Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af støjgener
fra kontrollerede flyvepladser

(BL 3-40, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder, seneste udgave.

1.2 Aeronautical Information Publication Denmark, AIP Denmark, seneste udgave.

1.3 VFR Flight Guide Denmark indeholder oplysninger om de støjbegrænsende bestemmelser, der er fastsat i AIP Denmark.

1.4 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.2 og 1.3 kan købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, Luftfartsinformationstjenesten, Ellebjergvej 50, 2450 København SV.

2. Definitioner

AIP (Aeronautical Information Publication):

Publikation udgivet af en stat eller efter bemyndigelse af en stat og indeholdende sådanne oplysninger af varig natur, som er af væsentlig betydning for luftfarten.

Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit):

Fællesbetegnelse omfattende kontrolcentral, indflyvningskontrol eller kontroltårn.

Koncessionshaver (Licence holder):

En person, et selskab eller andet foretagende, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads eller et civilt område på en militær flyvestation.

Kontrolleret flyveplads (Controlled aerodrome):

En flyveplads, hvor der ydes flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik.

Luftfartsforetagende (Operator):

En person, et selskab eller andet foretagende, der har til formål at beskæftige sig med flyvevirksomhed.

Luftfartøjschef (Pilot-in-command):

Den pilot, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden.

MTOM - maksimal tilladt startmasse (Maximum take-off mass):

Luftfartøjets største, godkendte startmasse, ved hvilken det er godtgjort, at de gældende luftdygtigheds- og støjcertificeringskrav er opfyldt.

Støjbegrænsende bestemmelser (Noise abatement provisions):

Regler for udførelse af start og landing og for brug af flyvepladsens baner (inklusive rulleveje), hvis formål er at begrænse støj fra flyvepladsen.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om begrænsning af støjgener i forbindelse med ud- og indflyvning samt brug af banesystemet i forbindelse med start og landing på de kontrollerede flyvepladser i Danmark.

Anm.: For tiden er der følgende kontrollerede flyvepladser: Billund Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Karup Lufthavn, Københavns Lufthavn, Kastrup, Københavns Lufthavn, Roskilde, Sønderborg Lufthavn, Vojens Lufthavn, Aalborg Lufthavn og Aarhus Lufthavn.

4. Ansvar

4.1 Flyvning til og fra de flyvepladser, der er nævnt i afsnit 3, skal foregå i overensstemmelse med de støjbegrænsende bestemmelser, der er fastsat for hver enkelt flyveplads og publiceret i AIP Denmark, jf. afsnit 5.

4.1.1 Luftfartøjschefen skal sikre, at luftfartøjet føres i overensstemmelse med de støjbegrænsende bestemmelser.

4.1.2 Ved erhvervsmæssig flyvning påhviler den forpligtelse, der er nævnt i pkt. 4.1.1, tillige det luftfartsforetagende, der udfører flyvningen.

4.1.3 Luftfartøjschefen skal sikre, at Statens Luftfartsvæsen skriftligt underrettes om operationer, der skal rapporteres i henhold til de støjbegrænsende bestemmelser.

4.1.4 Luftfartøjschefen eller ved erhvervsmæssig flyvning luftfartsforetagendet skal sikre, at forhåndsgodkendelse af operationer i natperioden indhentes, hvis det er krævet i de støjbegrænsende bestemmelser.

4.1.5 Den daglige leder af en flyvekontrolenhed skal sikre, at der udstedes lokale ATS-instrukser, der sikrer

a.     at anvendelsen af banesystemet er i overensstemmelse med de støjbegrænsende bestemmelser,

b.     at klareringer til luftfartøjer er i overensstemmelse med de start- og landingsrestriktioner, der er anført i de støjbegrænsende bestemmelser, og

c.     at Statens Luftfartsvæsen underrettes om forhold, der skal rapporteres i henhold til de støjbegrænsende bestemmelser.

Anm.: Det ansvar, der er pålagt flyvekontrolenhedens personale, fremgår af BL 7-8, pkt. 4.4.

4.1.6 Flyvepladsens koncessionshaver skal sikre, at Statens Luftfartsvæsen skriftligt underrettes om forhold, der skal rapporteres i henhold til de støjbegrænsende bestemmelser.

5. Støjbegrænsende bestemmelser

5.1 De støjbegrænsende bestemmelser for Københavns Lufthavn, Kastrup, er publiceret i AIP Denmark, AD 2 EKCH, Afsnit 21 (Noise Abatement Provisions).

5.1.1 Alle tidsangivelser i AIP Denmark, AD 2 EKCH, afsnit 21, er i dansk tid.

5.1.2 Bestemmelserne i AIP Denmark, AD 2 EKCH, afsnit 21, er delt i 3 afsnit:

a.     Støjbegrænsende procedurer for jetflyvemaskiner uanset vægt og for propeller- og turbopropflyvemaskiner med MTOM på eller over 11.000 kg.

b.     Støjbegrænsende procedurer for propeller- og turbopropflyvemaskiner med MTOM under 11.000 kg.

c.     Støjbegrænsende procedurer for helikoptere.

5.2 For de øvrige kontrollerede flyvepladser er eventuelle støjbegrænsende bestemmelser anført i AIP Denmark, AD 2, afsnit 21 under den pågældende lufthavn.

6. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

7. Straf

7.1 Med bøde straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 9, den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i afsnit 4 i denne BL.

7.2 Selskaber m.v. (juridiske personer) kan straffes med bøde, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den juridiske person eller en hertil knyttet person som forsætlig eller uagtsom. Tilsvarende kan en ejer af en enkeltmandsvirksomhed straffes med bøde, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ejeren eller en til virksomheden knyttet person som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 2003.

8.2 Samtidig ophæves BL 3-40, 1. udgave af 21. marts 1997.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 17. marts 2003

Kurt Lykstoft Larsen

/Karsten Theil