Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Post Danmark

(Bevarelse af ret til tjenestemandspension m.v. ved overgang til overenskomstansættelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 88 af 8. februar 1995 om Post Danmark, som ændret ved lov nr. 1125 af 20. december 1995 og lov nr. 1119 af 29. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 8, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 8. Statstjenestemænd i Post Danmark, som accepterer tilbud om overgang til overenskomstansættelse, bevarer ret til statslig tjenestemandspension efter overgangen. Staten afholder udgifter til pensionen efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

    Stk. 9. Personer, der bevarer ret til statslig tjenestemandspension, jf. stk. 8, vil kunne beskæftiges i Post Danmark eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Post Danmark over for staten, jf. stk. 12. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Post Danmark give staten skriftlig meddelelse herom.

    Stk. 10. Finansministeren kan godkende, at overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, jf. stk. 8, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Post Danmark koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne, jf. stk. 12, over for staten fortsat påhviler Post Danmark.

    Stk. 11. Engangsbeløb, der ydes til tjenestemænd i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse, kan konverteres til forhøjelse af pensionsalder efter de af Finansministeriet fastsatte regler om betaling herfor.

    Stk. 12. For statstjenestemænd i Post Danmark og for statstjenestemænd, der overgår til overenskomstansættelse i Post Danmark eller hermed koncernforbundne selskaber, jf. stk. 9, eller andre selskaber, jf. stk. 10, betaler Post Danmark de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 13.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.

    Stk. 2. Loven har tillige virkning for aftaler om overgang til overenskomstansættelse mellem Post Danmark og den enkelte statstjenestemand, som er indgået før lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen