Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om syn ved vejsiden ("§77-syn") af tunge køretøjer med henblik på undersøgelse for fejl og mangler

 

 

Til Statens Bilinspektion og politiet

På baggrund af bestemmelserne i "Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område", og efter forhandling med Justitsministeriet, politiet og Statens Bilinspektion fastsættes følgende om gennemførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden ("§77-syn") med henblik på undersøgelse for fejl og mangler.

Til orientering vil syn ved vejsiden, som de som hovedregel hidtil har været udført her i landet med henblik på undersøgelse af tunge køretøjer for fejl og mangler, i al væsentlighed opfylde direktivets krav.

Dog indebærer direktivet, og dermed dette cirkulære følgende nye bestemmelser

- krav om udpegning af en ansvarlig national myndighed,

- udpegning af en national kontaktperson,

- indberetningspligt til EU-Kommissionen af antal udførte syn,

- krav til udformning af undersøgelsesrapporten, samt

- krav til luftforureningskontrolmetoden (svarende til kontrolmetoden, som anvendes ved alm. periodiske syn i synshal).

Politiets kontrol ("§77-syn") af køretøjer for fejl og mangler, som den almindelige kørekortindehaver selv bør kunne konstatere (lygter, dæk mv.), og som sker som led i den almindelige færdselskontrol uden Statens Bilinspektions medvirken, er ikke omfattet af direktivet eller af denne cirkulæreskrivelse.

Ikrafttræden

Bestemmelserne træder i kraft den 01.04.2002

Formål

Bestemmelsernes formål er

- at sikre trafiksikkerheden, miljøbeskyttelsen og den loyale konkurrence ved anvendelse af erhvervskøretøjer,

- at opretholde erhvervskøretøjers overensstemmelse med de tekniske forskrifter mellem de periodiske syn samt

- at gennemføre syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

Køretøjer

Reglerne omfatter alene syn ved vejsiden af følgende køretøjer:

- Personbil M2 og M3, dvs. bil der er indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet,

- lastbil N2 og N3, dvs. bil der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, og

- påhængs-/sættevogn O3 og O4, dvs. påhængskøretøj med tilladt totalvægt - for sættevogn og kærre samlet akseltryk - på mere end 3500 kg, hovedsagelig indrettet til befordring af personer eller gods.

Antal undersøgelser

Der er ikke fastsat et konkret mål for antallet af undersøgte køretøjer, men bestemmelserne forudsætter, at antallet af foretagne tekniske undersøgelser giver tilstrækkelig synlighed og dermed bevidsthed i branchen om, at myndighederne også mellem de periodiske syn kontrollerer erhvervskøretøjernes overensstemmelse med de køretøjstekniske forskrifter, således at den mellemliggende vedligeholdelse faktisk foretages, tilskyndet af oplevelsen af en reel opdagelsesrisiko.

Myndigheder

Ifølge færdselslovens §77 kan politiet standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler, og jfr. § 71 foretager Statens Bilinspektion køretøjstekniske undersøgelser, samt yder bistand til andre myndigheder.

Politiet træffer i samråd med Statens Bilinspektion afgørelse om, hvilke umiddelbare foranstaltninger der eventuelt måtte være anledning til (dvs. evt. indkaldelse til syn eller nummerpladeinddragelse).

Statens Bilinspektion gennemfører i samarbejde med politiet tilstrækkelig mange syn ved vejsiden til opfyldelse af direktivets mål.

Statens Bilinspektion foretager indberetning til EU-Kommissionen hvert andet år inden den 31. marts af de oplysninger, der er indsamlet vedrørende de foregående to år om antallet af kontrollerede erhvervskøretøjer, opdelt på køretøjsart, registreringsland, kontrolpunkter og mangler i henhold til rapporten om syn ved vejsiden.

Første fremsendelse af indberetning dækker perioden på to kalenderår fra den 1. januar 2003. Oplysningerne sendes i kopi til Rigspolitichefen og til Færdselsstyrelsen.

Statens Bilinspektion udpeger en national kontaktperson, og underretter EU- Kommissionen, Rigspolitichefen og Færdselsstyrelsen herom.

Ved konstatering af alvorlige fejl eller mangler på et udenlandsk køretøj underretter Statens Bilinspektion den modsvarende udenlandske kompetente myndigheds kontaktperson. Underretningen sker ved fremsendelse af den udarbejdede rapport om synet ved vejsiden. Med henblik på at sikre, at den sigtede kan blive orientering om de samlede retsfølger i sagen, meddeler Statens Bilinspektion tillige sin beslutning om underretning af den udenlandske kompetente myndigheds kontaktperson til den politimyndighed, som behandler straffesagen.

Ved tilsvarende underretning om fejl eller mangler konstateret ved et dansk køretøj ved et syn ved vejsiden i et EU-land, vurderer Statens Bilinspektion ved modtagelsen af underretningen, om der er grundlag for at indkalde køretøjet til syn i medfør af færdselslovens § 78, og fremsender i bekræftende fald indstilling herom til politiet. Statens Bilinspektion underretter den udenlandske kompetente myndigheds kontaktperson om de eventuelt trufne foranstaltninger.

Kontrollen

Kontrollen består af et, to eller tre af følgende punkter:

a) En visuel inspektion af det holdende køretøjs vedligeholdelsesstand

b) Kontrol af eventuel nylig udstedt rapport fra syn ved vejsiden eller rapport fra alm. syn

c) Egentlig inspektion af køretøjet for fejl og mangler

Inspektionen omfatter et, flere eller alle kontrolpunkter i rapporten om syn ved vejsiden.

Der lægges særlig vægt på kontrol af bremser og af udstødningsemissioner.

Inspektion af bremsepræstationer foretages ved hjælp af skrivende decelerationsmåler (evt. vha. elektronisk registrerende decelerationsmåler, som muliggør senere udskrift) og i givet fald tillige ved anvendelse af særligt aktiveringsudstyr for påhængskøretøjers trykluftbremser.

Vejledende inspektion af bremsepræstation med henblik på udvælgelse af køretøjer til egentlig inspektion af bremsepræstationen kan udføres ved hjælp af bremserullefelt.

Inspektion af udstødningsemissioner foretages ved hjælp af måleudstyr og efter samme metoder som ved periodisk syn (kontrol ved hjælp af CO og lambda-måler for benzinkøretøjer henholdsvis kontrol ved hjælp af opacimeter for dieselkøretøjer).

Kontrol af et punkt skal undlades, hvis kontrol af punktet er foretaget inden for 3 måneder jfr. synsrapport/rapport om syn ved vejsiden, og der ikke er åbenlyse fejl eller mangler.

Rapport om syn ved vejsiden

Ved egentlig kontrol af køretøjet for fejl og mangler - svarende til punkt c) i afsnittet "Kontrollen" ovenfor - udfylder Statens Bilinspektion en rapportblanket, som mindst indeholder punkterne i rapportmodellen i bilag 1 i direktiv 2000/30/EF.

Rapporten eller kopi heraf udleveres til føreren af det kontrollerede køretøj ved synets afslutning.

Færdselsstyrelsen, den 7. marts 2002

Ib Rasmussen