Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

(Modernisering af formkrav, der unødigt hindrer digital kommunikation)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 172 af 19. marts 2001, § 16 i lov nr. 466 af 7. juni 2001 og § 56 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 4, 1. pkt., ændres »ved brev« til: »skriftligt«.

2. I § 49, stk. 2, 1. pkt., udgår »ved brev«.

3. I § 53, stk. 1, ændres »ved brev« til: »skriftligt«.

4. § 53, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Udskrift af kendelsen sendes til parterne sammen med oplysning om adgangen til at indbringe erstatningsspørgsmålet for vedkommende overtaksationskommission og om fristen herfor, jf. § 54.«

5. I § 108, stk. 2, indsættes efter »ejendomme«: »skriftlig«, og »ved brev« udgår.

§ 2

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999, som ændret ved § 57 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5 . Udskrift af kendelsen sendes til parterne sammen med oplysning om adgangen til at indbringe erstatningsspørgsmålet for vedkommende taksationskommission og om fristen herfor, jf. § 19.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
FREDERIK
Kronprins

/Flemming Hansen