Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly
(BL 6-101, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokument

BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

2. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

i bestemmelser for udstedelse af lokalflyvningstilladelse, svævefly, og

i vilkårene for, at en indehaver af en lokalflyvningstilladelse, svævefly, kan foretage flyvning som luftfartøjschef på svævefly.

3. Lokalflyvningstilladelse/svævefly

3.1 Indehaver af gyldigt instruktørbevis/ førsteinstruktør/svævefly (førsteinstruktør) kan give tilladelse til lokalflyvning/svævefly.

3.1.1 Tilladelsen gives, når det over for førsteinstruktøren er godtgjort, at eleven opfylder de udstedelseskrav, der er fastsat i denne BL.

3.2 Lokalflyvningstilladelse/svævefly gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens helbredsmæssige godkendelse til svæveflyvercertifikat.

3.3 Lokalflyvningstilladelse/svævefly gives i elevens logbog på en plads, der i forvejen er afsat, eller på følgende måde:

   

elevens fulde navn

cpr.nr.

har d.d. fået lokalflyvningstiladelse/svævefly, jf. BL 6-101.

Tilladelsens gyldighedsperiode udløber

________________________________________________________________________ (dato/år)

 

førsteinstruktørens
underskrift

dato/år

instrukørbevis nr.

4. Udstedelseskrav

4.1 Eleven skal være indehaver af gyldig tilladelse til begrænset eneflyvning/ svævefly.

4.2 Eleven skal inden for de forudgående 24 måneder have gennemgået den praktiske uddannelse og bestået den teoriprøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for svæveflyvercertifikat.

4.3 Eleven skal have gennemgået den praktiske uddannelse, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for lokalflyvningstilladelse/svævefly.

4.4 Eleven skal have opnået en flyvetid på svævefly på mindst 12 timer, der omfatter mindst 70 flyvninger, hvoraf mindst 5 timer og 20 flyvninger skal være opnået under eneflyvning.

4.4.1 Den under pkt. 4.4 anførte flyvetid m.v. kan reduceres efter førsteinstruktørens vurdering for indehavere af gyldigt pilotcertifikat, flyvemaskine eller helikopter, til 5 timer, der omfatter 20 eneflyvninger.

4.5 Eleven skal over for en førsteinstruktør have godtgjort at have opnået den for sikker lokalflyvning nødvendige forståelse af og rutine i luftfartøjets betjening og manøvrering.

5. Rettighed

5.1 Lokalflyvningstilladelse/svævefly giver indehaveren ret til at fungere under VFR-eneflyvning om dagen i øvelsesøjemed over dansk område som luftfartøjschef på svævefly med standard luftdygtighedsbevis af den type, hvorpå indehaveren er typeuddannet, jf. en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

5.2 Udøvelsen af tilladelsens rettighed er betinget af,

a. at indehaveren har gyldig helbredsmæssig godkendelse til svæveflyvercertifikat jf. BL 6-05,

b. at flyvning foregår inden for glideafstand af startpladsen,

c. at indehaveren er uddannet i den pågældende startmetode, jf. en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen,

d. at indehaveren har gennemgået PFT/lokalflyvningstilladelse/svæveflyjf. en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen inden for de sidste 12 måneder,

e. at indehaveren inden for de sidste 6 måneder på svævefly har erhvervet en flyvetid på mindst 1 time, der omfatter mindst 5 starter eller har gennemgået PFT/lokalflyvningstilladelse/svævefly, jf. en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, samt

f. at de meteorologiske forhold tilgodeser følgende værdier:

vindstyrke max. 20 KTS
skydækkehøjde min. 1000 FT
sigtbarhed min. 5 km ved jorden.

5.2.1 Første flyvning fra en svæveflyveplads, hvor indehaveren ikke tidligere har udført svæveflyvning, er betinget af en briefing af en førsteinstruktør forud for flyvningen.

6. Forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode

6.1 Gyldigheden af lokalflyvningstilladelse/svævefly kan forlænges af en førsteinstruktør, når følgende vilkår er opfyldt:

a. Eleven har gyldig helbredsmæssig godkendelse til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05.

b. Eleven skal have gennemgået PFT/lokalflyvningstilladelse/svævefly inden for de sidste 6 måneder, jf. en PFT-norm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

6.1.1 En forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode, der foretages mere end 18 måneder efter udløbet af tilladelsens seneste gyldighedsperiode, er betinget af et repetitionskursus jf. en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

6.1.2 En forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode, der foretages mere end 3 ½ år efter udløbet af tilladelsens seneste gyldighedsperiode, er endvidere betinget af en fornyet teoriprøve, jf. pkt. 4.2, og aflæggelse af fornyet praktisk prøve jf. pkt. 4.5.

7. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

8. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

9. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes med bøde.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

10.2 Samtidig ophæves BL 6-101, 1. udgave af 1. februar 1984.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen