Den fulde tekst

Lov om Post Danmark A/S

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Selskabets stiftelse, formål m.v.

§ 1. Trafikministeren stifter et aktieselskab, der overtager den af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver. Ved stiftelsen overtages den indskudte virksomhed i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2002.

Stk. 2. Selskabets navn er Post Danmark A/S. Trafikministeren bemyndiges til at godkende ændringer af selskabets navn.

Stk. 3. Aktiekapitalens størrelse fastsættes ved stiftelsen til 500 mio. kr.

§ 2. Selskabets formål er at drive postvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive virksomhed inden for distribution, kommunikation, transport og logistik. Selskabet kan herudover via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet.

Stk. 2. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

§ 3. For Post Danmark A/S gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

§ 4. Trafikministeren bemyndiges til at sælge op til 25 pct. af aktierne i Post Danmark A/S. Der kan tegnes medarbejderaktier.

§ 5. Post Danmark A/S overtager ved stiftelsen den af Post Danmark drevne virksomhed og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser påhvilende virksomheden.

Stk. 2. Tinglysning og registrering af Post Danmarks A/S’ rettigheder og forpligtelser kan ske på grundlag af denne lov.

§ 6. Post Danmark A/S kan som fuldt ud statsejet aktieselskab anvende det kronede posthorn som kendetegn.

§ 7. Trafikministeren meddeler efter bestemmelserne i lov om postvirksomhed koncession til Post Danmark A/S.

Eneforhandlingsaftale

§ 8. Post Danmark A/S kan indgå en eneforhandlingsaftale med et pengeinstitut om at stille de til enhver tid værende posthuse, herunder faste anlæg og løsøre samt tilknyttet personale, til rådighed for udførelsen af finansielle serviceydelser, samt om betalingen herfor, jf. dog stk. 2. Ved indgåelse af en eneforhandlingsaftale med et pengeinstitut om udførelse af finansielle serviceydelser vil Post Danmark A/S’ forpligtelser i medfør af denne aftale også gælde over for tredjemand, som pengeinstituttet måtte have indgået aftale med om udførelse af finansielle serviceydelser.

Stk. 2. Post Danmark A/S er dog efter aftale med pengeinstituttet berettiget til selv eller ved tredjemand at udføre finansielle serviceydelser, når dette sker i overensstemmelse med formålet i § 2.

Stk. 3. Post Danmark A/S er fra det pengeinstitut, med hvilket der indgås eneforhandlingsaftale, berettiget til at få adgang til de oplysninger, der findes nødvendige i forbindelse med Post Danmark A/S’ varetagelse af opgaver vedrørende finansielle serviceydelser, som udføres på grundlag af eneforhandlingsaftalen. Post Danmark A/S har adgang til pengeinstituttets edb-systemer, i det omfang det er nødvendigt for, at Post Danmark A/S kan udføre de pågældende opgaver for pengeinstituttet.

Stk. 4. Den, der virker i Post Danmark A/S, må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende har fået kendskab til i forbindelse med udførelse af finansielle serviceydelser på grundlag af eneforhandlingsaftalen, eller give andre lejlighed til at skaffe sig sådanne oplysninger. Overtrædelse af tavshedspligten straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 5. Tavshedspligten gælder, uanset om den pågældendes beskæftigelse i Post Danmark A/S er ophørt.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på den, som i øvrigt er eller har været beskæftiget med udførelse af finansielle serviceydelser, der udføres efter aftale med Post Danmark A/S.

Stk. 7. Aftaler og vedtagelser mellem Post Danmark eller Post Danmark A/S og pengeinstituttet, der omfattes af konkurrenceloven, er uanset konkurrencelovens § 13 undtaget fra aktindsigt og offentliggørelse, i den udstrækning de vedrører samarbejdet mellem parterne eller med andre om opgaver, der normalt udføres inden for et pengeinstituts egne rammer, og i den udstrækning offentliggørelse vil give andre virksomheder en uberettiget konkurrencemæssig fordel. Sådanne oplysninger meddeles til Konkurrencerådets medlemmer, i den udstrækning udøvelse af rådets beføjelser efter konkurrenceloven gør det nødvendigt, jf. konkurrencelovens § 13, stk. 5, 2. pkt.

Personale

§ 9. Tjenestemænd i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark, der pr. 1. januar 2002 har accepteret tilbud om overgang til overenskomstansættelse, bevarer ret til statslig tjenestemandspension efter overgangen. Det samme gælder tjenestemænd, der på tidspunktet for Post Danmarks fremsættelse af tilbud havde orlov eller tjenestefrihed uden løn, og som ved genoptagelse af tjenesten accepterer det tilbud, som selskabet er forpligtet til at fremsætte. Staten afholder udgifterne til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Stk. 2. Overenskomstansatte, der bevarer ret til statslig tjenestemandspension, vil kunne beskæftiges i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Post Danmark A/S over for staten, jf. § 11, stk. 2. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Post Danmark A/S give staten skriftlig meddelelse herom.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Post Danmark A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne over for staten, jf. § 11, stk. 2, fortsat påhviler Post Danmark A/S.

Stk. 4. Engangsbeløb, der ydes til tjenestemænd i forbindelse med overgang til overenskomstansættelse, kan konverteres til forhøjelse af pensionsalder efter de af Finansministeriet fastsatte regler om betaling herfor.

Stk. 5. Til overenskomstansatte, der i henhold til deres ansættelsesvilkår har bevaret ret til rådighedsløn eller ventepenge fra Post Danmark A/S, og som afskediges, fordi deres stillinger i Post Danmark A/S nedlægges som følge af selskabets konkurs, og til medarbejdere, som måtte oppebære rådighedsløn eller ventepenge fra Post Danmark A/S på tidspunktet for Post Danmark A/S’ konkurs, betaler staten efter påkrav og med fuld anmeldelsesret i konkursboet rådighedsløn eller ventepenge. I tilfælde af Post Danmark A/S’ konkurs betaler staten efter påkrav og med fuld anmeldelsesret i konkursboet rådighedsløn eller ventepenge til overenskomstansatte beskæftiget i selskaber koncernforbundne med Post Danmark A/S eller selskaber uden for Post Danmark A/S-koncernen, jf. stk. 2 og 3, som afskediges, fordi deres stillinger nedlægges som følge af det pågældende selskabs konkurs, og til medarbejdere, som måtte oppebære rådighedsløn eller ventepenge på tidspunktet for det pågældende selskabs konkurs, i samme omfang som Post Danmark A/S ville være forpligtet hertil. Den periode, i hvilken staten udbetaler rådighedsløn eller ventepenge i anledning af arbejdsgiverselskabets konkurs, medregnes uanset Post Danmark A/S’ manglende betaling af pensionsbidrag ved opgørelsen af pensionsancienniteten. De ansatte, der modtager rådighedsløn eller ventepenge fra staten, er forpligtet til at overtage anden passende stilling.

§ 10. De tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet er ansat i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark, er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten, ligesom selskabet i forhold til staten er forpligtet til at beskæftige disse.

Stk. 2. Til disse tjenestemænd udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved opløsningen af den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark overtager Post Danmark A/S pligten til at refundere staten løn m.v. for udlånte tjenestemænd.

§ 11. For tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S, betaler Post Danmark A/S de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

Stk. 2. Det samme gælder for de tjenestemænd, der er overgået til overenskomstansættelse i Post Danmark A/S eller hermed koncernforbundne selskaber eller andre selskaber.

Stk. 3. Finansministeren kan indgå aftale med Post Danmark A/S om en endelig fastsættelse af bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter. Det kan aftales, at Post Danmark A/S helt eller delvis erstatter de løbende bidragsbetalinger med en engangsbetaling. Ved opgørelse af Post Danmark A/S’ skattepligtige indkomst har Post Danmark A/S fradrag for denne engangsbetaling til staten.

Stk. 4. Selskabet betaler et af trafikministeren fastsat beløb til dækning af statens udgifter i forbindelse med administrationen af udlånte tjenestemænd.

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 13. Lov nr. 88 af 8. februar 1995 om Post Danmark ophæves. Ved lovens ophævelse anses den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark for opløst.

§ 14. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark indtræder ved stiftelsen af Post Danmark A/S i bestyrelsen herfor, og hvervet gælder, indtil medarbejderne har valgt medlemmer til selskabets bestyrelse. Dette valg skal finde sted inden den 31. december 2002.

Stk. 2. Treårsreglen i aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 1. pkt., finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1. Ved beregning af ansættelsestiden efter aktieselskabslovens § 49, stk. 7, medregnes ansættelsestiden i den selvstændige offentlige virksomhed Post Danmark.

Stk. 3. De tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S deltager på lige fod med selskabets medarbejdere ved valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse, men er ikke selv valgbare til denne.

Konsekvensændringer

§ 15. I lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed foretages følgende ændring:

1. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. Koncessionshaveren kan med trafikministerens godkendelse oprette og anvende en modtagerdatabase, der omfatter de postmodtagere, som koncessionshaveren i medfør af koncession er forpligtet til at sikre postbefordring.

Stk. 2. Til brug for oprettelse og ajourføring af modtagerdatabasen kan indhentes relevante oplysninger i elektronisk form fra offentlige registre.

Stk. 3. Personhenførbare oplysninger, som leveres til modtagerdatabasen fra offentlige registre, må kun anvendes i forbindelse med befordring af forsendelser, der omfattes af befordringspligten. Koncessionshaver kan dog anvende oplysningerne i forbindelse med befordring af andre forsendelser, når hensynet til kvaliteten og en effektiv tilrettelæggelse af postbefordringen nødvendiggør en driftsmæssig sammenblanding af disse forsendelser og befordringspligtige forsendelser.

Stk. 4. Lov om behandling af personoplysninger finder i øvrigt anvendelse for modtagerdatabasens nærmere drift.«

§ 16. I lov nr. 426 af 31. maj 2000 om Det Centrale Personregister foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, nr. 3, ændres »Post Danmark« til: »virksomheder, der er meddelt koncession efter lov om postvirksomhed«.

§ 17. I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 1270 af 20. december 2000 og § 6 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, litra b, 2. pkt., udgår »Post Danmark og«.

§ 18. I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 299 af 27. april 2000, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 233 af 29. april 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2 b, ophæves.

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, udgår »2 b og«.

3. I § 11, stk. 1, nr. 1 ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

4. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

5. I § 17, stk. 1, ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

6. I § 23, stk. 2, udgår »Post Danmark og«.

7. § 31, stk. 4, nr. 3, ophæves.

§ 19. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 271 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1 og 2 , ændres »1-2 e,« til: »1-2 a, 2 c-2 e,«.

2. I § 8 H, stk. 1, ændres »1-2 e,« til: »1-2 a, 2 c-2 e,«.

§ 20. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 10. september 2001, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1033 af 17. december 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

2. I § 2 d, stk. 3, ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

3. I § 4, stk. 6, ændres »1-2 f,« til: »1-2 a, 2 c-2 f,«.

§ 21. I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret ved § 20 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »1-2 e,« til: »1-2 a, 2 c-2 e,«.

§ 22. I merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, som ændret senest ved lov nr. 1088 af 19. december 2001, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 13, stk. 1, nr. 13, ændres »Post Danmarks« til: »Post Danmark A/S’«.

§ 23. I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 4. oktober 2001, foretages følgende ændring:

1. Efter § 14 i indsættes:

»§ 14 j. Ved omdannelse af Post Danmark, som er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 b, til aktieselskab, jf. lov om Post Danmark A/S, finder bestemmelserne i kapitel 1 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i aktieselskabets indkomstopgørelse efter ligningslovens § 15, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i aktieselskabet.«

Færøerne og Grønland

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen