Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
arbejdsmiljøforhold for
besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for
deres arbejdsgivere

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 887 af 31. oktober 2002 om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende direktiver:

1)   Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EF-Tidende 1989 L 183, s.1),

2)   Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 som ændret ved Rådets direktiv 95/63/EØF af 5. december 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1989 L 393, s. 13) (EF-Tidende 1995 L 335, s. 28),

3)   Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1990 L 156, s. 9),

4)   Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold (EF-Tidende 1991 L 206, s. 19),

5)   Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/ EØF) (EF-Tidende 1992 L 348, s. 1),

6)   Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1989 L 393, s. 18),

7)   Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/ EØF) (EF-Tidende 1990 L 196, s. 1),

8)   Rådets direktiv 97/42/EF af 27. juni 1997 om første ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1997 L 179, s. 4),

9)   Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EF-Tidende 1998 L 131, s. 11),

10) Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (EF-Tidende 2000 L 142, s. 47),

11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 2000 L 262, s. 21),

12) Rådets direktiv 99/38/EF af 29. april 1999 om anden ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og udvidelse heraf til også at omfatte mutagener (EF-Tidende 1999, L 138, s. 66).

Direktiverne er medtaget som bilag 1-12 til denne bekendtgørelse.«

Anm. : Bilag 12 er medtaget i denne bekendtgørelse. Øvrige bilag fremgår af Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 887 af 31. oktober 2002.

2. § 41 affattes således:

»Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer

§ 41. For så vidt angår foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer gælder Kapitel 1, 2, 3 i bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer bortset fra § 2 og § 4, stk. 3, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. I § 4, stk. 1, ændres »Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø og bekendtgørelse om arbejdets udførelse« til »Bekendtgørelsen indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.«

Stk. 3. I § 5, stk. 1 og 2 og § 6, ændres »bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) til »bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), jf. § 40, stk. 1 i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere«.

Stk. 4. I §14, stk. 1 , ændres »arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdets udførelse« til »arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere«.

Stk. 5. I § 21, stk. 1 , ændres »efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse« til »efter kap. 4 og 5 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.«

Stk. 6. I § 23 , ændres »bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø« til » bekendtgørelse nr. 340 af 28. april 1997 om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart.«

3. § 58 affattes således:

»Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan, når særlige forhold foreligger, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse i det omfang, det er foreneligt med Rådets direktiver 89/391/EØF, 89/655/EØF, 95/63/EØF, 90/269/EØF, 91/383/EØF, 92/85/EØF, 89/656/EØF, 90/394/EØF, 97/42/EF, 98/24/EF, og 99/38/EF samt Kommissionens direktiv 2000/39/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF.«

4. § 60 affattes således:

»§ 60. Med bøde straffes den, der overtræder

1)   §§ 3 - 5, § 6, stk. 1 - 3, og §§ 7 – 13, i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler, jf. § 38 i denne bekendtgørelse,

2)   §§ 3 - 10, i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, jf. § 39 i denne bekendtgørelse,

3)   § 5, stk. 3, § 6, § 7, stk. 1, § 11, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 1, §§ 14 – 22 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, jf. § 40 i denne bekendtgørelse,

4)   §§ 5 - 14, §§ 16 - 29 og §§ 32 - 35 i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, jf. § 41 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom, kan arbejdsgiveren efter luftfartsloven § 149, stk. 10, pålægges bødestraf, hvis følgende bestemmelser overtrædes:

1)   §§ 3 - 5, § 6, stk. 1 - 3, og §§ 7 - 13 i bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler, jf. § 38 i denne bekendtgørelse,

2)   § 3, §§ 5 - 6, § 10 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, jf. § 39 i denne bekendtgørelse,

3)   § 5, stk. 3, § 6, § 7, stk. 1, § 11, § 12, stk. 1 - 2, § 13, stk. 1, §§ 14 - 22 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, jf. § 40 i denne bekendtgørelse,

4)   §§ 5 –14, §§ 16 - 29 og §§ 32 - 35 i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, jf. § 41 i denne bekendtgørelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 22. april 2003

Kurt Lykstoft Larsen

/Henning Christensen Fg.


Bilag 12

RÅDETS DIREKTIV 1999/38/EF
af 29. april 1999
om ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for
under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også
at omfatte mutagener

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 1) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen 2) , udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 3) ,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C 4) , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)   I henhold til traktatens artikel 118 A vedtager Rådet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(2)   i henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

(3)   kimcellemutagener er stoffer, som kan forårsage varige ændringer i mængden eller opbygningen af en kimcelles genetiske materiale, hvilket kan føre til en ændring i den pågældende celles fenotypiske karakteristika, og hvilket kan videreføres til beslægtede datterceller;

(4)   det er sandsynligt, at kimcellemutagener på grund af deres aktionsmekanisme kan være kræftfremkaldende;

(5)   vinylchloridmonomer er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer 5) ;

(6)   for overskuelighedens skyld bør de vigtigste bestemmelser i Rådets direktiv 78/610/EØF af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for påvirkning fra vinylchloridmonomer 6) , indgå i nærværende direktiv, uden at niveauet for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed reduceres;

(7)   direktiv 78/610/EØF kan ophæves, når nærværende direktiv er gennemført;

(8)   epidemiologiske undersøgelser af udsatte arbejdstagere har bekræftet, at træstøv fra eg og bøg er kræftfremkaldende; det er i høj grad sandsynligt, at også træstøv fra andre typer løvtræ kan fremkalde kræft hos mennesker; de pågældende arbejdstagere er derfor udsat for en alvorlig potentiel risiko for at udvikle kræft;

(9)   forsigtighedsprincippet bør anvendes ved beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed; direktiv 90/394/EØF bør derfor udvides til at omfatte træstøv fra alle typer løvtræ;

(10)   det er ønskeligt, at der iværksættes yderligere forskning om, hvorvidt træstøv fra andre typer træ er kræftfremkaldende; Kommissionen fremlægger forslag til beskyttelse af arbejdstagernes helbred, hvis der konstateres en sådan risiko;

(11)   det fastsættes i artikel 16 i direktiv 90/394/EØF, at der skal fastsættes grænseværdier for de kræftfremkaldende stoffer, for hvilke dette er muligt, på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data;

(12)   det er hensigtsmæssigt at fastsætte grænseværdier for træstøv fra løvtræer; de gældende grænseværdier for vinylchloridmonomer bør reduceres, således at de er udtryk for de bedste, teknisk mulige minimumsstandarder samtidig med, at målsætningen om at sikre arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen bibeholdes;

(13)   arbejdstagerne skal beskyttes effektivt mod risikoen for at udvikle kræft som følge af, at de har været udsat for træstøv fra løvtræer på arbejdet; formålet med dette direktiv er dog ikke at begrænse anvendelsen af træ, hverken ved at erstatte træ med andre materialer eller ved at erstatte visse typer træ med andre typer træ;

(14)   minimumsforskrifterne til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod særlige risici i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer sigter ikke blot mod beskyttelse af den enkelte arbejdstagers sikkerhed og sundhed, men også mod et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet;

(15)   der skal fastlægges et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer for Fællesskabet som helhed, og det skal ske ved hjælp af en række generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at håndhæve minimumskravene på en ensartet måde;

(16)   ændringerne i dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af det indre markeds sociale dimension;

(17)   i henhold til afgørelse 74/325/EØF(7) skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslag på dette område –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/394/EØF ændres således

1) Artikel 1, stk. 4, affattes således:

»4. For så vidt angår asbest, der er omfattet af direktiv 83/477/EØF (*) , gælder nærværende direktivs bestemmelser, hvis de giver større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet.

(*)   EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/24/EF (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).«

2) I artikel 2 indsættes følgende litra:

»aa)   »Mutagen«:

i)   et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et mutagen i kategori 1 eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

ii)   et præparat, der er sammensat af et eller flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når koncentrationen af et eller flere af de enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrænser for klassificering af et præparat som et mutagen i kategori 1 eller 2, der er fastsat:

–   i bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller

–   i bilag I til direktiv 88/379/EØF, hvis stoffet eller stofferne ikke er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller er opført deri uden angivelse af koncentrationsgrænser«.

3) I artikel 1, stk. 1, artikel 3, stk. 1, stk. 2, første og andet afsnit, og stk. 4, artikel 5, stk. 5, litra c), d), e) og j), artikel 6, stk. 1, litra a) og b), artikel 10, stk. 1, indledningsafsnittet og litra a), artikel 11, stk. 2, artikel 14, stk. 3, artikel 16, stk. 1, og artikel 17, stk. 2, ændres »kræftfremkaldende stoffer« til »kræftfremkaldende stoffer eller mutagener«.

4) I artikel 2, litra b), artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 2 og 5, hovedet og litra a), ændres »kræftfremkaldende stof« til »kræftfremkaldende stof eller mutagen«.

5) I bilag I tilføjes følgende punkt og fodnote:

»5.   Arbejde, som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ (1) .

  (1)   Der findes en liste over nogle typer løvtræ i Monographs on the Evaulation on Carcinogenic Risks to Humans »Wood Dust and Formaldehyde«, bind 62, som Det Internationale Kræftforskningsscenter i Lyon offentliggjorde i 1995.«

6) Del A i bilag III affattes således:

»A. GRÆNSEVÆRDIER FOR ERHVERVSMÆSSIG EKSPONERING

Agensens

navn

EINECS (1)

CAS (2)

Grænseværdier

Anmærkning

Overgangsforanstaltninger

 

 

 

mg/m 3 (3)

ppm (4)

 

 

Bezen

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Hud (6)

Grænseværdi:

3 ppm (= 9,75 mg/m 3 ) indtil (tre år efter datoen i artikel 2, stk. 1, i direktiv 97/42/EF (*) )

Vinylchlorid-

monomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

-

-

Støv fra løv-

træer

-

-

5,00 (5) (7

-

-

-

(1)   EINECS: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer.

(2)   CAS: Chemical Abstract Sercice-registreringsnummer.

(3)   mg/m 3 = miligram pr. kubikmeter luft ved 20 o C og 101.3 kPa (760 kviksølv).

(4)   ppm = parts per million (dele pr. million) udtrykt i luftvokumen (ml/m 3 ).

(5)   Målt over eller beregnet for en referenceperiode på otte timer.

(6)   Mulighed for et væsentligt bidrag til kroppens samlede belastning ved eksponering via huden.

(7)   Fraktion, der kan indåndes; hvis træstøv fra løvtræ blandes med andet træstøv, finder grænseværdien anvendelse på alle slags træstøv i den blanding.

 

(*)   EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4.«

Artikel 2

Direktiv 78/610/EØF ophæves med virkning fra 29. april 2003.

Artikel 3

På grundlag af de seneste foreliggende videnskabelige data kan Kommissionen inden for en frist på to år efter datoen for vedtagelsen af dette direktiv og i overensstemmelse med traktatens artikel 118 A fremsætte forslag til Rådet om vedtagelse af reviderede grænseværdier for vinylchloridmonomer og støv fra løvtræer.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 29. april 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 29. april 1999.

På Rådets vegne

W. MÜLLER

Formand


1) EFT L 196 af 26.7.1990. s. 1. Direktivet er ændret ved direktiv 97/42/EF (EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4).

2) EFT C 123 af 22.4.1998, s. 21.

3) EFT C 284 af 14.9.1998, s. 111.

4) Europa-Parlamentets udtalelse af 22. oktober 1998 (EFT C 342 af 9.11.1998, s. 134), Rådets fælles holdning af 22. december 1998 (EFT C 55 af 25.2.1999, s. 39) og Europa Parlamentets afgørelse af 13. april 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

5) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet er senet ændret ved direktiv 97/69/EF (EFT I. 343 af 13.12.1997, s. 19).

6) EFT L 197 af 22.7.1978, s. 12.