedbolt.

 

(2)

For påhængsvogn må længden ikke overstige 12,0 m.

 

(3)

For sættevogn må afstanden fra hovedbolt til bogiens teoretiske drejeaksel ikke overstige 8,15 m.
For sættevogne med en eller flere aksler regnes med afstanden fra hovedbolten til den faste aksel, respektive midten mellem de faste aksler.
For sættevogn, hvor en eller flere aksler er løftbare, skal bestemmelsen tillige være opfyldt med løftet aksel/aksler.
For udtrækkelig sættevogn skal bestemmelsen være opfyldt i sammenskubbet stand.

3.02.140

PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

For påhængsredskab til landbrugs- og vejarbejde må bredden ikke overstige 3,3 m.

3.02.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Længden må ikke overstige 2,5 m.

 

(2)

Bredden må ikke overstige 1,0 m.

3.02.199

BLOKVOGN

 

(1)

Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 gælder ikke for blokvogn.

3.02.200

VOGNTOG

 

(1)

Den samlede længde må ikke overstige

   

a)

16,5 m for vogntog bestående af bil og sættevogn.

   

b)

18,75 m for vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn.

   

c)

18,5 m for andre vogntog.

 

(2)

For vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn, må

   

a)

den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt ikke overstiger 16,4 m,

   

b)

den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt minus afstanden mellem bilens bagende og påhængsvognens forende ikke overstiger 15,65 m,

   

c)

afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel ikke være mindre end 3 m

   

For vogntog på indtil 18,5 m, hvor et af køretøjerne er registreret første gang før 15. september 1997, træder bestemmelsen først i kraft den 1. januar 2007.

 

(3)

Afstanden mellem bagkant af trækkende køretøj og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2,0 m. For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må afstanden ikke overstige 4,0 m.

 

(4)

Bredden af registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må ikke overstige bredden af den trækkende bil i hver side med mere end:

   

a)

0,1 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,3 m,

   

b)

0,3 m, hvis påhængskøretøjets bredde overstiger 2,1 m, men ikke overstiger 2,3 m.

 

(5)

I sættevognstog med 5 eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel mindst være:

   

a)

2,5 m, dog

   

b)

3,0 m, hvis sættevognen har 3 aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,1 m og

   

c)

4,0 m for sættevognstog med tilladt totalvægt på over 44.000 kg.

 

(6)

Blokvognstog skal opfylde bestemmelsen i pkt. (3).

3.02.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

For sættevognstog, der anvendes efter reglerne om synsfri sammenkobling, gælder den i pkt. 3.02.200 (5) c) anførte bestemmelse med anvendelse af faktisk totalvægt.

 

(2)

For lastbil til synsfri sammenkobling med sættevogn eller påhængsredskab på sættevognschassis må koblingslængden ikke overstige 4,5 m. For lastbil med forskydelig sættevognsskammel gælder bestemmelsen ved den skammelposition, der er benyttet ved fastsættelsen af tilladt skammelbelastning.

 

(3)

Lastbil, der er forsynet med en kran mellem førerhus og skammel, kan dog have en koblingslængde på indtil 6,5 m.

3.02.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 3 til Trafikministeriets bekendtgørelse om kørekort.

3.02.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

For køretøj, der indgår i snerydningsberedskabet, ses der ved måling af længde bort fra snerydningsaggregat eller beslag hertil.

 

4.

 

STYREAPPARAT

4.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Styreapparat skal være således indrettet

   

a)

at køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,

   

b)

at det kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normale driftsforhold,

   

c)

at det under kørsel enten er selvoprettende eller indifferent for alle styreudslag, og

   

d)

at køretøjet kan styres, selv om en eventuel hjælpestyring svigter.

 

(2)

Betjeningsanordning skal være nem at betjene, og dens bevægelsesretning skal svare til den tilsigtede retningsændring for køretøjet.

 

(3)

Styrehuset skal være solidt fastgjort til de bærende elementer, og alle samlinger i styreapparatet skal være forsvarligt sikrede.

 

(4)

Dele, der indgår i transmissionen mellem betjeningsanordning og styrende hjul, og som ikke er beskyttet af faste dele på køretøjet, skal være anbragt mindst 150 mm over vejbanen.

 

(5)

Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

4.01.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med styreapparat med mekanisk forbindelse mellem betjeningsanordning og de styrende hjul.

 

(2)

Styreapparatet må ikke virke på baghjulene alene.

 

(3)

Bil skal kunne vende inden for en vendecirkel med ydre radius på 12,5 m og indre radius på 5,3 m.
Ved måling af venderadierne ses bort fra delene nævnt i pkt. 3.02.001 (2).
For køretøj med løftbar bogieaksel måles tillige med akslen løftet.

4.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1, der ikke har foranliggende styring, skal være forsynet med kollisionssikret styreapparat, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 12,

   

b)

Rådets direktiv nr. 74/297/EØF eller

   

c)

amerikansk standard FMVSS 203 og FMVSS 204.

4.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Når en ledbus starter fra en position, hvor ledbussens forreste og bageste del er i retlinet forlængelse, og kører således, at ledbussens forreste, udvendige hjørne følger en cirkel med radius 12,5 m (med konstant styreudslag fra start), må ingen del af ledbussen rage mere end 1,2 m uden for det lodrette plan, der tangerer ledbussens yderside i udgangspositionen.

4.01.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Styreapparatet skal være således indrettet:

   

a)

at fuldt styreudslag er mindst 25° til hver side, og

   

b)

at der ved ethvert styreudslag er tilstrækkelig plads til førerens hænder.

 

(2)

For styr gælder,

   

a)

at bredden skal være mere end 550 mm,

   

b)

at håndtag ikke må være anbragt lavere end førersædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og

   

c)

at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

4.01.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel med et forhjul følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

 

(2)

Tre-hjulet motorcykel med to forhjul følger reglerne for bil.

4.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

4.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For styr gælder,

   

a)

at bredden på person- og vareknallert skal være mere end 500 mm,

   

b)

at håndtag ikke må være anbragt lavere end sædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og

   

c)

at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor kan være forsynet med styreapparat, der virker

   

a)

på forhjulene alene,

   

b)

på baghjulene alene, eller

   

c)

samtidigt på for- og baghjulene.

 

(2)

Traktor kan være forsynet med styreapparat med hydraulisk transmission mellem betjeningsanordning og styrende hjul.

4.01.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor.

4.01.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 30 km/t eller derunder følger reglerne for traktor.

 

(2)

Anden motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

4.01.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Påhængsvogn og påhængsredskab skal være forsynet med styreapparat, hvis afstanden mellem forreste og bageste aksel overstiger 2,58 m. Sådant styreapparat skal virke på forakslen.

 

(2)

Sættevogn kan være forsynet med mekanisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne.

 

(3)

Sættevogn kan være forsynet med hydraulisk aktiveret, automatisk virkende styreapparat på akslen/akslerne. Følgende bestemmelser skal være opfyldt:

   

a)

Styreapparatet skal opfylde de konstruktive bestemmelser i Rådets direktiv nr. 70/311/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/62/EØF eller ECE-regulativ nr. 79-02.

   

b)

Rød kontrollampe for trykfald i det hydrauliske system skal forefindes ved førerpladsen i den trækkende lastbil eller ved forreste, venstre hjørne af sættevognen, placeret i en sådan højde og med en sådan lysstyrke, at den er tydeligt synlig i lastbilens venstre sidespejl. Kontrollampen eller en tilsvarende kontrollampe skal tillige tænde, hvis ikke alle ventiler står korrekt til låst eller automatisk styring.

   

c)

Der skal forefindes et system (med kontrollamper el. lign.), der muliggør nøjagtig manuel indjustering af akslerne til ligeudkørsel.

   

d)

System til supplerende, manuel styring udefra er tilladt, hvis systemet kun kan betjenes af en gående, der befinder sig ved bagenden af sættevognen.

   

e)

System til supplerende, manuel styring fra førerpladsen er tilladt for ikke-udtrækkelige sættevognstog, jf. dog pkt. 4.01.310 (2). Vogntoget skal være forsynet med et system, der teknisk effektivt forhindrer, at vogntoget kører hurtigere end 10 km/t, når systemet er stillet til mulig manuel styring.

   

f)

Instruktionsvejledning på dansk vedrørende alle forhold omkring betjening og vedligeholdelse af styresystemet skal forefindes på sættevognen.

   

g)

I nærheden af sættevognens påskrifter for vægte, skal der forefindes påskrift med følgende tekst:

     

"Hydraulisk styret sættevogn. Se instruktionsvejledning."

4.01.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn kan være forsynet med styreapparat på en eller flere aksler efter reglerne for påhængskøretøj.

4.01.200

VOGNTOG

 

(1)

Vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, skal kunne vende inden for en vendecirkel med ydre radius på 12,5 m og indre radius på 5,3 m, idet bestemmelserne i pkt. 4.01.020 (3) gælder tilsvarende.
For vogntog, hvor et af køretøjerne er registreret første gang før 15. september 1997, træder bestemmelsen i først i kraft den 1. januar 2007.

 

(2)

Sættevogntog, hvor sættevognen opfylder kravet i punkt 3.02.110 (3) om afstand fra hovedbolt til teoretisk drejaksel, anses for at opfylde pkt. (1).

4.01.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

Sættevogn med mekanisk eller hydraulisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne skal være forsynet med tilkoblingsanordning (2" hovedbolt og styrekile) i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 70/311/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/62/EØF eller ECE-regulativ nr. 79-02.

 

(2)

Sættevogn med hydraulisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne skal ved forreste venstre hjørne af sættevognen være forsynet med rød kontrollampe for trykfald i det hydrauliske system, placeret i en sådan højde og med en sådan lysstyrke, at den er tydeligt synlig i lastbilens venstre sidespejl. Sættevognen må ikke være forsynet med den i pkt. 4.01.100 (3) e) nævnte supplerende, manuelle styring fra førerpladsen.

4.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Bil til øvelseskørsel skal have rattet i venstre side.

4.01.330

UDLEJNINGSKØRETØJ

 

(1)

Bil til udlejning skal have rattet i venstre side.

 

5.

 

BREMSER

5.01

BREMSESYSTEMER

5.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Bremsesystem skal være således konstrueret, at virkemåden forbliver sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende ved normal brug og ved de herunder optrædende vibrationer m.v.

 

(2)

Slid på bremserne skal kunne kompenseres på nem måde ved hjælp af en manuel eller automatisk justeringsanordning.

 

(3)

Bremsesystem skal have en sådan vandringsreserve, at den krævede virkning kan opnås uden øjeblikkelig justering, når bremserne bliver varme, og når belægningerne har nået en vis grad af slid.

 

(4)

Bremseflader på påbudte bremser skal være i fast mekanisk forbindelse med hjulene ved hjælp af tilstrækkeligt brudsikre dele.

5.01.002

DRIFTSBREMSE

 

(1)

Driftsbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

 

(2)

Driftsbremsens virkning skal

   

a)

være trinløs variabel, og

   

b)

være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

 

(3)

Den af driftsbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

 

(4)

For driftsbremsesystem, hvor førerens muskelkraft alene ikke er tilstrækkelig til at frembringe den for nødbremsen krævede bremsevirkning, gælder:

   

a)

At systemet skal være forsynet med en energibeholdning, der er tilstrækkelig til, selv når energikilden svigter, at køretøjet kan standses med den for nødbremsen krævede virkning.

   

b)

At køretøjet skal være forsynet med en optisk eller akustisk alarmanordning, der giver signal, når energibeholdningen falder til under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

   

c)

At energi til køretøjets hjælpeudstyr ikke må kunne tages fra bremsesystemets energibeholdning, når denne er under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

5.01.003

NØDBREMSE

 

(1)

Nødbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker og virksom måde, hvis der opstår én fejl i driftsbremsens transmission.

 

(2)

Nødbremse kan være

   

a)

et separat bremsesystem,

   

b)

kombineret med driftsbremsen, eller

   

c)

kombineret med parkeringsbremsen.

 

(3)

Den af nødbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

 

(4)

Nødbremsens virkning skal være trinløs variabel.

5.01.004

PARKERINGSBREMSE

 

(1)

Parkeringsbremse skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, idet de virksomme bremsekomponenter skal være fastholdt i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

5.01.005

BLOKERINGSFRI BREMSER

 

(1)

Blokeringsfri bremser skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 13-06 eller 78-01,

   

b)

Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 88/194/EØF eller

for bil med hydrauliske bremser

   

c)

amerikansk standard FMVSS 105.

 

(2)

Blokeringsfri bremser på bil opdeles i overensstemmelse med direktiv nr. 85/647/EØF i følgende kategorier:

   

a)

Kategori 1, der opfylder alle direktivets krav.

   

b)

Kategori 2, der ikke skal opfylde særlige præstationskrav på vej med forskellig friktion i højre og venstre side.

   

c)

Kategori 3, der ikke skal opfylde særlige stabilitets- og præstationskrav på vej med forskellig friktion i højre og venstre side.

5.01.006

BAKBREMSE

 

(1)

Bakbremse er et system, der automatisk bremser køretøjet ved hjælp af drifts- eller parkeringsbremsen, når

   

a)

køretøjet er sat i bakgear, og

   

b)

en føleliste bag på køretøjet berøres.

 

(2)

Bakbremse skal være således indrettet, at bremsen ikke utilsigtet aktiveres under fremadkørsel, såfremt der opstår én fejl i den elektriske del af systemet.

5.01.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Føreren skal fra førersædet kunne aktivere

   

a)

driftsbremsen uden at flytte hænderne fra styreapparatets betjeningsanordning,

   

b)

nødbremsen med mindst en hånd på styreapparatets betjeningsanordning, samt

   

c)

parkeringsbremsen.

5.01.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.

 

(2)

Driftsbremsen skal virke på alle bilens hjul.

 

(3)

Parkeringsbremsens betjeningsanordning skal være uafhængig af driftsbremsens betjeningsanordning.

 

(4)

Parkeringsbremsen skal også kunne anvendes, når bilen er i bevægelse.

 

(5)

For bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj, hvis driftsbremse er tilsluttet bilens driftsbremse, gælder, at bilens driftsbremse skal kunne bremse bilen med den for nødbremsen krævede virkning, hvis der opstår fejl i bremsetransmissionen mellem bil og påhængskøretøj eller i påhængskøretøjets driftsbremse.

 

(6)

For bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller påhængs-/sættevogn O4, gælder:

   

a)

At bagakslen/bagakslerne skal være forsynet med ALB (automatisk lastafhængig bremsekraftregulering), hvis forholdet mellem tilladt akseltryk og akseltryk ved tjenestevægt er større end 4:3. På en løftbar aksel i en bogie kan ALB dog udelades. ALB kan endvidere udelades på bil med blokeringsfri bremser.

   

b)

At såvel bilens driftsbremse som dens nødbremse skal kunne aktivere påhængskøretøjets driftsbremse.

 

(7)

Bil skal være forsynet med to-kreds driftsbremse.

 

(8)

Bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller O4 med blokeringsfri bremser, skal være forsynet med kontrollampe og stik til påhængskøretøjets blokeringsfri bremser i overensstemmelse med ISO 7638.

 

(9)

Driftsbremsen skal være selvjusterende.

 

(10)

Slitage af driftsbremsens belægning skal være let at kontrollere fra køretøjets yderside eller underside udelukkende ved hjælp af værktøj eller udstyr, der normalt leveres med køretøjet. Kontrol kan ske ved hjælp af passende inspektionsåbninger eller på anden måde. Alternativt kan der være en akustisk eller optisk kontrolanordning, der er placeret ved førerpladsen, og som advarer, når det er nødvendigt at udskifte belægningen. Kontrol, som er betinget af demontering af hjul, er kun tilladt på personbil M1 og varebil N1.

5.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Baghjulsbremser på personbil M1 skal ikke være selvjusterende.

5.01.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

 

(2)

Personbil M2 kan være forsynet med bakbremse.

5.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

 

(2)

Personbil M3 kan være forsynet med bakbremse.

5.01.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal opfylde systemkravene for personbil M1.

5.01.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

 

(2)

Lastbil N2, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 og påhængs-/sættevogn O4 med trykluftbremser, skal være forsynet med 2-leder bremsetilslutning. Største tryk i fødeledningen skal være mindst 7,0 og højst 8,5 bar, og største tryk i styreledning skal være mindst 6,5 bar og højst 8,5 bar.

 

(3)

Lastbil N2 kan være forsynet med bakbremse.

 

(4)

Lastbil N2 må ikke være forsynet med anordning, der kan afbremse påhængskøretøjet alene (slingrebremse).

 

(5)

Terrængående lastbil N2 skal ikke have selvjusterende bremser.

5.01.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 skal opfylde systemkravene for lastbil N2.

 

(2)

Lastbil N3 kan være forsynet med bakbremse.

5.01.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.

 

(2)

Om bremsesystemernes betjeningsanordninger gælder følgende:

   

a)

Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med grebet anbragt på styrets højre side.

   

b)

Baghjulsbremsen skal være fodbetjent med pedalen anbragt på motorcyklens højre side.

   

c)

På motorcykel med automatisk kobling kan baghjulsbremsen være håndbetjent med grebet anbragt på styrets venstre side.

   

d)

Baghjulsbremsen kan være kombineret med forhjulsbremsen.

5.01.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul på motorcyklen.

 

(2)

Driftsbremsens virkning skal ikke være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

5.01.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

5.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul. Ingen af disse bremsesystemer må virke på dæk eller fælg.

5.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.

 

(2)

Driftsbremsen skal virke på hjulene på mindst én aksel.

 

(3)

Parkeringsbremsen kan være en låseanordning, der blokerer traktorens transmissionssystem (transmissionslås).

5.01.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab skal opfylde systemkravene for traktor.

 

(2)

Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget.

5.01.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/t skal opfylde systemkravene for traktor.

 

(2)

Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde systemkravene for bil, bortset fra kravet om blokeringsfri bremser.

 

(3)

Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 60 km/t skal opfylde systemkravene for bil og skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

5.01.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

 

(2)

Driftsbremsen skal virke på alle køretøjets hjul.

 

(3)

Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængs-/sættevogn.

 

(4)

Driftsbremsen på sættevogn skal være tilsluttet det trækkende køretøjs driftsbremse.

 

(5)

Slitage af driftsbremsens belægning skal være let at kontrollere fra køretøjets yderside eller underside udelukkende ved hjælp af værktøj eller udstyr, der normalt leveres med køretøjet. Kontrol kan ske ved hjælp af passende inspektionsåbninger eller på anden måde.

5.01.111

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 

(1)

Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for bremser på påhængs-/sættevogn O2.

5.01.112

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 

(1)

Driftsbremsen på påhængsvogn O2 skal

   

a)

være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, eller

   

b)

være en påløbsbremse.

 

(2)

Bestemmelsen i pkt. 5.01.110 (3) skal ikke være opfyldt for énakslet påhængsvogn O2, såfremt

   

a)

den tilladte totalvægt ikke overstiger 1.500 kg, og

   

b)

der, foruden tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængsvogn, tillige findes en yderligere mekanisk forbindelse, der kan have form af en kæde eller en wire.

5.01.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

 

(2)

Påhængs-/sættevogn O3 med trykluftbremser skal være forsynet med 2-leder bremsetilslutning.

 

(3)

Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med blokeringsfri bremser.

 

(4)

Påhængs-/sættevogn O3, der alene godkendes i fast eller variabel kombination, kan være forsynet med bakbremse.

 

(5)

Driftsbremsen skal være selvjusterende.

5.01.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

åhængs-/sættevogn O4 skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn O3.

5.01.120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 

(1)

Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med driftsbremse, jf. dog pkt. (2).

   

Driftsbremsen

   

a)

skal virke på mindst én aksel, og

   

b)

skal være tilsluttet traktorens driftsbremse eller være en påløbsbremse.

 

(2)

Mindst 50% af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul. Hvis disse kan udgøres alene af de bremsende hjul på det trækkende køretøj sammen med de bremsende hjul på et eventuelt andet påhængskøretøj i vogntoget, skal påhængsvognen ikke have bremser.

5.01.122

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 

(1)

Bestemmelserne i pkt. 5.01.120 træder først i kraft den 1. oktober 2001, såfremt påhængsvognens/påhængsvognenes samlede faktiske totalvægt er højst 8.000 kg. Indtil den 1. oktober 2001 gælder bestemmelserne i pkt. 3.01.200 (7).

5.01.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

 

(2)

For påhængsvogn/påhængsvogne med en samlet faktisk totalvægt på højst 8.000 kg træder bestemmelsen først i kraft den 1. oktober 2001. Indtil da gælder bestemmelserne i pkt. 3.01.200 (8).

5.01.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.143

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor, jf. dog pkt. 3.01.200 (3).

 

(2)

Indtil datoerne nævnt i pkt. 5.01.122 (1) gælder bestemmelserne i pkt. 3.01.200 (9).

5.01.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Såfremt påhængskøretøj til motorcykel er forsynet med en driftsbremse, skal denne være en påløbsbremse.

5.01.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

 

(2)

Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

 

(3)

Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/t skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil, bortset fra kravet om blokeringsfri bremser.

 

(3)

Blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/t skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.200

VOGNTOG

 

(1)

I vogntog med to påhængskøretøjer, hvoraf det ene er forsynet med påløbsbremse, og det andet ikke er forsynet med bremser, skal påhængskøretøjet uden bremser tilkobles bagest.

5.01.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal ved tilkoblingsanordningen være forsynet med beslag for tilslutning af påhængskøretøjets

 

(2)

Er påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg forsynet med driftsbremse, skal denne være indrettet som mekanisk påløbsbremse.

 

(3)

Påhængs-/sættevogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med trykluftbremser.

 

(4)

Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med kontrollampe og stik til påhængskøretøjets blokeringsfri bremser i overensstemmelse med ISO 7638.

 

(5)

Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med 2-leder bremsetilslutning. Største tryk i fødeledningen skal være mindst 7,0 og højst 8,5 bar, og største tryk i styreledning skal være mindst 6,5 bar og højst 8,5 bar.

5.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

I bil til øvelseskørsel skal driftsbremsen være forsynet med en ekstra bremsepedal til brug for læreren.
Denne ekstra bremsepedal må ikke føres ned ved aktivering af bremsepedalen ved førersædet.

 

(2)

Personbil M2 og M3 samt lastbil N2 og N3 til øvelseskørsel skal være forsynet med trykluftbremser (herunder trykluftforstærkede bremser) og manometer, der viser beholdertryk samt bremsetryk i mindst en driftsbremsekreds.

 

(3)

Motorcykel til øvelseskørsel kan være forsynet med bremser beregnet for læreren.

 

(4)

Stor påhængsvogn til øvelseskørsel med lastbil skal være forsynet med 2-leder trykluftbremser.

5.01.361

INVALIDEKØRETØJ

 

(1)

Invalidekøretøj med håndbetjent driftsbremse skal ikke opfylde bestemmelsen i 5.01.010 (1) a).

5.01.410

KØRETØJ TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

 

(1)

Påhængskøretøj til bil til transport af farligt gods i tank skal være forsynet med driftsbremse, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

 

(2)

Lastbil N3 med en tilladt totalvægt på over 16.000 kg skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

 

(3)

Påhængs-/sættevogn O4 skal være forsynet med ISO 7638 stik til de blokeringsfri bremser, og må alene sammenkobles med bil, der er forsynet med kontrollampe og stik til påhængskøretøjets blokeringsfri bremser i overensstemmelse med ISO 7638.

5.01.461

KØRETØJ TIL DYRETRANSPORT

 

(1)

Påløbsbremse skal være forsynet med gastryksstøddæmper til dæmpning af trykstangens bevægelser.

5.02

BREMSEKOMPONENTER

5.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

I driftsbremsesystemer, hvor slid af bremsebelægninger ikke medfører øget vandring af betjeningsanordningen,

   

a)

skal den til rådighed værende bremsebakkemidtevandring (Sb) være mindst

     

Sb = 1,2 + 0,002 d mm,

 
     

for selvjusterende bremser dog mindst

 
     

Sb = 0,85 (1,2 + 0,002 d) mm,

 
     

hvor d er bremsestromlens indvendige diameter, eller

 
   

b)

skal driftsbremsen opfylde kravene i type II-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF (bilag II, pkt. 1.4).

   

Andre driftsbremsesystemer må ved den krævede deceleration højst udnytte 2/3 af betjeningsanordningens mulige vandring.

5.02.002

HYDRAULISKE ANLÆG

 

(1)

Hydrauliske komponenter skal være tætte.

 

(2)

Væskebeholderens påfyldningsåbninger skal være let tilgængelige, og væskestanden skal nemt kunne kontrolleres, evt. ved hjælp af en alarmanordning.

 

(3)

Komponenterne i et fodbetjent anlæg skal kunne tåle en aktiveringskraft på 1000 N (100 kp).

 

(4)

Bil med hydraulisk bremsetransmission skal være forsynet med en rød kontrollampe, der lyser, hvis en del af bremsetransmissionen svigter, eller hvis væskeniveauet i beholderne er under en vis værdi.

5.02.003

TRYKLUFTANLÆG

 

(1)

Trykluftbeholdere skal have en sådan størrelse, at der efter 8 fuldbremsninger uden tilførsel af trykluft, kan bremses med mindst 50% af den krævede virkning.

 

(2)

Kompressoren skal have tilstrækkelig kapacitet til at fylde beholdere, der indgår i bremsesystemet fra tom tilstand til 65% af nedre grænseværdi for arbejdstrykket på mindre end 3 minutter for motordrevne køretøjer og 6 minutter for vogntog.

 

(3)

Trykluftbeholdere skal være forsynet med anordninger, der uden brug af værktøj muliggør aftapning af kondensvand.

 

(4)

Trykluftanlæg skal, foruden med trykreguleringsanordning, være forsynet med en passende indstillet sikkerhedsventil, tilsluttet tæt ved kompressoren.

 

(5)

Den påbudte alarmanordning for utilstrækkeligt tryk i luftbeholderen kan erstattes af eller suppleres med et manometer, der kan aflæses fra førersædet.

5.02.004

PÅLØBSBREMSER

 

(1)

Påløbsarrangementet skal have en kortvarig påløbskraft før bremsen aktiveres på mindst 2% af påhængskøretøjets totalvægt.

 

(2)

Ved den krævede bremsekraft må den nødvendige påløbskraft ikke være større end 10% af påhængskøretøjets totalvægt.

5.02.005

FJEDERBREMSER

 

(1)

Fjederbremser må ikke anvendes i et driftsbremsesystem.

 

(2)

Under opbygning af trykket i bremsesystemet fra trykløshed må fjederbremserne på motordrevet køretøj ikke kunne slækkes, før trykket i driftsbremsesystemet er tilstrækkeligt til at sikre, at den foreskrevne nødbremseeffekt for det belæssede køretøj kan opnås under anvendelse af driftsbremsens betjeningsanordning.

5.02.006

MÆRKNING AF ALB

 

(1)

Bil, undtagen personbil M1, samt påhængs-/sættevogn til bil, der har automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering, skal være forsynet med en mærkning, der gør det muligt at kontrollere den automatiske bremsekraftregulerings indstilling.

5.02.007

BREMSEBELÆGNINGER

 

(1)

Bremsebelægninger skal være asbestfri på følgende køretøjer:

   

-

bil,

   

-

motorcykel,

   

-

registreringspligtig knallert,

   

-

påhængs-/sættevogn til bil,

   

-

campingvogn og

   

-

andet registreringspligtigt påhængsredskab.

5.02.008

PRØVETILSLUTNINGER

 

(1)

Bil og påhængs-/sættevogn til bil, der har trykluftbremsesystem og automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering, skal i trykledningen før og efter ALB-ventilen være forsynet med en prøvetilslutning udformet i overensstemmelse med international standard ISO 3583-1982.

5.03

PRÆSTATIONER

5.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Kravene til en driftsbremses eller en nødbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på jævn, vandret vej med god friktion,

   

a)

med kolde bremser ved bremsningens begyndelse,

   

b)

uden at noget hjul blokerer,

   

c)

uden at køretøjet afviger fra sin kurs,

   

d)

uden at der forekommer unormale vibrationer,

   

e)

uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

   

f)

ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt.

 

(2)

Kravene til en parkeringsbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på vej med god friktion,

   

a)

med kolde bremser,

   

b)

uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

   

c)

ved alle belastningsforhold mellem egenvægt og tilladt totalvægt.

5.03.020

BIL

 

(1)

To-kreds driftsbremse skal, hvis der opstår en fejl i driftsbremsens transmission, kunne give bilen en deceleration på mindst 30% af den for driftsbremsen krævede deceleration ved tilladt totalvægt.

 

(2)

Driftsbremsens bremsekræfter skal være fordelt således på køretøjets aksler, at der for et givet decelerationstal (d()) ikke på nogen aksel udnyttes større friktionskoefficient (µ) end bestemt ved:

   

μ [ 1,18 d0 + 0,082.

 
   

Bestemmelsen skal være opfyldt for d0 < 0,8 og μ < 0,8.

   

Bestemmelsen skal ikke være opfyldt for bil med blokeringsfri bremser af kategori 1 eller 2, eller med blokeringsfri bremser af kategori 3, der alene virker på baghjulene, og som opfylder pkt. 5.01.005 (1).

 

(3)

Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen stationært på en skråning med 18% hældning.

 

(4)

Parkeringsbremsen på bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj bortset fra blokvogn, skal kunne holde vogntoget stationært på en skråning med 12% hældning.

 

(4)

Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF (bilag II, pkt. 1.3).

5.03.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,8 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,9 m/s2.

 

(3)

Driftsbremsen må

   

a)

ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt, samt

   

b)

uanset vejbanens friktion, og

   

c)

ved alle decelerationer op til 8 m/s2

   

ikke blokere baghjulene før forhjulene.

 

(4)

Aktiveringskraften må ikke overstige 500 N (50 kp) ved fodbetjening og 400 N (40 kp) ved håndbetjening.

5.03.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

 

(3)

Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

 

(4)

Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 skal opfylde præstationskravene for personbil M2.

5.03.024

VAREBIL N1

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

 

(3)

Varebil N1, hvor forholdet mellem tilladt bagakseltryk og bagakseltryk ved tjenestevægt ikke overstiger 1,5, eller hvis tilladte totalvægt er under 2.000 kg, skal opfylde pkt. 5.03.021(3).

 

(4)

Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.025

LASTBIL N2

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,2 m/s2.

 

(3)

Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

 

(4)

Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

 

(5)

Lastbil N2, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller O4 med trykluftbremser, skal have den sammenhæng mellem decelerationstal og tryk i styreledningen, som er anført i bilag II (tillæg til pkt. 1.1.4.2) til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 75/524/EØF.

 

(6)

Aktiveringstiden for trykluftanlæg i bilens bremsesystem incl. tilslutning til påhængskøretøj skal opfylde kravene i bilag III til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF.

5.03.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/s2.

 

(2)

Ved tjenestevægt skal:

   

a)

Forhjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,9 m/s2.

   

b)

Baghjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,1 m/s2.

 

(3)

Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn skal opfylde præstationskravene for to-hjulet motorcykel.

5.03.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

 

(3)

Parkeringsbremsen skal kunne holde motorcyklen stationært på en skråning med 18% hældning.

 

(4)

Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

5.03.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 4,2 m/s2.

 

(2)

Baghjulsbremsen alene skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 2,1 m/s2.

 

(3)

Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.050

TRAKTOR

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 3,0 m/s2.

 

(2)

Nødbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 1,2 m/s2.

 

(3)

Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

 

(4)

Parkeringsbremsen skal kunne holde traktoren stationært på en skråning med 12% hældning.

 

(5)

Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktor.

 

(2)

Kravene gælder dog ikke for gaffeltruck, der opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

5.03.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/t skal opfylde følgende bestemmelser:

   

a)

Driftsbremsen skal kunne give blokvognen en deceleration på mindst 1,8 m/s2.

   

b)

Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 1,2 s.

   

c)

Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

   

d)

Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

 

(2)

Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde præstationskravene for traktor.

 

(3)

Motordrevet blokvogn med størst tilladte hastighed på 45 km/t eller 60 km/t skal opfylde præstationskravene for lastbil N2, idet driftsbremsen dog kun skal kunne give en deceleration på 4,4 m/s2 svarende til en bremsekraft på 45% af blokvognens samlede akseltryk.

5.03.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

Driftsbremsen på påhængsvogn skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 50% af påhængsvognens totalvægt, for påhængsvogn med stiv trækstang, dog 50% af summen af de tilladte akseltryk. For påhængsvogn med trykluftbremser skal denne bremsekraft opnås med højst 7,0 bar i fødeledningen og højst 6,5 bar i styreledningen.

 

(2)

Driftsbremsen på sættevogn skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 45% af sættevognens samlede akseltryk. For sættevogn med trykluftbremser skal denne bremsekraft opnås med højst 7,0 bar i fødeledningen og højst 6,5 bar i styreledningen.

 

(3)

Bremsekraftfordelingen for påhængsvogn, bortset fra kærre, skal opfylde bestemmelsen i pkt. 5.03.020 (2). Dette gælder dog ikke for påhængsvogn med blokeringsfri bremser, såfremt den ikke skal være forsynet med ALB, jf. pkt. 5.01.113 (4).

 

(4)

Påhængs-/sættevogn O3 og O4 med trykluftbremser skal have den sammenhæng mellem deceleration og tryk i styreledningen, der er angivet i bilag II (tillæg til pkt. 1.1.4.2) til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 75/524/EØF.

 

(5)

Aktiveringstiden for trykluftanlæg i påhængskøretøjets bremsesystem skal opfylde kravene i bilag III til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF.

 

(6)

Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 18% hældning.

 

(7)

Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

 

(8)

Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF (bilag II, pkt. 1.3).

5.03.120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 

(1)

Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 30% af traktorpåhængsvognens totalvægt, for traktorpåhængsvogn med stiv trækstang dog 30% af det samlede akseltryk.

5.03.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn skal opfylde præstationskravene for påhængs-/ sættevogn til bil.

5.03.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.03.143

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Såfremt påhængskøretøj til motorcykel er forsynet med en driftsbremse, skal denne kunne give en samlet bremsekraft på mindst 50% af påhængskøretøjets totalvægt.

5.03.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/t skal opfylde følgende bestemmelser:

   

a)

Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 18% af blokvognens totalvægt, for bloksættevogn dog mindst 18% af det samlede akseltryk.

   

b)

Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

   

c)

Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

 

(2)

Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/t skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

 

(3)

Blokvogn med største tilladt hastighed på 45 km/t eller 60 km/t skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil, idet driftsbremsen dog kun skal kunne give en bremsekraft på 45% af blokvognens samlede akseltryk.

5.03.200

VOGNTOG

 

(1)

Funktionstiden for køretøjer i vogntog skal være passende afstemt.

 

6.

 

EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER M.V.

6.01

ELEKTRISKE ANLÆG

6.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Akkumulator skal være forsvarligt fastgjort og således anbragt eller afdækket, at den ikke kan kortsluttes ved køretøjets normale anvendelse.
Akkumulatoren skal så vidt muligt være anbragt uden for førerkabinen. Såfremt den er anbragt i førerkabinen, skal den afskærmes og ventileres direkte til det fri.

 

(2)

Ledninger skal være velisolerede og således fastgjort, at der ikke er risiko for kortslutning eller brud ved køretøjets normale anvendelse. Hvor en ledning føres gennem hul i plade af ledende materiale, skal hullet være forsynet med gummigennemføring eller lignende.

 

(3)

Der skal være anbragt sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse i det elektriske system, således at fare for brand i køretøjet på grund af kortslutning i det elektriske anlæg imødegås. Ved montering af elektrisk ekstraudstyr skal der være indskudt sikring i kredsløbet dertil.

 

(4)

Elektriske anlæg - herunder elektrisk udstyr - skal opfylde de bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), der gælder ifølge kommunikationsministerens (nu Forskningsministeriets) bekendtgørelse om markedsføring m.v. af elektriske apparater og om elektromagnetiske forstyrrelser og Forskningsministeriets bekendtgørelse om krav til elektromagnetisk kompatibilitet for visse køretøjer m.v.

6.01.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj skal være forsynet med akkumulator, således at påbudte positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og nummerpladelygter kan holdes tændt, uden at motoren er i gang.

6.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Akkumulator kan anbringes i førerkabinen uden særlig ventilation.

6.01.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

To-hjulet knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

 

(2)

Ikke-registreringspligtig knallert skal ikke være forsynet med sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse.

6.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med el-stik til påhængskøretøjets lygter.

6.01.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Lygterne på påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de +tilsvarende lygter henholdsvis stoplygtekontakten på det trækkende køretøj.

6.01.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3500 kg skal være forsynet med 12 volt strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj. Forbindelsen kan være:

   

a)

Et 7-polet stik beregnet for 12 volt (ø 36 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1724-1975):

     

+++FIGUR+++

   

b)

Et 13-polet stik, der opfylder reglerne i pkt. a), og som tillige er forsynet med pos. 8-13 anbragt langs omkredsen og forbundet svarende til det i pkt. c) anførte.

   

c)

Et 13-polet stik beregnet for 12 volt (ø 30 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (DIN fornorm V 72570), idet pos. 9-13 dog kan være udeladt:

     

+++FIGUR+++

 

(2)

Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med 24 volt strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj og kan tillige være forsynet med 12 volt strømforsyning.

   

a)

Forbindelsen skal være forsynet med mærkning, der angiver spændingen (24 volt eller 12 volt).

   

b)

Forbindelsen til 12 volt strømforsyning følger reglerne i pkt. (1).

   

c)

Forbindelsen til 24 volt strømforsyning skal være et 7-polet stik (ø 39 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1185-1975):

     

+++FIGUR+++

 

(3)

Påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 12 volt el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil skal svare til det i pkt. (1) anførte.

 

(4)

Påhængs-/sættevogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med 24 volt el-anlæg og kan tillige være forsynet med 12 volt el-anlæg.

   

a)

Ved 12 volt el-anlæg skal forbindelsen svare til det i pkt. (1) anførte.

   

b)

Ved 24 volt el-anlæg skal forbindelsen svare til det i pkt. (2) c) anførte.

6.02

LYGTER TIL BELYSNING

6.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

 

(2)

Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
Enkelt fjernlyslygte, nærlyslygte og tågeforlygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

 

(3)

En lygtes største og mindste højde over vejbanen måles ved tjenestevægt excl. fører til lysåbningens overkant henholdsvis underkant.
En lygtes afstand til køretøjets yderste kant måles som afstanden mellem denne og lysåbningens yderste kant, idet der ses bort fra udvendige førerspejle og sideblinklygter.
Afstanden mellem to lygter i et lygtepar måles som afstanden mellem de punkter i lysåbningerne, der ligger nærmest ved hinanden.

 

(4)

Fjernlyslygter, nærlyslygter, tågeforlygter samt søge-/arbejdslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

 

(5)

Fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.

 

(6)

Lygter til belysning kan være således indrettet, at de tildækkes eller bortklappes, når de ikke anvendes.

6.02.002

FJERNLYSLYGTER

 

(1)

Fjernlyslygte

   

a)

skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

   

b)

skal være anbragt foran på køretøjet,

   

c)

skal kunne oplyse vejbanen mindst 100 meter foran køretøjet,

   

d)

skal have en lysstyrke på mindst 10.000 cd, og

 

(2)

På køretøj med 2 eller 4 fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.

 

(3)

Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

 

(4)

Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

 

(5)

Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 225.000 cd.

6.02.003

NÆRLYSLYGTER

 

(1)

Nærlyslygte

   

a)

skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

   

b)

skal være anbragt foran på køretøjet,

   

c)

skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,

   

d)

skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,

   

e)

skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt,

   

f)

skal være anbragt mindst 500 mm og højst 1200 mm over vejbanen, og

   

g)

skal være synlig mindst 15° opad og 10° nedad samt mindst 45° udad og 10° indad.

 

(2)

På køretøj med én nærlyslygte skal denne dog være synlig mindst 45° til hver side.

 

(3)

På køretøj med to nærlyslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.

 

(4)

Nærlyslygter kan være tilsluttet således, at de holdes tændt samtidigt med fjernlyslygter.

 

(5)

Nærlyslygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/ mørkegrænse har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.004

TÅGEFORLYGTER

 

(1)

Tågeforlygte

   

a)

skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

   

b)

skal være anbragt foran på køretøjet,

   

c)

skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart vejr,

   

d)

skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt, og

   

e)

skal være anbragt mindst 250 mm over vejbanen, dog ikke højere end nærlyslygterne.

 

(2)

Tågeforlygter skal være tilsluttet således, at de kan tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

 

(3)

Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.005

BAKLYGTER

 

(1)

Baklygte

   

a)

skal afgive lys af hvid farve,

   

b)

skal være anbragt bag på køretøjet,

   

c)

skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet, og

   

d)

skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1200 mm over vejbanen.

 

(2)

Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er indkoblet, eller speedometerkontakt er sluttet.
Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baklygten.

6.02.006

SØGE-/ARBEJDSLYGTER

 

(1)

Søge-/arbejdslygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

 

(2)

Søgelygte skal være anbragt således, at den kan bevæges i forhold til køretøjet.

 

(3)

Søge-/arbejdslygte skal kunne tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

6.02.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med

   

a)

to fjernlyslygter og

   

b)

to nærlyslygter

 

(2)

Bil kan være forsynet med:

   

a)

Fire fjernlyslygter.

   

b)

To tågeforlygter.

   

c)

En eller to baklygter.

   

d)

En søgelygte.

   

e)

En eller flere arbejdslygter.

 

(3)

Nærlyslygte må ikke være således indrettet, at den følger forhjulenes drejning.

 

(4)

Nærlyslygte og lampe hertil skal være godkendt og mærket i henhold til:

   

a)

ECE-regulativ nr. 1,

   

b)

ECE-regulativ nr. 2,

   

c)

ECE-regulativ nr. 5,

   

d)

ECE-regulativ nr. 8,

   

e)

ECE-regulativ nr. 20,

   

f)

ECE-regulativ nr. 31,

   

g)

ECE-regulativ nr. 37,

   

h)

ECE-regulativ nr. 98,

   

i)

ECE-regulativ nr. 99 eller

   

j)

Rådets direktiv nr. 76/761/EØF.

   

Nærlyslygte godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 98 skal være monteret i henhold til ECE-regulativ nr. 48.

6.02.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Motorcykel skal være forsynet med

   

a)

en fjernlyslygte og

   

b)

en nærlyslygte.

 

(2)

Motorcykel kan være forsynet med:

   

a)

To fjernlyslygter.

   

b)

To nærlyslygter.

   

c)

En eller to tågeforlygter.

   

d)

En søgelygte.

   

e)

En arbejdslygte.

 

(3)

Nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) e) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.
Fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.002 (1) e).

 

(4)

På motorcykel, hvis motor har et slagvolumen på 100 cm3 eller derunder, skal fjernlyslygte have en lysstyrke på mindst 5.000 cd.

6.02.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

På to-hjulet motorcykel med to nærlyslygter må afstanden mellem disse ikke overstige 100 mm.

 

(2)

Nærlyslygte kan være anbragt ved siden af fjernlyslygte. Lygterne skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen, og afstanden mellem lygterne må ikke overstige 100 mm.

6.02.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

Såfremt to-hjulet motorcykel med sidevogn er forsynet med to fjernlyslygter eller to nærlyslygter, gælder:

   

a)

Enten skal begge lygter være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor, eller

   

b)

den ene lygte skal være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor, og den anden lygte skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt. Nærlyslygterne, henholdvis fjernlyslygterne på motorcyklen og sidevognen skal være af samme farve, men skal i øvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001 (2).

6.02.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med

   

a)

to fjernlyslygter og

   

b)

to nærlyslygter.

   

Fjernlyslygte skal opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.002 (1) e).

Nærlyslygte skal opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) e).

 

(2)

Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med en eller to baklygter.

6.02.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel, bortset fra kravet om fjernlyslygte.

 

(2)

Tre-hjulet knallert, hvis bredde ikke overstiger 1,3 m, skal dog ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.033 (1).

6.02.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en nærlyslygte.
Sådan nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.003 (1) e) og g), 6.02.003 (2) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

 

(2)

Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med en fjernlyslygte.
Sådan fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) c) og d) samt 6.02.002 (4).

6.02.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med to nærlyslygter.
Nærlyslygter skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (3) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

 

(2)

Traktor kan være forsynet med:

   

a)

To eller fire fjernlyslygter. Sådanne fjernlyslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) d).

   

b)

To tågeforlygter.

   

c)

En eller to baklygter.

   

d)

En søgelygte.

   

e)

En eller flere arbejdslygter.

 

(3)

På traktor kan nærlyslygter være anbragt indtil 1500 mm over vejbanen, og afstanden mellem dem kan være mindre end 600 mm.

 

(4)

På traktor kan fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter være anbragt mere end 400 mm inden for traktorens yderste punkt.

 

(5)

Traktor kan være forsynet med et sæt ekstra nærlyslygter, der er anbragt indtil 2,8 m over vejbanen. Disse lygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse i en afstand af 15 meter foran traktoren ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen. Sådanne ekstra nærlyslygter må ikke kunne tændes samtidigt med de påbudte nærlyslygter.

 

(6)

På traktor må søge-/arbejdslygte kunne tændes, uden at køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

 

(7)

Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte nærlyslygter, skal traktoren være forsynet med ekstra nærlyslygter efter reglerne i pkt. (5).

6.02.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor, idet placeringsmålene kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet. Dette gælder dog ikke den størst tilladte højde for ekstra nærlyslygter.

 

(2)

Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til belysning.

6.02.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.02.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Påhængskøretøj kan være forsynet med:

   

a)

En eller to baklygter.

   

b)

En eller flere arbejdslygter.

6.02.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

På køretøj med snerydningsaggregat, som helt eller delvis dækker køretøjets almindeligt påbudte nærlyslygter, således at kravet til lygternes synlighed ikke er opfyldt, skal være anbragt et ekstra par højtplacerede nærlyslygter efter følgende regler:

   

a)

Lygterne skal være anbragt i en sådan højde, at de kan belyse vejbanen ud over snerydningsaggregatet fra en afstand af 10 m eller mindre foran køretøjets forreste punkt (uden sneplov e.l.)

   

b)

Lygterne kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

   

c)

Lygterne skal være indstillet således, at strålebundtets lys/ mørke grænse i en afstand af 15 m foran køretøjet ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen.

   

d)

Lygterne må ikke kunne tændes samtidigt med de almindeligt påbudte nærlyslygter.

 

(2)

I forbindelse med anbringelse af ekstra nærlyslygter kan et køretøj være forsynet med et par ekstra fjernlyslygter.

 

(3)

Køretøj med beslag til snerydningsaggregat kan være forsynet med de i pkt. (1) og (2) nævnte nærlys- og fjernlyslygter (hjælpelygter).

6.03

LYGTER TIL MARKERING

6.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

 

(2)

Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
Enkelt positionslygte og baglygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

 

(3)

Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

 

(4)

Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes, når køretøjets lygter til belysning er tændt.

 

(5)

Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

6.03.002

POSITIONSLYGTER

 

(1)

Positionslygte:

   

a)

Skal afgive lys af hvid farve. Såfremt en positionslygte er indbygget i en fjern- eller nærlyslygte, som afgiver lys af gullig (selektiv gul) farve, kan positionslys dog have denne farve.

   

b)

Skal være anbragt foran på køretøjet.

   

c)

Skal være rettet fremad og være tydelig synlig mindst 300 m foran køretøjet.

   

d)

Skal have en lysstyrke på mellem 4 cd og 60 cd målt lige forfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 4 watt og er anbragt foran en parabol.

   

e)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. På køretøj med to påbudte positionslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.

   

f)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan positionslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

   

g)

Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og under vandret.

     

Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

 

(2)

På køretøj med en positionslygte skal denne være synlig mindst 80° til hver side.

6.03.003

BAGLYGTER

 

(1)

Baglygte:

   

a)

Skal afgive lys af rød farve.

   

b)

Skal være anbragt bag på køretøjet.

   

c)

Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag køretøjet.

   

d)

Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 5 watt.

   

e)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

   

f)

Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og under vandret.
Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

   

g)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem lygter i et lygtepar skal være mindst 400 mm.

 

(2)

På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 80° til hver side.

 

(3)

Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af bagdøre, bagsmæk eller lignende.

 

(4)

Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placeringsmål og synlighedsvinkler.

6.03.004

MARKERINGSLYGTER

 

(1)

Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.

 

(2)

Markeringslygte:

   

a)

Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis baglygte.

   

b)

Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt. Bestemmelsen anses for opfyldt, såfremt lygten er anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

   

c)

Skal på køretøj med høj, fast opbygning være anbragt så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri.

   

d)

Skal være synlig mindst 80° udad samt mindst 5° over og 20° under vandret.

 

(3)

Ikke-påbudt markeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om højdeplacering og synlighedsvinkler.

6.03.005

TÅGEBAGLYGTER

 

(1)

Tågebaglygte

   

a)

skal afgive lys af rød farve,

   

b)

skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud,

   

c)

skal have en lysstyrke på mellem 150 cd og 300 cd målt lige bagfra,

   

d)

skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1000 mm over vejbanen, og

   

e)

skal være anbragt mindst 100 mm fra stoplygterne.

 

(2)

Såfremt der kun er én tågebaglygte, skal denne være anbragt i venstre side.

 

(3)

Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlys-, nærlys- eller tågeforlygter eller en kombination af disse er tændt, og skal kunne tændes samtidigt med fjernlys-, nærlys- og tågeforlygter. Tågebaglygte skal kunne slukkes uafhængigt af disse lygter.
Når tågebaglygte er tændt, må betjening af skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke, at den slukker. Tågebaglygte kan fortsætte med at være tændt sammen med positionslygterne, indtil disse slukkes, forudsat at tågebaglygten forbliver slukket, indtil dens betjeningskontakt aktiveres igen.

 

(4)

Der skal ved førerpladsen være anbragt kontrollampe for tågebaglygte.

6.03.006

NUMMERPLADELYGTER

 

(1)

Nummerpladelygte

   

a)

skal afgive lys af hvid farve, og

   

b)

skal belyse den bageste nummerplade således, at denne er læselig mindst 20 m bag køretøjet.

6.03.007

PARKERINGSLYGTER

 

(1)

Fremadrettet parkeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet parkeringslygte skal afgive lys af rød farve.
Parkeringslygte, der er indbygget i sideblinklygte, skal afgive lys af gul farve.

 

(2)

Parkeringslygter skal være anbragt således, at der er to lygter foran og to lygter bagpå, eller en lygte på hver side af køretøjet.

 

(3)

Parkeringslygter skal tænde samtidigt eller i køretøjets ene side. Nummerpladelygter kan tænde sammen med parkeringslygter.

 

(4)

Parkeringslygte:

   

a)

Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 60 cd målt lige forfra og mellem 2 cd og 30 cd målt lige bagfra.

   

b)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

   

c)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan parkeringslygte anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

   

d)

Skal være synlig fra lige forfra/bagfra til 45° udad samt 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.03.008

SIDEMARKERINGSLYGTER

 

(1)

Sidemarkeringslygte:

   

a)

Skal afgive lys af gul farve. Er den bageste sidemarkeringslygte sammenbygget med bagudrettet lygte eller refleksanordning, kan den dog afgive lys af rød farve.

   

b)

Skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300 m uden at blænde.

   

c)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

   

d)

Skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 10° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt sidemarkeringslygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

   

e)

Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte.

   

f)

Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

     

-

at der på hver side er mindst en sidemarkeringslygte på køretøjets midterste tredjedel,

     

-

at den forreste sidemarkeringslygte er højst 3 m fra køretøjets forreste punkt.

     

-

at afstanden mellem to på hinanden følgende sidemarkeringslygter ikke er større end 3 m, dog 4 m hvis karrosseriets form gør det påkrævet, og

     

-

at den bageste sidemarkeringslygte er højst 1 m fra køretøjets bageste punkt.

     

Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

 

(2)

Ikke-påbudt sidemarkeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. (1) c), d) og f).

6.03.009

SÆRLIGE LYGTER TIL MARKERING

 

(1)

Reklame- og destinationsskilt

   

a)

skal afgive lys af hvid eller gul farve (ikke-blinkende),

   

b)

skal have en lysstyrke på højst 60 cd og

   

c)

må ikke afgive lys bagud.

6.03.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter,

   

b)

to baglygter,

   

c)

en eller flere nummerpladelygter,

   

d)

to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m, og

   

e)

sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(2)

Personbil M1 kan være forsynet med:

   

a)

Fire baglygter.

   

b)

En eller to tågebaglygter.

   

c)

Parkeringslygter, såfremt køretøjets bredde ikke overstiger 2,0 m, og dets længde ikke overstiger 6,0 m.

   

d)

To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,8 m.

   

e)

Sidemarkeringslygter.

   

f)

Tagreklameskilt.

6.03.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, følger reglerne for personbil M1 .

 

(2)

Personbil M2, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, følger reglerne for personbil M3.

6.03.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter,

   

b)

to baglygter,

   

c)

en eller flere nummerpladelygter,

   

d)

to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m, og

   

e)

sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(2)

Personbil M3 kan være forsynet med:

   

a)

Fire eller seks baglygter.

   

b)

En eller to tågebaglygter.

   

c)

Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,0 m, og dets bredde ikke overstiger 2,0 m.

   

d)

To eller fire fremadrettede markeringslygter.

   

e)

To eller fire bagudrettede markeringslygter.

   

f)

Sidemarkeringslygter.

 

(3)

Personbil M3 kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilte over forruden.

 

(4)

Personbil M3, der er godkendt til rutekørsel, kan være forsynet med:

   

a)

Destinations- og rutenummerskilt foran og på højre side, der afgiver lys af hvid, gul eller grøn farve.

   

b)

Rutenummerskilt bagpå, der afgiver lys af hvid eller gul farve.

   

c)

To fremadrettede kendingslygter, der afgiver lys af grøn farve.

6.03.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.03.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.
Markeringslygter kan dog være anbragt ved de forreste hjørner af førerhusets tag.

6.03.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

6.03.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med

   

a)

en eller to positionslygter,

   

b)

en eller to baglygter, og

   

c)

en eller flere nummerpladelygter.

 

(2)

To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

   

a)

En eller to tågebaglygter.

   

b)

Sidemarkeringslygter.

 

(3)

Positions- og baglygter skal ikke opfylde bestemmelserne om største afstand fra køretøjets yderste kant og om mindste indbyrdes afstand mellem lygter i et lygtepar.

6.03.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt,

   

b)

to baglygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt, og

   

c)

en eller flere nummerpladelygter.

 

(2)

To-hjulet motorcykel med sidevogn kan være forsynet med:

   

a)

En eller to tågebaglygter.

   

b)

Sidemarkeringslygter.

6.03.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter,

   

b)

to baglygter, og

   

c)

en eller flere nummerpladelygter.

 

(2)

Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

   

a)

En eller to tågebaglygter.

   

b)

Parkeringslygter.

   

c)

Sidemarkeringslygter.

6.03.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel, bortset fra kravet om nummerpladelygte.

 

(2)

To-hjulet knallert skal dog ikke være forsynet med positionslygte.

6.03.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en baglygte, invalideknallert dog to.
Baglygte skal være synlig mindst 30° til hver side og mindst 15° over og under vandret og skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

 

(2)

Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med en positionslygte. Lygten skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1200 mm over vejbanen.

6.03.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter,

   

b)

to baglygter, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant, og

   

c)

en eller flere nummerpladelygter, såfremt traktoren er registreret.

 

(2)

Traktor kan være forsynet med:

   

a)

Fire baglygter.

   

b)

En eller to tågebaglygter.

   

c)

To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,8 m.

   

d)

Parkeringslygter.

   

e)

Sidemarkeringslygter.

 

(3)

Positionslygte:

   

a)

Skal ikke være anbragt foran på køretøjet.

   

b)

Kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

   

c)

Kan være anbragt indtil 1900 mm over vejbanen.

   

d)

Skal være synlig mindst 10° indad. Vinklen kan dog være 5° - for traktor, hvis bredde ikke overstiger 1,4 m, 3° - såfremt traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10°.

   

e)

Skal være synlig mindst 10° under vandret, såfremt lygtens højde over vejbanen er højst 1900 mm. Vinklen kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

 

(4)

Arbejdsredskaber og udragende udstyr, f.eks. tvillingedæk, skal i lygtetændingstiden være afmærket med en fremadrettet og en bagudrettet markeringslygte i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af traktoren. Lygterne skal angive bredden af arbejdsredskabet m.v. og kan være anbragt på traktoren.

 

(5)

Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte lygter til markering, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende lygter, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.03.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor, idet placeringsmålene dog kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet.

 

(2)

Registreringspligtigt motorredskab skal tillige være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(3)

Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal kun være forsynet med lygter til markering i lygtetændingstiden og skal kun føre

   

a)

en lygte, der afgiver lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve, anbragt foran i venstre side, og

   

b)

en baglygte, anbragt bagpå i venstre side.

   

Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

6.03.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

6.03.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Positionslygte:

   

a)

Skal være anbragt foran køretøjets forreste aksel.

   

b)

Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og højst 150 mm derfra.

   

c)

Skal være synlig mindst 5° indad.

   

d)

Kan være anbragt indtil 2100 mm over vejbanen.

6.03.111

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,6 m,

   

b)

to baglygter,

   

c)

en eller flere nummerpladelygter,

   

d)

to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m, og

   

e)

sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(2)

Påhængs-/sættevogn O1 kan være forsynet med:

   

a)

Fire baglygter.

   

b)

To positionslygter.

   

c)

To fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,8 m.

   

d)

To bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,8 m.

   

e)

Sidemarkeringslygter.

   

f)

En eller to tågebaglygter.

6.03.112

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter,

   

b)

to baglygter,

   

c)

en eller flere nummerpladelygter,

   

d)

to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m, og

   

e)

sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(2)

Påhængs-/sættevogn O3 kan være forsynet med:

   

a)

Fire eller seks baglygter.

   

b)

To eller fire fremadrettede markeringslygter.

   

c)

To eller fire bagudrettede markeringslygter.

   

d)

Sidemarkeringslygter.

   

e)

En eller to tågebaglygter.

6.03.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.03.120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 

(1)

Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med

   

a)

to positionslygter, såfremt køretøjets bredde overstige 1,6 m,

   

b)

to baglygter,

   

c)

to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m,

   

d)

en eller flere nummerpladelygter, såfremt køretøjet er registreret, og

   

e)

sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6 m.

 

(2)

Traktorpåhængsvogn kan være forsynet med lygter til markering efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn.

6.03.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.143

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn.

6.03.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

 

(2)

Blokvogn med tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.03.362

BJÆRGNINGSKØRETØJ

 

(1)

Bjærgningskøretøj kan tillige være forsynet med to baglygter bag førerhuset og i højde med dettes tag.

6.03.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TILAT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

På køretøj med snerydningsaggregat, der i medfør af pkt. 6.02.363 (1) eller (3) er forsynet med ekstra nærlyslygter, kan være monteret et ekstra par positionslygter, som kan være anbragt i indtil samme højde som ovennævnte nærlyslygter og indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant.

 

(2)

På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par baglygter være synlige set lige bagfra.

6.04

LYGTER TIL SIGNALGIVNING

6.04.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til signalgivning.

 

(2)

Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
Enkelt stoplygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

 

(3)

Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.002

RETNINGSVISERBLINKLYGTER (FORBLINKLYGTER, BAGBLINKLYGTER OG SIDEBLINKLYGTER)

 

(1)

Retningsviserblinklygte:

   

a)

Skal afgive lys af gul farve.

   

b)

Skal være tydeligt synlig i sollys.

   

c)

Skal fungere uafhængigt af andre lygter.

   

d)

Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan ses direkte af føreren.

     

-

Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal.

     

-

Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal det slukkes, lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt.

     

-

Lydsignal skal kunne høres tydeligt, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal frekvensen ændres væsentligt.

     

-

Kontrolanordningen skal dog ikke angive fejl ved supplerende, ikke-påbudte blinklygter, sideblinklygter eller bagblinklygter på påhængskøretøj efter personbil M1 eller varebil N1.

   

e)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal være mindst 600 mm.

   

f)

Skal være anbragt mindst 350 mm - sideblinklygter dog mindst 400 mm - og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan for- og bag- blinklygter anbringes i en højde af indtil 2100 mm og sideblinklygter i en højde af indtil 2300 mm over vejbanen.

   

g)

Skal være synlig mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 750 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygte skal være synlig mindst 80° udad og 45° indad, og sideblinklygte mellem 5° og 60° bagud.

 

(2)

Forblinklygte skal være anbragt i en sådan afstand fra nærlyslygte og tågeforlygte eller have en sådan lysstyrke, at blinklygten er tydelig synlig, når nærlyslygten og tågeforlygten er tændt.

 

(3)

Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.

 

(4)

Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt et køretøj i hver side er forsynet med to forblinklygter, to sideblinklygter eller to eller tre bagblinklygter, og disse er anbragt over hinanden, kan de blinke enten samtidig eller skiftevis (alternerende blinklygter).

 

(5)

Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis (alternerende), skal være mindst 200 mm.

 

(6)

Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke overstige 1,8 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,5 m, såfremt det er nødvendigt af hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt. 6.04.002 (1) g).

 

(7)

Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lys- og mørkeperioder skal være tydeligt adskilte.

 

(8)

Supplerende, ikke-påbudt retningsviserblinklygte skal ikke opfylde bestemmelserne om afstand fra køretøjets yderste kant, højde over vejbanen, synlighedsvinkler og afstand fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet.

6.04.003

STOPLYGTER

 

(1)

Stoplygte:

   

a)

Skal afgive lys af rød farve.

   

b)

Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

   

c)

Skal lyse straks, når driftsbremsen aktiveres. Stoplygter kan også aktiveres ved, at retarder eller lignende anordning benyttes.

   

d)

Skal have en lysstyrke på mellem 40 cd og 100 cd målt lige bagfra. Lysstyrken skal være væsentligt større end baglygternes lysstyrke. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom stoplygtens effektforbrug er mindst 3,5 gange baglygtens effektforbrug, eller såvel stop- som baglygte er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF.

   

e)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.

   

f)

Skal være anbragt således, at afstanden mellem lygterne i et lygtepar er mindst 600 mm. Denne afstand kan dog nedsættes til 400 mm for køretøj, hvis bredde er mindre end 1,3 m.

   

g)

Skal være synlig mindst 45° indad og udad samt mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

 

(2)

Tredje stoplygte:

   

a)

Må ikke være indbygget i nogen anden lygte.

   

b)

Kan være anbragt i eller uden for køretøjet. Er stoplygten anbragt i køretøjet, må lyset fra den ikke genere føreren gennem førerspejle og/eller andre af køretøjets overflader f.eks. bagruden.

   

c)

Skal have en lysstyrke på mellem 25 cd og 80 cd målt lige bagfra. Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, dersom stoplygten er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF.

   

d)

Skal være anbragt således, at lysåbningningens underkant enten er højst 150 mm under bagrudens synlige underkant eller mindst 850 mm over vejbanen. Lysåbningens underkant skal dog være over lysåbningens overkant på de øvrige stoplygter.

   

e)

skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen dog således, at såfremt stoplygten ikke kan anbringes i køretøjets midterplan i længderetningen på fast karrosseridel, kan der i stedet på de bevægelige karroseridele (døre o.l.) monteres to stoplygter så tæt på midterplanet som muligt eller en stoplygte forskudt højst 150 mm til højre eller venstre fra midterplanet målt fra midterplanet til lygtens referencecentrum.

   

f)

Skal være synlig mindst 10o til højre og venstre for køretøjets længdeakse og 10o over og 5o under vandret.

6.04.004

HAVARIBLINK

 

(1)

Havariblink:

   

a)

Skal med hensyn til farve, anbringelse, synlighed og blinkfrekvens opfylde bestemmelserne for retningsviserblinklygter.

   

b)

Skal være således tilsluttet, at alle påbudte retningsviserblinklygter anvendes samtidigt.

   

c)

Skal aktiveres af særskilt betjeningskontakt og kan herudover være tilsluttet en anordning til automatisk aktivering ved kraftig deceleration af køretøjet (kollision eller lignende).

   

d)

Skal kunne fungere, uden at køretøjets tændingsanlæg er tilsluttet, eller motoren er i gang.

   

e)

Skal være tilsluttet en blinkende kontrollampe, som kan være kontrollampen for retningsviserblinklygterne.

6.04.005

AFMÆRKNINGSLYGTER

 

(1)

Afmærkningslygte:

   

a)

Skal afgive gult lys.

   

b)

Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

   

c)

Skal afgive 60-240 blink pr. minut.

   

d)

Skal

     

-

være godkendt af Justitsministeriet (tidligere godkendelsesordning),

     

-

være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 65,

     

-

være godkendt af Vägverket, Sverige

       

(» ? Bl«-mærket),

     

-

være godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland

       

(» ? K«-mærket) eller

     

-

opfylde de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard SAE J 595 af august 1983, J 845 af januar 1984 eller J 1318 af april 1986 og være mærket tydeligt og holdbart med »SAE«.

6.04.006

UDRYKNINGSLYGTER

 

(1)

Udrykningslygte:

   

a)

Skal afgive blåt lys.

   

b)

Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere udrykningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

   

c)

Skal afgive 60-240 blink pr. minut.

   

d)

Skal

     

-

være godkendt af Justitsministeriet (tidligere godkendelsesordning),

     

-

være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 65,

     

-

være godkendt af Vägverket, Sverige

       

(» ? Bl«-mærket),

     

-

være godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland

       

(» ? K«-mærket) eller

     

-

opfylde de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard SAE J 595 af august 1983, J 845 af januar 1984 eller J 1318 af april 1986 og være mærket tydeligt og holdbart med »SAE«.

6.04.007

OVERHALINGSSIGNAL

 

(1)

Fjernlyslygter eller nærlyslygter kan være således tilsluttet, at lygterne tændes ved aktivering af en fjederpåvirket kontakt. Køretøjets øvrige lygter må ikke tændes ved betjening af kontakten.

6.04.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med

   

a)

en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side,

   

b)

to stoplygter, jf. dog pkt. 6.04.021, samt

   

c)

havariblink.

 

(2)

Bil kan være forsynet med:

   

a)

Tre eller fire stoplygter, jf. dog pkt. 6.04.021.
På bil med tre stoplygter skal den tredje stoplygte opfylde pkt. 6.04.003 (2).

   

b)

Afmærkningslygte(r).

   

c)

Overhalingssignal.

6.04.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med tre stoplygter.

6.04.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 kan være forsynet med:

   

a)

To forblinklygter i hver side.

   

b)

To sideblinklygter på hver side.

   

c)

To eller tre bagblinklygter i hver side.

6.04.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

 

(2)

Ledbus skal være forsynet med en sideblinklygte i hver side anbragt umiddelbart bag ledsektionen.

6.04.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 følger reglerne for personbil M2.

6.04.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for personbil M2.

6.04.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en stoplygte, der skal lyse ved aktivering af såvel forhjulsbremse som baghjulsbremse.

 

(2)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en forblinklygte og en bagblinklygte i hver side.
For disse blinklygter gælder,

   

a)

at afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 240 mm,

   

b)

at afstanden mellem bagblinklygterne skal være mindst 180 mm,

   

c)

at bagblinklygterne ikke må være anbragt mere end 400 mm foran motorcyklens bageste punkt, og

   

d)

at blinklygterne skal være synlige mindst 20° indad.

 

(3)

To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

   

a)

To stoplygter.

   

b)

Havariblink.

   

c)

Overhalingssignal.

6.04.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt.

6.04.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med

   

a)

forblinklygter og bagblinklygter efter reglerne for bil og

   

b)

stoplygter efter reglerne for bil.

 

(2)

Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

   

a)

Sideblinklygter efter reglerne for bil,

   

b)

Havariblink.

   

c)

Overhalingssignal.

 

(3)

Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå motorcyklen skal være mindst 500 mm.

6.04.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

 

(2)

To-hjulet knallert og tre-hjulet knallert uden førerhus skal dog ikke være forsynet med retningsviserblinklygter.

6.04.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med:

   

a)

En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 220 mm og mellem bagblinklygterne mindst 140 mm. Blinklygterne må ikke være anbragt mere end 900 mm over vejbanen.
Kontrolanordningen skal ikke angive fejl ved blinklygter.

   

b)

En stoplygte efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet stoplygten dog ikke må være anbragt mere end 900 mm over vejbanen. Stoplygten skal ikke lyse ved aktivering af forhjulsbremsen.

 

(2)

Såfremt invalideknallert er forsynet med stoplys, skal der forefindes to stoplygter.

6.04.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med et af følgende retningsviserblinksystemer:

   

a)

En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for bil.

   

b)

En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side. For- og bagblinklygterne skal være synlige mindst 10° indad, og forblinklygterne må ikke være anbragt bag bagskærmens eller førerværnets forkant.

   

c)

En forblinklygte og en bagblinklygte anbragt ved henholdsvis bagskærmens eller førerværnets forkant og bagkant. Lygterne skal være synlige mindst 10° indad.

   

d)

En sammenbygget for- og bagblinklygte i hver side anbragt på bagskærmen eller førerværnet. Lygterne skal være synlige mindst 5° indad såvel fremad som bagud.

 

(2)

Traktor skal være forsynet med havariblink.

 

(3)

Registreringspligtig traktor skal være forsynet med to stoplygter.

 

(4)

Traktor kan være forsynet med:

   

a)

To forblinklygter i hver side.

   

b)

To bagblinklygter i hver side.

   

c)

Stoplygter efter reglerne for bil.

   

d)

Afmærkningslygte(r).

   

e)

Overhalingssignal.

 

(5)

Retningsviserblinklygte:

   

a)

Kan være anbragt indtil 1900 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan retningsviserblinklygte anbringes i en højde af indtil 300 mm over vejbanen.

   

b)

Skal være synlig mindst 10° under vandret, såfremt lygtens højde over vejbanen er højst 1900 mm. Vinklen kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

 

(6)

Traktor skal være forsynet med afmærkningslygte(r), når der er påmonteret arbejdsredskaber eller udragende udstyr, der efter pkt. 6.05.050 (3) skal være afmærket med refleksanordninger.

 

(7)

Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte lygter til signalgivning, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende lygter, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.04.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor.

 

(2)

Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt køretøjets bredde overstiger 2,55 m.

 

(3)

Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til signalgivning.

6.04.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for personbil M2.

 

(2)

Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r).

6.04.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med

   

a)

en bagblinklygte i hver side og

   

b)

to stoplygter.

 

(2)

Påhængs-/sættevogn til bil kan være forsynet med:

   

a)

En eller to forblinklygter i hver side.

   

b)

En eller to sideblinklygter på hver side.

   

c)

To eller tre bagblinklygter i hver side.

   

d)

Tre eller fire stoplygter efter reglerne for bil.

   

e)

Havariblink.

6.04.120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 

(1)

Traktorpåhængsvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for påhængs-/ sættevogn til bil.

6.04.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.143

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.04.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

 

(2)

Blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r). Såfremt blokvognens indretning gør det nødvendigt, kan afmærkningslygten(-terne) være anbragt på det trækkende køretøj.

6.04.200

VOGNTOG

 

(1)

Vogntog, der trækkes af traktor eller motorredskab, skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt vogntogets bredde overstiger 2,55 m.

6.04.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Bil til øvelseskørsel skal ved kørerlærerpladsen være forsynet med to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklygter - en for hver side.

6.04.340

UDRYKNINGSKØRETØJ

 

(1)

Udrykningskøretøj skal tillige være forsynet med udrykningslygte(r).

 

(2)

Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 80° til hver side.

 

(3)

Udrykningskøretøj kan være forsynet med en eller flere supplerende udrykningslygter, som skal være tilsluttet samme kontakt som påbudt udrykningslygte. Supplerende udrykningslygte(r) skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.006 (1) b) og d).

 

(4)

Lygtebro med udrykningssignaler på udrykningskøretøj, der tilhører politiet eller det statslige redningsberedskab, kan være afmonteret ved anden form for kørsel end udrykningskørsel.

 

(5)

Udrykningskøretøj kan som supplement til de blå udrykningslygter være forsynet med blinkende fjernlyglygter, der kan blinke parvis eller skiftevis.

 

(6)

Blinkende fjernlyslygter til udrykningskøretøj skal afgive 60-240 blink pr. minut

6.04.362

BJÆRGNINGSKØRETØJ

 

(1)

Bjærgningskøretøj kan tillige være forsynet med to bagblinklygter og to stoplygter bag førerhuset og i højde med dettes tag.

6.04.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par stoplygter være synlige set lige bagfra.

 

(2)

På køretøj med snerydningsaggregat eller bagmonteret grus- eller saltspreder skal være monteret afmærkningslygte(r).

6.05

REFLEKSANORDNINGER M. V.

6.05.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Fremadvendende refleksanordning skal være hvid, bagudvendende refleksanordning skal være rød, og refleksanordning, der vender til siden (siderefleksanordning), skal være gul. Er den bageste siderefleksanordning sammenbygget med bagudvendende lygte eller refleksanordning, kan den dog være rød.

 

(2)

Trekantet refleksanordning må alene anbringes bag på påhængskøretøj.

 

(3)

Påbudt refleksanordning skal være

   

a)

godkendt og mærket i klasse I (ikke-trekantet) eller III (trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3,

   

b)

godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv nr. 76/757/EØF eller

   

c)

udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 108 og »DOT«-mærket.

 

(4)

Refleksanordninger i et reflekspar skal være ens, herunder af samme størrelse, form og farve samt refleksionsevne. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
Enkelt fremadvendende eller bagudvendende refleksanordning skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

 

(5)

Refleksanordningens placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

 

(6)

Reflekterende nummerplade, nationalitetsmærke og skoleskilt samt påbudte, reflekterende skilte anses ikke som refleksanordning. Det samme gælder for påbudt, reflekterende afmærkning på veksellad m.v., jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.
Reklameskilte m. v., hvori der indgår reflekterende materiale, anses som supplerende refleksanordninger.

 

(7)

Påbudt fremadvendende eller bagudvendende refleksanordning må ikke kunne dækkes af døre, bagsmæk eller lignende.

6.05.002

FREMADVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

 

(1)

Påbudt fremadvendende refleksanordning:

   

a)

Skal være anbragt højst 150 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger, der indgår i et reflekspar, skal være mindst 400 mm.

   

b)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden over vejbanen forøges til 1500 mm.

   

c)

Skal være synlig mindst 30° indad og udad og mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.003

BAGUDVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

 

(1)

Påbudt bagudvendende refleksanordning:

   

a)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger i et reflekspar skal være mindst 400 mm.

   

b)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

   

c)

Skal være synlig mindst 30° indad og udad og mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.004

REFLEKSANORDNINGER, DER VENDER TIL SIDEN (SIDEREFLEKSANORDNINGER)

 

(1)

Påbudt refleksanordning, der vender til siden:

   

a)

Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Hvis køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden forøges til 1500 mm.

   

b)

Skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

   

c)

Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

     

-

at der på hver side er mindst en refleksanordning på køretøjets midterste trediedel,

     

-

at den forreste refleksanordning er højst 3 m fra køretøjets forreste punkt,

     

-

at afstanden mellem to på hinanden følgende refleksanordninger ikke er større end 3 m, dog 4 m hvis køretøjets opbygning gør det nødvendigt, og

     

-

at den bageste refleksanordning er højst 1 m fra køretøjets bageste punkt.

     

Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

6.05.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj kan være forsynet med:

   

a)

Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

   

b)

Supplerende, bagudvendende refleksanordninger.

   

c)

Supplerende refleksanordninger, der vender til siden.

6.05.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med:

   

a)

to bagudvendende refleksanordninger og

   

b)

refleksanordninger, der vender til siden, såfremt bilens længde overstiger 6 m.

6.05.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning.

6.05.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

6.05.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning, invalideknallert dog to, som kan være godkendt og mærket i klasse II (ikke-trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3.

6.05.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1500 mm, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.

 

(2)

Hvis traktorens opbygning ikke gør det muligt at opfylde bestemmelserne om bagudvendende refleksanordningers anbringelse og synlighed, kan køretøjet forsynes med to par bagudvendende refleksanordninger efter følgende regler:

   

a)

Det ene par skal opfylde bestemmelsen om en største højde på 900 mm og skal have en indbyrdes afstand på mindst 400 mm samt en synlighedsvinkel over vandret på mindst 15°.

   

b)

Det andet par kan anbringes i en højde på indtil 2100 mm og skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.003 (1) a) samt være synlige mindst 30° udad og indad og mindst 15° under vandret.

 

(3)

Arbejdsredskaber og udragende udstyr, f.eks. tvillingedæk, skal være afmærket med:

   

a)

En fremadvendende og en bagudvendende refleksanordning i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af traktoren.

   

b)

To fremadvendende refleksanordninger og en siderefleksanordning på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 1 m frem.

   

c)

To bagudvendende refleksanordninger og en siderefleksanordning på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

   

Refleksanordningerne skal være anbragt på arbejdsredskabet m.v. så nær den yderste kant som praktisk muligt.

 

(4)

Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte refleksanordninger, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende refleksanordninger, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.05.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor.

 

(2)

Motorredskab skal endvidere være forsynet med siderefleksanordninger, såfremt køretøjets længde overstiger 6,0 m.

 

(3)

Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.05.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.05.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Påhængskøretøj skal være forsynet med

   

a)

to fremadvendende refleksanordninger,

   

b)

to bagudvendende, trekantede refleksanordninger anbragt med spidsen opad, og

   

c)

siderefleksanordninger.

 

(2)

Påhængskøretøj kan være forsynet med:

   

a)

Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

   

b)

Supplerende, bagudvendende refleksanordninger. Bortset fra refleksanordninger, der er sammenbygget med lygter eller som indgår i bomærker el. lign., skal supplerende, bagudvendende refleksanordninger være trekantede og anbragt med spidsen opad.

   

c)

Supplerende siderefleksanordninger.

6.05.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal påbudte bagudvendende refleksanordninger være synlige set lige bagfra.

6.06

LYDSIGNALAPPARATER

6.06.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må kun være forsynet med lydsignalapparat, der opfylder følgende bestemmelser:

   

a)

Lydsignalapparat skal i hele aktiveringsperioden afgive klart lydende tone med konstant styrke og frekvens.

   

b)

Lydsignalapparat kan bestå af flere sammenkoblede lydgivere, der virker samtidigt.

 

(2)

Lydsignalapparat til trykluft må ikke være tilsluttet direkte til beholdere i trykluftbremsesystem.
Lydsignalapparat til vakuum må ikke være tilsluttet bremsesystemet på køretøj med vakuumbremser eller vakuumforstærkede bremser.

 

(3)

Et køretøj kan være forsynet med baksignal, der opfylder følgende supplerende bestemmelser:

   

a)

Baksignal må ikke afgive signal, der er til unødig ulempe for andre trafikanter.

   

b)

Baksignal må kun kunne aktiveres, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er indkoblet, eller speedometerkontakt er sluttet.
Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baksignalet.

   

c)

Baksignal kan afgive intermitterende (periodisk) signal.

6.06.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj skal være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 må ikke være forsynet med baksignal.

6.06.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med elektrisk lydsignalapparat og/eller med klart lydende klokke, som er anbragt på styret.

6.06.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Bil til øvelseskørsel skal være forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren.

6.06.340

UDRYKNINGSKØRETØJ

 

(1)

Udrykningskøretøj skal være forsynet med særligt to-tonet, automatisk virkende lydsignalapparat (udrykningshorn). Frekvenserne for de to toner skal være tydeligt forskellige og tonerne skal have tilnærmelsesvis samme varighed.

 

(2)

Udrykningskøretøj kan tillige være forsynet med enten et tilsvarende særligt kraftigt udrykningshorn eller et elektronisk horn, der udsender hurtige periodiske signaler med kontinuerligt stigende frekvenser (»Mc Cloud-horn«).

 

(3)

Lygtebro med udrykningssignaler på udrykningskøretøj, der tilhører politiet eller det statslige redningsberedskab, kan være afmonteret ved anden form for kørsel end udrykningskørsel.

6.07

RADIOANLÆG, FJERNSYN M.V.

6.07.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Radio- og telefonanlæg m.v. skal være således anbragt, at førerens udsyn ikke hindres eller hans betjening af køretøjet vanskeliggøres.
Apparatet skal være således anbragt, at det, såfremt det er beregnet til at blive betjent af føreren under kørsel, kan betjenes uden at føreren skal ændre sin stilling væsentligt.

 

(2)

Opkaldeanordningen for radiokommunikationsanlæg kan være tilsluttet køretøjets lydsignalapparat og/eller nærlyslygter. Forbindelsen mellem radioanlægget og lydsignalapparatet (nærlyslygterne) skal kunne afbrydes med en særlig kontakt.

 

(3)

Fjernsynsapparat skal være

   

a)

således anbragt, at føreren ikke kan se fjernsynsskærmen under kørslen, eller

   

b)

således tilsluttet, at det ikke kan tændes, når motoren er i gang.
Bestemmelsen gælder ikke for fjernsynsudstyr, der alene er indrettet som supplement til påbudte førerspejle eller til overvågning af passagerrum, herunder automatiske døre.

 

(4)

Antenne skal være således anbragt og indrettet

   

a)

at ingen del af antennen under kørslen - herunder kraftig opbremsning og acceleration - bevæger sig uden for køretøjets ydre begrænsning, og

   

b)

at den ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

6.08

TYVERIALARM, STARTSPÆRRE M.V.

6.08.001

TYVERIALARM

 

(1)

Tyverialarm skal ved aktivering afgive signal

   

-

enten med køretøjets lydsignalapparat,

   

-

eller med særligt lydsignalapparat,

   

-

og/eller med køretøjets nærlyslygter,

   

-

og/eller med nogle af eller alle køretøjets retningsviserblinklygter.

 

(2)

Lydsignal skal automatisk ophøre senest 30 sek. efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres på ny.

 

(3)

Lyssignal, der skal bestå af blink, skal automatisk ophøre senest 5 minutter efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres på ny.

 

(4)

Aktivering kan f.eks. bestå i forsøg på uberettiget åbning af dør eller vindue eller indgreb i påbudt mekanisk tyverisikring. Aktivering må ikke kunne ske under kørsel, eller når køretøjet i øvrigt anvendes og betjenes som tilsigtet.

6.08.002

STARTSPÆRRE

 

(1)

Påbudt startspærre skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 74/61/EØF som ændret ved direktiv 95/56/EF.

6.08.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj kan være forsynet med tyverialarm.

 

(2)

Motordrevet køretøj kan være forsynet med startspærre.

6.08.021

Personbil M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med startspærre.

6.09

SÆRLIG AFMÆRKNING

6.09.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Påmaling til afmærkning af udragende dele skal være udført med gul/sorte striber, jfr. dansk standard DS 734.

 

(2)

Refleksanordninger til afmærkning af udragende dele skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.001 (1), - (3) og - (7) samt bestemmelserne om synlighedsvinkler i pkt. 6.05.002, 6.05.003 og 6.05.004.

 

(3)

For lygter til afmærkning på udragende dele gælder,

   

a)

at tilslutningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.001 (4),

   

b)

at fremadvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.002 (1) a), b), c), d) og g) samt - (2),

   

c)

at bagudvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.003 (1) a), b), c), d) og f) samt - (2),

   

d)

at lygter, der vender til siden, skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.008 (1) a), b) og d),

   

e)

at afmærkningslygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.005, samt

   

f)

at særlig afmærkningslygte på læssebagsmæk alene skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.09.002.

6.09.002

SÆRLIGE AFMÆRKNINGSLYGTER PÅ LÆSSEBAGSMÆK

 

(1)

Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

   

a)

skal afgive lys af gul farve,

   

b)

skal være anbragt højst 400 mm fra læssebagsmækkens yderste hjørner,

   

c)

skal være rettet bagud, når læssebagsmækken er i arbejdsstilling,

   

d)

må ikke kunne tændes, når læssebagsmækken er klappet op, og

   

e)

skal afgive 100-240 blink pr. minut.

6.09.003

LYGTEBOM

 

(1)

Lygtebom skal være udstyret med

   

a)

anordning, der sikrer en forsvarlig fastgørelse,

   

b)

to baglygter,

   

c)

nummerpladelygte(r)

   

d)

to retningsviserblinklygter,

   

e)

to stoplygter,

   

f)

to refleksanordninger.

 

(2)

Lygtebom skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

 

(3)

Lygtebom skal have en sådan dimension, at lygter og refleksanordninger - med undtagelse af nummerpladelygter - er anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

 

(4)

Lygterne på lygtebommen skal være tilsluttet de tilsvarende påbudte lygter bag på køretøjet.

 

(5)

Lygter og refleksanordninger på lygtebom medregnes ikke ved bestemmelse af antallet af påbudte eller tilladte lygter og refleksanordninger bag på køretøjet.

6.09.020

BIL

 

(1)

Dele, som rager 1,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse skal:

   

a)

Foran og på de forreste 500 mm på siderne være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

   

b)

Foran være forsynet med mindst en lygte, der viser hvidt lys fremad.

   

c)

Ved forenden på hver side være forsynet med mindst en lygte, der viser gult lys til siderne.

 

(2)

Dele, som rager 2,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, skal tillige ved forenden være forsynet med en afmærkningslygte. Lygten skal være tilsluttet således, at den kan tændes, uden at køretøjets lygter til markering er tændt.

 

(3)

Dele, som rager mindre end 1,0 m frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, samt dele, der rager bagud for køretøjets bagende i original udførelse, kan være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

 

(4)

Dele, som rager frem foran for eller bagud for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, kan være forsynet med refleksanordninger til afmærkning af udragende dele.

 

(5)

Læssebagsmæk kan være forsynet med to særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk.

6.09.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 kan være forsynet med lygtebom.

6.09.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

6.09.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M1.

6.09.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.09.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med lygter til afmærkning på udragende dele.

 

(2)

Motorredskab kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.363

KØRETØJ, DER ER SÆRLIGT INDRETTET TIL AT UDFØRE ARBEJDE PÅ VEJ

 

(1)

Køretøj, der er indrettet som mobil afspærring, kan være forsynet med reflekterende tavler og gult blinklys i overensstemmelse med Trafikministeriets vejregler for afmærkning af vejarbejder.

6.10

AFMÆRKNING AF LANGSOMTKØRENDE KØRETØJER

6.10.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

 

(2)

Afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

   

a)

Skal bestå af en rød, fluorescerende, ligesidet trekant med en rød reflekterende kant, som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter.

   

b)

Skal være anbragt bag på køretøjet med spidsen opad og være rettet bagud.

   

c)

Skal

     

-

være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 69,

     

-

være godkendt af Vägverket, Sverige (» Lf«-mærket) eller

     

-

opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

   

d)

Kan være aftagelig.

 

+++FIGUR+++

6.10.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor, der ikke indgår i vogntog, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab, der ikke indgår i vogntog, og som ikke er bestemt til at føres af en gående, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.200

VOGNTOG

 

(1)

I følgende vogntog skal bageste køretøj være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

   

a)

Traktor med traktorpåhængsvogn eller påhængsredskab,

   

b)

motorredskab, bortset fra motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, med påhængsvogn eller påhængsredskab og

   

c)

bil med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

 

(2)

Øvrige køretøjer i de i pkt. (1) a) og b) nævnte vogntog kan være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.11

REFLEKSPLANKER

6.11.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Refleksplanke til bil skal være udført med diagonale striber af skiftevis gult reflekterende og rødt fluorescerende materiale og være udformet som vist i nedenstående model 1, 2, 3 eller 4.

 

(2)

Refleksplanke til påhængs-/sættevogn til bil skal være udført med gult reflekterende materiale omgivet af en rød fluorescerende kant og være udformet som vist i nedenstående model 5, 6, 7 eller 8.

   

+++FIGURER+++

 

(3)

Refleksplanke skal have følgende mål, jf. ECE-regulativ nr. 70:

   

a)

Den samlede længde af refleksplanke bestående af én, to eller fire dele skal være mindst 1130 mm og højst 2300 mm. De enkelte dele af en refleksplanke skal have samme længde.

   

b)

Bredden skal være

     

-

140 ±10 mm for bil og

     

-

200 +30/-5 mm for påhængs-/sættevogn til bil.

   

c)

På refleksplanke til bil skal de diagonale striber have en vinkel på 45 ±5° og en bredde på 100 ±2,5 mm.

   

d)

På refleksplanke til påhængs-/sættevogn til bil skal den fluorescerende kant have en bredde på 40 ±1 mm.

 

(4)

Refleksplanke:

   

a)

Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

   

b)

Skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen. Dele, der indgår i et par, skal være ens.

   

c)

Skal være anbragt højst 1500 mm over vejbanen, målt til nederste kant.

   

d)

Skal

     

-

være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 70 eller

     

-

opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

 

(5)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt refleksplanke.

6.11.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Ledbus skal være forsynet med refleksplanke (til bil).

6.11.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O4 skal være forsynet med refleksplanke.

6.11.200

VOGNTOG

 

(1)

I vogntog bestående af lastbil og kærre skal bilen ikke være forsynet med refleksplanke.

6.12

KØRELYS

6.12.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Kørelys er beregnet til uden for lygtetændingstiden at øge andre trafikanters opmærksomhed på køretøjet.

 

(2)

Som kørelys kan anvendes

   

a)

nærlygter,

   

b)

tågeforlygter,

   

c)

kørelyslygter eller

   

d)

nærlyslygter med reduceret spænding.

 

(3)

Anvendes

   

a)

nærlyslygter eller

   

b)

tågeforlygter

   

som kørelys, skal påbudte lygter til markering tænde samtidig.

   

Anvendes

   

c)

kørelygter eller

   

d)

nærlyslygter med reduceret spænding som kørelys, skal påbudte baglygter tænde samtidig, og andre lygter til markering kan tænde samtidig.

 

(4)

Kørelysautomatik skal træde ud af funktion, når køretøjets lyskontakt sættes i positions- eller nær-/fjernlysstilling.

   

a)

Nærlyslygter kan være tilsluttet kørelysautomatik.

   

b)

Tågeforlygter må ikke være tilsluttet kørelysautomatik.

   

c)

Kørelyslygter skal være tilsluttet kørelysautomatik.

   

d)

Nærlyslygter med reduceret spænding skal være tilsluttet kørelysautomatik.

 

(5)

Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt kørelys.

6.12.002

KØRELYSLYGTER

 

(1)

Kørelyslygte:

   

a)

Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

   

b)

Skal være anbragt foran på køretøjet og være rettet fremad.

   

c)

Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

   

d)

Skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1500 mm over vejbanen.

   

e)

Skal have en lysstyrke på mellem 400 cd og 1200 cd.
Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, såfremt lampen har et effektforbrug på mellem 15 watt og 21 watt og er anbragt foran en parabol.

   

f)

Skal have en lysende flade på mindst 40 cm2.

 

(2)

Kørelyslygter i et lygtepar skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001(2).

 

(3)

Kørelyslygters placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.12.003

NÆRLYSLYGTER MED REDUCERET SPÆNDING

 

(1)

Spændingen over lampen skal ved et 12 volt eller 24 volt anlæg være mindst 11 volt henholdsvis 22 volt ved fuld ladespænding.

6.12.020

BIL

 

(1)

Bil kan være forsynet med to kørelyslygter.

6.12.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Motorcykel kan være forsynet med to kørelyslygter.

 

(2)

Særligt kørelys kan afgives af

   

-

to kørelyslygter eller

   

-

to kørelyslygter og én nærlyslygte (evt. med reduceret spænding).

6.12.032

TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

Kørelyslygter skal være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor.

6.12.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

6.12.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med én kørelyslygte.

6.12.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor kan være forsynet med to kørelyslygter.

6.12.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

For motorredskab gælder reglerne for traktor.

6.12.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

For motordrevet blokvogn gælder reglerne for bil.

6.13

KONTURAFMÆRKNING

6.13.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Konturafmærkning er reflekterende og og beregnet til i lygtetændingstiden at øge andre trafikanters opmærksomhed på store køretøjer.

 

(2)

Konturafmærkning skal være

   

a)

godkendt og mærket i klasse "C" i henhold til ECE- regulativ nr. 104,

   

b)

udført af 50 mm +10/-0 mm bredt reflekterende materiale,

   

c)

forsynet med mindst et synligt "E"-mærke på enhver del af kontur-afmærkningen,

   

d)

anbragt både på siden og bag på køretøjet så tæt på dets yderste kanter som muligt, som vist på nedenstående eksempel,

     

+++FIGUR+++

   

e)

af gul eller hvid farve ved anbringelse på siden af køretøjet og af rød farve ved anbringelse bag på,

   

f)

anbragt således, at såfremt konturafmærkningen brydes, må afstanden mellem delene højst være 50% af længden af den korteste del,

   

g)

anbragt således, at den nederste del af konturafmærkningen er anbragt mindst 250 mm og højst 1500 mm over vejbanen,

   

h)

anbragt således, at afstanden fra hver påbudt stoplygte er større end 200 mm.

 

(3)

Køretøjer, der er forsynet med konturafmærkning, kan være forsynet med reflekterende reklamer/logoer, jvf. pkt. (4) og (5).

 

(4)

Reklamer/logoer skal være

   

a)

godkendt og mærket i klasse "D" eller klasse "E" i henhold til ECE-regulativ nr. 104, dog således, at hvidt reflekterende materiale, der benyttes som basismateriale ved fuldtryk med reklamer/logoer uden frie hvide felter, skal være mærket i klasse "D/E",

   

b)

udført i et lavt reflekterende materiale, der kan være i alle farver,

   

c)

anbragt på siden af køretøjet,

   

d)

anbragt inden for konturafmærkningen.

 

(5)

Reflekterende materiale i klasse "D" skal anvendes ved reflekterende arealer mindre end 2 m2, og reflekterende materialer i klasse "E" skal anvendes ved reflekterende arealer på 2 m2 og større.

6.13.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 kan være forsynet med konturafmærkning og lavt reflekterende flerfarvede reklamer/logoer.

6.13.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for lastbil N2.

7.

MOTOR, UDSTØDNINGSSYSTEM M.V.

7.01

MOTOR

7.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Motor skal være fastgjort til køretøjets bærende elementer. Motorens effektafgivelse og omdrejningstal skal kunne reguleres trinløst fra førerpladsen.

7.01.002

HASTIGHEDSBEGRÆNSERE

 

(1)

Påbudt hastighedsbegrænser skal opfylde de konstruktive bestemmelser i Rådets direktiv nr. 92/24/EØF.

 

(2)

Følgende køretøjer er undtaget fra kravet om hastighedsbegrænser:

   

a)

Biler, der benyttes af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og lignende nødtjenester samt politiet.

   

b)

Biler, der som følge af deres konstruktion ikke kan køre hurtigere end den hastighed, som hastighedsbegrænseren skal være indstillet til.

   

c)

Biler, der anvendes med henblik på videnskabelige forsøg.

   

d)

Biler, der kun benyttes til offentlige tjenesteydelser i byområder.

7.01.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj kan være forsynet med en automatisk virkende hastighedsregulering, såfremt denne reguleringsanordning

   

a)

kan ind- og udkobles manuelt med en særlig betjeningsanordning ved førerpladsen,

   

b)

udkobles ved aktivering af driftsbremsen, og

   

c)

kan betjenes let og ubesværet.

7.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

For personbil M1 med forbrændingsmotor skal brændstofforbrug og CO2-emission være målt i henhold til Rådets direktiv nr. 80/1268/EØF som ændret ved direktiv nr. 93/116/EF.
Dette punkt gælder kun for biler med tilladt totalvægt over 2.500 kg, der er typegodkendt inden den 1. januar 2001 og registreres inden den 1. januar 2002.

 

(2)

For personbil M1 med forbrændingsmotor skal brændstofforbrug og CO2-emission være målt i henhold til Rådets direktiv nr. 80/1268/EØF som ændret ved direktiv nr. 99/100/EF.

7.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 med tilladt totalvægt på over 10.000 kg skal være forsynet med hastighedsbegrænser indstillet til højst 100 km/t.

7.01.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet således, at hastigheden ikke kan overskride 90 km/t.
Bestemmelsen er opfyldt, såfremt hastighedsbegrænseren er indstillet efter en af følgende retningslinier:

   

a)

Hastighedsbegrænseren indstilles efter fabrikantens oplysninger om maksimal tolerance, således at den indstillede hastighed er højst 90 km/t minus maksimal tolerance.

   

b)

Hastighedsbegrænseren indstilles ved anvendelse af en hastighedssimulator, således at hastigheden ikke kan overstige 90 km/t.

   

c)

Såfremt der ikke foreligger fabrikantoplysninger om maksimal tolerance, eller værkstedet ikke er i besiddelse af hastighedssimulator, indstilles hastighedsbegrænsningen til højst 85 km/t.

7.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Motorens effekt skal være begrænset på en sådan måde, at knallertens maksimale hastighed kun vanskeligt kan forøges. Bestemmelsen anses for opfyldt, hvis knallerten opfylder et af nedenstående krav:

   

a)

De tekniske krav i kapitel 7 om foranstaltninger mod ulovlige indgreb i Rådets direktiv nr. 97/24/EF.

   

b)

De tekniske krav i annex 6 til ECE-rekommandation R.E.3.

7.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Motorens effekt skal være begrænset på en sådan måde, at knallertens maksimale hastighed kun vanskeligt kan forøges. Bestemmelsen anses for opfyldt, hvis knallerten opfylder kravene i nedenstående pkt. a) eller både pkt. b) og c):

   

a)

De tekniske krav i kapitel 7 om foranstaltninger mod ulovlige indgreb i Rådets direktiv nr. 97/24/EF.

   

b)

Effekt:

     

-

Motorens største effekt må ikke overstige 0,9 kW (1,2 hk) og skal være begrænset på en sådan måde, at den kun vanskeligt kan forøges.

     

-

Motorens største effekt må ikke overstige 2,2 kW (3 hk), når den i pkt. c) nævnte bøsning er fjernet.

     

-

For el-motor må den nominelle effekt ikke overstige 0,9 kW.

     

-

Motoren skal være således indrettet og begrænset, at ændringer eller udskiftninger af komponenter i indsugningssystemet (luftfilter, karburator, karburatorstuds mv.) og udstøningssystemet (udstødningsrør, lyddæmper mv.) ikke kan medføre nogen væsentlig forøgelse af motorens effekt.

     

-

Ved standardtypegodkendelse skal der foreligge en afprøvning af motorens maksimale effekt. Afprøvningen skal foretages efter DIN 70020 eller EF-direktiv nr. 95/1/EF.

   

c)

Indsugningssystem:

     

-

Motorens indsugningskanal skal være forsynet med en hærdet bøsning af hårdhed mindst 60 Rc, som skal være indstøbt, indpresset og fastsvejset eller på lignende måde solidt fastgjort i motorens indsugningskanal. Bøsningen skal have en længde, der kan være indtil 2,5 mm mindre end indsugningskanalens længde, når den er anbragt i støbejern, og indtil 3,0 mm mindre, når den er anbragt i letmetal. Bøsningens gennemstrømningstværsnit (lysning) skal, bortset fra eventuelle mindre afrundinger (rejfninger) i hver ende, være af uforandret dimension i hele længden.

     

-

Stemplet må i topstilling ikke dække nogen del af indsugningsåbningen i cylinderspejlet (indsugningsporten).

7.01.200

VOGNTOG

 

(1)

I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en motorcykel, skal motorcyklen have en motor med et slagvolumen på over 125 cm3.

7.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 3 til Trafikministeriets bekendtgørelse om kørekort.

7.02

BRÆNDSTOFANLÆG

7.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Brændstofbeholder og -ledninger skal være fremstillet af sejt og slidstærkt materiale, der er modstandsdygtigt over for brændstoffet og over for varme. Brændstofbeholder skal være fremstillet af ikke brændbart materiale. Alternativt kan brændstofbeholdere fremstillet af plast godkendes, såfremt de opfylder de konstruktive bestemmelser om brandbestandighed i bilag I, punkt 6.3.5, i direktiv nr. 70/221/EØF som ændret ved 2000/8/EF, eller annex 5 til ECE-regulativ nr. 34.

 

(2)

Brændstofbeholder og -ledninger skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

 

(3)

Samlinger i brændstofledninger, herunder slanger, skal være sikret mod utilsigtet adskillelse.

 

(2)

Benzindrevet køretøj uden fødepumpe mellem brændstofbeholder og karburator el. lign. skal være forsynet med en afspærringsventil i brændstofledningen umiddelbart ved brændstofbeholderen.

7.02.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Brændstofbeholder må ikke være anbragt inde i bilen. Bestemmelsen anses for opfyldt, såfremt beholderen er anbragt under gulvet.

 

(2)

Brændstofbeholderens påfyldningsåbning skal ligge uden for karrosseriet og må ikke være anbragt under døråbning.
På bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal påfyldningsåbningens afstand til døråbning være mindst 50 cm, dog 25 cm for bil med dieselmotor.

 

(3)

Det skal sikres, at eventuelt spild ved påfyldningen af brændstof ikke kan trænge ind i bilen, men føres til vejbanen.

 

(4)

Brændstofledninger må ikke føres gennem bilens karrosseri.

7.02.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

7.03

TRANSMISSIONSSYSTEM

7.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Motordrevet køretøj - bortset fra motorcykel - med en egenvægt på mere end 400 kg skal være forsynet med bakgear eller anden anordning til baglænskørsel.

7.03.002

FRIKTIONSBELÆGNINGER

 

(1)

Friktionsbelægninger i transmissionssystemet skal være asbestfri for følgende køretøjer:

   

-

personbil M1,

   

-

varebil N1,

   

-

motorcykel og

   

-

registreringspligtig knallert.

7.03.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Forreste kædehjul skal være således konstrueret eller anbragt, at det ikke umiddelbart kan udskiftes med større kædehjul. Bageste kædehjul skal for fabriksny knallert være således fastgjort til drivhjulet, at det ikke umiddelbart er udskifteligt, f. eks. ved fastsvejsning af mindst en møtrik til kædehjulsbolte eller på anden måde, som giver tilsvarende sikkerhed mod udskiftning af kædehjul.

7.03.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Bil til øvelseskørsel skal være forsynet med:

   

a)

ekstra koblingspedal, der kan betjenes af kørelæreren, eller

   

b)

automatisk transmissionssystem.

   

Ekstra koblingspedal skal med hensyn til placering og konstruktiv udformning opfylde bestemmelserne for bremsepedal til kørelæreren i pkt. 5.01.320.
Automatisk transmissionssystem skal være forsynet med gearvælger, der er placeret således, at den kan betjenes af kørelæreren.

7.04

UDSTØDNINGSSYSTEM

7.04.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Udstødningssystem skal være således indrettet og anbragt,

   

a)

at udstødningsgas ikke kan trænge ind i fører- og passagerrum,

   

b)

at udstødningsgas ikke bliver ført ud til højre for køretøjet, og

   

c)

at der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer på køretøjet. Afstanden til materiale, der ikke er varmebestandigt, skal være større end 50 mm.

7.04.040

KNALLERT

 

(1)

Knallert skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 7.04.001 (1) b).

7.05

STØJ

7.05.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at det ikke afgiver unødig støj.

 

(2)

Motordrevet køretøjs støjniveau måles ved fire metoder:

   

a)

Støjmålemetode I (kørselsmåling).

   

b)

Støjmålemetode II (7 m-standmåling).

   

c)

Støjmålemetode III (særlig målemetode for knallerter).

   

d)

Støjmålemetode IV (nærfelt-standmåling).

 

(3)

Ved 1. registrering af bil, motorcykel og registreringspligtig knallert og ved standardtypegodkendelse af traktor og ikke-registreringspligtig knallert må støjniveauet ikke overstige de for metode I gældende støjgrænser.

 

(4)

For ibrugværende bil, motorcykel og registreringspligtig knallert må støjniveauet ikke overstige det ved 1. registrering efter metode IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A).

 

(5)

For ibrugværende, standardtypegodkendt traktor må støjniveauet ikke overstige det ved standardtypegodkendelsen efter metode II eller IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A), når der anvendes samme målemetode.

 

(6)

For ibrugværende ikke-registreringspligtig knallert må støjniveauet ikke overstige den for metode III gældende støjgrænse.

 

(7)

For fabriksny motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser.

 

(8)

For ibrugværende motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser med mere end 3 dB(A).

7.05.020

BIL

 

(1)

Bil skal opfylde de støjgrænser, som er anført i pkt. 7.05.021 - 7.05.026, og som svarer til grænseværdierne i Rådets direktiv nr. 70/157/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/97/EØF, samt de støjgrænser for trykluftstøj fra bremsesystemet, som er fastsat i det nævnte direktiv (bilag I, pkt. 5.2.1 og 5.4).

 

(2)

For terrængående bil med tilladt totalvægt på over 2000 kg forhøjes de anførte støjgrænser med:

   

a)

1 dB(A) for bil med motoreffekt på mindre end 150 kW.

   

b)

2 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.021

PERSONBIL M1

 

(1)

For personbil M1 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

74 dB(A), dog

   

75 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

 

(2)

For personbil M1 med motoreffekt på over 140 kW og et forhold mellem motoreffekt og tilladt totalvægt på over 75 kW/ton forhøjes de anførte støjgrænser med 1 dB(A) på de betingelser, som er fastsat i Rådets direktiv nr. 70/157/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/97/EØF (bilag I, pkt. 5.2.2.1).

7.05.022

PERSONBIL M2

 

(1)

For personbil M2 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

a)

76 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 2.000 kg, dog

     

77 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

   

b)

77 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 2.000 kg, men ikke over 3.500 kg, dog

     

78 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

   

c)

78 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, dog

     

80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.023

PERSONBIL M3

 

(1)

For personbil M3 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

78 dB(A), dog

   

80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.024

VAREBIL N1

 

(1)

For varebil N1 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

a)

76 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 2.000 kg, dog

     

77 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

   

b)

77 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 2.000 kg, men ikke over 3.500 kg, dog

     

78 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

7.05.025

LASTBIL N2

 

(1)

For lastbil N2 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

a)

77 dB(A) for bil med motoreffekt på mindre end 75 kW.

   

b)

78 dB(A) for bil med motoreffekt på 75 kW eller mere, men mindre end 150 kW.

   

c)

80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

7.05.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Støjgrænserne gældende for motorcykel er i overensstemmelse med første etapes grænseværdier i Rådets direktiv nr. 78/1015/EØF som ændret ved direktiv nr. 87/56/EØF.

 

(2)

For motorcykel gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

a)

77 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3.

   

b)

79 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3, men ikke over 175 cm3.

   

c)

82 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 175 cm3.

7.05.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

7.05.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For ikke-registreringspligtig knallert gælder følgende støjgrænser:

   

a)

Efter metode I: 73 dB(A).

   

b)

Efter metode III: 76 dB(A).

7.05.050

TRAKTOR

 

(1)

For traktor gælder følgende støjgrænser efter metode I:

   

a)

85 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på ikke over 1.500 kg og

   

b)

89 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på mere end 1.500 kg.

7.05.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

For motordrevet blokvogn gælder følgende støjgrænser efter metode II:

   

a)

86 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas, og

   

b)

88 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med dieselmotor.

7.06

LUFTFORURENING

7.06.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Motor skal være således indrettet, at den ikke afgiver ufornøden røg.

7.06.020

BIL

 

(1)

Ved 1. registrering af bil med forbrændingsmotor skal bilen overholde de krav og emissionsnormer, der er nævnt for de enkelte køretøjsarter.

 

(2)

For ibrugværende bil gælder, at ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr på denne skal emissionsgrænserne gældende ved 1. registrering overholdes.

 

(3)

For ibrugværende bil med motor med styret tænding, der ikke er forsynet med 3-vejs katalysator med lambdasonde, må kulilteindholdet i udstødningsgassen ved tomgang ikke overstige 3,5 vol.%, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.001.

 

(4)

For ibrugværende bil med motor med styret tænding, der er forsynet med 3-vejs katalysator og lambdasonde, gælder følgende:

   

a)

Ved tomgang må kulilteindholdet i udstødningsgassen ikke overstige 0,5 vol.%, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.001.

   

b)

Ved forhøjet tomgang

     

-

må kulilteindholdet i udstødningsgassen ikke overstige 0,3 vol.%,

     

-

skal lambda være 1 ±0,03 eller i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.003.

 

(5)

For ibrugværende personbil M2 og M3 og lastbil N2 og N3 med dieselmotor må udstødningsgassens røgtæthed under acceleration på vej ikke overstige 3,5 enheder med tillæg af 0,3 enheder for måleunøjagtighed målt efter målemetoden i pkt. 11.02.002.

 

(6)

For ibrugværende bil med dieselmotor må udstødningsgassens røgtæthed under fri acceleration af motoren ikke overstige

   

-

2,5 m-1 for indsugningsmotorer

   

-

3,0 m-1 for turboladede motorer

   

målt efter målemetoden i pkt. 11.02.004.

 

(6)

Biler med F-gas- eller naturgasmotor skal opfylde de tekniske krav i direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/77/EF.

7.06.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1

   

-

med tilladt totalvægt på ikke over 2.500 kg og

   

-

indrettet til højst 6 personer føreren medregnet

   

skal opfylde de tekniske krav i Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/69/EF med tilhørende præciseringer og lempelser om egendiagnosesystem (OBD) i direktiv nr. 1999/102/EF og 2001/1/EF med de i direktiverne nævnte ikrafttrædelsesdatoer.

 

(2)

Personbil M1

   

-

med tilladt totalvægt på ikke over 2.500 kg og

   

-

indrettet til mere end 6 personer føreren medregnet

   

skal opfylde de tekniske krav i Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/69/EF og direktiv nr. 1999/102/EF med de i direktiverne nævnte ikrafttrædelsesdatoer.

 

(3)

For personbil M1 med tilladt totalvægt over 2.500 kg gælder bestemmelserne i pkt. 7.06.024 (1) a), b) eller c).

7.06.022

PERSONBIL M2

 

(1)

For personbil M2 med motor med styret tænding gælder pkt. 7.06.024 (1) a), b) eller c).

 

(2)

For personbil M2 med dieselmotor eller F-gas- eller naturgasmotor skal motoren opfylde de teknisk krav i ét af følgende regelsæt:

   

a)

Rådets direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved direktiv nr. 96/1/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1, linie B, og pkt. 8 (Euro 2).
Dette punkt gælder kun for bil, der er typegodkendt inden den 1. oktober 2000 og registreres inden den 1. oktober 2001.

   

b)

Rådets direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved 1999/96/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie A (Euro 3).
Dette punkt gælder kun for bil, der typegodkendes inden den 1. oktober 2005 og registreres inden den 1. oktober 2006.

   

c)

Rådets direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved 1999/96/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie B1 (Euro 4).
Dette punkt gælder kun for bil, der typegodkendes inden den 1. oktober 2008 og registreres inden den 1. oktober 2009.

   

d)

Rådets direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved 1999/96/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie B2 (Euro 5).

   

e)

Rådets direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved 1999/96/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie C (særlig miljøvenlige køretøjer (EEV)).

 

(3)

Personbil M2 med dieselmotor eller F-gas- eller naturgasmotor, der opfylder 70/220/EØF ændret ved direktiv nr. 98/77/EF, skal dog ikke opfylde ovenstående pkt. (2).

 

(4)

Personbil M2 med dieselmotor og en referencemasse på højst 2.840 kg (svarende til tjenestevægt på højst 2.825 kg) kan dog i stedet for pkt. (2) opfylde pkt. (1).

7.06.023

PERSONBIL M3

 

(1)

For personbil M3 gælder pkt. 7.06.022 (1) og (2).

7.06.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal opfylde de tekniske krav i et af følgende regelsæt:

   

a)

Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 96/69/EF.
Dette punkt gælder kun for biler af klasse II og III (referencemasse på over 1.305 kg svarende til tjenestevægt på over 1.275 kg), der er typegodkendt inden den 1. januar 2001 og registreres inden den 1. januar 2002.

   

b)

Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/69/EF jf. pkt. 5.3.1.4 i bilag I, linie A (2000).
Dette punkt gælder kun for bil af klasse I (referencemasse på højst 1.305 kg svarende til tjenestevægt på højst 1.275 kg), der typegodkendes inden den 1. januar 2005 og registreres inden den 1. januar 2006, og for biler af klasse II og III (referencemasse på over 1.305 kg svarende til tjenestevægt på over 1.275 kg), der typegodkendes inden den 1. januar 2006 og registreres inden den 1. januar 2007.

   

c)

Rådets direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/69/EF jf. pkt. 5.3.1.4 i bilag I, linie B (2005).

   

d)

Pkt. 7.06.022 (2).
Dette punkt gælder kun for varebil N1 med dieselmotor.

7.06.025

LASTBIL N2

 

(1)

For lastbil N2 gælder reglerne for personbil M2.

7.06.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder pkt. 7.06.022 (1) og (2).

7.06.050

TRAKTOR

 

(1)

For traktor med dieselmotor med en motoreffekt mellem 18 og 560 kW skal motoren være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 2000/25/EF, som anført i punkt (2), (3) og (4).

 

(2)

a)

Første fase af EF-direktiv 2000/25/EF træder i kraft som anført i nedenstående skema.

   

Effekt

Ikrafttrædelsesdato for typegodkendelse

Ikrafttrædelsesdato for første registering, godkendelse eller ibrugtagning.

   

37 - 74 kW

1. januar 2001

1. juli 2001

   

75 - 129 kW

1. januar 2001

1. juli 2001

   

130 - 560 kW

-

1. juli 2001

   

b)

Som alternativ til pkt. a) kan motor med en effekt mellem 37 og 129 kW, være godkendt og mærket i henhold til følgende regelsæt:

     

-

EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner),

     

-

EF-direktiv nr. 88/77/EØF som ændret ved EF-direktiv 91/542/EØF (om luftforurening fra dieselmotorer til lastbiler og busser),

     

-

ECE-regulativ 49-02 (om luftforurening fra dieselmotorer til lastbiler og busser) eller

     

-

ECE-regulativ 96 (om luftforurening fra dieselmotorer til traktorer)

 

(3)

a)

Anden fase af EF-direktiv 2000/25/EF træder i kraft som anført i nedenstående skema.

   

Effekt

Ikrafttrædelsesdato for typegodkendelse

Ikrafttrædelsesdato for første registering, godkendelse eller ibrugtagning.

   

18 - 36 kW

1. januar 2001

1. januar 2002

   

37 - 74 kW

1. januar 2003

1. januar 2004

   

75 - 129 kW

1. januar 2002

1. juli 2003

   

130 - 560 kW

1. januar 2001

1. juli 2002

   

b)

Som alternativ til bestemmelserne i pkt. a) kan motoren være godkendt og mærket i henhold til anden fase i EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner).

 

(4)

For traktor, hvis motor er produceret før de nævnte datoer for registrering, godkendelse og ibrugtagning i punkt 2 a) og 3 a), udskydes ikrafttrædelsesdatoen et år.

 

(5)

For ibrugværende traktor med motor, der er godkendt og mærket i henhold til ovennævnte bestemmelser i pkt 1, 2 og 3, gælder at ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr på denne skal emissionsgrænserne gældende ved første registrering, godkendelse eller ibrugtagning overholdes.

7.06.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

For motorredskab med dieselmotor skal motoren være godkendt og mærket i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner.

7.07

OPVARMNINGSANLÆG

7.07.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Opvarmningsanlæg skal være således indrettet, at der ikke kan forekomme kulilte i karrosseriets indre.
Varmeanlæggets hedeflader og rørledninger må under drift ikke antage temperaturer på mere end 100°C.
Dele af varmeanlægget, der antager temperaturer over 80°C, skal være afskærmet mod berøring.

 

(2)

Opvarmningsluft, der blæses ind i fører- og passagerrum, må ikke opvarmes direkte af køretøjets udstødningssystem.

 

(3)

Opvarmningsanlæg, der forbrænder benzin eller olie, skal være godkendt af

   

-

Beredskabsstyrelsen (»B«- eller »SB«-mærket),

   

-

Statens Provningsanstalt, Sverige (»SP«-mærket) eller

   

-

Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland (» S«-mærket).

   

Opvarmningsanlæg, der forbrænder F-gas, skal være godkendt i henhold til Gasreglementet, afsnit C (»CE«- eller »DG«-mærket).

 

(4)

F-gas drevet opvarmningsanlæg, som er tilsluttet brændstofbeholder i anlæg til drift af bil på F-gas, skal mellem brændstofbeholder og opvarmningsanlæggets fordamper være forsynet med en magnetventil, som afspærrer brændstofledningen, når opvarmningsanlægget ikke benyttes. Magnetventilen skal være således indrettet, at eventuelt overtryk fra fordamperen ledes tilbage i brændstofledningen.

 

(5)

Opvarmningsanlæg skal være således monteret,

   

a)

at rørforbindelser m.v. til forbrændingskammeret er lufttæt adskilt fra fører-, passager- og varerum,

   

b)

at det ikke har mulighed for at indsuge kulilteholdig luft,

   

c)

at afgangsrøret for forbrændingsprodukter udmunder uden for karrosseriet eller kobles til motorens udstødningssystem, og

   

d)

at rør og flader, der opnår en temperatur på mere end 90°C, har en afstand på mindst 50 mm fra brændbart materiale.

7.09

BRÆNDSTOFANLÆG TIL F-GAS

7.09.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Brændstofbeholder og -ledninger samt øvrige dele i brændstofanlægget skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

 

(2)

Alle dele i brændstofanlægget skal være egnet til F-gas og være modstandsdygtige over for de i anlægget forekommende tryk og temperaturer.

 

(3)

Armatur for brændstofbeholder, brændstofslanger, fordamper samt reduktionsventil skal være mærket med fabrikat- og typebetegnelse.

7.09.002

BRÆNDSTOFBEHOLDER

 

(1)

Brændstofbeholder

   

a)

skal være godkendt, fremstillet, kontrolleret og mærket i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 520 af 1. november 1983 om F-gasbeholdere i køretøjer,

   

b)

skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele,

   

c)

skal have en afstand på mindst 100 mm fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem beholder og udstødningssystem, og

   

d)

må ikke være anbragt i fører-, passager- eller motorrum.

 

(2)

For brændstofbeholder, der er anbragt inden for karrosseriet, gælder, at rummet, hvori beholderen findes, skal være ventileret til det fri.

   

Ventilationsåbning

   

a)

skal have et areal på mindst 500 mm2,

   

b)

skal udmunde mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele, og

   

c)

skal være placeret, så den ikke tildækkes af bagage m.v.

 

(3)

Brændstofbeholder anbragt under køretøjet skal være således monteret, at den - set lige forfra og lige bagfra - ved enhver belastning af køretøjet mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt

   

a)

i hele dens tværsnit er beskyttet af faste dele af køretøjets konstruktion, eller

   

b)

er beskyttet mod beskadigelse af en kraftig afskærmning, der ikke må reducere køretøjets frihøjde.

7.09.003

ARMATUR FOR BRÆNDSTOFBEHOLDER

 

(1)

Fast installeret brændstofbeholder skal være forsynet med:

   

a)

Påfyldningsventil uden for karrosseriet og fjederbelastet kontraventil i beholderens påfyldningsstuds.

   

b)

Manuel afspærringsventil ved afgangsledningen. Afspærringsventilen skal være forsynet med rørbrudsventil, som automatisk afspærrer afgangen ved brud på ledningen.

   

c)

Sikkerhedsventil med separat afblæsningsledning med udmunding mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele. Sikkerhedsventilen skal åbne ved 28 ± 2 bar overtryk og lukke senest ved 90% af åbningstrykket. Kapaciteten skal være mindst 6 m3 atmosfærisk luft pr. minut ved 35 bar overtryk.
Sikkerhedsventilen skal have forbindelse til dampfasen i brændstofbeholderen og være mærket med åbningstrykket.

   

d)

Automatisk virkende fyldestopventil, som højst tillader 85% fyldning af brændstofbeholderen.

   

e)

Pejleventil og fast pejlerør for kontrol af 85% fyldning af beholderen. Pejleventilen skal være anbragt på beholderen og være forsynet med en tætsluttende muffe til hindring af gasudstrømning ved utilsigtet åbning af ventilen. Gennemstrømningsåbningen i pejleventilen må ikke overstige 1,4 mm.

 

(2)

Supplerende udtag på brændstofbeholder skal kunne afspærres umiddelbart ved beholderen, og skal være forsynet med rørbrudsventil.

 

(3)

Mellem brændstofbeholder og fordamper skal findes en afspærringsventil (magnetventil), som skal kunne betjenes fra førerpladsen. Afspærringsventilen skal lukke, når tændingen afbrydes.

 

(4)

Såfremt der i et brændstofanlæg indgår flere, forbundne brændstofbeholdere, må der ikke være fri overstrømning mellem beholderne. Dette kan anses for opfyldt, såfremt der mellem beholderne findes en omskifterventil, som kan betjenes fra førerpladsen, eller der er kontraventiler i beholdernes afgangsledninger.

 

(5)

Udskiftelig brændstofbeholder (gasflaske) skal være forsynet med de under (1) b) og (3) nævnte ventiler.

7.09.004

BRÆNDSTOFLEDNINGER

 

(1)

Brændstofledninger må kun i nødvendigt omfang være ført gennem fører-, passager- og varerum, og skal da være beskyttet mod beskadigelse fra gods eller bagage.

 

(2)

Mellem brændstofbeholder og fordamper skal anvendes udglødede, sømløse kobberrør med en udvendig diameter på højst 10 mm og en vægtykkelse på mindst 0,8 mm.

 

(3)

Hvis brændstofbeholder og påfyldningsventil er adskilt, skal de være forbundet med en fleksibel slange.

 

(4)

Mellem reduktionsventil og gasblander (karburator) skal anvendes fleksibel slange.

 

(5)

Brændstofrør skal være samlet med rørfittings af typen metal mod metal. Eventuelle pakninger skal være af metal.

 

(6)

Brændstofslanger med tanktryk skal kunne modstå et tryk på 30 bar og være forsynet med gevindkoblinger. Andre slanger skal være forsynet med slangenipler og sikret med spændebånd.

7.09.005

FORDAMPER

 

(1)

Vandopvarmet fordamper anbragt i motorrum skal have en afstand på mindst 100 mm fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem fordamper og udstødningssystem.

 

(2)

Fordamper anbragt i udstødningssystemet skal være af sømløst stålrør.

7.09.006

REDUKTIONSVENTIL

 

(1)

Reduktionsventil:

   

a)

Må ikke være anbragt i fører-, passager- eller varerum.

   

b)

Skal være således indrettet, at gastilførslen til motoren automatisk standses, dersom motoren går i stå med tændingen tilsluttet, medmindre der i brændstofledningen er anbragt en særlig ventil med tilsvarende funktion.

7.09.007

CHOKER

 

(1)

Chokeranordning skal være således indrettet, at overdosering af F-gas ikke kan finde sted under normal anvendelse af chokeren. For elektrisk aktiveret choker kan dette anses for opfyldt, såfremt chokeren kun kan aktiveres under anvendelse af startmotoren.

7.09.020

BIL

 

(1)

Ingen del af gasanlægget må rage uden for køretøjets konturer.

 

(2)

Dele af gasanlægget, der er anbragt uden for karrosseriet, skal være således anbragt eller afskærmet, at de er beskyttet mod beskadigelse under køretøjets normale anvendelse.

 

(3)

På brændstofbeholder anbragt inden for karrosseriet, skal armaturer være beskyttet mod beskadigelse fra gods og bagage af en gastæt udført afskærmning, der skal være ventileret direkte til det fri. Ventilationen skal opfylde kravene i pkt. 7.09.002 (2).

7.09.021

PERSONBIL M1

 

(1)

I personbil M1 kan brændstofbeholderen anbringes i bagagerummet, uagtet dette er i direkte forbindelse med passagerrummet.

7.09.024

VAREBIL N1

 

(1)

I varebil N1, hvor brændstofbeholderen er anbragt i varerummet, skal beholder, armatur og brændstofledninger være beskyttet mod beskadigelse med en afskærmning af en styrke svarende til adskillelsen mellem førerrum og varerum.

 

(2)

I varebil N1, hvor varerummet er i direkte forbindelse med førerrummet, kan brændstofbeholderen anbringes i førerrummet.

7.09.025

LASTBIL N2

 

(1)

For lastbil N2 gælder reglerne for varebil N1.

7.09.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for varebil N1.

8.

BÆRENDE ELEMENTER

8.01

CHASSIS

8.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

 

(2)

Samlinger skal være forsvarligt udført og så vidt muligt placeret, hvor de af samlingen omfattede dele er mindst belastet. Boltesamlinger skal være særligt sikret mod adskillelse.

 

(3)

Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel må ikke være deformeret eller i øvrigt beskadiget eller tæret i en sådan grad, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden.

8.01.002

CHASSISRAMME

 

(1)

Forstærkning på profilflanger må ikke være fuldsvejset dertil.

 

(2)

Boring af huller i rammedelenes flanger skal undgås.

 

(3)

Læssekran, læssebagsmæk, tippelad eller lignende skal monteres i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger eller for chassisramme af stål således, at spændingerne i denne ved anvendelse af disse anordninger ikke overstiger 150 N/mm2 (1500 kp/cm2).

8.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Ledbus:

   

a)

Ledsektionen skal være indrettet således, at forrest og bageste del af ledbussen ikke adskilles, uanset nogen del af ledsektionen løsner sig.

   

b)

Ledsektionen skal være indrettet og afskærmet således, at der ikke opstår fare for passagererne.

8.02

HJUL

8.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Dæk, fælge og hjullejer m.v. skal være ubeskadigede.

8.02.002

DÆK

 

(1)

Dæk:

   

a)

Skal have en bæreevne mindst svarende til køretøjets tilladte akseltryk og være beregnet til mindst køretøjets tophastighed.

   

b)

Skal være af dimension og udformning svarende til fælgen.

   

c)

Skal tydeligt og holdbart være mærket med dimensionsbetegnelse og fabrikantens og/eller regummieringsfirmaets navn eller varemærke.

   

d)

Skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/t tydeligt og holdbart være mærket med bæreevne- og hastighedsangivelse.

 

(2)

Mønsterdybden skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/t være mindst

   

a)

1,6 mm for køretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og

   

b)

1 mm for køretøj med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

   

Mønsterdybden måles i hovedmønsteret, hvorved forstås de brede riller i slidbanens midterste del, der dækker ca. 3/4 af slidbanens bredde.

 

(3)

Dæk, for hvilke der er krav om mindst 1,6 mm mønsterdybde, skal være forsynet med slidindikatorer (TWI).
Slidindikatorer skal give visuel advarsel, når mønsterdybden i hovedmønsteret er reduceret til 1,6 mm.
Slidindikatorer skal være anbragt i tværgående rækker i slidbanens hovedmønster.

 

(4)

Oppumpningstrykket skal være i overensstemmelse med det af køretøjsfabrikanten foreskrevne, dog højst 9 bar.

 

(5)

Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type bortset fra dæk til midlertidig brug.

 

(6)

Dæk opdeles i typer, afhængig af opbygning og anvendelseskategori

   

a)

opbygning:

     

-

radialdæk

     

-

diagonaldæk

   

b)

anvendelseskategori:

     

-

almindeligt dæk (uden »M + S«-mærkning)

     

-

terræn- og vinterdæk (med »M + S«-mærkning)

     

-

dæk til midlertidig brug (nød-reservehjul)

 

(7)

Enkeltmonterede dæk på aksel med tilladt akseltryk på mere end 8.000 kg skal være radialdæk.

8.02.003

FÆLGE

 

(1)

Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og dimension, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.

 

(2)

Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende.

8.02.010

MOTORDREVET KØRETØJ

 

(1)

Motordrevet køretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul.

 

(2)

Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

8.02.020

BIL

 

(1)

Bil kan være forsynet med terræn- og vinterdæk, der er beregnet til mindst 160 km/t (hastighedsmærkning mindst Q), uanset bilens tophastighed overstiger 160 km/t.

 

(2)

Om krav om tvillingmonterede dæk på drivaksel, se bestemmelserne i pkt. 3.01.020.

8.02.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal - uanset den tilladte totalvægt - være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,6 mm.

 

(2)

Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 med tilladt totalvægt på over 3.500 kg kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 120 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 120 km/t.

8.02.023

PERSONBIL M3

 

(1)

For personbil M3 gælder reglerne for personbil M2.

8.02.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 med tilladt totalvægt på højst 3.000 kg skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/t, uanset bilens tophastighed overstiger 100 km/t.

8.02.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

8.02.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm.

8.02.040

KNALLERT

 

(1)

Knallert skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm.

8.02.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor, som ikke skal godkendes eller registreres, kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

 

(1)

Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/t kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller bælter med tilsvarende egenskaber.

 

(2)

Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 50 km/t.

 

(3)

Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 70 km/t.

 

(4)

Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/t kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/t, uanset køretøjets tophastighed overstiger 80 km/t.

 

(5)

Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet blokvogn.
Bestemmelsen gælder dog i tilfælde, hvor der er krav om storvolumendæk.

8.02.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Påhængskøretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul.

 

(2)

Registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/t.

 

(3)

Traktorpåhængsvogn og ikke-registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 30 km/t.

8.02.122

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 

(1)

Traktorpåhængsvogn til ikke-godkendelsespligtig traktor kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

Påhængsvogn til motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.143

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for påhængsvogn til motorredskab.

8.02.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1 mm.

8.02.199

BLOKVOGN

 

(1)

Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/t kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

 

(2)

Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/t.

 

(3)

Blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/t.

 

(4)

Blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/t skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/t.

 

(5)

Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for blokvogn.

8.03

HJULOPHÆNG

8.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Hjulophæng og dets fastgørelse til chassisramme, selvbærende karrosseri eller stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

 

(2)

Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele.

 

(3)

Hjulophæng skal være således udformet, at der sker en passende dæmpning af de i hjulophænget forekommende svingninger hidrørende fra vejbanens ujævnheder.

8.03.002

AKSLER

 

(1)

Aksler skal have en bæreevne, der mindst svarer til det for køretøjet tilladte akseltryk.

8.03.003

BOGIEKONSTRUKTIONER

 

(1)

På køretøjer med et samlet bogietryk over 3.500 kg skal bogien være således konstrueret, at en forøgelse af belastningen på én af akslerne automatisk fordeles på alle aksler, der indgår i bogien.

 

(2)

Enhver aksel i bogien skal ved fuldt læsset køretøj kunne passere en 80 mm høj forhindring, uden at nogen del af udligningsanordningen går mod faste stop.

 

(3)

På motorkøretøj, hvor den første og anden aksel er styrende og har en indbyrdes akselafstand på højst 2,0 m, skal disse aksler ikke opfylde kravene i pkt. (1) og (2).

 

(4)

I bogiekonstruktioner med 3 aksler må afstanden mellem den forreste og bageste aksel ikke overstige 3,6 m.

8.03.004

FJEDRE

 

(1)

Fjedre skal have en bæreevne, der mindst svarer til køretøjets tilladte akseltryk.

8.03.005

STØDDÆMPERE

 

(1)

Støddæmpere på samme aksel skal have samme dæmpevirkning.

8.03.020

BIL

 

(1)

Bil skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

 

(2)

Om krav om vejvenlig affjedring af drivaksel, se bestemmelserne i pkt. 3.01.020.

8.03.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

8.03.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

8.03.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 skal være forsynet med støddæmpere ved forhjul.

8.03.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

8.03.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

8.03.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for personbil M3.

8.03.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Motorcykel skal være forsynet med støddæmpet affjedring af foraksel.

 

(2)

Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad.

8.03.110

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 

(1)

Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med affjedring af samtlige aksler.

8.03.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

 

(2)

Campingvogn skal være forsynet med støddæmpere eller anden støddæmpende anordning i affjedringssystemet.

8.03.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for campingvogn.

8.03.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med

   

a)

en aksel med et eller to hjul,

   

b)

affjedring af alle hjul, og

   

c)

støddæmpere eller anden støddæmpende anordning.

 

9.

 

KARROSSERI, OPBYGNING M. V.

9.01

KARROSSERI

9.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Karrosseri - herunder selvbærende karrosseri - skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.01.002

AFSKÆRMNING AF HJUL

 

(1)

På registreringspligtigt køretøj med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 40 km/t skal samtlige hjul være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk fra køretøjets hjul under kørsel lige ud. Afskærmningen skal tillige bidrage til at mindske risikoen for andre trafikanters kontakt med køretøjets dæk og hjul, når disse roterer.

 

(2)

Bestemmelserne om afskærmning skal være opfyldt ved tjenestevægt. For køretøjer, hvor den lodrette afstand mellem hjul og karrosseri er indstillelig, skal bestemmelserne være opfyldt ved den af køretøjsfabrikanten foreskrevne normalstilling.

 

(3)

På køretøj med dobbelt- eller tripleaksel kan hjulene i samme side have fælles afskærmning, der foran det forreste hjuls centrum og bag det bageste hjuls centrum opfylder bestemmelserne om afskærmning, og som har en ubrudt, vandret del over hjulene.

 

(4)

Den foreskrevne afskærmning skal være tilvejebragt gennem køretøjets karrosseri eller opbygning eller ved anbringelse af særlige skærme over hjulene.

 

(5)

Afskærmning:

   

a)

Skal være solidt fastgjort til køretøjets karrosseri eller bærende dele, og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

   

b)

Skal fremtræde som en helhed, uanset om afskærmningen eventuelt er sammensat af flere elementer.

   

c)

Kan være aftagelig, enten samlet eller i dele.

9.01.003

DØRE

 

(1)

Dørhåndtag og -hængsler skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

 

(2)

Dør skal være forsynet med dørlås, som kan holde døren lukket under kørsel.

 

(3)

Dørhængsel skal være solidt fastgjort til såvel dør som karrosseri.

 

(4)

Ved åbning af automatisk dør må afstanden mellem dørens yderste punkt og karrosseriet ikke på noget tidspunkt overstige 450 mm.

9.01.004

ADSKILLELSER

 

(1)

Adskillelse mellem førerrum og varerum skal mindst dække førerpladsen og skal nå fra gulv til loft.

 

(2)

Adskillelsen og dens fastgørelse til køretøjet skal have en sådan styrke, at den kan modstå belastningen fra fremadglidende gods ved en deceleration af køretøjet på 10 m/s2.

 

(3)

Adskillelse kan bestå af:

   

a)

Finmasket trådgitter i en stålramme.

   

b)

Plade af metal eller træ.

   

c)

Plade af splintsikkert plastmateriale. Pladen skal være anbragt i en metalramme.

 

(4)

Adskillelse i passagerrum kan tillige bestå af sikkerhedsglas, jfr. pkt. 10.03.003 (1).

 

(5)

Adskillelse må ikke hindre udsynet i påbudt indvendigt førerspejl.

9.01.020

BIL

 

(1)

Lås i dør til fører- og passagerrum skal automatisk gå i indgreb, når døren lukkes og skal have både en sikringsstilling og en lukkestilling.

9.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Hjulafskærmning:

   

a)

Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis konkave side vender nedad og indad mod dækket, med en tværsnitdybde på mindst 30 mm på det dybeste sted over dækkets slidbane.
Tværsnitdybden måles i det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum, og kan i øvrigt gradvis aftage til 0 mm ved 30° foran for og ved 50° bagud for dette radialplan.

   

b)

Skal i dækkets bredde dække hjulets øverste del mindst 30° foran for og mindst 50° bagud for det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum. Dækkets bredde måles i det nævnte radialplan, idet der dog ses bort fra indstøbt tekst og prydmønster samt vulst og lignende til beskyttelse af dæksiden.

   

c)

Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kanter til hjulets centerlinie ikke overstiger 2,0 gange dækkets radius indenfor det krævede dækningsområde (fra 30° foran for til 50° bagved for det øverste, lodrette radialplan).
Dækkets radius måles på midten af slidbanen i det øverste lodrette radialplan gennem hjulets centrum.

   

d)

Skal dække hjulets bageste del fra et vandret plan beliggende højst 150 mm over dækkets centrum på en sådan måde, at skæringspunktet mellem hjulafskærmningens kant og det nævnte vandrette plan ikke ligger indenfor dækkets langsgående midterplan. Ved dobbelt-monterede hjul regnes med det yderste dæks midterplan i længderetningen.

 

(2)

Personbil M1, på hvilken det laveste sædes R-punkt ved tjenestevægt ikke er over 700 mm over vejbanen, skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 96/27/EF om beskyttelse ved sidekollision.
Bestemmelsen gælder ikke for bil, der registreres inden den 1. oktober 2003, og som inden den 1. oktober 1998 er godkendt i henhold til mindst to af følgende regelsæt:

   

a)

Dørlåse- og hængsler: EF-direktiv 70/387/EØF eller ECE-regulativ 11.

   

b)

Udragende dele: EF-direktiv 74/483/EØF eller ECE-regulativ 26.

   

c)

Seleforankringer: EF-direktiv 76/115/EØF eller ECE-regulativ 14.

   

Bestemmelsen gælder endvidere ikke for etapevis opbygget bil, der produceres i et antal på højst 500 stk. pr. år.

 

(3)

Personbil M1 med en tilladt totalvægt på højst 2500 kg skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 96/79/EF om beskyttelse ved frontalkollision.
Bestemmelsen gælder ikke for bil, der registreres inden den 1. oktober 2003, og som inden den 1. oktober 1998 er godkendt i henhold til EF-direktiv 74/297/EØF eller ECE-regulativ 12 om kollisionssikret styreapparat.
Bestemmelsen gælder endvidere ikke for etapevis opbygget bil, der produceres i et antal på højst 500 stk. pr. år.

9.01.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Hjulafskærmning:

   

a)

Skal dække hjulet i dækkets fulde bredde.

   

b)

Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis dybde er mindst 10% af afskærmningens bredde, dog mindst 30 mm.

   

c)

Skal dække hjulets øverste del i området fra mindst 30° foran et lodret plan gennem hjulets centrum til et vandret plan beliggende højst 100 mm over hjulets centrum.

   

d)

Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kant til hjulets centrum ikke overstiger 2,0 gange hjulets radius.

 

(2)

Afskærmning bag baghjul skal tillige dække hjulet fra et vandret plan beliggende mindst 50 mm under hjulets centrum. Den del af afskærmningen, der er anbragt under et vandret plan beliggende 100 mm over hjulets centrum, skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. (1) b) og d).

 

(3)

Personbil M2 med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg kan være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1. Bag baghjul skal der dog i dækkets bredde være monteret supplerende afskærmning (stænklap) ned til 50 mm under hjulets centrum.

9.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

 

(2)

Personbil M3, der er indrettet til befordring af mere end 17 personer, skal opfylde de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 66 om styrke af overbygning på store personbiler.

 

(3)

Bestemmelserne i pkt. (2) gælder ikke for personbil M3, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

 

(4)

Bestemmelserne i pkt. (2) gælder ikke for personbil M3 i to etager.

9.01.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

 

(2)

Varebil N1 med lukket varerum skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum.

 

(3)

Varebil N1 med lukket varerum, der har dør i varerummets venstre side, skal tillige være forsynet med dør i varerummets bagende eller højre side.

 

(4)

For varebil N1 gælder bestemmelserne i pkt. 9.01.021 (2) for personbil M1 om beskyttelse ved sidekollision.

9.01.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

 

(2)

Lastbil N2 med lukket varerum følger reglerne for varebil N1 i pkt. 9.01.024 (2) og (3) om adskillelse og døre i varerum.

 

(3)

Lastbil N2, der er indrettet til at trække sættevogn, kan indrettes således, at den del af baghjulenes afskærmning, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmningen foran hjulet, kan fjernes, når køretøjet tilkobles sættevogn. Sættevognens karrosseri eller opbygning skal i så fald dække hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel ligeud.

9.01.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

9.01.030

MOTORCYKEL

 

(1)

Motorcykel skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1. Dog kan vinklen foran det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum nedsættes til 0° .

9.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.
Dog kan tværsnitsdybden i det øverste lodrette radialplan gennem hjulets centrum være mindre end 30 mm, ligesom afstanden i pkt. 9.01.021 (1) d) kan forøges til 200 mm.

9.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

På ikke-registreringspligtig knallert skal hjulene være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk under kørsel lige ud.

9.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktorens udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter og skal udformes således, at de er tydeligt synlige uden for lygtetændingstiden. Arbejdsredskaber, der er monteret på traktoren, anses som udragende dele.

9.01.060

MOTORREDSKAB

 

(1)

Kranbjælker, graveskovle og andre udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter.

9.01.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Ved forhjulene på påhængskøretøj, der styres ved drejning af forakslen omkring dennes midtpunkt, kan den del af afskærmningen, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmning foran hjulet udelades, såfremt køretøjets karrosseri eller opbygning dækker hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel lige ud.

9.01.111

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

9.01.112

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for lastbil N2.

9.01.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.141

CAMPINGVOGN

 

(1)

Campingvogn skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.142

ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 

(1)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

 

(2)

Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Motorcykel til øvelseskørsel skal være forsynet med side- eller centralstøtteben.

 

(2)

Stort påhængskøretøj til øvelseskørsel med personbil M1 skal være forsynet med karrosseri eller opbygning, således at der ikke er udsyn gennem bilens bagrude.

9.01.340

UDRYKNINGSKØRETØJ

 

(1)

Ambulance skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og bårerum.
Adskillelse skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 9.01.004 (5).

 

(2)

I adskillelsens øverste del kan være anbragt en rude af lamineret glas.

9.02

OPBYGNING MED LAD M. V.

9.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Lad m.v. skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter og udragende dele ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.002

OPBYGNING MED FAST LAD

 

(1)

Ladbeslag m.v. skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.003

OPBYGNING MED TIPPELAD

 

(1)

Tippelad skal være sikret mod at glide fremad, når laddet er i transportstilling.

 

(2)

Tre-vejs tippelad skal være forsynet med låseanordninger, der kan fastholde laddet i transportstilling.

 

(3)

Tippeanordning skal være således indrettet, at løftebevægelsen automatisk ophører, når laddet er i sin øverste stilling, og at laddet kan fastholdes i enhver stilling.

9.02.004

OPBYGNING TIL CONTAINER

 

(1)

Køretøj med opbygning til kørsel med container skal være forsynet med containerlåse, der på sikker måde kan fastholde containeren til køretøjet.

9.02.005

OPBYGNING TIL VEKSELLAD

 

(1)

Køretøj med opbygning til kørsel med veksellad skal være forsynet med anordninger, der på sikker måde kan fastholde vekselladdet på køretøjet.

9.02.025

LASTBIL N2

 

(1)

På lastbil N2 skal ladbeslag m. v., hvis afstand over vejbanen er mindre end 1,8 m, opfylde følgende krav:

   

a)

Hjørnelukkebeslag skal være således udformet og anbragt, at ingen del af beslaget rager mere end 20 mm uden for ladsiden.

   

b)

Sidelukkebeslag skal være indfældet i ladsiden.

   

c)

Samlebeslag (revler) skal have afrundede kanter og må ikke rage mere end 20 mm uden for ladsiden.

Møtrikker, der ikke er forsænket, må ikke rage mere end 10 mm uden for ladsiden.

   

d)

Ladsidestøtter skal være således udformet eller afskærmet, at vinklen mellem ladstøttens side og ladsiden ikke overstiger 30°. Ladsidestøtter kan også anses for at være afskærmet, såfremt ladsiden nederst i hele ladets længde har en sideafskærmning, der består af en flade, der er mindst 10 cm høj. Ladsidestøtterne må ikke rage ud i forhold til fladen.

   

e)

Snøreøskner og -kroge m.v. skal være afskærmet med lister eller lignende.

   

f)

Spændebeslag til gjorde på presenningsopbygning må ikke rage mere end 25 mm uden for presenningen. Der må ikke være faste dele, fx sidefjæle, umiddelbart inden for spændebeslaget.

9.02.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.02.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

 

(2)

Lad på sættevogn må ikke rage frem over bilens førerhus.

9.02.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.02.150

PÅHÆNGSKØRETØJ TIL MOTORCYKEL

 

(1)

Påhængskøretøj til motorcykel må ikke være indrettet til personbefordring.

9.02.461

KØRETØJ TIL DYRETRANSPORT

 

(1)

Køretøj til dyretransport skal opfylde bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr.

9.03

OPBYGNING MED TANK

9.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Tank skal være solidt fastgjort til køretøjet og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele ikke er til unødig fare for andre trafikanter.

 

(2)

Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end sporvidden for de yderste hjul.

9.03.002

TANKE PÅ LAD

 

(1)

Tanke, der er anbragt på lad, skal være fastgjort efter følgende regler:

   

a)

Tank med et rumfang på 0,4 m3 eller derover og mindre end 4 m3 skal mindst være fastgjort til laddets tværstrøer.

   

b)

Tank med et rumfang på 4 m3 eller derover skal være fastgjort til køretøjets chassisramme.

9.03.003

SKVULPEPLADER

 

(1)

Tank eller tankrum til transport af flydende stoffer skal ved hjælp af skvulpeplader være inddelt i sektioner på højst 7,5 m3.

Skvulpeplader skal være anbragt vinkelret på tankens længdeakse og skal have et areal på mindst 70% af tankens tværsnitsareal.

 

(2)

Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på tank, der altid benyttes mindst 80% fyldt eller højst 20% fyldt.

 

(3)

Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på slamsugertank.

 

(4)

Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på tank, der er fabrikeret inden den 1. april 1993, og som opfylder pkt. 9.03.003 (1) i Detailforskrifter for Køretøjer 1992.

9.03.410

KØRETØJ TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS

 

(1)

For køretøj med tank bortset fra tankcontainer gælder ved fuld last,

   

a)

at køretøjets tyngdepunkt ikke må være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90% af sporvidden for de yderste hjul, eller

   

b)

at køretøjet skal være krængningsstabilt ved en sideacceleration på mindst 4,0 m/s2.

 

(2)

Fastgørelsen mellem tank og køretøj skal kunne modstå belastninger svarende til:

   

a)

I kørselsretningen: To gange vægten af den fyldte tank.

   

b)

I vandret plan vinkelret på kørselsretningen: Én gange vægten af den fyldte tank.

   

c)

Lodret opad: Én gange vægten af den fyldte tank.

   

d)

Lodret nedad: To gange vægten af den fyldte tank.

9.04

OVERHÆNG, LADFREMSPRING M. V.

9.04.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Som overhæng bagud anses den del af køretøjets karrosseri eller opbygning, der er beliggende bag bagakslens centerlinie.

 

(2)

For køretøj med bogie regnes såvel overhæng som akselafstand fra geometrisk bogiemidte. Såfremt bogien har en styrende aksel, kan der dog regnes fra teoretisk bogiemidte.

 

(3)

For køretøj med to foraksler regnes akselafstanden fra forreste aksel.

 

(4)

Som ladfremspring anses den del af laddet/opbygningen, der er beliggende uden for førerhusets yderste punkt.

9.04.020

BIL

 

(1)

Overhæng bagud må ikke overstige 65% af akselafstanden og må højst være 4,0 m.

 

(2)

På bil med personlift, læssebagsmæk, løftbar arbejdsplatform, betonpumpe, drejestige eller lignende anordning kan overhæng bagud være større end 65% af akselafstanden, såfremt følgende bestemmelser er opfyldt:

   

a)

Det samlede overhæng må ikke overstige 85% og må højst være 4,0 m.

   

b)

Den del af anordningen, der har et større overhæng bagud end 65%, må ved køretøjets mindste vendediameter ikke beskrive en større bue end karrosseriets/laddets bageste hjørne.

   

c)

Køretøjets karrosseri/lad må ikke have større overhæng bagud end 65%.

 

(3)

På bil med komprimeringsaggregat for renovation må overhæng bagud ikke overstige 85% af akselafstanden og må højst være 4,0 m.

 

(4)

For ledbus gælder alene, at overhænget bagud højst må være 4,0 m.

9.04.023

PERSONBIL M3

 

(1)

På personbil M3, der uden skikasse ikke er over 12,0 m lang, kan overhæng bagud med skikasse være større end 65% og større end 4,0 m.

9.04.024

VAREBIL N1

 

(1)

Ladfremspring må ikke overstige 150 mm.

9.04.362

BJÆRGNINGSKØRETØJ

 

(1)

På bjærgningskøretøj med transportlift kan overhænget bagud med udtrukket lift være større end 65% af akselafstanden, men må ikke overstige 4,0 m.

9.05

TILKOBLINGSANORDNINGER

9.05.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Tilkoblingsanordning:

   

a)

Skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Bolteforbindelser skal være sikret mod adskillelse.

   

b)

Skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse af vogntoget.

   

c)

Skal være forsynet med mekanisk sikringsanordning, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses.

   

d)

Skal være således udformet og anbragt, at afstanden mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet er uforanderlig under kørsel lige ud.

 

(2)

Koblingsdelen på det trækkende køretøj og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling.
Der må ikke forekomme væsentligt slør imellem koblingsdelene.

9.05.002

PÅHÆNGSVOGNSKOBLING

 

(1)

Påhængsvognskobling skal være således udformet og anbragt,

   

a)

at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

   

b)

at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.003

KUGLEKOBLING

 

(1)

Kuglekobling skal være således udformet og anbragt,

   

a)

at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

   

b)

at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.004

SÆTTEVOGNSKOBLING

 

(1)

Sættevognskobling skal være således udformet og anbragt, at sættevognen har tilstrækkelig bevægelighed i forhold til det trækkende køretøj.

 

(2)

Koblingsdelen på det trækkende køretøj (sættevognsskammelen) kan være således indrettet, at den kan forskydes i køretøjets længderetning.
Sættevognsskammelen skal kunne fastlåses i de enkelte stillinger.

9.05.021

PERSONBIL M1

 

(1)

På personbil M1 skal tilkoblingsanordning monteres efter bilfabrikantens anvisninger.

9.05.024

VAREBIL N1

 

(1)

For varebil N1 gælder reglerne for personbil M1.

9.05.030

MOTORCYKEL

 

(1)

På motorcykel skal tilkoblingsanordningen monteres efter motorcykelfabrikantens anvisninger eller anvisninger fra fabrikanten af tilkoblingsanordningen.

9.05.032

MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 

(1)

Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side.

9.05.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor skal være forsynet med tilkoblingsanordning til påhængsvogn eller påhængsredskab.

9.05.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

 

(1)

Påhængskøretøj, bortset fra sættevogn, kan være forsynet med forskydelig trækstang (træktriangel).
Trækstangen

   

a)

skal kunne fastlåses og sikres i de enkelte stillinger, og

   

b)

skal kunne indstilles således, at vogntogets samlede længde og afstanden mellem bagkanten af det trækkende køretøj og forkanten af lad eller opbygning på påhængskøretøjet ikke overstiger det tilladte.

 

(2)

Påhængsvogn kan være forsynet med tvangsstyret forskydelig trækstang (træktriangel), der er således indrettet, at længden af trækstangen og dermed afstanden mellem køretøjerne forøges under kørsel i sving.

9.05.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Trækstang (træktriangel) skal have tilstrækkelig længde til, at vogntoget på plan vej kan foretage en drejning på 90° med fuldt styreudslag, uden at køretøjerne støder mod hinanden.

9.05.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.05.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

 

(1)

Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.
Koblingskuglens midte skal ved tilladt totalvægt være anbragt i en højde af 385 (35 mm over vejbanen.
Koblingskugle på lastbil N2 og N3 skal have en teknisk tilladt vægt af påhængskøretøj på enten mindst 2.000 kg eller mindst 3.500 kg.

 

(2)

Lastbil til synsfri sammenkobling med sættevogn eller påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med sættevognsskammel til 2'' hovedbolt, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF for sættevognsskamler beregnet til kørsel med sættevogn med tvangsstyrede aksler.

 

(3)

Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

   

a)

40 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 8755-1986,

   

b)

50 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ nr. 55 eller

   

c)

57 mm påhængsvognskobling, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

   

Påhængsvognskoblingens midte skal ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ±75 mm eller 900 ±100 mm over vejbanen. For lastbil forsynet med bogieløft skal højdekravet være opfyldt såvel med hævet som med sænket aksel.

Tilkoblingsanordning, der er beregnet til kærre, skal have en tilladt lodret belastning på mindst 1.000 kg.

 

(4)

Påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm kuglekobling.

 

(5)

Sættevogn og påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med 2'' hovedbolt. Hvis sættevognen har tvangsstyrede aksler, skal styringen ske via en kile som angivet i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

 

(6)

Påhængsvogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

   

a)

40 mm koblingsøje i henhold til ISO 8755-1986,

   

b)

50 mm koblingsøje i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ nr. 55 eller

   

c)

57 mm koblingsøje, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

   

Koblingsøjets midte skal i vandret stilling og ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ±75 mm eller 900 ±100 mm over vejbanen. For kærre og påhængsredskab af kærretype skal højdekravet være opfyldt med vandret chassis. For andet påhængskøretøj gælder højdekravet også for trækstangens hængsel (parallelbolte).

9.06

BAGAGEBÆRERE, CYKELSTATIVER M.V.

9.06.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Bagagebærer, cykelstativ m.v.:

   

a)

Skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

   

b)

Skal være således anbragt, at de ikke ved den tilsigtede anvendelse har uheldig indflydelse på køretøjets køreegenskaber.

   

c)

Skal være forsvarligt fastgjort til køretøjet.

 

(2)

Bagagestige skal være anbragt på køretøjets bagside.

9.06.002

KØLERFIGURER M.V.

 

(1)

Køretøj må ikke være forsynet med kølerfigurer, hjelmornamenter og lignende, der på grund af form, anbringelsesmåde eller materiale medfører fare for andre trafikanter.

9.06.003

TRINBRÆT

 

(1)

Trinbræt skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

Særligt fremspringende eller udragende trinbræt skal være forsynet med passende afskærmning eller have afrundede hjørner eller lignende.

9.06.004

TAGREKLAMESKILTE M.V.

 

(1)

Tagreklameskilt og lignende skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.06.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Tagreklameskilt og lignende (herunder taglygte på hyrevogn) skal være anbragt mindst 400 mm fra tagets forkant.

 

(2)

Bestemmelsen i pkt. (1) gælder ikke for bil, der har foranliggende styring og en taghøjde på mindst 180 cm over vejbanen.

9.06.024

VAREBIL N1

 

(1)

For varebil N1 gælder reglerne for personbil M1.

9.07

UDGANGE I PERSONBIL M2/M3 M.V.

9.07.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Udgang kan være udstigningsdør (d.v.s. dør, der benyttes til passagerernes normale ind- og udstigning), nødudgangsdør, nødudgangsvindue eller taglem.

 

(2)

Udgang i bagsiden kan erstattes af en taglem på betingelse af, at der findes udgang i begge køretøjets sider så tæt ved bagsiden som muligt.

 

(3)

Enhver passager skal have adgang til påbudte udgange.

 

(4)

Bestemmelserne i afsnit 9.07 gælder ikke for en sæderække, hvor der er adgang til en dør i hver side ud for sæderækken.

9.07.002

UDSTIGNINGSDØR

 

(1)

Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 550 mm, dog 500 mm målt mellem håndlister.

 

(2)

Indvendige håndtag skal være således indrettet, at døren ikke uforvarende kan åbnes.

 

(3)

Ved automatiske døre skal der umiddelbart ved døren såvel udvendigt som indvendigt findes en anordning, der sætter automatikken ud af funktion, så døren kan åbnes manuelt.
Anordningen

   

a)

skal være anbragt tydeligt synligt; udvendigt højst 1,8 m over vejbanen og indvendigt mellem 1,5 m og 1,8 m over gulvet,

   

b)

skal kunne fungere, uanset om køretøjets el-anlæg eller anden energiforsyning svigter,

   

c)

skal tydeligt afmærkes med anvisning på, hvorledes den betjenes, og

   

d)

kan afskærmes og plomberes for at hindre misbrug.

 

(4)

For automatiske døre, som ikke direkte kan overvåges fra førerpladsen eller fra fast konduktørplads, hvorfra de betjenes, gælder følgende:

   

a)

Der skal ved førerpladsen findes en signalanordning, som giver signal, indtil den automatiske dør er helt lukket. Signalanordningen skal være styret af dørens faktiske bevægelse.

   

b)

Der skal indvendigt være anbragt et arrangement af spejle eller fjernsynsudstyr, så føreren umiddelbart fra førersædet kan overvåge samtlige automatiske døre incl. trin m.v.

 

(5)

Udstigningsdør skal være placeret i køretøjets højre side eller bagside.

9.07.003

NØDUDGANGSDØR

 

(1)

Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 550 mm.

 

(2)

Døren må ikke være indrettet som skydedør, sammenklappelig dør eller være automatisk virkende.

 

(3)

Døren skal åbne udad og være forsynet med såvel udvendigt som indvendigt håndtag. Det udvendige håndtag skal være anbragt højst 1,8 m over vejbanen. Det indvendige håndtag skal være således indrettet, at døren ikke uforvarende kan åbnes.

 

(4)

Døren skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal om fornødent forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.004

NØDUDGANGSVINDUE

 

(1)

Den fri gennemgangsåbning skal være mindst 0,5 m høj, mindst 0,7 m bred og have et areal på mindst 0,4 m2.

 

(2)

Nødudgangsvindue, der ved lodret deling kan opdeles i to nødudgangsvinduer, anses som to udgange.

 

(3)

Vinduet skal være indrettet således, at glasset på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj.

 

(4)

Ruden skal være fremstillet af hærdet glas.

 

(5)

På et synligt sted ved vinduerne eller under loftet skal der være anbragt værktøj til at knuse glasset.

Der skal være mindst 1 stk. værktøj for hver påbegyndt 20 passagerpladser, dog mindst 2 stk.

 

(6)

Vinduet skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal indvendigt forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

 

(7)

Bestemmelsen i pkt. (3) skal dog ikke være opfyldt, såfremt der umiddelbart ved hvert nødudgangvindue er anbragt værktøj til at kunne knuse glasset. Er disse værktøjer anbragt under vinduerne, skal der tillige være anbragt tilsvarende værktøjer under loftet ud for hvert nødudgangsvindue.

9.07.005

TAGLEM

 

(1)

Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 50 cm.

 

(2)

Summen af den fri gennemgangslængde og -bredde skal være mindst 120 cm.

 

(3)

Taglem skal på simpel måde og uden brug af værktøj kunne åbnes såvel udefra som indefra.

 

(4)

Taglem skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal endvidere forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.006

ADGANG TIL UDGANGE

 

(1)

Højden fra gulv til loft skal være mindst:

   

a)

1250 mm i køretøj indrettet til befordring af højst 13 personer.

   

b)

1325 mm i køretøj indrettet til befordring af mere end 13 personer, men højst 19 personer.

   

c)

1750 mm i køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer, dog 1650 mm på øverste etage i køretøj i to etager.

   

Bestemmelserne gælder ikke umiddelbart inden for udstigningsdør eller nødudgangsdør eller for arealer, som udelukkende er beregnet til siddende personer eller personer på pågældende sæde(række) og eventuelt tillige som adgang til nødudgangsvindue.

Bestemmelserne gælder endvidere ikke for terrængående bil indrettet til befordring af højst 13 personer.

 

(2)

Adgangen til udstigningsdør kan umiddelbart inden for udstigningsdøren være spærret af ét enkeltsæde, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.01.022 (4).

 

(3)

Adgangen til nødudgangsdør:

   

a)

må i køretøj indrettet til befordring af højst 13 personer højst være spærret af to sæder eller sæderækker.

   

b)

må i køretøj indrettet til befordring af mere end 13 personer højst være spærret af et enkeltsæde eller et dobbeltsæde umiddelbart inden for nødudgangsdøren.

   

Sæde, der spærrer adgangen til nødudgangsdør, skal opfylde bestemmelserne i pkt. 10.01.022 (5).

 

(4)

I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der til udstignings- og nødudgangsdør være en fri adgang af mindst 400 mm's bredde, målt i sædehøjde, og mindst 500 mm, målt i 850 mm's højde.

Sker adgangen til udstigningsdør langs forkanten af et sæde eller mellem to tværsæder med front mod hinanden, skal den fri bredde, målt i sædehøjde, forøges med 125 mm henholdsvis 250 mm.

 

(5)

I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal midtergangen have en bredde af mindst 300 mm, målt i sædehøjde, og mindst 400 mm, målt i 850 mm's højde.
Ved målingen skal

   

-

ses bort fra det areal, der ligger inden for 125 mm foran et sæde, målt fra dettes forkant,

   

-

forskydelige sæder være skudt ud mod midtergangen, og

   

-

klapsæder være udklappet.

9.07.007

LØFTEANORDNING

 

(1)

Løfteanordning (personelevator) kan i opklappet stilling helt eller delvis dække påbudt udgang, såfremt der umiddelbart ved udgangen/løfteanordningen såvel udvendigt som indvendigt findes en anordning, der sætter automatikken ud af funktion, så løfteanordningen manuelt kan klappes bort fra udgangen.
Anordningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.002 (3).

9.07.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 skal være forsynet med:

   

a)

Et antal udgange i hver side, tilstrækkeligt til det antal personer, som køretøjet er indrettet til at befordre.

En udstignings- eller nødudgangsdør er tilstrækkelig til 30 personer og et nødudgangsvindue til 20 personer. For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der dog mindst være to udgange i hver side, anbragt henholdsvis fortil og bagtil.

   

b)

Udgang i bagsiden.

   

c)

To udstigningsdøre eller en udstigningsdør og en nødudgangsdør. Dørene skal være anbragt i henholdsvis forreste og bageste halvdel af køretøjet.

 

(2)

Bil indrettet til befordring af højst 13 personer skal dog ikke være forsynet med udgang i venstre side, såfremt der forefindes dør i hver side ud for førerrummet samt udstignings- eller nødudgangsdør i passagerrummets højre side og bagside.

 

(3)

For bil i to etager gælder, at hver etage, for så vidt angår antallet og placeringen af udgange, anses som et køretøj.

Udgangen i underetagens bagside kan dog erstattes af

   

-

udgang i underetagens forside eller

   

-

trappe til overetagen og supplerende udgang i overetagens bagside eller supplerende taglem.

   

For forrude indrettet som nødudgangsvindue finder bestemmelsen i pkt. 9.07.004 (7) ikke anvendelse, og ruden kan være fremstillet af lamineret glas.

 

(4)

Midtergangen på øverste etage i bil i to etager skal med én eller flere trapper være forbundet med adgangspassagen til en udstigningsdør på nederste etage eller til midtergangen på nederste etage i en afstand af højst 3 m fra en udstigningsdør. Såfremt der er to trapper, kan den ene gå til en nødudgangsdør på nederste etage.

   

a)

Personbiler, der udelukkende er indrettet med siddepladser, og som er indrettet til befordring af flere end 30 passagerer på øverste etage, skal være forsynet med to trapper.

   

b)

Personbil, der er indrettet med både sidde- og ståpladser, og som er indrettet til befordring af flere end 50 passagerer på øverste etage, skal være indrettet med to trapper.

9.07.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

 

(2)

For ledbus anses passagen mellem de to dele ikke som udgang.

 

(3)

For ledbus følger den forreste del og den bageste del hver for sig reglerne for personbil M2.

 

(4)

Dog:

   

a)

Skal bestemmelsen i pkt. 9.07.002 (4) b) ikke være opfyldt for den bageste del, såfremt

     

-

det nederste trin er forsynet med en trinkontrol, der giver signal ved førerpladsen, når trinet er belastet af en passager, og

     

-

dørens forkant er forsynet med en føleliste, der automatisk standser og omstyrer dørens lukkebevægelse, såfremt dørens fuldstændige lukning hindres, f.eks. ved at en passager står i døråbningen.

   

b)

Skal den bageste del være forsynet med en udstigningsdør, men skal i øvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.022 (1) c).

9.07.364

CAMPINGBIL

 

(1)

Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelserne i afsnit 9.07.

9.08

AFSKÆRMNING BAGTIL MOD UNDERKØRING (BAGKOFANGER)

9.08.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Afskærmning bagtil mod underkøring

   

a)

skal være anbragt højst 55 cm over vejbanen (målt fra underkant ved tjenestevægt med evt. bogieløft sænket),

   

b)

skal være anbragt højst 40 cm fra køretøjets bageste punkt,

   

c)

må ikke være bredere end bagakslen eller være mere end 10 cm smallere i hver side, og

   

d)

skal have en højde på mindst 10 cm.

 

(2)

Afskærmning bagtil mod underkøring skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 58 eller

   

b)

Rådets direktiv nr. 70/221/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/490/EØF.

 

(3)

Afskærmning bagtil mod underkøring kan bestå af to sektioner, der er placeret med et mellemrum på højst 60 cm, eller af tre sektioner med mellemrum på hver højst 30 cm.

 

(4)

Afskærmning bagtil mod underkøring kan være udført således, at dens stilling bag på køretøjet kan ændres, forudsat den kan fastlåses i funktionsstillingen.

 

(5)

Afskærmning bagtil mod underkøring kan helt eller delvis udgøres af faste dele af køretøjets opbygning eller delvis af køretøjets baghjul.

 

(6)

Afskærmning bagtil mod underkøring kan dog være bredere end bagakslen, såfremt

   

-

køretøjet er forsynet med en beskyttelsesbøjle i hver side fra afskærmningen frem til baghjulene, og

   

-

afskærmningens bredde ikke overstiger den øvrige opbygnings bredde.

9.08.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring, medmindre frihøjden under bilens bagende ikke overstiger 55 cm (målt højst 45 cm fra bilens bageste punkt og over en bredde svarende til bagakslens bredde med fradrag af 10 cm i hver side).

9.08.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

 

(2)

Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).

 

(3)

Bil med komprimeringsaggregat for renovation, hvor frihøjden under renovationskassen ikke overstiger 55 cm, og hvor der ikke er fare for underkøring, er undtaget fra kravet i pkt. (1).

 

(4)

For bil med bagmonteret grus- eller saltspreder kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 40 cm.

 

(5)

For bil med personlift i transportstilling, hvor frihøjden under personliften ikke overstiger 55 cm, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 40 cm.

 

(6)

For bil med betonkanon kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 40 cm, dog ikke over 70 cm.

 

(7)

For bil med veksellad, hvor laddet hejses op fra bilens bagende, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 40 cm, dog ikke over 70 cm.

Der kan i denne forbindelse ses bort fra håndtag, beslag og lignende, der er placeret i en højde af mindst 180 cm over vejbanen.

9.08.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.08.111

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O1 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.112

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O2 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

 

(2)

Sættevogn indrettet til befordring af personer er undtaget fra kravet i pkt. (1).

9.08.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs- /sættevogn O3.

9.08.120

TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 

(1)

Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring, såfremt laddets bageste, nederste punkt er mere end 0,4 m bag baghjulene.

9.08.130

PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 

(1)

For påhængsvogn til motorredskab gælder reglerne for traktorpåhængsvogn.

9.08.200

VOGNTOG

 

(1)

I vogntog bestående af lastbil og kærre skal bilen ikke være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

9.09

SIDEAFSKÆRMNING

9.09.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Sideafskærmning skal reducere risikoen for, at ubeskyttede trafikanter kan komme ind under et køretøjs side foran baghjulene.

 

(2)

Sideafskærmning skal være udført af

   

a)

plade, flad eller profileret i lodret snit,

   

b)

vandrette stænger, mindst 10 cm høje (dog 5 cm høje for lastbil N2 og påhængs-/sættevogn O3) og med et mellemrum på højst 30 cm, eller

   

c)

en kombination af plade og stænger.

 

(3)

Sideafskærmningens overflade skal være glat og så vidt muligt ubrudt fra for- til bagenden; sammenstødende dele kan overlappe bagud eller nedad, eller der kan være et mellemrum på højst 25 mm i længderetningen, forudsat at den bageste del ikke rager ud i forhold til den forreste. Alle udvendige kanter og hjørner skal være afrundede med en radius på mindst 2,5 mm. Afrundede boltehoveder og lignende må rage indtil 10 mm ud fra overfladen.

 

(4)

Sideafskærmning skal være solidt fastgjort til køretøjet og være konstrueret således, at den kan modstå en vandret statisk kraft på 1 kN udøvet vinkelret på enhver del af dens ydre side af et stempel med en diameter 220 mm ±10 mm, og uden at indtrykningen under denne belastning overstiger:

   

a)

30 mm på de bageste 250 mm af sideafskærmningen og

   

b)

150 mm på den øvrige del.

 

(5)

Sideafskærmning skal være anbragt således i bredden,

   

a)

at den ikke øger køretøjets bredde,

   

b)

at sideafskærmningen er højst 12 cm inden for køretøjets yderste plan (største bredde) og

   

c)

at de bageste 25 cm af sideafskærmningen er højst 3 cm inden for baghjulenes yderside.

 

(6)

Sideafskærmning skal være anbragt således i højden (målt ved tjenestevægt), at

   

a)

underkanten er højst 55 cm over vejbanen, og

   

b)

overkanten er

     

-

mindst 95 cm over vejbanen,

     

-

i højde med ladfladen eller

     

-

højst 35 cm under en ovenliggende fast opbygning,

     

alt efter hvilket er lavest.

 

(7)

Sideafskærmningens forkant skal, medmindre den ligger umiddelbart bag andre faste dele af køretøjet, bestå af en sammenhængende lodret del, der strækker sig over hele skærmens højde. De yderste og forreste sider skal måle mindst 5 cm bagud og være drejet 10 cm indad for klasse N2 og O3, og mindst 10 cm bagud og være drejet 10 cm indad for klasse N3 og O4 .

 

(8)

Sideafskærmningens bagkant må ikke være mere end 30 cm foran baghjulet.

 

(9)

Permanent fastgjorte køretøjsdele, f.eks. kasser, tanke m.v. kan udgøre en del af sideafskærmningen, forudsat at de opfylder kravene til dimensioner.

 

(10)

Påbudt sideafskærmning skal også anbringes mellem hjul, hvor afstanden er over 60 cm.

9.09.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med sideafskærmning i højre side.

 

(2)

Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).

 

(3)

Sideafskærmningens forkant skal være placeret højst 30 cm bag forhjulet eller skal støde op til førerhuset eller indstigningstrin i en vinkel på højst 45°.

9.09.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.09.113

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 

(1)

Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med sideafskærmning i højre side.

 

(2)

Sideafskærmningens forkant skal på

   

a)

påhængsvogn med styreapparat være placeret højst 50 cm bag forhjulet,

   

b)

kærre være placeret højst 25 cm bag forkant af lad eller opbygning og

   

c)

sættevogn være placeret højst 25 cm bag det tværgående midterplan for støttebenene og højst 270 cm bag hovedbolten.

 

(3)

Sættevogn, der er udtrækkelig, skal i udtrukket stand med hensyn til sideafskærmningens placering i længderetningen opfylde kravet for forkant eller bagkant.

9.09.114

PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 

(1)

For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

 

10.

 

INDRE INDRETNING, UDSYN, SÆRLIGT UDSTYR M.V.

10.01

INDRE INDRETNING M.V.

10.01.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Kabinens indre indretning må ikke medføre unødig fare for fører og passagerer.

10.01.002

SÆDER

 

(1)

Sæder skal være solidt fastgjort til køretøjet.

 

(2)

Forskydelige sæder skal kunne fastholdes automatisk i alle stillinger, de kan anbringes i.

 

(3)

Indstillelige ryglæn skal kunne fastholdes i alle stillinger, de anbringes i.

 

(4)

Alle sæder, der kan vippes eller har nedfældelige ryglæn, skal automatisk fastholdes i normalstillingen. Som normalstilling for et klapsæde anses stillingen, hvor siddefladen er opklappet.

 

(5)

Førersæde skal være således indrettet og anbragt, at føreren kan opnå en bekvem kørestilling og betjene køretøjets betjeningsanordninger.

10.01.003

NAKKESTØTTER

 

(1)

Påbudt nakkestøtte skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 17-06,

   

b)

ECE-regulativ nr. 25-04,

   

c)

Rådets direktiv nr. 78/932/EØF eller

   

d)

amerikansk standard FMVSS 202.

10.01.004

KØRESTOLSBESLAG

 

(1)

Køretøj, der benyttes til befordring af person i kørestol, skal være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen.

 

(2)

Kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet. Endvidere finder reglerne om sæders anbringelse tilsvarende anvendelse.

10.01.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets siddepladser.

 

(2)

Fremadvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, skal med hensyn til deres styrkeegenskaber og fastgørelse mv. opfylde de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 17-06 eller

   

b)

Bilag II til Rådets direktiv nr. 74/408/EØF som ændret ved direktiv nr. 96/37/EF.

   

Originalmonteret sæde kan dog være udført og monteret i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 207.

Sæde, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.01.002 (1).

10.01.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Intet sæde må være anbragt længere fremme end førersædet, medmindre sædet er placeret således, at der fra førersædet er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.

 

(2)

Er et sæde anbragt således, at passageren kan blive slynget frem gennem bilen ved hård opbremsning eller ved kollision, skal der være anbragt beskyttelsesbøjler eller -stænger foran sædet, medmindre siddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

 

(3)

Sæderne skal være således indrettet og anbragt, at passagererne uden vanskelighed kan komme ud af bilen.

 

(4)

Sæde, der spærrer adgangen til udstigningsdør, skal være indrettet således, at

   

a)

sædet kan bortklappes, og

   

b)

sædet kan fastholdes på sikker måde i bortklappet stilling.

   

Der skal forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

 

(5)

Sæde, der spærrer adgangen til nødudgangsdør, skal være indrettet således, at

   

a)

sædet kan vippes til side og blive stående i denne stilling,

   

b)

sædet på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj, eller

   

c)

ryglænet kan lægges ned, hvis bilen er indrettet til befordring af højst 13 personer.

   

Der skal forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

 

(6)

Fremadvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, skal med hensyn til deres styrkeegenskaber og fastgørelse mv. opfylde de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 80-01 eller

   

b)

Bilag III til Rådets direktiv nr. 74/408/EØF som ændret ved direktiv nr. 96/37/EF.

   

Personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, som registreres første gang inden 1. oktober 2001, kan dog alternativt opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 74/408/EØF, som ændret ved direktiv nr. 81/577/EØF.
Sæde, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.01.002 (1).

 

(7)

I kabinens indre indretning skal anvendes materialer, hvori flammehastigheden

   

a)

er højst 250 mm/minut, målt i henhold til international standard ISO 3795-1976, eller

   

b)

overholder bestemmelserne i amerikansk standard FMVSS 302.

 

(8)

Materialer med større flammehastighed kan dog anvendes:

   

a)

I gulvbelægning og sædebeklædning og -polstring, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

   

b)

I anden indre indretning, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, målt i ethvert areal på højst 625 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

 

(9)

Bestemmelserne i pkt. (6) gælder ikke for personbil M2, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

10.01.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

 

(2)

Bestemmelserne i pkt. 10.01.022 (6) gælder ikke for personbil M3 i to etager, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal på nederste etage, og som alene godkendes til rutekørsel.

10.01.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets yderste siddepladser.

10.01.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passageren.

 

(2)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og eventuel passager.

10.01.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

To-hjulet knallert skal være forsynet med fodhvilere til fører.

10.01.042

IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

Ikke-registreringspligtig knallert må ikke være forsynet med sæde, håndrem, fodhvilere eller lignende beregnet til passager.

 

(2)

kke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med pedaler eller fodhvilere beregnet til fører.

10.01.050

TRAKTOR

 

(1)

Traktor kan være forsynet med passagersæde, såfremt førerens betjening af køretøjet ikke vanskeliggøres af passageren.

 

(2)

Passagersæde skal være således udformet og anbragt, at passageren kan holde sig fast under kørslen.

10.01.320

SKOLEKØRETØJ

 

(1)

Bil til øvelseskørsel skal være indrettet med siddepladser til mindst 4 personer, lastbil dog mindst 2 personer.

 

(2)

Motorcykel til øvelseskørsel skal være forsynet med sæde og fodhvilere til passager.

10.01.364

CAMPINGBIL

 

(1)

Bestemmelserne i pkt. 10.01.021, 10.01.022 og 10.01.023 om sæder, herunder om sæders styrkeegenskaber og fastgørelse m.v. gælder kun for sæder, der er beregnet til normal brug under kørsel.

10.02

SIKKERHEDSSELER

10.02.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til

   

a)

ECE-regulativ nr. 16-04 eller

   

b)

Rådets direktiv nr. 77/541/EØF, som ændret ved direktiv nr. 96/36/EF.
Personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, som registreres første gang inden 1. oktober 2001, kan dog alternativt opfylde bestemmelserne i Rådets direktiv nr. 77/541/EØF, som ændret ved direktiv nr. 90/628/EØF.

   

Originalmonteret sikkerhedssele kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 209.

 

(2)

Sikkerhedssele på forsæder skal være trepunktssele. Hvor en sådan sele ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, kan hoftesele dog anvendes. Sikkerhedssele på bagsæder kan være hoftesele eller trepunktssele.

De for den enkelte køretøjsart krævende seletyper er nærmere angivet i det følgende.

 

(3)

På førerpladsen skal sikkerhedssele være

   

a)

fast sele,

   

b)

sele med inertiretractor, eller

   

c)

sele med dobbeltvirkende inertiretractor.

   

De for den enkelte køretøjsart krævende seletyper er nærmere angivet i det følgende.

 

(4)

På passagerpladser skal påbudt sele være

   

a)

fast sele,

   

b)

sele med inertiretractor,

   

c)

sele med dobbeltvirkende inertiretractor, eller

   

d)

sele med automatisk retractor.

   

De for den enkelte køretøjsart krævende seletyper er nærmere angivet i det følgende.

 

(5)

Korrekt anvendt sikkerhedssele skal tillade, at føreren kan betjene køretøjets almindelige betjeningsorganer (gearskifte, bremser, pedaler og kontakter for lys m. v.).

 

(6)

Sikkerhedssele skal være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. På køretøj, som fra fabrikken er udstyret med selefastgørelsespunkter, skal disse anvendes til fastgørelse af sikkerhedsselen.

 

(7)

En sikkerhedsseles forløb kan ændres ved anvendelse af ekstra beslag, såfremt der ikke herved foretages indgreb i den godkendte seles gjord eller beslag. For ekstra beslag, der er kraftoverførende, gælder, at såvel beslagene som deres fastgørelse til køretøjet i styrkemæssig henseende skal svare til sikkerhedsselens oprindelige forankringspunkter.

 

(8)

Sikkerhedssele kan være forsynet med særlig energiabsorberende anordning, selestrammer, selelås eller tilsvarende.

10.02.002

SIKKERHEDSSELER FOR KØRESTOLSBRUGERE

 

(1)

Køretøj, der benyttes til befordring af person i kørestol, skal være forsynet med sikkerhedssele ved plads for kørestol, hvis sikkerhedssele kræves for køretøjet ved tilsvarende almindelig siddeplads.
Selen skal være af den type, som kræves for køretøjet ved tilsvarende almindelig siddeplads.
Faste seler kan dog anvendes, hvor rullesele ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

 

(2)

Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i overensstemmelse med kravene i afsnit 10.02.001 (1).
Sikkerhedssele udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 209 kan dog anvendes, uanset at selen ikke er originalmonteret.

 

(3)

Seleforankringer skal placeres således, at sikkerhedsselen kan anbringes hensigtsmæssigt på kørestolsbrugerens krop.

 

(4)

Seleforankringer skal være solidt fastgjort til køretøjet.
Bestemmelsen anses for opfyldt, hvis den enkelte seleforankring er fastgjort til

   

-

metalprofiler i gulvkonstruktionen, til

   

-

metalprofiler i sidevæggen/tagstolpen, eller til

   

-

skinner, beslag eller lignende udført i metal, og hvor disse er solidt fastgjort til gulvkonstruktionen.

10.02.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal, på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder med undtagelse af klapsæder, være forsynet med sikkerhedsseler således:

   

a)

på førerpladsen: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretractor (er mærket »Ar4m«, hvor »m« angiver, at retractoren er dobbeltvirkende),

   

b)

på yderste forsædepassagerplads: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretractor,

   

c)

på anden forsædepassagerplads: Trepunktssele, eventuelt hoftesele. Hoftesele er tilstrækkelig, hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden som nærmere defineret i bilag II til Rådets direktiv nr. 74/60/EØF,

   

d)

på yderste fremadvendende bagsædepladser: Trepunktssele, eventuelt hoftesele.
Hoftesele er tilstrækkelig, hvis der er en passage mellem et sæde og den nærmeste sidevæg, der skal gøre det muligt at give passagerer adgang til andre dele af bilen. Et mellemrum mellem et sæde og den nærmeste sidevæg anses for at være en passage, hvis afstanden mellem denne sidevæg, med alle døre lukket, og et lodret længdeplan gennem det pågældende sædes midterlinie er over 500 mm,

   

e)

på anden fremadvendende bagsædeplads samt på bagudvendende siddeplads: Hoftesele eller trepunktssele.

 

(2)

Personbil M1 skal ved alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 14-04 eller

   

b)

Rådets direktiv nr. 76/115/EØF, som ændret ved direktiv nr. 96/38/EF.

   

Originalmonteret seleforankring kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.

Seleforankringer til sæde, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.02.001 (6).

10.02.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg skal på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, være forsynet med sikkerhedsseler således:

   

a)

på fremadvendende sæde: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Ar4m«, hvor »m« angiver, at retraktoren er dobbeltvirkende), eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor med forhøjet reaktionstærskel (er mærket »Ar4Nm«, hvor »N« angiver, at retraktoren er med forhøjet reaktionstærskel).

   

b)

på bagudvendende sæde: Hoftesele med automatisk retraktor eller dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Br3«, »Br4m«, eller »Br4Nm«), eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor.

   

For personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, som registreres første gang inden 1. oktober 2001, er der dog kun krav om sikkerhedssele på forsædeplads. Endvidere kan der på anden forsædeplads end førersædet og yderste passagerplads anvendes hoftesele, såfremt passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden, som nærmere defineret i bilag II til Rådets direktiv nr. 74/60/EØF.

 

(2)

Personbil M2 med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg skal på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, være forsynet med sikkerhedsseler således:

   

a)

på fremadvendende sæde: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Ar4m« eller »Ar4Nm«);

hoftesele med automatisk retraktor eller dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Br3«, »Br4m« eller »Br4Nm«) kan dog anvendes hvis,

     

-

der umiddelbart foran den pågældende plads befinder sig et fremadvendende sæde eller andre køretøjsdele, der opfylder kravene til eftergivelighed, anført i bilag III direktiv nr. 74/408/EØF, som ændret ved direktiv nr. 96/37/EF, eller

     

-

personens hoved ikke kan komme i kontakt med nogle af køretøjets dele, som nærmere defineret i bilag 1, pkt. 1.23., i direktiv nr. 77/541/EØF, som ændret ved direktiv nr. 96/36/EF.

   

b)

på bagudvendende sæde: Hoftesele med automatisk retraktor eller dobbeltvirkende inertiretraktor, eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretractor.

   

For personbil M2 med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, som registreres første gang inden 1. oktober 2001, er der dog ikke krav om sele på bagudvendende plads, og førerpladsen kan være forsynet med hoftesele med automatisk retraktor eller dobbeltvirkende inertiretraktor.

 

(3)

Personbil M2 skal ved alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder, være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 14-04 eller

   

b)

Rådets direktiv nr. 76/115/EØF, som ændret ved direktiv nr. 96/38/EF.

   

Originalmonteret seleforankring kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.
Personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, som registreres første gang inden 1. oktober 2001, kan dog udføres uden seleforankring ved bagsædeplads, og seleforankringer kan alternativt opfylde bestemmelserne i enten ECE-regulativ nr. 14-03 eller Rådets direktiv nr. 76/115/EØF, som ændret ved direktiv nr. 90/629/EØF.

Seleforankringer til sæder, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.02.001 (6).

 

(4)

Bestemmelserne i pkt. (1), (2) og (3) gælder ikke for personbil M2, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

10.02.023

PERSONBIL M3

 

(1)

For personbil M3 gælder bestemmelser i pkt. 10.02.022 om personbil M2 med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

 

(2)

Bestemmelserne i pkt. 10.02.022 (2) og (3) gælder ikke for personbil M3 i to etager, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal på nederste etage, og som alene godkendes til rutekørsel.

10.02.024

VAREBIL N1

 

(1)

For varebil N1 gælder bestemmelser for fremadvendende siddepladser i personbil M1.
Dog kan dobbeltvirkende inertiretractor være inertiretractor med forhøjet reaktionstærskel (er mærket »Ar4Nm«, hvor, »N« angiver, at retractoren er med forhøjet reaktionstærskel og »m« angiver, at retractoren er dobbeltvirkende).

10.02.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal på forsæder med undtagelse af klapsæder være forsynet med sikkerhedsseler således:

   

a)

på førerpladsen: Hoftesele eller trepunktssele,

   

b)

på forsædepassagerplads: Trepunktssele, eventuelt hoftesele. Hoftesele er tilstrækkelig, hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden som nærmere defineret i bilag II til Rådets direktiv nr. 74/60/EØF.

 

(2)

Lastbil N2 skal ved forsædernes siddepladser (fremadvendende med undtagelse af klapsæder) være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

   

a)

ECE-regulativ nr. 14-03 eller

   

b)

Rådets direktiv nr. 76/115/EØF, som ændret ved direktiv nr. 90/629/EØF eller direktiv nr. 96/38/EF,

   

dog kan originalmonteret seleforankring være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.

10.02.026

LASTBIL N3

 

(1)

For lastbil N3 gælder bestemmelserne for lastbil N2.

10.02.364

CAMPINGBIL

 

(1)

Bestemmelserne i pkt. 10.02.021, 10.02.022 og 10.02.023 om sikkerhedsseler og om sikkerhedsselers forankringer gælder kun for siddepladser, der er beregnet til normal brug under kørsel.
På bagsædeplads er hoftesele tilstrækkelig. Retraktor kan undlades.
Seleforankringer til bagudvendende sæder skal alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.02.001 (6).

10.03

UDSYN, RUDER M. V.

10.03.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.

 

(2)

Motordrevet køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude.

10.03.002

SYNSFELT

 

(1)

Der må ikke i førerens synsfelt være anbragt genstande, der reducerer udsynet unødigt.

10.03.003

RUDER

 

(1)

Rude eller vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses

   

a)

lamineret glas,

   

b)

hærdet glas og

   

c)

splintsikkert plastmateriale.

 

(2)

Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

 

(3)

Forrude og forreste siderude (180o synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% lysgennemgang inden for det normale synsfelt.

10.03.004

SOLSKÆRME, SOLFILTRE M. V.

 

(1)

Udvendig, farvet solskærm

   

a)

skal være anbragt over forruden,

   

b)

skal være solidt fastgjort,

   

c)

må ikke genere førerens udsyn, og

   

d)

må ikke have skarpe kanter m. v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.

 

(2)

Indvendig solskærm

   

a)

skal være anbragt over forruden,

   

b)

skal være indstillelig,

   

c)

skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,

   

d)

må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl og

   

e)

skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer.

 

(3)

Forrude og forreste sideruder i motordrevet køretøj må ikke være forsynet med solfilter i form af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden.

Bestemmelsen gælder dog ikke forrude ved det indvendige førerspejl i et område fra rudeåbningens øverste kant og højst 100 mm ned og i en bredde, der ikke overstiger det indvendige førerspejls bredde med mere end 20 mm i hver side.

10.03.005

FORRUDEVISKERE OG -VASKERE

 

(1)

Forrudevisker

   

a)

skal drives af motor eller anden mekanisk kraftkilde, og

   

b)

skal bestryge forruden på et areal, der giver føreren tilstrækkeligt udsyn.

 

(2)

Forrudevasker skal væde forruden således, at viskeren kan rense ruden.

10.03.006

FØRERSPEJLE

 

(1)

Førerspejl

   

a)

skal give et tydeligt spejlbillede uden forvrængning,

   

b)

skal være anbragt således, at føreren har fornødent udsyn bagud,

   

c)

skal være udformet således, at skarpe kanter m.v. ikke medfører unødig fare ved sammenstød eller berøring,

   

d)

skal være indstilleligt, og

   

e)

skal være plant eller konvekst med en krumningsradius på mindst 800 mm.

 

(2)

Indvendigt førerspejl

   

a)

skal være anbragt således, at førerens udsyn fremad og til siderne ikke reduceres væsentligt, og

   

b)

skal kunne indstilles uden brug af værktøj.

 

(3)

Udvendigt førerspejl

   

a)

skal kunne ses gennem den af viskerne rensede del af forruden eller gennem sideruden,

   

b)

skal kunne fastspændes, således at spejlets indstilling ikke ændres under kørsel,

   

c)

skal - såfremt spejlet skal ses gennem forruden - være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning, og

   

d)

må ikke rage væsentlig mere uden for karrosseriet, end hvad der er nødvendigt for, at føreren har fornødent udsyn bagud.

 

(4)

For udvendigt førerspejl, der er anbragt på personbil M1 og varebil N1 for at sikre tilstrækkeligt udsyn ved kørsel med campingvogn, gælder følgende:

Er afstanden mellem spejlets yderste punkt og bilens yderste punkt mere end 200 mm og afstanden mellem spejlets underkant og vejbanen mindre end 2 m, skal spejlet være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning, uanset at spejlet skal ses gennem sideruden.

 

(5)

Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

   

a)

70 cm2 for plant spejl, og

   

b)

50 cm2 for konvekst spejl

   

betegnes »førerspejl af kategori I«.

 

(6)

Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

   

a)

300 cm2 for plant spejl, og

   

b)

200 cm2 for konvekst spejl

   

betegnes »førerspejl af kategori II«.

 

(7)

Vidvinkelspejl

   

a)

skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur og

   

+++FIGUR+++

   

b)

skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 400 mm.

 

(8)

Nærzonespejl (topspejl)

   

a)

skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur,

   

+++FIGUR+++

   

b)

skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 400 mm og

   

c)

skal være anbragt mindst 2 m over vejbanen, målt til spejlets underkant ved tilladt totalvægt.

10.03.020

BIL

 

(1)

Forrude skal være af lamineret glas, der er

   

a)

godkendt og mærket i klasse II, III eller IV i henhold til ECE-regulativ nr. 43,

   

b)

godkendt og mærket i klasse II, III eller IV i henhold til Rådets direktiv nr. 92/22/EØF eller

   

c)

udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 205 (ANS Z 26) og mærket med »DOT« og »AS 1« eller »AS 14«.

 

(2)

Andre ruder skal være af sikkerhedsglas.

 

(3)

Bil med forrude skal være forsynet med

   

a)

forrudevisker(e) foran førerplads og plads for forsædepassagerer,

   

b)

forrudevasker og

   

c)

afrimnings- og afdugningsanordning.

10.03.021

PERSONBIL M1

 

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med

   

a)

et indvendigt førerspejl af kategori I, og

   

b)

et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side.

 

(2)

Personbil M1, hvis konstruktion medfører, at indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl på venstre side ikke giver tilstrækkeligt udsyn bagud, personbil hvor lysgennemgangen i bagruden er under 70%, samt højrestyret personbil M1, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

 

(3

Personbil M1, der er godkendt til kørsel med påhængsvogn eller med påhængsredskab, hvis konstruktion reducerer udsynet i påbudt indvendigt førerspejl, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

 

(4)

Bagrude skal være forsynet med afrimnings- og afdugningsanordning.

 

(5)

Bagrude og bageste sideruder skal have mindst 40% lysgennemgang. Bestemmelsen gælder også for ruder med solfilter i form af påsprøjtet eller påklæbet film.

10.03.022

PERSONBIL M2

 

(1)

Personbil M2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

 

(2)

Bestemmelsen i pkt. 10.03.006 (3) a) finder ikke anvendelse på udvendigt spejl i højre side.

 

(3)

De forreste sideruder skal være forsynet med en anordning, der hindrer dugdannelse.

Anordningen kan være en termorude.

Bestemmelsen anses ikke for opfyldt, såfremt sideruderne alene er oplukkelige.

 

(4)

For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal påbudt førerspejl i højre side være således indrettet, at dugdannelse eller nedslag af nedbør på spejlfladen hindres eller fjernes automatisk. Bestemmelsen kan anses for opfyldt ved opvarmning af spejlfladen med en effekt på mindst 5 watt pr. 100 cm2 spejlflade.

10.03.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

 

(2)

På ledbus skal de udvendige førerspejle endvidere give et så bredt synsfelt, at føreren ved kørsel med mindste vendediameter kan se hele længden af den side af ledbussens bageste del, der er nærmest drejningscentret, eventuelt ved montering af supplerende førerspejl af kategori II eller vidvinkelspejl på hver side.

10.03.024

VAREBIL N1

 

(1)

Varebil N1 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori I på hver side.

10.03.025

LASTBIL N2

 

(1)

Lastbil N2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

 

(2)

Lastbil N2 med typegodkendt totalvægt på mindre end 6.000 kg skal tillige være forsynet med et vidvinkelspejl på højre side, medmindre førerspejlet af kategori II er konvekst.

 

(3)

Lastbil N2 med typegodkendt totalvægt på 6.000 kg eller derover skal tillige være forsynet med

   

a)

et vidvinkelspejl på højre side, og

   

b)

et nærzonespejl på højre side, såfremt højdekravet i pkt. 10.03.006 (8) c) kan opfyldes.

   

Højrestyret lastbil skal dog ikke være forsynet med nærzonespejl.

10.03.026

LASTBIL N3

 

(1)

Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

10.03.031

TO-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Vindskærm skal være solidt fastgjort til styr eller stel.

 

(2)

To-hjulet motorcykel med vindskærm af en sådan højde, at føreren ikke kan se vejbanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med

   

a)

forrudevisker, og

   

b)

forrudevasker.

 

(3)

Førerspejl

   

a)

skal være konvekst og

   

b)

skal have en reflekterende flade på mindst 69 cm2.

 

(4)

To-hjulet motorcykel skal være forsynet med et førerspejl på hver side.
Motorcykel med en tophastighed på højst 100 km/t skal dog ikke være forsynet med førerspejl på højre side.

10.03.033

TRE-HJULET MOTORCYKEL

 

(1)

Om forrude, andre ruder samt forrudevisker og forrudevasker gælder reglerne i pkt. 10.03.020.

 

(2)

Om førerspejle på personmotorcykel gælder reglerne i pkt. 10.03.021 (1) og (2). Om førerspejle på varemotorcykel gælder bestemmelserne i pkt. 10.03.024 (1).

10.03.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

 

(1)

For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

10.03.050

TRAKTOR

 

(1)

Bredden af førerværnets forreste hjørnestolper skal opfylde bestemmelsen

a

b = ______ + 65, hvori

10

»a« er afstanden i mm målt langs den vandrette sigtelinie fra referencepunktet (se nedenfor) til stolpen, og

»b« stolpens bredde i mm målt i vandret plan vinkelret på ovennævnte sigtelinie. I bredden medregnes dørramme, vindueslister og andet ugennemsigtigt materiale.

Referencepunktet er beliggende 270 mm bag midten af førersædets forkant og 700 mm over det ubelastede sæde i midtstilling.

(2)

Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3)

Traktor med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der dog ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.

(4)

Traktor skal være forsynet med

a)

et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side og

b)

et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side, når påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud.

10.03.060

MOTORREDSKAB

(1)

Motorredskab skal være således indrettet, at føreren kan se vejbanen 10 m foran førerpladsen.

(2)

Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3)

Motorredskab med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.

(4)

Motorredskab skal være forsynet med

a)

et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side og

b)

et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side, når motorredskabets konstruktion, påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud.

(5)

Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med førerspejl.

10.03.099

MOTORDREVET BLOKVOGN

(1)

Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

10.03.100

PÅHÆNGSKØRETØJ

(1)

Ruder i registreringspligtigt påhængskøretøj skal være af sikkerhedsglas.

(2)

Ruder, som ikke kan bidrage til førerens udsyn bagud fra det trækkende køretøj, skal ikke være af klart (gennemsigtigt) glas eller plastmateriale.

10.03.310

KØRETØJ TIL SYNSFRI SAMMENKOBLING

(1)

Bil til synsfri sammenkobling skal være således indrettet, at den kan forsynes med udvendigt førerspejl i begge sider.

Spejlene skal kunne indstilles således, at der ved tilkobling af påhængskøretøj med størst tilladt bredde opnås tilstrækkeligt udsyn bagud.

10.03.320

SKOLEKØRETØJ

(1)

Personbil M1 til øvelseskørsel skal tillige være forsynet med følgende spejle til brug for kørelæreren:

a)

Et indvendigt førerspejl af kategori I.

b)

Et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

c)

Et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven.

(2)

Personbil M2 og M3 samt lastbil N2 og N3 til øvelseskørsel skal tillige være forsynet med følgende spejle til brug for kørelæreren:

a)

Et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side. Førerspejlet af kategori II på højre side kræves dog ikke, såfremt køretøjet er forsynet med vidvinkelspejl, der tillige kan anvendes af kørelæreren.

b)

Et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven.

(3)

Lastbil N2 og N3 til øvelseskørsel skal på forenden af ladet i hele dets bredde være forsynet med en uigennemsigtig opbygning, der mindst når underkanten af førerkabinens tag.

(4)

Personbil M1 til øvelseskørsel med stort påhængskøretøj skal tillige være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side til brug for kørelæreren.

(5)

Motorcykel til øvelseskørsel skal være forsynet med et førerspejl på hver side.

10.03.340

UDRYKNINGSKØRETØJ

(1)

Ambulance skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 10.03.021 (4) og (5), ligesom pågældende ruder ikke skal være klare (gennemsigtige).

(2)

Ambulance skal ikke være forsynet med indvendigt førerspejl, hvis et sådant ikke vil give noget udsyn bagud.

10.03.364

CAMPINGBIL

(1)

Campingbil skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 10.03.021 (4).

(2)

Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 10.03.022 (3).

10.04

INSTRUMENTER

10.04.001

GENERELLE BESTEMMELSER

(1)

Påbudt instrument, der skal kunne aflæses under kørslen, skal være således indrettet og anbragt, at det uden vanskelighed kan aflæses fra førerpladsen.

(2)

Påbudt instrument skal være forsynet med belysning, når køretøjets påbudte lygter er tændt. Dette gælder dog ikke, når kørelysautomatik er i funktion. Belysningen eller reflekser herfra må ikke kunne virke generende på føreren.

10.04.002

HASTIGHEDSMÅLER

(1)

Hastighedsmåler (speedometer) skal kunne aflæses under kørslen og skal vise hastigheden i km/t eller m.p.h.

(2)

Fartskriver, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.04.001 og 10.04.002 (1), anses som hastighedsmåler.

10.04.020

BIL

(1)

Bil skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.030

MOTORCYKEL

(1)

Motorcykel skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.041

REGISTRERINGSPLIGTIG KNALLERT

(1)

Registreringspligtig knallert skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.320

SKOLEKØRETØJ *)

(1)

Bil til øvelseskørsel skal være forsynet med hastighedsmåler. Såfremt hastighedsmåleren ikke kan aflæses fra kørelærerens plads, skal der være monteret en ekstra hastighedsmåler, der viser samme hastighed som bilens originale hastighedsmåler.

10.04.330

UDLEJNINGSKØRETØJ

(1)

Udlejningskøretøj skal være forsynet med hastighedsmåler, der angiver hastigheden i km/t.

10.05

TYVERISIKRING

10.05.001

GENERELLE BESTEMMELSER

(1)

Montering af uoriginal tyverisikring må ikke medføre svækkelse af de dele, hvori den anbringes eller har indgreb.

10.05.021

PERSONBIL M1

(1)

Personbil M1 skal være forsynet med tyverisikring, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

a)

ECE-regulativ nr. 18,

b)

Rådets direktiv nr. 74/61/EØF eller

c)

amerikansk standard FMVSS 114.

10.05.024

VAREBIL N1

(1)

Varebil N1, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.000 kg, følger reglerne for personbil M1.

(2)

10.06

ILDSLUKKERE

10.06.001

GENERELLE BESTEMMELSER

(1)

Påbudt ildslukker

a)

skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3,

b)

skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted, og

c)

må ikke være anbragt i aflåst skab eller lignende.

10.06.022

PERSONBIL M2

(1)

Personbil M2 skal være forsynet med mindst en ildslukker anbragt i nærheden af førerens plads.

*) Bestemmelsen gælder fra 1. juli 2001, og gælder fra det tidspunkt for alle biler til øvelseskørsel, uanset tidspunktet for deres 1. registrering.

 

(2)

Ildslukker skal være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for bil, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer.

10.06.023

PERSONBIL M3

 

(1)

Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

10.06.364

CAMPINGBIL

 

(1)

Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelserne i afsnit 10.06.

10.07

AIRBAG

10.07.001

GENERELLE BESTEMMELSER

 

(1)

Airbag skal være monteret efter køretøjsfabrikantens anvisninger.

 

(2)

Ved sæder bortset fra førersædet, hvor der er monteret airbag, skal der være en advarsel mod brug af bagudvendende barnestol.

Advarselsmærkningen, som skal bestå af et symbol eventuelt med supplerende tekst, skal være solidt fastgjort og anbragt således, at den er let synlig for en person, der skal anbringe en bagudvendende barnestol på det pågældende sæde. Der skal være en supplerende henvisning, som er synlig hele tiden, hvis advarselsmærkningen ikke er synlig, når døren er lukket.

Der er dog ikke krav om advarselsmærkning, hvis bilen er forsynet med en anordning, der automatisk registrerer, at bagudvendende barnestol er monteret på sædet, og som tillige sikrer, at airbag'en ikke kan udløses, når bagudvendende barnestol er monteret.

11.

MÅLEMETODER

11.01

STØJ

11.01.001

STØJMÅLEMETODE I (KØRSELSMÅLING)

 

(1)

Støjmålemetode I er de målemetoder, der er fastsat

   

a)

for bil i Rådets direktiv nr. 70/157/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/97/EØF (bilag I, pkt. 5.2.2 og 5.3, og bilag VI), dog som ændret ved direktiv nr. 96/20/EF for bil, der typegodkendes efter den 1. januar 1997.

   

b)

for motorcykel og registreringspligtig knallert i Rådets direktiv nr. 78/1015/EØF som ændret ved direktiv nr. 87/56/EØF (bilag I, pkt. 2.1.4-2.1.5).

   

c)

for ikke-registreringspligtig knallert i ECE Regulativ nr. 63 (annex 3, pkt. 3.1. og 4. for knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km/t).

   

d)

for traktor i Rådets direktiv nr. 74/151/EØF (bilag VI, pkt. 1.4.1).

11.01.002

STØJMÅLEMETODE II (7 M-STANDMÅLING)

 

(1)

Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,0 m fra siden af køretøjet.

   

+++FIGUR+++

 

Lydtrykket måles ud for midten af køretøjet, for traktor dog ud for bagakslen.
Der måles ved et motoromdrejningstal på 3/4 af omdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.
For dieselmotor kan der måles ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal.

 

(2)

Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Forskellen mellem to målinger foretaget på samme side af køretøjet må ikke overstige 2 dB(A). Som køretøjets støjniveau regnes det største gennemsnit af måleresultaterne fra samme side af køretøjet.

11.01.003

STØJMÅLEMETODE III

 

(SÆRLIG MÅLEMETODE FOR KNALLERTER)

 

(1)

Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,5 m fra køretøjets midterplan.

 

(2)

Lydtrykket måles med knallertens drivhjul roterende på rullestandens uafbremsede ruller med størst opnåelig hastighed i højeste gear.

Der foretages lige mange og mindst to målinger på hver side af knallerten og gennemsnittet af samtlige de målte lydtryk registreres som køretøjets støjniveau.

Rulleprøvestanden skal være indrettet som vist på nedenstående tegning.

   

+++FIGUR+++

11.01.004

STØJMÅLEMETODE IV (NÆRFELT - STANDMÅLING).

 

(1)

Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

 

+++FIGUR+++

   

Mikrofonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne. Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 45° ±10° med udstødningsåbningens retning, jfr. ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,3 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel og knallert dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen. Overstiger den indbyrdes afstand 0,3 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning.

For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

 

(2)

Målingen indledes ved konstant motoromdrejningstal på:

3s

- ______, dog

4

s

- ______ for motorcykel og knallert med s over 5.000 o/min.,

2

hvor s er motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

(3)

Målingen foretages gennem en kort periode ved dette motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(4)

Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige.

11.01.005

MÅLEPLADS

(1)

Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2)

Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj skal være mindst 10 dB(A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006

MÅLEAPPARAT

(1)

Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC).

11.01.007

MÅLEBETINGELSER

(1)

Støjmåling skal foretages

a)

med driftsvarm motor,

b)

i klart og roligt vejr, og

c)

med køretøjet ved tjenestevægt.

11.02

LUFTFORURENING

11.02.001

CO VED TOMGANG

(1)

Målingen foretages med driftvarm motor og ved normalt tomgangsomdrejningstal.

På køretøj med mere end et afgangsrør fra udstødningssystemet foretages målingen på en af følgende måder:

a)

Afgangsrørene forenes til én afgang.

b)

Målingen foretages i hvert afgangsrør.

Måleresultatet beregnes som den aritmetiske middelværdi af målingerne for samtlige rør.

11.02.002

DIESELRØGTÆTHED (ACCELERATION PÅ VEJ)

(1)

Målingen foretages i det gear, der giver køretøjet en hastighed på mellem 40 og 50 km/t ved det af regulatoren begrænsede maksimale omdrejningstal. Køretøjet fremføres med en hastighed på ca. 20 km/t i det ovenfor anførte gear, hvorefter gaspedalen hurtigt trædes ned og holdes i denne stilling til målingen er tilendebragt.

Måleapparatet udløses, når hastigheden er 30 km/t.

Målingen foretages med driftsvarm motor.

(2)

Måleapparat.

Til måling af røgtæthed anvendes Bosch røgtæthedsmåler type EFAW 65 A + EFAW 68 A eller tilsvarende udstyr, der kan registrere røgtætheden i Bosch-enheder.

11.02.003

CO OG LAMBDA VED FORHØJET TOMGANG

(1)

Målinger foretages med driftvarm motor ved 2.500 ±200 o/min.

På køretøj med mere end et afgangsrør gælder retningslinierne i pkt. 11.02.001.

11.02.004

DIESELRØGTÆTHED (FRI ACCELERATION)

(1)

Målingen af røgtæthed (lysabsorptionskoefficient) foretages, medens motoren accelereres maksimalt fra tomgangsomdrejningstal til det regulerede højeste omdrejningstal. Målemetoden er nærmere fastsat i Rådets direktiv nr. 72/306/EØF.

11.03

HASTIGHED

11.03.001

HASTIGHEDSMÅLEMETODE

(1)

Motordrevet køretøjs største hastighed beregnes som resultatet af lige mange hastighedsmålinger foretaget i begge retninger på vandret vej.

11.03.002

MÅLEBETINGELSER

(1)

Hastighedsmåling skal foretages

a)

med driftsvarm motor,

b)

i roligt vejr og

c)

med køretøjet ved tjenestevægt.

11.03.040

KNALLERT

(1)

Ved standardtypegodkendelse tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 5%.

(2)

Ved anden hastighedsmåling end nævnt i pkt. (1) tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10%.

11.03.050

TRAKTOR

(1)

Ved hastighedsmåling tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10%.

(2)

Der kan foretages en mindre nedregulering af motorens omdrejningstal, såfremt det er nødvendigt for at begrænse hastigheden til den fastsatte hastighedsgrænse. Motorens omdrejningstal må herved ikke blive mindre end det omdrejningstal, ved hvilket motoren afgiver sin maksimale effekt.

11.03.060

MOTORREDSKAB

(1)

Motorredskab følger reglerne for traktor.


Bilag 1

Oversigt over bestemmelser, der - udover de almindeligt gældende bestemmelser retter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport.

 

310

 

Køretøj til synsfri sammenkobling:

 

 

361

 

Invalidekøretøj:

 

2.02.310

 

Påskrifter

   

5.01.361

 

Bremsesystemer.

 

3.01.310

 

Vægt og akseltryk.

 

362

Bjærgningskøretøj:

 

3.02.310

 

Længde.

   

2.02.362

 

Påskrifter.

 

5.01.310

 

Bremsesystem.

   

2.04.362

 

Påhængsskilt.

 

6.01.310

 

Elektriske forbindelser.

   

6.03.362

 

Lygter til markering.

 

9.05.310

 

Tilkoblingsanordninger.

   

6.04.362

 

Lygter til signalgivning.

 

10.03.310

 

Udv. førerspejle.

   

9.04.362

 

Overhæng.

320

Skolekøretøj:

 

363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej:

 

3.01.320

 

Vægt og akseltryk m.v.

   

3.02.363

 

Længde.

 

3.02.320

 

Højde, bredde og længde.

   

6.02.363

 

Lygter til belysning.

 

4.01.320

 

Styreapparat.

   

6.03.363

 

Lygter til markering.

 

5.01.320

 

Bremsesystemer.

   

6.04.363

 

Lygter til signalgivning.

 

6.04.320

 

Retningsviserblinklygter.

   

6.05.363

 

Refleksanordninger.

 

6.06.320

 

Lydsignalapparater.

   

6.09.363

 

Særlig afmærkning.

 

7.01.320

 

Motor.

 

364

Campingbil:

 

7.03.320

 

Transmissionssystem.

   

9.07.364

 

Udgange i personbil M2/M3.

 

9.01.320

 

Karrosseri, opbygning m.v.

   

10.01.364

 

Indre indretning.

 

10.01.320

 

Siddepladser.

   

10.02.364

 

Sikkerhedsseler.

 

10.03.320

 

Spejle.

   

10.03.364

 

Ruder.

 

10.04.320

 

Hastighedsmåler

   

10.06.364

 

Ildslukkere.

330

Udlejningskøretøj:

 

410

Køretøj til transport af farligt gods:

 

4.01.330

 

Styreapparat.

   

5.01.410

 

Bremsesystemer.

 

10.04.330

 

Hastighedsmåler

   

9.03.410

 

Opbygning med tank.

340

Udrykningskøretøj:

 

461

Køretøj til dyretransport:

 

6.04.340

 

Lygter til signalgivning.

   

5.01.461

 

Bremsesystemer.

 

6.06.340

 

Lydsignalapparater.

   

9.02.461

 

Opbygning med lad.

 

9.01.340

 

Adskillelser.

         
 

10.03.340

 

Udsyn, ruder m.v.

         

 

 

 

 

 


Bilag 2

Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelsen af 13. marts 2000 som ændret ved bekendtgørelser af 23. juni 2000 og 29. september 2000 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Hovedafsnit 2:
Ændret pkt. 2.02.362, påskrifter på bjærgningskøretøj (også gældende for tidligere registrerede bjærgningskøretøjer).

Hovedafsnit 3:

Ændret pkt. 3.01.001 (4), udragning af læssebagsmæk og lignende.
Korrigeret pkt. 3.02.200 (1) og (2), vogntogslængde (så teksten bliver i overensstemmelse med dimensionsbekendtgørelsen).
Nyt pkt. 3.02.200 (3), koblingslængde på lastbil til synsfri sammenkobling.

Hovedafsnit 4:

Ændret pkt. 4.01.100 (1), afstand mellem forreste og bageste aksel på påhængsvogn.

Hovedafsnit 5:

Nyt pkt. 5.01.022 (1), blokeringsfri bremser på personbil M2.
Nyt pkt. 5.01.023 (1), blokeringsfri bremser på personbil M3.
Nyt pkt. 5.01.025 (1), blokeringsfri bremser på lastbil N2 (og dermed også N3).
Ændret pkt. 5.01.025 (2), tryk i fødeledning.
Nyt pkt. 5.01.113 (1), blokeringsfri bremser på påhængs-/sættevogn O3.
Nyt pkt. 5.01.310 (5), tryk i føde- og styreledning på lastbil til synsfri sammenkobling.
Ændret pkt. 5.03.110 (1) og (2), tryk i fødeledning på trykluftbremser.

Hovedafsnit 6:

Udgået pkt. 6.02.002 (1) e), fjernlyslygters placering i forhold til nærlyslygter.
Ændret pkt. 6.04.003 (1) c). aktivering af stoplygter.
Nyt pkt. 6.04.340 (3) og (4), blinkende fjernlygter på udrykningskøretøj.

Hovedafsnit 7:

Ændret pkt. 7.01.001 (1), brændstofbeholdere af plast.
Ændret pkt. 7.06.021 (1), egendiagnosesystem på personbil M1.

Hovedafsnit 9:

Nyt pkt. 9.03.003 (3), skvulpeplader i slamsugertank.

Hovedafsnit 10:

Ændret pkt. 10.01.021 (2), sæder til handicappede.
Ændret pkt. 10.01.022 (6), sæder og fastgørelse på personbil M2.
Ændret pkt. 10.01.023 (1), sæder og fastgørelse på personbil M3.
Ændret pkt. 10.02.001 (1) b), sikkerhedsseler på personbil M2.
Nyt afsnit 10.02.002, sikkerhedsseler for kørestolsbrugere.
Ændret pkt. 10.02.021 (2), seleforankringer til handicappede.
Ændret pkt. 10.02.022 (1) og (2), sikkerhedsseler i personbil M2.
Ændret pkt. 10.02.022 (3), seleforankringer i personbil M2.
Ændret pkt. 10.02.364 (1), seleforankringer i campingbiler.
Ændret pkt. 10.03.021 (2) og (5), lysgennemgang i ruder på personbil M1.
Nyt pkt. 10.04.320 (1), hastighedsmåler i skolekøretøj.

 

 

 

 


Bilag 3

Oversigt over ECE-regulativer, der er udstedt i henhold til den mellem medlemmer af FN's økonomiske kommission for Europa (ECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer.

Tiltrædelse af et regulativ indebærer, at en komponent eller et system, der er godkendt og mærket i henhold til et ECE-regulativ, kan anvendes på køretøjer, der registreres her i landet.

Danmark har tiltrådt de med * angivne regulativer.

Nr.

Emne

1*

 

Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

2*

 

Lamper til lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

3*

 

Refleksanordninger.

4*

 

Nummerpladelygter.

5*

 

»Sealed-beam«-lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

6*

 

Retningsviserblinklygter.

7*

 

Positionslygter, baglygter, stoplygter og markeringslygter.

8*

 

Lygter til halogenlamper (H1, H2 og H3) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

9

 

Støjniveau for motorkøretøjer med 3 hjul.

10*

 

Radiostøjdæmpning.

11*

 

Dørlåse og hængsler.

12*

 

Kollisionssikret styreapparat.

13*

 

Bremser på biler og påhængskøretøjer hertil.

14*

 

Forankringer for sikkerhedsseler.

15

 

Luftforurening fra biler.

16*

 

Sikkerhedsseler.

17*

 

Sæder og sædeforankringer.

18*

 

Tyverisikring af biler.

19*

 

Tågeforlygter.

20*

 

Lygter til halogenlamper (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

21*

 

Kabinens indre indretning.

22*

 

Styrthjelme.

23*

 

Baklygter.

24*

 

Røgudvikling fra biler med dieselmotor.

25*

 

Nakkestøtter.

26*

 

Udragende dele.

27*

 

Advarselstrekanter.

28*

 

Lydsignalapparater.

29*

 

Kollisionssikret lastbilførerhus.

30*

 

Dæk til personbiler.

31*

 

»Sealed-beam«-halogenlygter (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

32*

 

Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision bagfra.

33*

 

Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision forfra.

34*

 

Forebyggelse af brandrisici i personbiler.

35*

 

Pedalplacering i personbiler.

36

 

Konstruktion af busser (18 eller flere personer).

37*

 

Lamper til lygter.

38*

 

Tågebaglygter.

39*

 

Hastighedsmåler (speedometer).

40

 

Luftforurening fra motorcykler med motor med styret tænding.

41

 

Støjniveau for motorcykler.

42*

 

Kofanger for og bag på personbiler.

43*

 

Ruder af sikkerhedsglas.

44*

 

Børnefastholdelsesanordninger.

45*

 

Lygteviskere og vaskere.

46*

 

Førerspejle til og montering af førerspejle på biler.

47

 

Luftforurening fra knallerter med motor med styret tænding.

48*

 

Montering af lygter på biler og påhængskøretøjer hertil.

49*

 

Luftforurening fra dieselmotorer.

50*

 

Positionslygter, baglygter, stoplygter, retningsviserblinklygter og nummerpladelygter til motorcykler og knallerter.

51*

 

Støjniveau for motorkøretøjer med mindst 4 hjul.

52

 

Konstruktion af minibusser (10-23 personer).

53*

 

Montering af lygter på motorcykler.

54*

 

Dæk til lastkøretøjer.

55

 

Tilkoblingsanordninger.

56

 

Nærlyslygte til knallert.

57*

 

Nær- og fjernlyslygte til motorcykel.

58*

 

Afskærmning bagtil på lastkøretøjer.

59*

 

Udstødningssystemer (reservedele) til biler.

60

 

Betjeningsanordninger på motorcykler og knallerter.

61

 

Udragende dele på lastbilførerhuse.

62*

 

Tyverisikring af motorcykler.

63

 

Støjniveau for knallerter.

64*

 

Reservehjul til midlertidigt brug.

65

 

Afmærknings- og udrykningslygter.

66*

 

Styrke af overbygning på store personbiler (18 eller flere personer).

67*

 

Brændstofanlæg til F-gas.

68

 

Måling af største hastighed.

69*

 

Afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

70*

 

Refleksplanker.

71*

 

Synsfelt for traktorer.

72*

 

Motorcykellygter til halogenlamper (HS1) med asymmetrisk nærlys og fjernlys.

73*

 

Sideafskærmning på lastkøretøjer.

74*

 

Montering af lygter på knallerter.

75*

 

Dæk til motorcykler.

76

 

Nær- og fjernlyslygte til knallert.

77*

 

Parkeringslygter.

78*

 

Bremser på motorcykler og knallerter.

79*

 

Styreapparat på biler og påhængskøretøjer hertil.

80*

 

Sæder og sædeforankringer i store personbiler (18 eller flere personer).

81*

 

Førerspejle til og montering af førerspejle på motorcykler.

82*

 

Knallertlygter til halogenlamper (HS2) med nær- og fjernlys.

83*

 

Luftforurening fra biler.

84

 

Måling af brændstofforbrug.

85*

 

Måling af motoreffekt.

86*

 

Montering af lygter på traktorer.

87*

 

Kørelyslygter.

88

 

Reflekterende dæk til knallerter og cykler.

89*

 

Hastighedsbegrænsere.

90*

 

Bremsebelægninger (reservedele) til biler og påhængskøretøjer hertil.

91*

 

Sidemarkeringslygter.

92

 

Udstødningssystemer (reservedele) til motorcykler.

93*

 

Afskærmning fortil på lastbiler.

94

 

Beskyttelse af personer ved frontal kollision.

95

 

Beskyttelse af personer ved sidekollission.

96*

 

Luftforurening fra dieselmotorer til traktorer.

97*

 

Tyverialarm og startspærre.

98*

 

Lygter til gasudladningslamper med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

99*

 

Gasudladningslamper.

100*

 

Elektriske biler.

101*

 

Måling af CO2-emission og brændstofforbrug.

102*

 

Kortkoblingssystemer.

103*

 

Katalysatorer (reservedele) til biler.

104*

 

Konturafmærkning af store køretøjer

105*

 

Køretøjer beregnet til transport af farligt gods (ADR)

106*

 

Dæk til landbrugskøretøjer

107

 

Dobbeltdækkerbusser

108*

 

Regummierede dæk til personbiler

109*

 

Regummierede dæk til lastkøretøjer

110*

 

Brændstofanlæg til naturgas

111*

 

Væltestabilitet for tankkøretøjer

 


Bilag 4

Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

Nr

198

af

 

24. juni

 

1955

(Samlet udstyrsbekendtgørelse).

Nr.

100

af

 

20. april

 

1956

(Påhængsskilt).

Nr.

282

af

 

13. december

 

1957

(Adskillelse i varebil).

Nr.

308

af

 

4. november

 

1959

(Dækmønsterdybde).

Nr.

235

af

 

27. juni

 

1961

(Vægt på styrende hjul).

Nr.

92

af

 

20. marts

 

1963

(Hjulafskærmning og brændstofafspærringshane).

Nr.

386

af

 

11. november

 

1966

(Dæmpende anordning i påløbsbremser).

Nr.

388

af

 

25. september

 

1967

(Førerspejle og dæk).

Nr.

118

af

 

9. april

 

1968

(Retningsviserblinklygter).

Nr.

185

af

 

5. maj

 

1970

(Retningsviservinger, fjernprojektører, tågeforlygter og siderefleksanordninger).

Nr.

14

af

 

11. januar

 

1972

(Tyverisikring).

Nr.

234

af

 

2. maj

 

1973

(Fjernprojektører).

Nr.

261

af

 

20. maj

 

1976

(Solfiltre).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1984

(Brændstofanlæg til F-gas).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1986

(Afmærkning af langsomtkørende køretøjer).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1988

(Vidvinkel- og nærzonespejle).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1989

(Slingrebremse).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1990

(Længde af sættevogn og kørelys).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1991

(Dækmønsterdybde).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1992

(Refleksplanker).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1993

(Blokeringsfri bremser, luftforurening og hastighedsbegrænsere).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1994

(Blokeringsfri bremser, luftforurening og hastighedsbegrænsere).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1995

(Blokeringsfri bremser, luftforurening,,hastighedsbegrænsere og solfilterfilm).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1996

(Luftforurening for bil samt vægt, bremser, el-anlæg, lygter, reflekser, hjul, karrosseri, afskærmning bagtil mod underkøring og udsyn for traktor, motorredskab, påhængsvogn til traktor og motorredskab samt ikke-registreringspligtigt påhængsredskab).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1997

(Længde af sættevogn og påhængsvogn, venderadier for biler og vogntog, bremser for traktorpåhængsvogn, traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor, påhængsvogn til motorredskab og ikke-registreringspligtigt påhængsredskab).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

1999

(Motorcykel med tilkoblet påhængskøretøj, påhængskøretøj til motorcykel).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

2001

(Påskrifter på bjærgningskøretøjer).

Detailforskrifter
for Køretøjer

 

2001

(Hastighedsmåler i biler til øvelseskørsel).

Gælder fra 1. juli 2001.

 


Bilag 5

Oversigt over udstyr på EF-typegodkendt personbil M1, som skal være godkendt i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet).

Udstyr

EF-direktiv/ECE-regulativ

Rat

Direktiv nr. 74/297/EØF
ECE-regulativ nr. 12

Reservedelsbremsebelægninger1)

EF-direktiv 98/12/EF
ECE-regulativ nr. 90

Fjern- og nærlyslygter og lamper hertil

Direktiv nr. 76/761/EØF
ECE-regulativ nr. 1
ECE-regulativ nr. 2
ECE-regulativ nr. 5
ECE-regulativ nr. 8
ECE-regulativ nr. 20
ECE-regulativ nr. 37

Tågeforlygter

Direktiv nr. 76/762/EØF
ECE-regulativ nr. 19

Baklygter

Direktiv nr. 77/539/EØF
ECE-regulativ nr. 23

Positions-, bag- og markeringslygter

Direktiv nr. 76/758/EØF
ECE-regulativ nr. 7

Tågebaglygter

Direktiv nr. 77/538/EØF
ECE-regulativ nr. 38

Nummerpladelygter

Direktiv nr. 76/760/EØF
ECE-regulativ nr. 4

Parkeringslygter

Direktiv nr. 77/540/EØF
ECE-regulativ nr. 77

Retningsviserblinklygter

Direktiv nr. 76/759/EØF
ECE-regulativ nr. 6

Stoplygter

Direktiv nr. 76/758/EØF
ECE-regulativ nr. 7

Refleksanordninger

Direktiv nr. 76/757/EØF
ECE-regulativ nr. 3

Lydsignalapparat

Direktiv nr. 70/388/EØF
ECE-regulativ nr. 28

Sende- og modtageantenne til radio

Direktiv nr. 74/483/EØF

Tyverialarm

Direktiv nr. 74/61/EØF

Startspærre

Direktiv nr. 74/61/EØF
ECE-regulativ nr. 97

Udstødningssystem

Direktiv nr. 70/157/EØF
ECE-regulativ nr. 51
ECE-regulativ nr. 59

Udstyr

EF-direktiv/ECE-regulativ

Udskiftningskatalysator

EF-direktiv nr. 98/77/EF
ECE-regulativ nr. 103

Dæk (bortset fra regummierede dæk)

Direktiv nr. 92/23/EØF
ECE-regulativ nr. 30
ECE-regulativ nr. 54
ECE-regulativ nr. 64

Tilkoblingsanordning

Direktiv nr. 94/20/EF

Bagagebærer og skiholder

Direktiv nr. 74/483/EØF

Nakkestøtter

Direktiv nr. 78/932/EØF
ECE-regulativ nr. 17
ECE-regulativ nr. 25

Sikkerhedsseler

Direktiv nr. 77/541/EØF
ECE-regulativ nr. 16

Ruder (bortset fra ruder af plastmateriale)

Direktiv nr. 92/22/EØF
ECE-regulativ nr. 43

Forrudevasker

Direktiv nr. 78/318/EØF

Førerspejle

Direktiv nr. 71/127/EØF
ECE-regulativ nr. 46

_______________

1) Bestemmelsen gælder kun for personbiler M1, der er EF-typegodkendt den 7. april 1998 eller senere.


Bilag 6

Oversigt over EF-direktiver eller ECE-regulativer, der er omfattet af totalharmoniseringen for to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet). Direktiver (regulativer), der også omfatter udstyr, er angivet med *.

Direktiv nr. 92/61/EØF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer omfatter

-

knallerter,

-

motorcykler,

-

tre-hjulede biler og

-

lette fire-hjulede biler (quadricykler)

med undtagelse af

-

køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/t,

-

køretøjer til brug for fysisk handicappede,

-

køretøjer til brug ved konkurrencer på eller uden for vej og

-

tre-hjulede terrængående køretøjer med ét forhjul.

Emne

 

EF-direktiv/ECE-regulativ

 

Ikrafttræden

Bremser

 

Direktiv nr. 93/14/EØF
ECE-regulativ nr. 78

 

5. april 1995

Identificering af kontrollamper mv.

 

Direktiv nr. 93/29/EØF
ECE-regulativ nr. 60

 

14. juni 1995

Lydsignalapparat*
(bortset fra
mekanisk klokke)

 

Direktiv nr. 93/30/EØF
Direktiv nr. 70/388/EØF
ECE-regulativ nr. 28

 

14. juni 1995

Støtteben på to-
hjulede køretøjer

 

Direktiv nr. 93/31/EØF

 

14. juni 1995

Håndbøjler o.l. for
passagerer på to-
hjulede køretøjer

 

Direktiv nr. 93/32/EØF

 

14. juni 1995

Tyverisikring

 

Direktiv nr. 93/33/EØF
ECE-regulativ nr. 62

 

14. juni 1995

Identifikation og
påskrifter

 

Direktiv nr. 93/34/EØF

 

14. juni 1995

Montering af lygter og
reflekser

 

Direktiv nr. 93/92/EØF
ECE-regulativ nr. 53

 

29. oktober 1995

Vægt og dimensioner

 

Direktiv nr. 93/93/EØF

 

29. oktober 1995

Anbringelsessted for
bagnummerplade

 

Direktiv nr. 93/94/EØF

 

29. oktober 1995

Konstruktivt bestemt
maksimalhastighed samt
drejningsmoment og
effekt

 

Direktiv nr. 95/1/EF

 

2. februar 1997

Dæk*

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 1
ECE-regulativ nr. 30, 54, 64 og 75

 

17. juni 1999

Lygter og lyssignaler*

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 2
ECE-regulativ nr. 3, 19, 20, 37
50, 56, 57, 72 og 82

 

17. juni 1999

Udragende dele

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 3

 

17. juni 1999

Førespejle*

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 4
ECE-regulativ nr. 81

 

17. juni 1999

Foranstaltninger mod
luftforurening

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 5

 

17. juni 1999

Brændstofbeholdere

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 6

 

17. juni 1999

Foranstaltninger mod
ulovlige indgreb på
2-hjulede

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 7

 

17. juni 1999

Elektromagnetisk
kompatibilitet

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 8

 

17. juni 1999

Tilladt støjniveau og
udstødningssystemer*

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 9

 

17. juni 1999

Tilkoblingsanordninger*

 

Direktiv nr. 97/24/EF kap. 10

 

17. juni 1999

Sikkerhedsseler og
deres forankringer på
3-hjulede*