Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol

 

I medfør af § 122 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, fastsættes:

§ 1. Kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der er nævnt i færdselslovens § 121, stk. 1, kan foruden af politiet varetages af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kontrollen med overholdelse af færdselslovens § 28, stk. 2, varetages alene af politiet.

§ 2. Ved pålæg af standsnings- og parkeringsafgift skal der benyttes en blanket, der indeholder oplysninger om

1) betalingsfrist,

2) hvortil indsigelser mod afgiften kan rettes (kommunen),

3) muligheden for, såfremt kommunen fastholder afgiften, at inddrive afgiften ved udpantning, jf. færdselslovens § 121, stk. 4, eller ved lønindeholdelse eller modregning, jf. færdselslovens § 122 b, og

4) hvilke merudgifter der påløber, såfremt betalingsfrist ikke overholdes, og såfremt der foretages udlægsforretning hos pantefogeden, lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte blanket skal udformes efter en model, hvis indhold aftales mellem Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Rigspolitichefen og restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3. Rigspolitichefen bistår kommunerne med hensyn til etablering af den nødvendige forespørgselsadgang til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Kommunerne afholder alle udgifter i forbindelse med forespørgselsadgangen.

§ 3. Afgifter pålagt af kommunalbestyrelsen opkræves af kommunen og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 4. Indtægter fra parkeringskontrol, som udføres af kommunalbestyrelsen i henhold til § 1, stk. 1, fordeles efter justitsministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den kommune, der udfører kontrollen.

Stk. 2. Fordelingen efter stk. 1 foretages på grundlag af forhandlinger mellem staten og de kommunale parter og fastsættes for hver enkelt kommune i en aftale, der indgås mellem Justitsministeriet og den pågældende kommune.

§ 5. Kommuner, der har etableret kommunal parkeringskontrol, indsender hvert år inden 1. april en opgørelse til Rigspolitichefen over antallet af pålagte parkeringsafgifter i det foregående år.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte opgørelse skal indeholde oplysninger om

1) det samlede antal pålagte parkeringsafgifter,

2) antallet af parkeringsafgifter, som der er fremført indsigelser mod,

3) antallet af parkeringsafgifter, der er frafaldet af kommunen som følge af fremførte indsigelser,

4) antallet af sager om parkeringsafgifter, der er indbragt for fogedretten,

5) antallet af sager, hvori fogedretten har tilsidesat afgørelsen om pålæg af parkeringsafgift,

6) antallet af sager, hvori fogedretten har tilsidesat restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse om lønindeholdelse,

7) antallet af sager, hvori fogedretten har tilsidesat en af restanceinddrivelsesmyndigheden gennemført modregning, og

8) antallet af sager, der ved årets udgang fortsat var verserende ved fogedretten.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 26. november 1998 om kommunal parkeringskontrol.

Justitsministeriet, den 17. oktober 2005

Lene Espersen

/Michael Højer