Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

(BL 7-23, 1. udgave)

 

 

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-18, Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser, seneste udgave.

1.2 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 8-10, Bestemmelser om obligatorisk indberetning af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, seneste udgave.

1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, seneste udgave.

1.5 Aeronautical Information Publication (AIP) Færøerne, seneste udgave.

1.6 Aeronautical Information Publication (AIP) Grønland, seneste udgave.

1.7 ICAO Annex 10, Aeronautical Telecommunications, seneste udgave.

1.8 ICAO Annex 11, Air Trafic Services, Air Trafic Control Service, Flight Information Service, Alerting Service, seneste udgave.

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.6, findes på SLV's hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen
Servicecentret
Postboks 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV
Tel.: 3618 6000
Fax: 3618 6001
E-post: dcaa@slv.dk

De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, findes tillige på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.7 og pkt. 1.8, kan erhverves ved henvendelse til

ICAO Headquarters,
Att.: Document Sales Unit
999 University Street
Montréal, Quebec; Canada
H3C 5H7
Tel.: +1 514 954-8022
Fax: +1 514 954-6769
Sitatex: YULADYA
E-post: Sales_unit@icao.int
Web: www.icao.int

*   BL'en har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2. Definitioner

Adgang til rekorderet materiale:

Ved adgang til rekorderet materiale forstås, at man har mulighed for, ved afspilning af rekorderingsmediet   eller ved rådighed over udskrifter, kopier og lignende af det rekorderede, at blive bekendt med de oplysninger, der er indeholdt i materialet.

Fast medie:

Rekorderingsmedie, som er integreret/indbygget i et rekorderingsudstyr, f.eks. en harddisk.

Flytbart medie:

Rekorderingsmedie, som ikke er integreret/indbygget i et rekorderingsudstyr, f.eks. et magnetbånd, DAT (Digital Audio Tape), DVD (Digital Versatile Disk) m.v.

Mean Time Between Failure - MTBF:

Et udstyrs aktuelle operationstid divideret med det totale antal fejl, som har medført ophør af den automatiske rekordering, på udstyret i operationstiden.

Anm. 1: Operationstidens varighed skal vælges, så den kan indeholde mindst fem fejl,   og gerne flere, så der kan udledes et realistisk MTBF-tal.

Anm. 2: Eksterne fejl som f.eks. en strømafbrydelse medregnes ikke i rekorderingsudstyrets MTBF.

Rekorderet materiale:

Ved rekorderet materiale forstås rekorderet talekommunikation eller rekorderede data, som er opbevaret på et fast medie eller et flytbart medie samt udskrifter af det rekorderede.

Udenforstående:

Ved udenforstående forstås alle andre end det personale, som har ansvaret for rekorderingen og rekorderingsudstyret.

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder inden for dansk område og inden for områder, hvor Danmark i henhold til international overenskomst er forpligtet til at yde lufttrafiktjeneste.

4. Generelt

Det påhviler den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads, eller den, der har fået tilladelse til at yde lufttrafiktjeneste uden for en flyveplads, i det følgende kaldet koncessionshaveren, og hvor der i medfør af andre bestemmelser er fastsat krav om automatisk rekordering af talekommunikation og data, at sikre, at rekorderingen og adgang til det rekorderede materiale sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

Anm.: Der er i BL 7-21 fastsat krav om, hvilken talekommunikation og hvilke data, der skal rekorderes automatisk.

5. Rekorderingsudstyret

5.1 Det udstyr, der skal anvendes til automatisk rekordering af talekommunikation og data, jf. afsnit 4, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen og være indrettet således, at det komplette informationsindhold i det rekorderede kan reproduceres (udskrives og/eller aflyttes/forevises) med tilstrækkelig tydelighed ved afspilning, jf. dog pkt. 5.2.

5.1.1 Som dokumentation for opfyldelsen af de tekniske specifikationer i denne BL kan anvendes analyser og prøver udført for udstyr, der lovligt fremstilles og markedsføres i andre EU- eller EØS-medlemsstater.

5.2 Kravet om godkendelse efter pkt. 5.1 gælder ikke for udstyr, som er godkendt af den kompetente myndighed i en anden EU- eller EØS-medlemsstat, hvis denne godkendelse er sket på grundlag af standarderne og rekommandationerne i ICAO Annex 10 og 11.

5.3 Rekorderingsudstyret skal have en stabilitet svarende til en MTBF på minimum 8000 timer. Denne værdi kan eventuelt sikres ved en passende grad af redundans, eksempelvis ved at dublere mediet.

5.4 Rekorderingsudstyret skal være indrettet således, at utilsigtet sletning ikke kan finde sted.

5.5 Rekorderingsudstyret skal være tilsluttet alternativ strømforsyning (nødstrømsanlæg) på samme måde som de kommunikations- og dataanlæg, der rekorderes.

5.6 Tidsangivelse skal angives i UTC og skal indspilles automatisk.

5.6.1 Nøjagtigheden af tidsangivelsen må ikke være ringere end ± 1 sekund.

5.7 Rekorderingsudstyret skal være installeret og placeret således, at uvedkommende ikke har adgang til det.

5.8 Rekorderingsudstyret skal være forsynet med en akustisk og visuel alarm, der træder i funktion i tilfælde af uregelmæssigheder ved udstyret, der medfører manglende rekordering. Endvidere skal alarmen træde i funktion en passende tid, forinden rekorderingskapaciteten er opbrugt.

5.8.1 Alarmerne skal være ført frem til et lokale, der er bemandet, når rekordering pågår.

5.9 Rekorderingsudstyret skal være omfattet af enhedens/lufthavnens kvalitetsstyringssystem, jf. BL 3-18, og der skal forefindes en drifts- og vedligeholdelsesforskrift, der tilsikrer, at udstyret jævnligt kontrolleres for korrekt funktion.

5.10 Der skal føres en liste over de personer, der har ansvar for rekordering og rekorderingsudstyret.

5.11 Der skal føres en log over, hvilke udenforstående myndigheder, personer eller virksomheder m.v. der har haft adgang til det rekorderede materiale i medfør af pkt. 7.1, herunder med angivelse af tidspunkt, kanalnummer, og hvad der er foretaget.

5.12   Rekorderingsudstyret skal være indrettet således, at en person, der er omfattet af rekorderingen, har mulighed for at genhøre egne samtaler de seneste 30 minutter af det rekorderede.

6. Opbevaring

6.1 Rekorderet materiale skal opbevares forsvarligt i mindst 30 dage, eventuelt på et medie, der er uafhængigt af rekorderingsudstyret (f.eks. server, magnetbånd, DAT, DVD eller lignende), inden sletning må finde sted, jf. dog pkt. 6.2.

6.2 I tilfælde, hvor der ved udarbejdelse   af udskrift er givet adgang til rekorderet materiale i medfør af pkt. 7.1, må det rekorderede ikke slettes uden tilladelse fra den relevante anmodende myndighed, jf. pkt. 7.2.

6.3 Alle kommunikations- og datasekvenser skal kunne identificeres entydigt.

6.4 Hvis det rekorderede opbevares på et flytbart medie, skal dette være identificerbart, og journal skal føres over ibrugværende og benyttede medier med angivelse af start- og sluttidspunkter.

7. Udenforståendes adgang til rekorderet materiale

7.1 Koncessionshaver må kun give udenforstående adgang til rekorderet materiale i nedennævnte tilfælde a.-l., og kun til den i det konkrete tilfælde relevante myndighed, person eller virksomhed m.v. og under forudsætning af, at de omhandlede oplysninger ikke er underlagt tavshedspligt fastsat ved lov eller i medfør af lov, jf. dog pkt. 7.2:

a.   Ved flyvehavarier og flyvehændelser, jf. luftfartslovens kapitel 11, samt ved flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, jf. BL 8-10.

b.   Ved lufttrafikhændelser, jf. AIP Danmark, AIP Grønland og AIP Færøerne.

c.   I tilfælde, hvor der er begrundet formodning om, at hensynet til flyvesikkerheden er tilsidesat.

d.   I forbindelse med behandling af sager vedrørende formodede overtrædelser af gældende love og forskrifter.

e.   I forbindelse med Statens Luftfartsvæsens tilsynsforpligtelse.

f.   Når ydre omstændigheder gør det nødvendigt for de enkelte tjenester hos koncessionshaver at kontrollere tjenesternes udøvelse.

g.   I forbindelse med sager vedrørende eftersøgnings- og redningstjeneste.

h.   I forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for skoler godkendt af Statens Luftfartsvæsen. I disse tilfælde skal undervisningsmaterialet udarbejdes af Statens Luftfartsvæsen eller på foranledning af Statens Luftfartsvæsen.

i.   Når en person, der er omfattet af rekorderingen, fremsætter anmodning herom. I dette tilfælde må adgang til det rekorderede materiale dog alene gives ved afspilning.

j.   Når der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen eller forvaltningsloven fremsættes begæring herom, og denne begæring skal imødekommes efter loven.

k.   Ved fejlsøgning på og justering af det pågældende udstyr.

l.   I forbindelse med, at en anden end koncessionshaver kan udarbejde udskrifter af det rekorderede materiale for koncessionshaver, jf. pkt. 7.4, med henblik på, at koncessionshaver kan give adgang til det rekorderede materiale i medfør af bestemmelserne i a.-h., j. eller k.

Anm.: Efter offentlighedslovens § 14 er pligten til at meddele oplysninger begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. Det bemærkes i den forbindelse, at Telestyrelsens bekendtgørelse nr. 234 af 30. marts 2000 om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i maritime radiotjenester og luftfartsradiotjenester med individuel tilladelse til frekvensanvendelse i § 19 indeholder bestemmelse om, at   radiokorrespondance skal hemmeligholdes for alle uvedkommende. Bestemmelsen har hjemmel i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser (tidligere lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser).

7.2 Koncessionshaver skal altid give Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart adgang til rekorderet materiale, når pågældende myndighed anmoder herom.

7.3 Der skal træffes foranstaltninger, der forhindrer uvedkommendes adgang til det rekorderede materiale f.eks. ved benyttelse af adgangskode i tilfælde, hvor adgang kan foregå via internettet, lokalt netværk eller modem.

7.4 Hvis adgang til rekorderet materiale i medfør af pkt. 7.1 gives i form af udskrifter, skal disse udarbejdes af koncessionshaver selv eller, jf. pkt. 7.1 l., af Flyvesikringstjenesten.

7.5 Den, der udarbejder en konkret udskrift, må ikke være part i det rekorderede.

7.6 Alle omkostninger forbundet med, at der gives adgang til rekorderet materiale i medfør af pkt. 7.1 a.-g. og i.-l. afholdes af koncessionshaver, jf. dog pkt. 7.6.1.

7.6.1 Koncessionshaver kan dog altid opkræve betaling for afskrifter og fotokopier af dokumenter, der udleveres efter begæring i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, jf. pkt. 7.1 j., i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986.

8. Forsendelse af rekorderet materiale

Forsendelse af rekorderet materiale kan ske på en af følgende måder:

a.   Via internettet, lokalt netværk eller modem forudsat, at adgangen til materialet er forsvarligt beskyttet med adgangskode.

b.   Som rekommanderet post, hvis det rekorderede er arkiveret på flytbart medie eller foreligger som udskrift.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne   BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

10.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 5.1, afsnit 6 og afsnit 7 og 8 straffes med bøde.

10.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. august 2003.

11.2   Samtidig ophæves BL 3-4, 3. udgave af 4. maj 1992 og BL 3-33, 1. udgave af   31. marts 1989 med senere ændringer.

11.3 Rekorderingsudstyr, der allerede er etableret og opfylder kravene i BL 3-4 og BL 3-33, skal senest 1. januar 2005 opfylde kravene i denne BL.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 24. juni 2003

Kurt Lykstoft Larsen

/Karsten Theil