Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om bemanding og udstyr, rute-, charter- og taxaflyvning
(BL 5-41, 3. udgave)

 

 

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. BL 5-41, Bestemmelser om bemanding og udstyr, rute-, charter- og taxaflyvning, 2. udgave af 24. maj 1991, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen