Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlig
retshjælp ved advokater

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1140 af 13. december 2002 om offentlig retshjælp ved advokater, som ændret ved bekendtgørelse nr. 945 af 27. november 2003 samt bekendtgørelse nr. 1048 af 1. november 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 1. pkt. , ændres »236.000 kr.« til: »242.000 kr.«

2. I § 2, stk. 4, 2. pkt. , ændres »300.000 kr.« til: »307.000 kr.«

3. I § 2, stk. 5 , ændres »41.000 kr.« til: »42.000 kr.«

4. I § 3, stk. 1 , ændres »236.000 kr.« til: »242.000 kr.«

5. I § 3, stk. 2 , ændres »41.000 kr.« til: »42.000 kr.«

6. I § 5, stk. 1, 1. pkt. , ændres »årsopgørelsen fra skattemyndighederne for 2003« til: »årsopgørelsen fra skattemyndighederne for 2004«.

7. Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Meddelelser til advokaten kan sendes som digital kommunikation. Meddelelsen skal være forsynet med en digital signatur.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006, således at dens bestemmelser finder anvendelse på retshjælp, der gives efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 11. november 2005

Lene Espersen

/Torben Jensen