Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelse om ændring af BL 5-44

(BL 5-44 A, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 40, litra g, stk. 1 og stk. 2, jf. § 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Der indsættes et nyt pkt. 10.3.10 med følgende ordlyd:

10.3.10 Bestemmelserne i pkt. 10.2.7, 10.2.8 og 10.2.11 gælder også de medlemmer af sikkerhedsudvalget, der er udpeget af arbejdsgiveren.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. december 2001.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 7. november 2001

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen