Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL 4(flyvemaskinistcertifikat, flyvemaskiner
(BL 6-11, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 32, stk. 2, § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR 1, seneste udgave.

1.2 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR 66, seneste udgave.

1.3 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 1, seneste udgave.

1.4 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 4, seneste udgave.

1.5 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.6 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

1.7 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave.

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.4, kan købes ved henvendelse til:

IHS Nordic A/S
Strandvejen 130
2900 Hellerup
Tlf.: 39402300
Telefax: 39402300
E-mail: info@ihsnordic.com

2. Definition

2.1 Når der i JAR-FCL 4 nævnes "the Authority", betyder dette Statens Luftfartsvæsen.

2.2 Der henvises i øvrigt til definitionerne i JAR-FCL.

Anm.: Liste over anvendte forkortelser findes i JAR-FCL 1, JAR-FCL 4 og JAR-1.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser, der gennemfører JAR-FCL 4 samt bestemmelser om betingelser for udøvelse af rettigheder tilknyttet danske flyvemaskinistcertifikater udstedt i henhold til de bestemmelser, der var gældende indtil ikrafttrædelsen af denne BL.

4. Generelt

4.1 Efter den 1. januar 2003 kan udstedelse og udvidelse af certifikat som flyvemaskinist på flyvemaskine kun ske i henhold til bestemmelserne i JAR-FCL 4, jf. dog afsnit 6.

4.2 Efter den 1. juli 2003 kan rettigheder tilknyttet flyvemaskinistcertifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil ikrafttrædelsen af denne BL, kun fornyes/ forlænges og udvides efter bestemmelserne i JAR-FCL 4.

4.3 Uddannelse med henblik på opnåelse af flyvemaskinistcertifikat og tilknyttede rettigheder, der er omfattet af JAR-FCL 4, kan kun foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der opfylder kravene i JAR-FCL 4.

4.4 JAR-FCL 4 uddannelse med henblik på opnåelse af flyvemaskinistcertifikat kræver ATP (A) teori, hvilket ikke er et krav ved ombytning af nationalt certifikat til JAR-FCL 4 certifikat. Ombytning, hvor ATP (A) teori ikke er bestået og gyldig, vil ikke medføre godskrivelse af ATP (A) teori med henblik på opnåelse af andre certifikatrettigheder.

4.5 Rettigheden tilknyttet et certifikat, der er udstedt af et JAA-medlemsland i henhold til JAR-FCL 4, kan udøves på dansk registreret luftfartøj.

5. Rettigheder for indehavere af certifikater, der ikke er udstedt i henhold til JAR-FCL 4

5.1. Flyvemaskinistcertifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil ikræfttrædelsen af denne BL, giver på de vilkår, der er nævnt i pkt. 5.1.1, indehaveren ret til at udføre tjeneste som flyvemaskinist på luftfartøjer af de typer, for hvilke certifikatet er gældende.

5.1.1 Indehaveren skal

a. inden for de forudgående 12 måneder have erhvervet en flyvetid som flyvemaskinist på mindst 70 timer eller have bestået den praktiske prøve, der er krævet for opnåelse af flyvemaskinistcertifikat, jf. dog pkt. 4.2, eller opfylde kravene i JAR-FCL 4 for gyldig typerettighed på pågældende type, og

b. have et gyldigt PFT/F-certifikat, aflagt på pågældende type, jf. dog pkt. 4.2, eller opfylde kravene i JAR-FCL 4 for gyldig typerettighed på pågældende type.

6. Overgangsbestemmelser

6.1 Uddannelse

6.1.1 Indtil den 31. december 2003 kan der udstedes flyvemaskinistcertifikater efter de regler, der var gældende indtil ikrafttrædelsen af denne BL på følgende vilkår:

a. Uddannelsen skal være påbegyndt før den 1. januar 2003.

b. Uddannelsen skal foregå i henhold til det godkendte uddannelsesprogram og efter de regler, der var gældende indtil ikrafttrædelsen af denne BL.

6.1.2 En uddannelsesvirksomhed, der er godkendt efter de hidtil gældende regler, kan indtil 31. december 2003 færdiggøre de uddannelser, der er nævnt i pkt. 6.1.1.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser og fra bestemmelserne i JAR-FCL 4 i overensstemmelse med reglerne i JAR-FCL 4.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

9.1 Overtrædelse af bestemmelserne i JAR-FCL 4 straffes med bøde.

9.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

10.2 Samtidig ophæves BL 6-36, 3. udgave af 18. juni 1990, BL 6-90, 2. udgave af 7. juli 1997, og BL 6-91 1. udgave af 15. april 1982.

10.3 Uddannelsesvirksomheder kan dog påbegynde uddannelser efter JAR-FCL 4 før den 1. januar 2003, hvis de er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen.

Statens Luftfartsvæsen, den 11. oktober 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen