Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet for luftfart
(BL 5-46, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 40 i, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Formål og opgaver

1.1 Arbejdsmiljørådet for luftfart har til formål at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj.

1.2 Arbejdsmiljørådet har følgende opgaver:

a. Arbejdsmiljørådet kan stille forslag til nye eller ændrede regler vedrørende arbejdsmiljø.

b. Arbejdsmiljørådet kan medvirke ved udarbejdelse af og skal udtale sig om forslag til nye eller ændrede regler vedrørende arbejdsmiljø.

c. Arbejdsmiljørådet kan på eget initiativ tage spørgsmål op, som har betydning for arbejdsmiljøet for de flyvende besætninger.

d. Arbejdsmiljørådet kan behandle de enkelte sager, som forelægges for Arbejdsmiljørådet af trafikministeren eller af Statens Luftfartsvæsen.

2. Sammensætning

2.1 Arbejdsmiljørådet består af:

a. En uvildig formand,

b. 4 repræsentanter for de ansatte besætningsmedlemmer og

c. 4 repræsentanter for arbejdsgiverne.

2.2 Formand beskikkes af trafikministeren. Medlemmer (repræsentanter) og stedfortrædere beskikkes af trafikministeren efter indstilling fra berørte organisationer for en periode af 3 år. For hver repræsentant indstiller organisationerne en stedfortræder.

2.3 Udnævnelse af nye medlemmer og stedfortrædere i løbet af 3-årsperioden gælder for den resterende del af perioden.

2.4 Statens Luftfartsvæsen og Arbejdstilsynet deltager i Arbejdsmiljørådets møder hver med en repræsentant uden stemmeret.

3. Forretningsgang

3.1 Arbejdsmiljørådet holder møde 3 gange årligt og i øvrigt efter formandens bestemmelse. På årets sidste ordinære møde fastsættes det kommende års møder.

3.2 Indkaldelse til møde og dagsorden skal udsendes 4 uger før mødet. Arbejdspapirer til brug for mødet skal fremsendes senest 2 uger før mødet.

3.3 Anmodning om optagelse af punkter på dagsordenen skal ske inden 5 uger før mødet.

3.4 En tillægsdagsorden kan udsendes senest 5 arbejdsdage før mødet. Sager, der er optaget på en tillægsdagsorden, kan af ethvert medlem begæres udsat.

3.5 Formanden leder møderne.

3.6 En sag kan udsættes, hvis der er enighed om det.

3.7 Arbejdsmiljørådet kan efter behov indhente erklæringer eller udtalelser fra sagkyndige.

3.8 Arbejdsmiljørådets sekretariatsfunktionen varetages af Statens Luftfartsvæsen.

3.9 Sekretariatsfunktionen har følgende opgaver:

a. Indkaldelse af punkter til dagsorden,

b. udsendelse af dagsorden,

c. udarbejdelse og udsendelse af referat fra møder samt

d. bistand til formanden med øvrige opgaver.

3.10 Arbejdsmiljørådet skal have eget brevpapir, som anvendes i forbindelse med varetagelse af sekretariatsfunktionen.

3.11 Brug af e-mail skal anvendes, så vidt det er muligt.

3.12 Arbejdsmiljørådets adresse er:

Arbejdsmiljørådet for Luftfart
Statens Luftfartsvæsen
Ellebjergvej 50
2450 København SV
E-mail: amrluft@slv.dk

3.13 Stedfortrædere skal have tilsendt dagsorden, mødereferater og andre arbejdspapirer til brug for arbejdet.

3.14 Arbejdsmiljørådet søger enighed i rådets indstillinger. Kan enighed ikke opnås, skal parternes og formandens standpunkter fremgå af indstillingen. Hvis sagen giver særlig anledning til det, skal synspunkter fremsat af eventuelle tilforordnede tekniske og lægelige sagkyndige også fremgå af indstillingen.

3.15 Medlemmerne kan forlange, at Arbejdsmiljørådet afgiver en indstilling i en sag, såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det.

3.16 Afstemninger i Arbejdsmiljørådet eller i dets udvalg, jf. pkt. 4.1, anvendes i procedurespørgsmål. Ved afstemning træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I tvivlstilfælde afgør formanden, om der foreligger et procedurespørgsmål.

3.17 Formanden skal sikre, at Arbejdsmiljørådets indstillinger er udfærdiget i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og underskriver indstillinger og afgørelser på Arbejdsmiljørådets vegne.

3.18 Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert møde i Arbejdsmiljørådet, jf. pkt. 3.9, litra c.

3.19 Arbejdsmiljørådet udarbejder en årlig beretning om rådets arbejde.

4. Udvalg

4.1 Arbejdsmiljørådet kan nedsætte arbejdsudvalg og udpege medlemmer til disse også uden for Arbejdsmiljørådets medlemskreds.

4.2 Udvalgene skal være repræsentativt sammensat og kan om nødvendigt tilkalde særligt sagkyndige. Arbejdsmiljørådets formand udpeger formand for arbejdsudvalg og kan fastsætte en frist for arbejdets færdiggørelse.

4.3 Udvalgsarbejdet afsluttes med en skriftlig beretning til Arbejdsmiljørådet.

5. Andre bestemmelser

5.1 Arbejdsmiljørådets medlemmer, tilforordnede, sekretæren, udvalgsmedlemmer og sagkyndige i udvalgsarbejdet har tavshedspligt efter forvaltningsloven.

5.2 Formanden gør opmærksom på, hvis der er tavshedspligt i en sag.

6. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. februar 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen