Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.*)

(BL 8-1, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Annex 10 til Chicago-konventionen, Aeronautical Telecommunications, Volume I, II, III og IV, seneste udgave.

1.2 Annex 14 til Chicago-konventionen, Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations, seneste udgave.

1.3 ICAO Doc 8071, Manual on Testing of Radio Navigation Aids, Volume I og III, seneste udgave.

1.4 ICAO Doc 8168, Aircraft Operations, Volume II, Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, seneste udgave.

1.5 ICAO Doc 9157, Aerodrome Design Manual, Part 4, Visual Aids, seneste udgave.

1.6 BL 3-3, Radionavigations- og radiolandingshjælpemidler på jorden, seneste udgave.

1.7 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.8 BL 3-38, Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater, seneste udgave.

1.9 BL 7-22, Bestemmelser om VHF-radioanlæg på jorden for talekommunikation, seneste udgave.

1.10 BL 8-2, Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v., seneste udgave

1.11 Pjecen "Kvalitetsstyring", udgivet af Statens Luftfartsvæsen i juni 1996.

1.12 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.11, kan købes ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen

Luftfartsinformationstjenesten

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

2. Definitioner

Koncessionshaver (Licence holder):

Ved koncessionshaver forstås i denne BL den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads eller et civilt område på en militær flyveplads, eller den, der har fået tilladelse til at drive en flyvekontrolenhed, som ikke er tilknyttet en bestemt flyveplads.

Kontrolorganisation, FCO (Flight Calibration Organisation):

En organisation, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen til at udføre kontrolmålinger fra luften af anlæg, hvor en sådan kontrolflyvning kræves i henhold til denne BL.

Luftfartsanlæg (Aeronautical equipment):

En betegnelse for en samlig af tekniske anlæg, som har til formål at medvirke til afvikling af lufttrafik, herunder kommunikations-, navigations- og radarudstyr samt lysanlæg på jorden samt tilhørende procedurer.

NOTAM (Notice to Airmen):

En meddelelse, fordelt ved hjælp af telekommunikation, om etablering, status eller ændring af luftfartsanlæg, tjenester, procedurer eller fareaktiviteter, om hvilke kendskab er af væsentlig betydning for flyoperationers gennemførelse.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for kontrolmåling af anlæg inden for dansk område samt i områder, hvor Danmark i henhold til indgåede internationale aftaler er forpligtet til at udøve lufttrafiktjeneste.

4. Generelt

4.1 Koncessionshaveren skal sikre sig, at de anlæg med tilhørende procedurer, der er nævnt i pkt. 5.1, kontrolmåles med de terminer/intervaller, som følger af afsnit 6, samt sikre, at kontrolmåling kun udføres af kontrol-organisationer (FCO'er), som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Anm.: Bestemmelser om godkendelse af kontrolorganisationer (FCO) findes i BL 8-2.

4.2 Koncessionshaveren skal sætte et anlæg ud af drift,

a.

hvis kontrolmålinger eller andet indikerer, at anlægget ikke opfylder kravene, jf. luftfartslovens § 60, stk. 4,

b.

hvis rutinekontrolmåling, jf. afsnit 6, ikke er udført inden for de fastsatte terminer, og

c.

i de tilfælde, der er angivet i anlæggets drifts- og vedligeholdelsesforskrift.

4.3 Ændring i udførelse af kontrolmåling skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

4.4 Koncessionshaveren skal sikre, at alle aktiviteter, herunder vedligeholdelsesarbejder, udvidelser og nye aktiviteter inden for flyvepladsens område samt i umiddelbar nærhed af flyvepladsen, koordineres, således at utilsigtet påvirkning af de udstrålede signaler fra luftfartsanlæg undgås.

5. Kommissionerende kontrolmåling

5.1 Der skal udføres kontrolmåling på et nyetableret anlæg, i forbindelse med opgradering til en højere kategori (ILS) og/eller ved større ændringer på et eksisterende anlæg. Sådan kontrolmåling betegnes som kommissionerende kontrolmåling.

Anm.: Hvis en koncessionshaver er i tvivl om behov for gennemførelse af en kontrolmåling, skal denne kontakte Statens Luftfartsvæsen for en afklaring, jf. luftfartslovens § 60. stk. 4.

5.2 Kommissionerende kontrolmåling skal forinden idriftsætning udføres for følgende anlæg med tilhørende procedurer:

a.

Radiopejler (VDF).

b.

Kommunikationsanlæg (COM), for så vidt angår dækningsområdet.

c.

Instrumentlandingssystem (ILS), in-klusive markeringsfyr (MM/OM) eller DME.

d.

Localizer (LLZ) alene, inklusive markeringsradiofyr (MM/OM) eller DME.

e.

Retningsgivende radiofyr (VOR).

f.

Rundstrålende radiofyr (NDB og L).

g.

Afstandsmåleudstyr (DME).

h.

Markeringsradiofyr (MKR).

i.

Radar, for så vidt angår dækningsområde og radarkorttegning (mapping).

j.

Visuelle landingshjælpemidler på jorden (APAPI/PAPI/PLASI).

k.

Indflyvningslyssystemer (ALS).

l.

Fotorekorderingsanlæg.

m.

Visuelle flyveprocedurer.

n.

Instrument flyveprocedurer.

Anm. 1: Bestemmelser om radiokommunikationsanlæg på jorden findes i BL 7-22, og internationale standarder findes i ICAO Annex 10, Volume II.

Anm. 2: Bestemmelser om radionavigations- og radiolandingshjælpemidler på jorden findes i BL 3-3, og internationale standarder findes i ICAO Annex 10, Volume I og III.

Anm. 3: Internationale standarder for overvågningsradar og antikollisionssystemer findes i ICAO Annex 10, Volume IV.

Anm. 4: Internationale standarder for visuelle landingshjælpemidler findes i ICAO Annex 14, Volume I.

Anm. 5: Internationale standarder for konstruktion af visuelle og instrument flyveprocedurer findes i ICAO Doc 8168, Volume II.

Anm. 6: Parametre, der skal kontrolmåles, og deres tolerancer findes i ICAO Doc 8071, Manual on Testing of Radio Navigation Aids, Volume I: Testing of Ground-based Radio Navigation Systems.

6. Rutinekontrolmåling

6.1 Ud over kommissionerende kontrolmåling skal der for de anlæg med tilhørende procedurer, der er nævnt i pkt. 5.2, efterfølgende ske rutinekontrolmåling efter de terminer og intervaller, der er fastsat i bilag 1 til denne BL.

6.2 De tolerancer, der er angivet i bilag 1, kan udnyttes, men ikke overskrides.

6.2.2 Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde og efter begrundet ansøgning godkende overskridelse af tolerancen.

6.3 Hvis en kontrolmåling varer mere end en dag, skal tidspunktet for næste kontrolmåling beregnes fra den dag, hvor kontrolmålingen startede.

7. Site-survey

Koncessionshaveren kan rekvirere kontrolmåling til vurdering af et areals egnethed til opstilling af et givent anlæg ved prøveopstilling (site-survey).

8. Supplerende kontrolmåling

8.1 Statens Luftfartsvæsen kan til enhver tid kræve en supplerende kontrolmåling udført, eller en sådan kan rekvireres af koncessionshaveren selv.

8.2 Årsager til udførelse af en supplerende kontrolmåling kan bl.a. være:

i

Modtagelse af fejlrapport fra operative brugere eller fra den ansvarshavende tekniske organisation, jf. BL 3-3.

i

Konstatering af usædvanlig afvigelse af kurs og/eller kursstruktur. Afvigelsen behøver ikke at være uden for tolerance for at foranledige supplerende kontrolmåling.

i

Ændringer i omgivelserne inden for de kritiske og følsomme områder.

i

Tegn på ustabilitet konstateret ved gennemgang af driftsjournal og/eller rekorderede måleværdier.

i

Hvis det konstateres, at drift og vedligeholdelse af anlægget ikke er sket i overensstemmelse med den godkendte instruks.

8.3 Koncessionshaveren er forpligtet til at underrette Statens Luftfartsvæsen, hvis supplerende kontrolmåling rekvireres.

9. Gennemførelse af kontrolmåling

9.1 Koncessionshaveren skal sikre, at nødvendige installationer er til rådighed ved de enkelte anlæg. Koncessionshaveren skal endvidere sikre positionsbestemmelser i WGS84 for eventuelle teodolitpositioner.

Anm.: Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater findes i BL 3-38.

9.2 Koncessionshaveren skal stille teknisk sagkyndige til rådighed i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kontrolmåling.

9.3 Koncessionshaveren skal sikre, at kontrolorganisationen får udleveret nødvendige tekniske data for de systemer, der skal kontrolmåles.

9.4 Koncessionshaveren skal sikre den nødvendige koordination med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed og tekniske organisation om gennemførelse af kontrolmåling.

9.5 Koncessionshaveren skal opbevare dokumentation for kontrolmåling i 5 år, dog skal dokumentation for den kommissionerende kontrolmåling, jf. afsnit 5, opbevares i systemets levetid.

9.6 Koncessionshaveren skal sikre, at registrerede monitorværdier overleveres til kontrolorganisationen efter gennemførelse af kontrolmåling.

9.7 Umiddelbart efter gennemført kontrolmåling afgiver kontrolorganisationen en foreløbig rapport til koncessionshaveren. Denne rapport skal indeholde en anbefaling af, om anlægget fortsat må være i drift, eller om det skal tages ud af drift.

9.8 Hvis koncessionshaveren på baggrund af den foreløbige kontrolrapport beslutter at tage et anlæg ud af drift, skal denne umiddelbart foranledige NOTAM udsendt herom.

9.8.1 Anlægget kan først tages i operativ anvendelse efter en nærmere vurdering i Statens Luftfartsvæsen, eller når fornyet kontrolmåling er gennemført med tilfredsstillende resultat.

9.8.2 Koncessionshaveren skal umiddelbart informere Statens Luftfartsvæsen om enhver kontrolmåling, der resulterer i lukning af anlægget.

Anm.: Kontrolorganisationen indsender senest 30 dage efter udført kontrolmåling kopi af måleresultaterne til Statens Luftfartsvæsen, herunder kopi af den foreløbige rapport.

10. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

11. Straf

11.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.1 og pkt. 6.2 samt afsnit 9 straffes med bøde.

11.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

12. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 15. august 2001.

Statens Luftfartsvæsen, den 10. juli 2001

Ole Rasmussen

/Karsten Theil


Bilag 1

System

Type

Kommissionerende kontrolmåling

Termin og tolerance for kontrolmålinger, jf. afsnit 6

COM

Radiopejler (VDF)

Ja

Årligt / +30 dage

 

Kommunikationsanlæg (COM)

Ja

 

NAV

ILS, inklusive markeringsradiofyr

Ja

180 dage / +20 dage

 

LLZ, alene inklusive markeringsradiofyr

Ja

180 dage / +20 dage

 

Retningsgivende radiofyr (VOR)

Ja

Årligt / +30 dage

 

Rundstrålende radiofyr (NDB)

Ja

 
 

Afstandsmåleudstyr (DME)

Ja

Som for det system, DME'en knytter sig til, dog minimum årligt

 

Markeringsradiofyr

Ja

Som for det system, markeringsradiofyret knytter sig til, dog minimum årligt

RADAR

Dækning

Ja

 
 

Radarkorttegning (mapping)

Ja

Ved større ændring af radarkorttegning

AGA

APAPI/PAPI/PLASI

Ja

Årligt / +30 dage

 

Indflyvningslyssystemer

Ja

 

Diverse

Fotorekorderingsanlæg

Ja

Årligt / +30 dage

PANS-OPS

Visuelle flyveprocedurer

Ja

 
 

Instrumentflyveprocedurer

Ja

 

Officielle noter

*) BL'en har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.