Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-10, 1. udgave af 4. maj 1994, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10 A, 1. udgave)

 

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

1. Afsnit 12 affattes således:

12. Klageadgang

Afgørelser truffet af flyvepladsledelsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

2. Bilag 1 udskiftes med vedlagte bilag

3. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. november 2002.

Statens Luftfartsvæsen, den 2. oktober 2002

Ole Asmussen

/Karsten Theil


Bilag 1

Sønderborg Lufthavn

AR609_1.GIF Size: (646 X 457)