Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klagerne – K1 og K2 – klagede over en artikel bragt i Odder Avis.

Da klagerne bor i et begrænset geografisk område fra det omhandlede diskotek, kunne det ikke udelukkes, at K1 og K2 på trods af den skete anonymisering i artiklen kunne identificeres, hvorfor de havde retlig interesse i at sagen behandles for nævnet.

Pressenævnet fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at antage, at artiklens oplysninger var ukorrekte og ej heller, at oplysningerne var af skadelig eller krænkende karakter, hvorfor nævnet ikke udtalte kritik af Odder Avis. Pressenævnet fandt, at der ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-214

 

[K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Odder Avis den 6. juli 2005, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen har følgende ordlyd:

”Støjstrid kan nu dæmpes

Vi er kommet for at blive, siger Moonlights ejer

Den snart et år gamle støjstrid mellem et nabopar og diskoteket Moonlight på Torvet i Odder ser langt om længe ud til at kunne dæmpes.

I forrige weekend foretog lydmålingsfirmaet WM Acoustics i hvert fald målinger, der viser, at diskoteket nu lever op til de betingelser, Odder Kommune, med Miljøstyrelsens grænseværdier i hånde, har stillet.

Målingen viste, at støjniveauet er kommet under de tilladte 40 decibel, og dermed tyder alt på, at diskotekets ejer, [A], ikke længere behøver frygte for flere politianmeldelser eller trusler om lukning for ikke at have styr på støjen. Han er ellers blevet anmeldt to gange de seneste halve år for ikke at have afleveret krævede lydmålinger til tiden. Det fik politikere i kommunen til ultimativt at true med lukning.

Mange problemer

- Men jeg har talt med kommunens miljøafdeling og fået at vide, at sagen er slut nu, og det er vi selvfølgelig glade for, lyder [A]s kommentar efter weekendens måling. Om de mange klager og kontroverser med naboparret i årets løb, siger han:

- På den ene side kan jeg godt forstå, at naboerne har klaget, men kun i det omfang, der har været noget at klage over. På den anden side kan jeg ikke forstå dem, for de har altså klaget over alt, uanset hvad vi har gjort for at dæmpe lyden, siger [A] og understreger, at det ikke er musikken fra diskoteket, der har været problemet i de seneste måneder.

Problemet har der i mod været såkaldt lavfrekvent støj, såsom bøjler der hænges op i stedets garderobe, smækkende døre og lyden af folk der går på trappen op til selve diskoteket på første sal. Dertil kommer, at veterinærmyndighederne for nylig pålagde [A] at forbedre toiletforholdene, fordi for mange gæster benyttede gaden som pissoir.

Men nu er alle problemerne altså klaret, bedyrer [A] og uddyber sit syn på støjstriden:

- Det siger sig selv, at sådan en træls sag har givet en masse ”bad will” og har påvirket vores omdømme i byen og stemningen i huset. Tanken om ”hvad er nu det næste” har hele tiden ligget i baghovedet. Folk har f.eks. brugt meget energi på alt det her med, om vi skulle lukkes. Men det skal vi ikke. Vi er komme for at blive, og nu kan vi komme videre, siger han og tilføjer.

- Men fordi vi nu overholder kravene, betyder det jo ikke, at vi bliver fuldstændig ligeglade med støjen. Fremover vil vi selvfølgelig gøre alt for at holde lydniveauet nede, hvor det skal være, lover [A].

Ikke gæster nok

Set fra diskoteksejerens synspunkt er sagen således slut. Men det bør den ikke være ifølge naboerne. Efter støjmålingen, der blev foretaget i naboernes hjem, har parret klaget yderligere til Odder Kommune. De mener ikke, at der var gæster nok på diskoteket, da målingen blev foretaget, og at lydniveauet angiveligt derfor skulle være lavere end normalt.

Naboerne skal dog ikke regne med, at den melding får kommunen til at rykke ud.

Kommunens ansvarlige i sagen, miljømedarbejder [B], forklarer:

- Vi hæfter os ved, at den seneste lydmåling blev foretaget uanmeldt, og vi har fulgt miljøstyrelsens vejledninger, så vi ser ingen anledning til at lave nye målinger her og nu.

Moonlight skal dog holde sig på dydens smalle sti, pointerer miljømedarbejderen.

- Som tilfældet er med alle virksomheder, der påvirker miljøet på den ene eller anden måde, vil vi løbende følge udviklingen på stedet, og sker der en væsentlig udvikling eller kommer der en klage, vi mener er berettiget, kan nye lydmålinger komme på tale.”

Under et foto i artiklen stod:

”[A] åbnede diskoteket Moonlight i sommeren 2004. Stort set siden har han ligget i støjstrid med et nabopar.”

[K1] og [K2] har anført, at deres brev til kommunen ikke udgør en klage, og at de finder, at artiklen mangler objektivitet.

Endvidere har [K1] og [K2] anført, at det er kritisabelt, at de ikke er blevet kontaktet i forbindelse med artiklens tilblivelse.

Endelig har [K1] og [K2] anført, at artiklen på uacceptabel vis udstiller dem offentligt som værende personer, som altid klager.

Odder Avis har anført, at [K1] og [K2]s henvendelse til kommunen udgør en klage, da dens formål er at formå kommunen til at foretage en ny måling.

Endvidere har Odder Avis anført, at artiklen objektivt gengiver begge sider af sagen, idet [K1] og [K2]s brev til kommunen er refereret i artiklen.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Lene Pagter Kristensen, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Da klagerne bor i et begrænset geografisk område fra det omhandlede diskotek, kan det ikke udelukkes, at [K1] og [K2] på trods af den skete anonymisering i artiklen kan identificeres, hvorfor de har retlig interesse i at sagen behandles for nævnet.

Pressenævnet finder imidlertid ikke, at der er grundlag for at antage, at artiklens oplysninger er ukorrekte og ej heller, at oplysningerne er af skadelig eller krænkende karakter, hvorfor nævnet ikke udtaler kritik af Odder Avis. Pressenævnet finder, at der ikke i øvrigt er grundlag for at udtale kritik i sagen.

Afgjort den 12. oktober 2005.