Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om føring af journal over dyreforsøg samt
kloning og genmodificering af hvirveldyr

I medfør af § 9, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 9. september 1993, og § 2, stk. 1, i lov nr. 550 af 24. juni 2005 om kloning og genmodificering af dyr m.v., fastsættes:

§ 1. Den, der foretager dyreforsøg eller kloning eller genmodificering af hvirveldyr, skal føre journal herover.

Stk. 2. Journalen skal henvise til tilladelsen fra Dyreforsøgstilsynet samt indeholde oplysninger om art og antal dyr, forsøgets type og indgrebets teknik, om bedøvelse har været anvendt og i givet fald dennes form og om tidspunkt for dyrenes aflivning og den herved anvendte fremgangsmåde. Har aflivning ikke fundet sted, skal dyrets tilstand og anvendelse efter forsøget angives.

Stk. 3. Er der fremstillet dyr ved kloning eller genmodificering, eller har klonede eller genmodificerede dyr været anvendt til dyreforsøg, skal journalen foruden oplysningerne i stk. 2 indeholde en særskilt angivelse af art og antal af disse dyr.

Stk. 4. Journalen skal føres i en af Dyreforsøgstilsynet autoriseret journal eller et af tilsynet godkendt edb-system.

Stk. 5. Journalføringen skal ske samme dag, som forsøgene foretages. Hvor der rutinemæssigt foretages ensartede forsøg i større antal, kan sådanne forsøg dog indføres gruppevis for én uge ad gangen.

§ 2. Journaler over dyreforsøg, kloning og genmodificering af dyr skal til enhver tid være tilgængelige for Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 2. Journaler skal opbevares i 3 år fra udløbet af det kalenderår, hvor dyreforsøget, kloningen eller genmodificeringen er foretaget.

§ 3. Journaler over dyreforsøg, kloning og genmodificering skal hvert år indsendes til Dyreforsøgstilsynet. Journaler skal være ledsaget af statistiske oplysninger om de foretagne dyreforsøg samt om kloninger og genmodificeringer af hvirveldyr. Det skal af de statistiske oplysninger fremgå, hvor mange dyr og hvilke arter der er fremstillet ved kloning eller genmodificering, samt hvor mange klonede og genmodificerede forsøgsdyr der er anvendt til dyreforsøg.

§ 4. Dyreforsøgstilsynet kan fastsætte nærmere retningslinjer for udformningen og føringen af journal og statistiske oplysninger.

§ 5. Overtrædelse af §§ 1-3 i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 739 af 6. december 1988 om føring af journal over og indberetning om dyreforsøg ophæves.

Stk. 3. Journaler, som er autoriseret før bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat anvendes.

Justitsministeriet, den 12. december 2005

Lene Espersen

/Torben Jensen