Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup

 

Udgave 2, 1. juli 2003

I medfør af § 70, § 70 a, § 70 b, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart.

1.2 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

1.3 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 3-15, Bestemmelser om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security), seneste udgave. (BL'en Indeholder en afskrift af Trafikministeriets bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security), seneste udgave).

1.5 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

1.6 Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring, fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande, seneste udgave.

1.7 Justitsministeriets bekendtgørelse om vejafmærkning, seneste udgave.

Anm.: Bekendtgørelsen hører nu under Trafikministeriets ressortområde.

1.8 Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om registrering og syn af køretøjer m.v., seneste udgave.

Anm.: Reglerne om registrering og nummerplader hører nu under Justitsministeriets ressortområde.

1.9 Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn, seneste udgave. Udgives af Københavns Lufthavn A/S (CPH).

Anm.: Indholdsfortegnelsen til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn, dateret 1. april 2003, er som eksempel medtaget som bilag 3 til denne BL.

Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på EU's hjemmeside www.europa.eu.int.

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.2 - 1.5, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk. Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 20

2450 København SV

Tel.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: dcaa@slv.dk

De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.6 - 1.8, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

2. Definitioner

Bilpasområde:

Et på lufthavnen afgrænset område, hvor færdsel med køretøjer kræver særlig tilladelse.

Flyvepladsledelse:

Den organisation, som af Trafikministeriet er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen, i denne BL betegnet som Københavns Lufthavne A/S (CPH).

Forplads:

Et på lufthavnen afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

Kontroltårn (Tower):

En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik.

Køretøj:

Indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej og, som ikke løber på skinner.

Luftfartøj:

En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

Lufthavnens afspærrede område (Airside):

Ved lufthavnens afspærrede område forstås i denne BL den del af lufthavnens områder, veje, anlæg og bygninger - både indendørs og udendørs - hvortil der udføres adgangskontrol, og som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer, passager- og godsekspedition, herunder også områder, som alene er beregnet til luftfartøjers parkering eller vedligeholdelse (serviceområder). Lufthavnens afspærrede område er vist som Airside i bilag 1.

Lufthavnens landsideområde (Landside):

Ved lufthavnens landsideområde forstås i denne BL den del af lufthavnens områder, veje, anlæg og bygninger - både indendørs og udendørs - der ikke ligger på lufthavnens afspærrede område, men som ejes af lufthavnen, udlejes af lufthavnen eller lejes af lufthavnen, og hvor der udføres lufthavns- eller luftfartsrelateret virksomhed, eller hvor der er etableret lufthavns- eller luftfartsrelateret udstyr. Lufthavnens landsideområde er vist som Landside i bilag 1.

Lufthavnens område (Anvendelsesområde for BL 11-1):

Ved lufthavnens område forstås i denne BL såvel lufthavnens afspærrede område (Airside) som lufthavnens landsideområde (Landside). Lufthavnens område er vist som Anvendelsesområde for BL 11-1 i bilag 1.

Lufttrafiktjenesteenhed (Air traffic services unit):

Fællesbetegnelse omfattende flyvekontrolenhed, flyveinformationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-enhed.

Manøvreområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladser.

Serviceområde:

Et på lufthavnen afgrænset område, som alene er beregnet til luftfartøjers parkering eller vedligeholdelse, og hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed.

Tankningskøretøj:

Tankvogn eller dispenser, der anvendes i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Tankningsområde:

Område, inden for hvilket antændelige brændstofdampe kan forekomme i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

Trafikområde:

Den del af lufthavnen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forpladser.

3. Anvendelsesområde

3.1 Denne BL gælder for Københavns Lufthavn, Kastrup, og omfatter lufthavnens område, jf. bilag 1.

3.1.1 De særlige undtagelser fra færdselslovgivningen i afsnit 6 og afsnit 8 finder dog kun anvendelse på lufthavnens afspærrede område.

4. Adgang

4.1 Kun personer og køretøjer med lovligt ærinde har adgang til lufthavnens afspærrede område.

4.2 Ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område må kun ske ad de adgangsveje, der er bestemt af CPH.

4.3 Ved ind- og udpassage til/fra lufthavnens afspærrede område skal gyldig adgangshjemmel uopfordret forevises.

4.3.1 Et identitetskort/en adgangshjemmel, der er udstedt/godkendt af CPH, giver kun adgang til lufthavnens afspærrede område i tjenstligt ærinde.

4.4 Køretøjer, der bevæger sig ind på lufthavnens bilpasområde, skal være forsynet med et bilpas, der er udstedt af CPH.

4.4.1 Bilpasset skal anbringes efter CPH's anvisninger og således, at det tydeligt kan ses udefra.

4.5 Til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed kan CPH ved indpassage til lufthavnens afspærrede område og på lufthavnens afspærrede område foretage eftersyn af personer, køretøjer og gods, jf. BL 3-15.

4.5.1 Den, der nægter at underkaste sig eller medvirke til eftersynet, forbydes adgang til lufthavnens afspærrede område.

4.5.2 Den, der efter at have opnået adgang til lufthavnens afspærrede område, nægter at underkaste sig eller medvirke til eftersynet, overgives til politiet med henblik på udvisning fra det afspærrede område.

Anm. 1: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

Anm. 2: Den, der uberettiget, f.eks. ved misbrug af uniform eller adgangshjemmel eller på anden vis forsøger at opnå eller forsøger at tiltvinge sig adgang til lufthavnens afspærrede område, vil af CPH blive overgivet til politiet med henblik på tiltalerejsning efter straffelovens bestemmelser.

5. Ophold

5.1 Enhver, der opholder sig på lufthavnens afspærrede område, er pligtig til på forlangende at forevise gyldig adgangshjemmel og afgive oplysninger om sit formål med opholdet.

5.1.1 Adgangshjemmel skal bæres synligt på lufthavnens afspærrede område samt områder, hvor det ved skiltning eller på anden måde kræves af CPH.

5.1.2 Personer uden adgangshjemmel eller uden tjenstligt ærinde i det pågældende område samt flypassagerer, der befinder sig uden for de normale passagerområder, skal bortvises af CPH. Hvis et pålæg om at forlade området, der er givet af CPH, ikke efterkommes, skal anmeldelse ske til politiet.

Anm.: Endvidere gælder Søfartstyrelsens bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande, seneste udgave.

5.2 CPH er berettiget til generelt eller konkret at anvise lufthavnens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m.

5.2.1 Opstart, varmkøring, motorafprøvning samt opvarmning, køling m.v. af luftfartøjer med hjælpeaggregater (APU) må kun finde sted på de områder, der er godkendt af CPH, og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor, og skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener m.v. begrænses mest muligt.

5.3 CPH kan fastsætte nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer.

5.3.1 Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan CPH forbyde vedkommende adgang til lufthavnens afspærrede område.

5.4 Luftfartøjer, installationer, handlingsudstyr eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for lufthavnens anvendelse, kan af CPH kræves fjernet af brugeren eller ejeren med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel.

5.4.1 Efterkommes et påbud, der er meddelt efter bestemmelsen i pkt. 5.4, ikke, er CPH berettiget til at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne på vedkommende brugers eller ejers bekostning. Brugeren/ejeren og dennes forsikringsselskab skal om muligt forinden underrettes.

Anm.: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

6. Færdsel

6.1 På lufthavnens landsideområde gælder den almindelige færdselslovgivning. På det afspærrede område gælder den almindelige færdselslovgivning ligeledes, bortset fra bestemmelserne nedenfor under pkt. 6.2 om parkering og afmærkning, pkt. 6.4 om færdsel med luftfartøjer samt vigepligtsreglerne under pkt. 6.5, idet dog CPH's og lufttrafiktjenestens direktiver skal følges. For så vidt angår kørsel med cykel og knallert, herunder registreringspligtig knallert, og motorcykel på lufthavnens afspærrede område, henvises til de Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

6.2 På lufthavnens afspærrede område er parkering uden for de parkeringsarealer, der er anvist at CPH, ikke tilladt. I øvrigt gælder på lufthavnens afspærrede område færdselsloven og de bestemmelser vedrørende tegngivning, skiltning, signaler, afstribning, kørestriber m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven. CPH kan dog, for så vidt angår lufthavnens afspærrede område, efter samråd med Statens Luftfartsvæsen, fravige Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 24. juni 1992 om vejafmærkning med senere ændringer i overensstemmelse med angivelserne i bilag 2. 40 km/t zonehastighedsgrænse gælder udendørs på hele lufthavnens afpærrede område, hvor intet andet er anført ved skiltning eller i de Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

6.3 Færdsel på manøvreområdet kræver lufttrafiktjenesteenhedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

6.3.1 Lufttrafiktjenesteenheden kan dog efter aftale med CPH udstede generelle tilladelser til tjenstlig kørsel på manøvreområdet eller dele heraf med køretøjer, således at køretøjerne alene skal opfylde betingelserne i pkt. 6.3.2.

6.3.1.1 En generel tilladelse, der er givet af lufttrafiktjenesteenheden efter pkt. 6.3.1, bortfalder, når sigtbarheden bliver mindre end 3 km.

6.3.1.2 Når sigtbarheden bliver mindre end 3 km, udsendes der på FM kanal 1 et enkelttonesignal (BIM) hvert 30. sekund.

6.3.2 Ved færdsel på manøvreområdet skal køretøjer være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og der skal holdes konstant lyttevagt på FM kanal 1. Køretøjets nærlys og roterende blinklys skal være tændt. CPH's radioreglement skal følges.

6.3.2.1 Køretøjer under eskorte af køretøj med godkendt radiotelefonianlæg skal ikke være udstyret med radiotelefonianlæg.

6.3.3 Færdsel udendørs på lufthavnens afspærrede område kræver, at vedkommende har gennemført teoretisk/praktisk kursus eller undervisning vedrørende det pågældende område. Kurset eller undervisningen skal være godkendt af CPH.

6.4 For luftfartøjer, som manøvrerer ved egen kraft, gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

6.4.1 Luftfartøjer under bevægelse på lufthavnens afspærrede område skal have en lanterneføring i overensstemmelse med BL 7-1, pkt. 4.2.3.1 - 4.2.3.4, eller være afmærket i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvis luftfartøjet er under bugsering, og det ikke er muligt at opfylde bestemmelserne i BL 7-1 om lanterneføring.

6.4.1.1 Ved bugsering af luftfartøjer skal det trækkende køretøjs roterende blinklys være tændt.

6.4.2 Luftfartøjer må ikke køres ind eller ud af en hangar med motor i gang.

6.4.3 Ind- og udkørsel med luftfartøjer til og fra stand- og parkeringspladser skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener begrænses mest muligt.

6.5 For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

6.5.1 For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den i pkt. 6.5 nævnte ubetinget vigepligt.

6.5.1.1 Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

6.5.2 For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5 og pkt. 6.5.1, ubetinget vigepligt.

6.5.3 For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, pkt. 6.5.1 og pkt. 6.5.2, ubetinget vigepligt.

6.5.4 Alle andre færdselsarter end færdsel med luftfartøjer skal holde tilbage for gående flypassagerer.

6.6 Færdsel inden for tankningsområder skal ske i overensstemmelse med BL 3-6.

6.6.1 Tankning af køretøjer og lignende på forpladsområder må kun finde sted på områder, der er godkendt af CPH. Afstanden til luftfartøjer skal dog under alle omstændigheder være mindst 20 m.

6.7 Overkørsel af fritliggende forsyningskabler og ventilationsslanger er ikke tilladt.

Anm.: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

7. Uheld

7.1 Uheld og hændelser m.m. på lufthavnens afspærrede område, der medfører personskade, materiel skade eller har betydning for lufthavnens drift, skal snarest meddeles til CPH's operationscenter samt ejeren af det involverede luftfartøj, udstyr eller andet materiel.

7.1.1 Bestemmelsen i pkt. 7.1 fritager ikke for meddelelsespligten efter luftfartslovens § 137 til Havarikommissionen for Civil Luftfart eller efter bestemmelser fastsat i medfør af luftfartslovens § 89 b til Statens Luftfartsvæsen.

7.2 Uheld med køretøjer skal dog tillige indberettes til politiet, hvis der foreligger personskade, materiel skade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

8. Køretøjer m.v.

8.1 Køretøjer, der anvendes i lufthavnens afspærrede område, skal opfylde de krav til indretning og udstyr m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven, medmindre dispensation er meddelt af Statens Bilinspektion efter de regler, som Færdselsstyrelsen har fastsat herom. Forskrifter for bemanding og betjening af køretøjer og specialudstyr fastlægges ved godkendelsen af pågældende udstyr. Afvigelser og dispensationer skal meddeles til CPH inden ibrugtagning af udstyret. Tomgangsregulativet gælder også i lufthavnens område.

8.1.1 Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på lufthavnens afspærrede område.

8.2 Køretøjer, der er registreringspligtige efter færdselsloven, fritages i medfør af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser for registrering, hvis CPH giver tilladelse til anvendelse af køretøjerne på lufthavnens afspærrede område.

8.2.1 Tilladelse kan meddeles personer eller selskaber, der har fast tilknytning til lufthavnen og har et særligt behov for tilladelse. Ansøgning på særlig formular indsendes til CPH.

8.3 Registreringsfritagelsen sker på de vilkår, der er nærmere fastsat af Centralregisteret for Motorkøretøjer, herunder om hvilke nummerplader køretøjerne, bortset fra bagagevogne, skal være forsynet med, inden de tages i brug. Køretøjer, der fritages for registrering, må kun anvendes til kørsel på lufthavnens afspærrede område. Kørsel uden for lufthavnens afspærrede område kan kun ske ved anvendelse af prøveskilte efter de regler, der gælder herom.

8.3.1 Reglerne i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1350 af 18. december 2000 om registrering og syn af køretøjer m.v. med senere ændringer, bortset fra § 47 - § 49, finder anvendelse på køretøjer, der er omfattet af pkt. 8.3.

8.4 Køretøjer, hvortil der efter færdselsloven kræves kørekort, må på lufthavnens område kun føres af personer med gyldigt kørekort til den pågældende køretøjskategori. Dette gælder også køretøjer, der er fritaget for registrering, jf. pkt. 8.2.

8.5 Køretøjer, der anvendes på lufthavnens område, skal være ansvarsforsikrede i overensstemmelse med færdselslovens regler.

Anm.: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

9. Ordensregler

9.1 På lufthavnens område er det forbudt at udvise støjende, voldelig, anstødelig eller anden adfærd, der er egnet til at forstyrre lufthavnens drift eller den offentlige orden.

9.2 Tobaksrygning er forbudt udendørs på lufthavnens afspærrede område. Dette forbud omfatter også personer i køretøjer.

9.3 Brug af åben ild i tankningsområder, på forpladser, i hangarer samt i nærheden af luftfartøjer, brændstofanlæg og lignende steder er forbudt. Brug af åben ild i øvrigt på lufthavnens område, herunder svejsning, afbrænding af affald og lignende, må kun finde sted efter tilladelse fra CPH.

9.4 Henkastning af affald, udtømning af væsker og lignende må kun ske efter CPH's anvisninger.

9.5 Det er forbudt uden tilladelse fra CPH inden for lufthavnens afspærrede område at medbringe eller opbevare

a.   skydevåben og genstande eller dele heraf, fremstillet eller tilsigtet til angrebs- eller forsvarsformål, såsom spidse kantede eller stumpe våben,

b.   granater, krudt, eksplosivstoffer, ammunition, tændsatse og tændmidler af enhver art,

c.   brandfarlige, ætsende eller giftige stoffer, herunder gasarter, hvad enten de er under tryk eller ej,

d.   kemiske og bakteriologiske kampstoffer, bakteriekulturer, radioaktive stoffer, ætsende kemikalier,

e.   enhver efterligning af de genstande m.v., der er beskrevet under a.-c., og

andre genstande eller stoffer, der ved uforsigtig omgang kan være til fare for sundhed, ejendom, eller som ved ildelugt kan genere omgivelserne.

Anm.: CPH kan meddele individuel eller generel tilladelse til, at en virksomhed kan medbringe de genstande og stoffer, som er nævnt under pkt. 9.5 c. og f., i forbindelse med virksomhedens drift. Virksomheden skal løbende holde lufthavnen underrettet om, hvilke genstande og stoffer den ønsker, at tilladelsen skal omfatte.

9.6 Af hensyn til sikkerheden ved luftfartsnavigation og -kommunikation m.v. kan CPH forbyde brug af elektriske apparater, transistorradioer, mobiltelefoner m.v. på lufthavnens område. Et forbud mod anvendelsen skal øjeblikkeligt efterkommes.

9.7 Uden CPH's tilladelse må ingen tage ophold i erhvervsøjemed, optage film/video eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller opsætte plakater på lufthavnens område.

9.7.1 På lufthavnens afspærrede område er fotografering, film- og videooptagelser forbudt, hvor dette ved skiltning er angivet, eller hvor CPH af sikkerhedsmæssige grunde forbyder dette.

9.8 Dyr må ikke uden særlig tilladelse medtages inden for lufthavnens afspærrede område eller i offentlige områder i terminalerne.

9.9 Enhver arbejdsaktivitet på lufthavnens område skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 3-12, og arbejde inden for lufthavnens afspærrede område skal endvidere udføres i overensstemmelse med de ordensregler for entreprenørarbejde på Københavns Lufthavn, Kastrup, der er udfærdiget af CPH.

Anm. 1: Endvidere gælder våbenlovens og politivedtægtens bestemmelser for lufthavnens område, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

Anm. 2: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

10. Dispensation

10.1 Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i pkt. 6.3.2, pkt. 6.4, pkt. 6.4.1, pkt. 6.4.1.1 og pkt. 6.6.

10.2 CPH kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 4, afsnit 5, pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.3.3, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3, pkt. 6.6.1, pkt. 6.7 og afsnit 9. I pkt. 6.1 kan CPH dog kun dispensere fra direktiver udstedt af CPH.

11. Inddragelse

CPH kan ved grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne om adgang, ophold og færdsel på lufthavnens område og ordensregler, jf. afsnit 4, 5, 6 og 9, inddrage et udstedt identitetskort eller en udstedt adgangshjemmel.

Anm.: For yderligere information henvises til Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn.

12. Klageadgang

CPH's påbud efter pkt. 5.3.1 og 5.4 kan påklages til Trafikministeriet, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser.

13. Straf

13.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1-4.4.1, pkt. 5.1, pkt. 5.1.1, pkt. 5.2.1, pkt. 6.2, pkt. 6.3, pkt. 6.3.2, pkt. 6.3.3, pkt. 6.4-6.7 og afsnit 9 i denne BL straffes med bøde.

13.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

14. Ikrafttræden

14.1 Denne BL træder i kraft den 1. september 2003.

14.2 Samtidig ophæves BL 11-1, 1. udgave af 18. juni 1990.

Statens Luftfartsvæsen, den 1. juli 2003

Kurt Lykstoft Larsen

/Karsten Theil


Bilag 1

 

 

Overflademarkeringer på forpladser, rulleveje og veje

 

Markering for luftfartøjer

Gul farve

 

AR719_1.JPG Size: (122 X 54)

 

 

1. Ledelinie for luftfartøjer.

AR719_2.JPG Size: (122 X 53) v:shapes="_x0000_i1026">

 

2. Kant af rullevejsbelægning.

AR719_3.JPG Size: (122 X 101)

 

3. Drejemarkering ind til standplads.

AR719_4.JPG Size: (123 X 101)

 

4. Stopbjælke for selvkørende luftfartøjer.

(Stop, når cockpit befinder sig ud for linien).

AR719_5.JPG Size: (123 X 102)

 

5. Ledelinie for udkørsel fra standplads.

AR719_6.JPG Size: (128 X 128)

 

6. Markeringer ved skærende rulleveje.

 

Følgende ventepositionsmarkeringer anvendes på rulleveje. Passage af disse markeringer altid kun med tilladelse fra TOWER .

 

AR719_7.JPG Size: (122 X 53)

 

7. Ventepositionsmarkeringer på rulleveje, der fører ind til en bane.

AR719_8.JPG Size: (122 X 53)

 

8. Andre ventepositionsmarkeringer på rulleveje (anvendes p.t. ikke).

 

 

Sikkerhedslinier og spærrefelter

Orange farve

 

AR719_9.JPG Size: (120 X 54)

 

 

1. Standpladssikkerhedslinie. Intet grej eller personale må befinde sig inden for linien, så længe luftfartøjet bevæger sig på standpladsen.

AR719_10.JPG Size: (121 X 53)

 

2. Standpladssikkerhedslinie mellem fleksible standpladser.

AR719_11.JPG Size: (120 X 53)

 

3. Sikkerhedslinie mod en rullevej. Intet grej eller personale må befinde sig inden for linien, så længe luftfartøjet bevæger sig på standpladsen. Intet grej eller personale må befinde sig uden for linien, så længe der er luftfartøjer på forpladsrullevejen. Under handling af luftfartøjet skal alt grej og personale holdes inden for linien.

 

AR719_12.JPG Size: (120 X 100)

 

4. Generel afmærkning af spærreflader. Al parkering af køretøjer og henstillen af grej er forbudt i områder, der er markeret på denne måde.
Denne afmærkning bruges ved:

Spærreflade under bevægelige passagerbroer . Int Intet grej eller personale må befinde sig inden for området, når broen er i bevægelse. Passage under broen med køretøjer og parkering af køretøjer i området er forbudt.

Spærreflade mellem standpladser .

Arealet skal rømmes, mens et luftfartøj kører ind på eller ud fra de tilstødende standpladser.

 

AR719_13.JPG Size: (120 X 99)

 

5. Sikkerhedslinie (cirkel eller firkant) omkring brændstofhydrantpits, eludtagsbokse, ventilbrønde m.m. i jorden. Parkering af køretøjer og grej ovenpå disse markeringer er forbudt.

 

Markeringer for marshallers og handlingspersonale

Blå farve

 

AR719_14.JPG Size: (122 X 53)

 

 

1. Bugseringslinie

AR719_15.JPG Size: (122 X 101)

 

2. Stopmærke for luftfartøjets næsehjul.

Benyttes ved parkering af luftfartøjet med traktor eller ved hjælp af marshaller.

AR719_16.JPG Size: (122 X 101)

 

3. Stopmærke for luftfartøjets næsehjul. Benyttes ved placering af luftfartøjet under push-back.

AR719_17.JPG Size: (122 X 101)

 

4. Stopmærke for luftfartøjets næsehjul. Benyttes ved placering af luftfartøjet under motoropstart.

AR719_18.JPG Size: (122 X 101)

 

5. Pil.

Benyttes primært af marshallere under specialparkering af luftfartøjer.

AR719_19.JPG Size: (122 X 101)

 

6. Cirkelmarkering med hvidt kryds.

Indikerer parkeringspositionen for de bevægelige passagerbroer.

AR719_20.JPG Size: (123 X 101)

 

7. Cirkelmarkering.

Indikerer parkeringspositionen for de bevægelige passagerbroer, når de er ude af drift.

 

Vejafmærkning

Hvid og orange farve

 

 

Vejafmærkningen i lufthavnsområdet er generelt udført i henhold til færdselsloven. Kørende trafik skal altid ubetinget vige for luftfartøjer.

 

AR719_21.JPG Size: (122 X 101)

 

1. Almindelig kantlinie.

Kantlinien må normalt ikke overskrides (jf. færdselsloven). Undtaget herfra er alene kørsel ind på og ud fra standpladserne, når dette sker i forbindelse med udførelse af handlingsopgaver på pågældende standplads. CPHs køretøjer, der udfører tjenstlige opgaver på rulleveje, skal vige for andre trafikanter ved krydsning af de markerede veje.

AR719_22.JPG Size: (122 X 101)

 

2. Forskudt stiplet kantlinie.

Anvendes bag standpladser og hvor luftfartøjer krydser vejen. Kørende trafik har ubetinget vigepligt over for luftfartøjer.

AR719_23.JPG Size: (122 X 101)

 

3. Parkeringsområder for køretøjer og handlingsgrej. Reservation ved skiltning og påskrift på jorden skal respekteres.

 

Vigepligtssymboler

 

AR719_24.JPG Size: (122 X 53)

 

4a. Orange hajtænder. Kørende trafik har ubetinget vigepligt for luftfartøjer.

AR719_25.JPG Size: (122 X 53)

 

4b. Hvide hajtænder. Ubetinget vigepligt for anden kørende trafik.

 

Standpladsmarkeringer

AR719_26.JPG Size: (529 X 809)

 

 

Færdselstavler og skilte på airside

 

AR719_27.JPG Size: (122 X 84)

 

Bilpasområde

Færdsel med privat/umærket motorkøretøj i dette område må kun ske med bilpas eller kørekegle. Tilladelsen skal anbringes synligt i eller på køretøjet.

CPH fastlægger de til enhver tid gældende retningslinier for godkendelse af køretøjers afmærkning på airside.

 

AR719_28.JPG Size: (122 X 107)

 

Særlig vigepligtstavle

Ubetinget vigepligt for luftfartøjer

Trafikanter skal ubetinget vige for luftfartøjer.

AR719_29.JPG Size: (122 X 176)

 

Forbudstavle.

Kørsel i begge retninger forbudt

- se dog undertavle!.

Skiltet må kun passeres, hvis det er påkrævet, for at den specifikke arbejdsopgave kan udføres. Dette gælder ikke genveje, der benyttes i forbindelse med hasteopgaver.

I tvivlstilfælde er det CPHs Trafikafdeling, som afgør, under hvilke omstændigheder trafikanter er berettiget til passage på det aktuelle sted.

AR719_30.JPG Size: (120 X 178)

 

Forbudstavle i bane- og ILS-områder.

Al indkørsel forbudt

Dette skilt må kun passeres med tilladelse fra TOWER!

AR719_31.JPG Size: (137 X 179)

 

Advarselstavle.

Manøvreområde

Adgang kun tilladt for personer, som har deltaget i den af CPH fastsatte undervisning i kørsel i Manøvreområdet.

Der skal lyttes til TOWER's radiokanal, så længe opholdet i Manøvreområdet varer.

AR719_32.JPG Size: (208 X 53)

 

Forbudstavle.

Startbane forude

Dette skilt må kun passeres med tilladelse fra TOWER!

 

AR719_33.JPG Size: (199 X 68)

 

Forbudstavle (eksempel).

Område med flytrafik forude

Adgang forbudt

Dette skilt må kun passeres af de køretøjskategorier, der specifikt er nævnt.

NB! Skiltets tekst varierer efter de lokale forhold.

 

 

Advarselsblink

 

AR719_34.JPG Size: (93 X 63)

 

Runway guard light (RGL)

Benyttes på rulleveje i baneområdet.

Dette blinklys må kun passeres med tilladelse fra TOWER!

 

AR719_35.JPG Size: (30 X 82)

 

Road holding position light (RHPL)

Benyttes på tjenesteveje i baneområdet.

Dette blinklys må kun passeres med tilladelse fra TOWER!

 


Bilag 2

 

AR719_36.JPG Size: (529 X 826)

 


Bilag 3

A.

OPERATIONELLE REGLER

 

 

A.1

Generelt

 

Konventioner

 

Referencer

 

Adgangsbegrænsninger

 

Sanktioner

 

Ordensregler

 

Arbejdsaktiviteter på airside

 

Særlige regler

 

Anvendelse af lufthavnsfaciliteter

 

Ansvarsforhold

 

Definitioner

 

 

A.2

Sikkerhedsforhold

 

Generel håndtering af luftfartøjer

 

Retningslinier for jordpersonale

 

Brand-, eksplosions- & forgiftningsfare

 

Blast- og motorindsugningsrisiko

 

Jetluftfartøjer

 

Propelluftfartøjer

 

Helikoptere

 

Håndtering af diverse udslip og spild, FOD osv.

 

Brændstofspild

 

FOD (Foreign Object Damage)

 

Olieudslip

 

Farlige og ukendte materialer

 

Fund af flydele

 

Andre sikkerhedsregler

 

Højt grej

 

Synlighedsbeklædning

 

Begrænsninger for vogntog på airside

 

 

A.3

Luftfartøjsoperationer

 

Generelt

 

Forberedelser før ankomst

 

Ankomst

 

Afgang

 

Anvendte docking guidance systemer (DGS)

 

 

A.4

Standpladser

 

Forplads Nordvest (Terminal 1)

 

Finger A og Finger Vest

 

Finger B

 

Finger C og D-Nordvest

 

Forplads Nordøst og Forplads T

 

Helikopterstandpladser

 

Forplads Øst

 

SAS Hangarforplads

 

General Aviation Øst (UX)

 

Afiser-platforme

 

Forplads Sydøst

 

Forplads Vest

 

Sydområdet (NX)

 

SAS Commuter hangarforplads

 

 

A.5

Baner og Rulleveje

A.6

Særlige bestemmelser for visse luftfartøjskategorier

 

Klassificering af luftfartøjer

 

Typiske gruppe A og B luftfartøjer

 

Typiske gruppe C luftfartøjer

 

Typiske gruppe D luftfartøjer

 

Typiske gruppe E luftfartøjer

 

Typiske gruppe F luftfartøjer

 

Luftfartøjer med spændvidde > 80 m

 

Jetluftfartøjer generelt

 

Særlige pushback restriktioner

 

Restriktioner for specifikke luftfartøjskategorier

 

Tilladte køreruter

 

Taxi-restriktioner for Gruppe C luftfartøjer uden for Manøvreområdet

 

Taxi-restriktioner for Gruppe D luftfartøjer uden for Manøvreområdet

 

Taxi-restriktioner for Gruppe E luftfartøjer uden for Manøvreområdet

 

Taxi-restriktioner for Gruppe F luftfartøjer og større uden for Manøvreområdet

 

Særligt store luftfartøjer

 

Propelluftfartøjer generelt

 

Fleksibel turn-in parkering

 

Helikoptere generelt

 

 

A.7

Atypisk parkering af luftfartøjer

 

Parkering efter vindretningen

 

Parkering i modsat retning

 

Nødopstilling af jetluftfartøjer

 

Parkering uden docking systemer eller visuelle ledelinier

 

 

A.8

Overflademarkeringer på forpladser, rulleveje og veje

 

Markering for luftfartøjer. Gul farve

 

Sikkerhedslinier og spærrefelter. Orange farve

 

Markeringer for marshallers og handlingspersonale

 

Blå farve

 

Vejafmærkning. Hvid og orange farve

 

Standpladsmarkeringer

 

 

B.

FÆRDSELSREGLER

B.1

Generelt

 

Kørsel med cykel, knallert og EU-knallert

 

Færdsel under nedsat sigtbarhed

 

 

B.2

Færdsel i forpladsområder

 

Tilladte veje for cykel, knallert og EU-knallert

 

Maksimumhøjder for køretøjer og handlingsudstyr

 

 

B.3

Færdsel i Manøvreområdet

 

Forudsætninger for at måtte færdes i manøvreområdet

 

 

B.4

Færdselstavler m.m. på airside

 

Advarselsblink

 

 

C.

MOTORKØRINGSBESTEMMELSER

C.1

Anvendelsesområder og definitioner

C.2

Generelle bestemmelser

C.3

Afprøvningsområder og tilknyttede restriktioner

 

SAS Motorkøregård. Område 1 og 2

 

TWY G1/G3 (Venteområde RWY 30). Område 4

 

Hangarforpladser i syd. Områderne 5A-5H

 

Forplads TWY C. Område 6

 

 

C.4

Rapportering vedrørende motor- og tomgangskøringer

 

Formular til rapportering af motorkøringer

 

 

D.

Anvendelse af APU PÅ EKSPEDITIONSSTANDPLADSER

 

 

D.1

Anvendelse af APU

E.

Bilag

 

1 Københavns Lufthavn (Nord), Forpladser og rulleveje

 

2 Københavns Lufthavn Syd, Forpladser og rulleveje

 

3 Københavns Lufthavn, Nord, Opstartpositioner