Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning
(BL 9-9, 2. udgave)

 

I medfør af § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, og § 152, stk. 2 og stk. 3, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 1-1, Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer, seneste udgave.

1.2 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave.

1.3 BL 3-7, Anmeldelse og registrering af private flyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 6-100, Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly, seneste udgave.

1.5 BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave.

1.6 BL 6-102, Bestemmelser om svæveflyvercertifikat, S-certifikat, seneste udgave.

1.7 BL 6-104, Bestemmelser om motorsvævefly, seneste udgave.

1.8 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

2. Definitioner

Flyvekontrolenhed:

Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrol eller kontroltårn.

Flyveplads:

Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

Flyveplads, godkendt:

En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en særlig aktivitet.

Flyveplads, offentlig:

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

Motorsvævefly:

Svævefly med motor.

Spilstart:

Optræk af svævefly ved hjælp af motorspil og wire.

Svævefly:

Et ikke-kraftdrevet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning hovedsagelig bæres oppe af aerodynamiske reaktioner på flader, der forbliver faste, sålænge flyvebetingelserne ikke ændres.

Svæveflyveplads:

Et bestemt område på land, der omfatter installationer og udstyr, beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af svæve-, motorsvæve- og slæbefly.

Svæveflyveplads, godkendt:

En svæveflyveplads, der er godkendt af en forening/organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er bemyndiget til at forestå uddannelse og andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for ikke-erhvervsmæssig flyvning med svævefly og motorsvævefly inden for dansk område.

4. Generelt

4.1 Ejeren og føreren af et svævefly/motorsvævefly er ansvarlig for, at svæveflyet/motorsvæveflyet har et gyldigt luftdygtighedsbevis, jf. § 25, stk. 1 og stk. 2, i luftfartsloven og BL 1-12, og er frigivet til flyvning i overensstemmelse med BL 1-1, før en flyvning påbegyndes.

4.2 Føreren af et svævefly/motorsvæ-vefly er ansvarlig for, at flyvning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

4.2.1 Ved bestemmelse af vigepligt, jf. BL 7-1, betragtes et motorsvævefly som et kraftdrevet luftfartøj, når motoren er i gang.

4.3 Under uddannelse til svæveflyvning betragtes instruktøren som fører under forudsætning af, at han er med ombord.

4.3.1 I andre tilfælde er instruktøren ansvarlig for, at eleven er behørigt instrueret til at gennemføre den planlagte flyvning.

4.4 Uddannelse af svæveflyvere må alene udføres af en godkendt forening/orga-nisation, jf. afsnit 7.

5. Svæveflyvepladser

5.1 Anmeldelse/godkendelse

5.1.1 Hvis en svæveflyveplads kun lejlighedsvis ønskes benyttet, er anmeldelse upåkrævet, jf. dog pkt. 5.1.4, pkt. 5.1.5 og pkt. 5.1.6.

Anm.: Ved lejlighedsvis benyttelse forstås, at arealerne kun er anvendelige en del af året, og af BL 3-7, pkt. 3.3.1, fremgår, at foranstaltninger såsom opstilling af vindpose, græsslåning eller andre foranstaltninger, der har til hensigt midlertidigt at højne sikkerheden en enkelt eller enkelte dage for beflyvning af arealet, ikke medfører anmeldelsespligt.

5.1.2 Hvis en svæveflyveplads ønskes benyttet mere end lejlighedsvis, skal anmeldelse ske til Statens Luftfartsvæsen efter regler som foreskrevet for private flyvepladser, jf. BL 3-7 om anmeldelsespligt og registrering af private flyvepladser, jf. dog pkt. 5.1.5 i denne BL.

5.1.3 Hvis en svæveflyveplads ønskes benyttet til skoleflyvning og/eller anvendes i forbindelse med slæb af svævefly, skal den tillige godkendes af en forening/organisation, der er nævnt i afsnit 7.

5.1.4 Benyttelse af en svæveflyveplads nærmere end 5 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads eller 8 km fra banen/banerne på en militær flyvestation kræver forudgående tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen henholdsvis Flyvertaktisk Kommando.

5.1.5 Hvis en offentlig eller godkendt flyveplads ønskes benyttet til svæveflyvning, skal flyvepladschefen anmelde dette til Statens Luftfartsvæsen, der vil kunne kræve udarbejdet særligt regulativ for svæveflyveaktiviteten.

5.1.6 Hvis der på en flyveplads ønskes foretaget spilstart, skal dette anmeldes til Statens Luftfartsvæsen senest 1 måned, før start skal finde sted.

5.2 Særlige krav ved spilstart

Ved spilstart skal føreren af svæveflyet sikre sig, at startwiren ikke falder ned til skade, gene eller fare for personer eller ejendom.

6. Operationelle bestemmelser

For flyvning med svævefly/motorsvævefly gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

7. Organisation

7.1 Statens Luftfartsvæsen kan godkende ikke-erhvervsdrivende foreninger/organi-sationer til at forestå uddannelse og andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning.

7.2 For at blive godkendt skal en forening/organisation

 1. udarbejde en håndbog, der beskriver foreningens/organisationens opbygning og virksomhed,
 2. udarbejde uddannelsesprogrammer, jf. BL 6-100, BL 6-101, BL 6-102 og BL 6-104,
 3. udarbejde normer og uddannelsesprogrammer med henblik på uddannelse af instruktører, som skal forestå svæveflyveruddannelse,
 4. udarbejde en fortegnelse over instruktørbeviser og hjælpeinstruktørbeviser, der har været gyldige inden for de seneste 5 år,
 5. indstille svæveflyvekontrollanter, der skal foretage praktiske prøver til S-certifikat,
 6. udarbejde uddannelsesprogrammer med henblik på uddannelse af piloter som fører af flyvemaskine eller motorsvævefly, der anvendes til slæb af svævefly,
 7. udarbejde normer for svæveflyvepladser, der anvendes til skoleflyvning og/eller anvendes i forbindelse med slæb af svævefly, samt udarbejde retningslinier for tilsyn med sådanne pladser,
 8. udarbejde normer for godkendelse og tilsyn med jordmateriel,
 9. udarbejde normer for klubværksteder,
 10. udarbejde normer for uddannelsesprogrammer for personer, der skal frigive svævefly og motorsvævefly til flyvning, jf. BL 1-1, og forny luftdygtighedsbeviser, samt
 11. forpligte sig til at forny luftdygtighedsbeviser, godkende svæveflyvepladser, klubværksteder og personer, der skal frigive svævefly og motorsvævefly til flyvning, samt føre tilsyn med flyvning med og vedligeholdelse af svævefly og motorsvævefly og redningsudstyr i foreningens/organisatio-nens regi inden for dansk område og rapportere forhold af betydning for luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt til Statens Luftfartsvæsen.

7.3.1 Foreningens/organisationens afgørelser med hensyn til godkendelse af flyvepladser, fornyelse af luftdygtighedsbeviser for svævefly skal meddeles skriftligt og indeholde en fyldestgørende sagsfremstilling.

7.3.2 I sager, der opstår som følge af foreningens/organisationens tilsynsvirksomhed, skal parten, før der træffes afgørelse i sagen, have lejlighed til at udtale sig.

7.3.3 Afgørelser i henhold til pkt. 7.3.1 og pkt. 7.3.2 skal begrundes over for den pågældende, således at det af afgørelsen fremgår, hvilke forhold der anses for at være godtgjort, og som derfor lægges til grund for afgørelsen, og hvilke bestemmelser der ligger til grund for denne.

7.3.4 Afgørelsen skal endelig indeholde en klagevejledning gående ud på, at afgørelsen kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Klageadgang

Afgørelser truffet af en forening eller en organisation i henhold til afsnit 7 kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

10. Straf

10.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1 og pkt. 4.2 straffes i medfør af luftfartsloven 149, stk. 3 henholdsvis stk. 8, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

10.2 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 5.1.2 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 12, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

10.3 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.3.1 og afsnit 5 i øvrigt straffes med bøde.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. oktober 2002.

11.2 Samtidig ophæves BL 9-9, 1. udgave af 28. februar 1991 med senere ændringer.

Statens Luftfartsvæsen, den 28. august 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen