Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om svæveflyvercertifikat, S-certifikat
(BL 6-102, 3. udgave)

 

 

I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

1.3 BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave.

2. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

i bestemmelser for udstedelse af svæveflyvercertifikat, S-certifikat, og

i vilkårene for, at en certifikatindehaver kan foretage flyvning som luftfartøjschef på svævefly.

3. Udstedelse

3.1 Statens Luftfartsvæsen udsteder svæveflyvercertifikat efter ansøgning på en autoriseret formular, når ansøgeren opfylder udstedelseskravene i afsnit 4.

3.2 Svæveflyvercertifikat gælder for føring af svævefly med standard luftdygtighedsbevis.

3.3 Svæveflyvercertifikat udstedes uden angivelse af udløbsdato. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato.

4. Udstedelseskrav

4.1 Ansøgeren skal

a. ikke administrativt eller ved dom være frakendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj eller i anden stilling af betydning for luftfartens sikkerhed,

b. være helbredsmæssigt godkendt til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05,

c. være fyldt 16 år,

d. inden for de forudgående 24 måneder have gennemgået den teoretiske uddannelse og bestået den teoriprøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for svæveflyvercertifikat eller være i besiddelse af gyldig lokalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101,

e. have erhvervet en flyvetid på svævefly på mindst 15 timer, og flyvetiden skal omfatte mindst 90 flyvninger, hvoraf mindst 8 timer og 30 flyvninger skal være erhvervet under eneflyvning,

f. være indstillet til praktisk prøve af en førsteinstruktør/svævefly, og

g. på svævefly overfor en kontrollant, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, godtgøre at være kvalificeret til

1. at udføre de funktioner, der påhviler en luftfartøjschef i forbindelse med en VFR-flyvnings forberedelse, gennemførelse og afslutning,

2. at træffe sådanne beslutninger og/eller forholdsregler, som måtte være påkrævet, hvis en nødsituation gør det umuligt eller uforsvarligt at fortsætte flyvningen som planlagt,

3. at anvende flyvefaglig viden og udvise god dømmekraft og godt luftmandsskab,

4. at føre det pågældende svævefly under såvel normale som unormale flyvemanøvrer og

5. at anvende de nødprocedurer, der er foreskrevet.

 

4.1.1 Den flyvetid og de flyvninger, der er nævnt i pkt. 4.1 e, kan reduceres efter førsteinstruktørens vurdering for indehavere af gyldigt pilotcertifikat, flyvemaskine eller helikopter, til 5 timer, der skal omfatte mindst 20 eneflyvninger.

5. Rettigheder

5.1 Svæveflyvercertifikat giver på de vilkår, der er nævnt i pkt. 5.3, indehaveren ret til at foretage VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfartøjschef på svævefly af den type, for hvilken certifikatet er gældende.

5.2 Certifikatet giver ikke ret til at modtage betaling for flyvningen.

5.3 Indehaveren skal

a. medføre certifikatet, og dette skal være gyldigt, jf. BL 6-03,

b. medføre dokumentation for en gyldig helbredsmæssig godkendelse til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05,

c. være uddannet i den pågældende startmetode efter en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen,

d. inden for de forudgående 24 måneder have gennemgået PFT/S-certifikat efter en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og

e. enten have et gyldigt instruktørbevis/svævefly,

eller have erhvervet en total flyvetid som luftfartøjschef på svævefly på mindst 300 timer, heraf inden for de forudgående 12 måneder mindst 10 timer, der skal omfatte mindst 20 flyvninger,

eller inden for de forudgående 6 måneder have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på svævefly på mindst 1 time, der skal omfatte mindst 5 flyvninger,

eller inden for de seneste 6 måneder have gennemgået PFT/S-certifikat efter en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5.4 Under udøvelse af certifikatets rettigheder skal certifikatindehaveren medføre dokumentation for, at vilkårene, der er nævnt i pkt. 5.3 c.-e., er opfyldt.

5.5 En indehaver af et svæveflyvercertifikat, der i en periode på 3 1/2 år ikke har haft en gyldig helbredsmæssig godkendelse eller ikke har opfyldt vilkårene i pkt. 5.3 d eller e, skal indsende certifikatet til deponering hos Statens Luftfartsvæsen.

5.5.1 For at få udleveret et certifikat, der er deponeret i henhold til pkt. 5.5, og således generhverve ret til at foretage VFR-flyvning om dagen i ikke-erhvervsmæssig luftfart som luftfartøjschef på svævefly skal vedkommende

a. ikke administrativt eller ved dom være frakendt retten til at gøre tjeneste på luftfartøj eller i anden stilling af betydning for luftfartens sikkerhed,

b. være helbredsmæssigt godkendt til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05, og

c. have bestået fornyede teoretiske og praktiske prøver til svæveflyvercertifikat efter en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5.6 Svæveflyvning med passagerer

For at måtte foretage flyvning med passagerer skal certifikatindehaveren opfylde de vilkår, der er anført i pkt. 5.3, samt

a. være fyldt 18 år,

b. have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på svævefly på mindst 25 timer, der skal omfatte mindst 100 flyvninger,

c. efter erhvervelsen af S-certifikat have gennemgået den teoretiske/prak-tiske uddannelse, der er fastsat for svæveflyvning med passagerer efter en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og

d. være i besiddelse af et gyldigt instruktørbevis/svævefly eller have udført mindst 5 starter og 5 landinger med svævefly inden for de forudgående 90 dage, heraf mindst 2 starter og 2 landinger udført fra førersædet i den pågældende luftfartøjstype.

5.7 Skyflyvning

For at måtte foretage skyflyvning skal certifikatindehaveren opfylde de vilkår, der er nævnt i pkt. 5.3, samt

a. være fyldt 18 år,

b. have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på svævefly på mindst 100 timer,

c. have gennemgået den teoretiske/praktiske uddannelse, der er fastsat for skyflyvning efter en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og

d. inden for de forudgående 6 måneder have gennemgået IMC-PFT/S-certifikat efter en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

8. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes med bøde.

9. Ikrafttræden

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

9.2 Samtidig ophæves BL 6-102, 2. udgave af 18. juni 1990.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen