Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v.
(Nors Omfartsvej)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til

1) at lade anlægge en forlægning af hovedlandevej 480, Thisted-Hanstholm (rute 26), øst om Nors som motortrafikvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

2) at udbygge strækningen af hovedlandevej 480 mellem forlægningen ved Nors og hovedlandevej 426, Thisted-Oddesund, til motortrafikvej og

3) at nedlægge hovedlandevej 480, Thisted-Hanstholm, som hovedlandevej fra begyndelsespunktet til endepunktet af den i nr. 1 nævnte forlægning øst om Nors.

§ 2. § 2 i lov nr. 91 af 29. marts 1972 om visse hovedlandevejsstrækninger ophæves.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen