Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-7, 1. udgave af 14. september 1993, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn
Udgave 1, 15. april 2002

 

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

1. Afsnit 12 affattes således:

12. Klageadgang

Afgørelser truffet af flyvepladsledelsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

2. Bilag 1 udskiftes med vedlagte bilag

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 30. maj 2002.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. april 2002

Ole Asmussen

/Karsten Theil


Bilag 1


Bilag 2