Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt overstiger 5.700 kg, og som anvendes til rute- eller charterflyvning
(BL 5-14, 3. udgave)

 

 

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. BL 5-14, 2. udgave af 1. oktober 1978, Præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt overstiger 5.700 kg, og som anvendes til rute- eller charterflyvning, som ændret ved BL 5-14 A, 1. udgave af 24. februar 1993, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen