Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly
(BL 6-100, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 34 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave.

1.2 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave.

2. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter

i bestemmelser for udstedelse af tilladelse til begrænset eneflyvning og

i vilkårene for, at en indehaver af en tilladelse til begrænset eneflyvning kan foretage flyvning som luftfartøjschef på svævefly.

3. Tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly

3.1 Indehaver af gyldigt instruktørbevis/ førsteinstruktør/svævefly (førsteinstruktør) kan give tilladelse til begrænset eneflyvning/ svævefly.

3.1.1 Tilladelsen gives, når det over for førsteinstruktøren er godtgjort, at eleven opfylder de udstedelseskrav, der er fastsat i denne BL for at få en tilladelse.

3.2 Tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens helbredsmæssige godkendelse til svæveflyvercertifikat. Hvis gyldigheden af elevens teoriprøve udløber før gyldigheden af den helbredsmæssige godkendelse, skal tilladelsen gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens teoretiske prøve til tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly eller svæveflyvercertifikat.

3.3 Tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly gives i elevens uddannelseslogbog på en plads, der i forvejen er afsat, eller i elevens logbog på følgende måde:

   

elevens fulde navn

cpr.nr.

har d.d. fået tilladelse til at udføre begrænset eneflyvning/svævefly, jf. BL 6-100.

Tilladelsens gyldighedsperiode udløber

________________________________________________________________________ (dato/år)

 

førsteinstruktørens
underskrift

dato/år

instruktørbevis nr.

4. Udstedelseskrav

4.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at opnå svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-03.

4.2 Eleven skal være fyldt 15 år.

4.3 Eleven skal være helbredsmæssigt godkendt til svæveflyvercertifikat, jf. BL 6-05.

4.4 Eleven skal inden for de forudgående 24 måneder have gennemgået den teoretiske uddannelse og bestået den teoriprøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for begrænset eneflyvning/svævefly eller svæveflyvercertifikat.

4.5 Eleven skal have gennemgået den praktiske uddannelse og bestået den teoriprøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen for begrænset eneflyvning/svævefly.

4.6 Eleven skal på svævefly have erhvervet en flyvetid på mindst 3 timer, og flyvetiden skal omfatte mindst 25 starter.

4.6.1 Den flyvetid, der er anført ovenfor under pkt. 4.6, kan reduceres efter førsteinstruktørens vurdering for indehavere af gyldigt pilotcertifikat, flyvemaskine eller helikopter, til 2 timer og 15 starter.

4.7 Eleven skal over for en førsteinstruktør have godtgjort at have opnået den for sikker eneflyvning nødvendige forståelse af og rutine i luftfartøjets betjening og manøvrering.

5. Rettighed

5.1 Tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly giver indehaveren ret til at fungere under VFR-eneflyvning om dagen i øvelsesøjemed over dansk område som luftfartøjschef på svævefly med standard luftdygtighedsbevis af den type, hvorpå indehaveren er typeuddannet, jf. en af Statens Luftfartsvæsen godkendt uddannelsesnorm.

5.2 Udøvelsen af tilladelsens rettighed er betinget af,

a. at indehaveren har gyldig helbredsmæssig godkendelse til svæveflyvercertifikat jf. BL 6-05,

b. at indehaveren af gyldigt instruktørbevis/svævefly forud for enhver flyvning har givet eleven en briefing om den pågældende flyvning,

c. at flyvningen foregår inden for glideafstand af startpladsen,

d. at eleven er uddannet i den pågældende startmetode, jf. en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, samt

e. at eneflyvning foregår under supervision af instruktøren, der foretager debriefing efter flyvning.

5.3 De 3 første eneflyvninger skal foregå på 2-sædet svævefly af den type, hvorpå den praktiske uddannelse til tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly er foregået.

6. Forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode

Gyldigheden af tilladelse til begrænset eneflyvning/svævefly kan med de i pkt. 3.2 nævnte begrænsninger forlænges af en førsteinstruktør med en påtegning som angivet under pkt. 3.3.

7. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

8. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

9. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 straffes med bøde.

10. Ikrafttræden

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

10.2 Samtidig ophæves BL 6-100, 1. udgave af 1. februar 1984.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen