Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen
(BL 11-40, Udgave 1, 15. august 2003)

 

I medfør af § 70, § 70 a, § 70 b, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992 vedrørende ordensreglement for flyvepladser i Grønland, § 13, stk. 1, følgende:

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 3-6, Tankning af luftfartøjer m.m., seneste udgave.

 

1.2 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

 

1.3 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

 

1.4 Færdselslov for Grønland, jf. lov nr. 832 af 18. december 1991 med senere ændringer.

 

1.5 Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland.

 

1.6 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk. Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 20

2450 København SV

Tel.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: dcaa@slv.dk

 

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.5, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

2. Definitioner

 

AFIS (Aerodrome flight information service):

Flyvepladsflyveinformationstjeneste.

 

Bilpasområde (Vehicle pass area):

Et på flyvepladsen afgrænset område, hvor færdsel med køretøjer kræver særlig tilladelse.

 

Bugsering (Towing):

Slæbning af et luftfartøj ved hjælp af et køretøj.

 

Flyvepladsens afspærrede område (Airside):

Den del af flyvepladsens område, som ved hegnsføring, skiltning m.v. er afgrænset til afvikling af trafik med luftfartøjer samt passager- og godsekspedition.

 

Flyvepladsledelse (Aerodrome management):

Den organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen.

 

Forplads (Apron):

Et på flyvepladsen afgrænset område, som er beregnet til luftfartøjers ophold under optagning eller afsætning af passagerer eller gods, tankning, parkering eller vedligeholdelse.

 

Kontroltårn (Control tower - TWR):

En enhed, der yder flyvekontroltjeneste for flyvepladstrafik.

 

Køretøj (Vehicle):

En indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner.

 

Luftfartøj (Aircraft):

En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

 

Lufttrafiktjeneste (Air traffic service - ATS):

En tjeneste, der har til opgave at

 

a. forebygge sammenstød mellem luftfartøjer,

 

b. forebygge sammenstød på manøvreområdet mellem luftfartøjer og hindringer,

 

c. fremme og regulere lufttrafik,

 

d. give råd og oplysninger af betydning for flyvningers sikre og effektive udførelse og

 

e. underrette henholdsvis kontrolcentral eller flyveinformationscentral og redningscentral om luftfartøjer, der har behov for eftersøgnings- og redningstjeneste, og i nødvendigt omfang assistere disse.

 

Lufttrafiktjenesteenhed (Air traffic services unit):

Fællesbetegnelse omfattende flyvekontrolenhed, flyveinformationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-enhed.

Manøvreområde (Manoeuvring area):

Den del af flyvepladsen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, bortset fra forpladser.

 

Serviceområde (Service area):

Et på flyvepladsen afgrænset område, som alene er beregnet til luftfartøjers parkering eller vedligeholdelse, og hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed.

 

Tankningskøretøj (Fuelling vehicle):

Tankvogn eller dispenser, der anvendes i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

 

Tankningsområde (Fuelling area):

Område, inden for hvilket antændelige brændstofdampe kan forekomme i forbindelse med tankning af et luftfartøj.

 

Trafikområde (Traffic area):

Den del af flyvepladsen, der anvendes til luftfartøjers start, landing og kørsel, inklusive manøvreområde og forpladser.

3. Anvendelsesområde

 

3.1 Denne BL gælder for offentlig godkendte flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen omfattende vej-, havne- og parkeringsarealer, flyvepladsens afspærrede område, øvrige områder indrettet til brug for flyvepladsens drift, herunder olieledninger, indflyvningslys, tankanlæg, elforsyningsanlæg, vandforsyningsanlæg, garageanlæg og øvelsesområder samt offentlige områder i terminalbygninger, jf. bilag 1, i det følgende kaldet flyvepladsens område.

 

3.1.1 De særlige undtagelser fra færdselslovgivningen i afsnit 6 og afsnit 8 finder dog ikke anvendelse på vej- og parkeringsarealer uden for flyvepladsens afspærrede område.

 

3.2 Ved færdselsloven som nævnt i BL'en forstås den grønlandske færdselslov.

 

4. Adgang

 

4.1 Kun personer og køretøjer med lovligt ærinde har adgang til flyvepladsens afspærrede område.

 

4.2 Ind- og udpassage til/fra flyvepladsens afspærrede område må kun ske ad de adgangsveje, der er bestemt af flyvepladsledelsen.

 

4.3 Ved ind- og udpassage til/fra flyvepladsens afspærrede område skal behørig adgangshjemmel uopfordret forevises.

 

4.3.1 Et identitetskort eller en adgangshjemmel, der er udstedt af flyvepladsledelsen på baggrund af en godkendelse af Grønlands Lufthavnsvæsen, giver kun adgang til flyvepladsens afspærrede område i tjenstligt ærinde.

 

4.4 Flyvepladsledelsen kan kræve, at køretøjer, der bevæger sig på flyvepladsens afspærrede område, er forsynet med bilpas.

 

4.4.1 Et bilpas skal anbringes efter flyvepladsledelsens anvisninger og således, at det tydeligt kan ses udefra.

 

4.5 Til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed skal flyvepladsledelsen foretage de foranstaltninger, der er krævet i de til enhver tid udstedte regler om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed og den i medfør heraf udarbejdede og af Statens Luftfartsvæsen godkendte sikkerhedsplan, jf. bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 om forebyggelse mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland.

 

4.5.1 Den, der nægter at medvirke til de foranstaltninger, der er krævet i henhold til pkt. 4.5, forbydes adgang til flyvepladsens område.

5. Ophold

 

5.1 Enhver, der opholder sig på flyvepladsens afspærrede område, er pligtig til på forlangende at forevise behørig adgangshjemmel og afgive oplysninger om sit formål med opholdet.

 

5.1.1 Adgangshjemmel skal bæres synligt inden for flyvepladsens afspærrede område.

 

5.1.2 Personer uden adgangshjemmel eller uden tjenstligt ærinde i det pågældende område samt flypassagerer, der befinder sig uden for de normale passagerområder, skal bortvises af flyvepladsledelsen. Hvis et pålæg om at forlade området, der er givet af flyvepladsledelsen, ikke efterkommes, skal anmeldelse ske til politiet.

 

5.2 Flyvepladsledelsen er berettiget til generelt eller konkret at anvise flyvepladsens brugere nærmere angivne områder til passagerers ophold, luftfartøjers og køretøjers tankning, parkering og vedligeholdelse m.m.

 

5.2.1 Opstart, varmkøring, motorafprøvning samt opvarmning, køling m.v. af luftfartøjer med hjælpeaggregater (APU) må kun finde sted på de områder, der anvises af flyvepladsledelsen, og skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener m.v. begrænses mest muligt.

 

5.3 Flyvepladsledelsen kan fastsætte nærmere direktiver i forbindelse med afviklingen af ekspeditionen af luftfartøjer.

 

5.3.1 Hvis sådanne direktiver ikke efterkommes, kan flyvepladsledelsen forbyde vedkommende bruger at anvende pladsen.

 

5.4 Luftfartøjer, installationer eller andet, der på grund af brand, havari eller andre forhold, som ikke er omfattet af luftfartslovens § 135 og § 136, er til hindring for flyvepladsens anvendelse, kan af flyvepladsledelsen kræves fjernet af brugeren eller ejeren med et efter forholdene fastsat rimeligt varsel.

 

5.4.1 Efterkommes et påbud, der er meddelt efter bestemmelsen i pkt. 5.4, ikke, er flyvepladsledelsen berettiget til at lade de pågældende luftfartøjer m.v. fjerne på vedkommende brugers eller ejers bekostning. Brugeren/ejeren og dennes forsikringsselskab skal om muligt forinden underrettes.

6. Færdsel

 

6.1 Bortset fra bestemmelserne nedenfor i pkt. 6.4 om færdsel med luftfartøjer samt vigepligtsreglerne i pkt. 6.5 gælder den grønlandske færdselslovgivning, idet dog flyvepladsledelsens og lufttrafiktjenesteenhedens direktiver skal følges.

 

6.2 Uden særlig tilladelse fra flyvepladsledelsen er parkering uden for de parkeringsarealer, der er anvist af flyvepladsledelsen, ikke tilladt. I øvrigt gælder færdselsloven og de bestemmelser vedrørende tegngivning, skiltning, signaler, afstribning, kørestriber m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven.

 

6.3 Færdsel på manøvreområdet kræver lufttrafiktjenesteenhedens tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 

6.3.1 Lufttrafiktjenesteenheden kan dog efter aftale med flyvepladsledelsen udstede generelle tilladelser til tjenstlig kørsel på manøvreområdet eller dele heraf med køretøjer, der tilhører Grønlands Lufthavnsvæsen eller andre myndigheder, således at køretøjerne alene skal opfylde betingelserne i pkt. 6.3.2.

 

6.3.2 Ved færdsel på manøvreområdet skal køretøjer være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og der skal holdes konstant lyttevagt på FM. Køretøjets nærlys og roterende blinklys skal være tændt. Grønlands Lufthavnsvæsens radioreglement skal følges.

 

6.3.2.1 Køretøjer under eskorte af køretøj med godkendt radiotelefonianlæg skal ikke være udstyret med radiotelefonianlæg.

 

6.4 For luftfartøjer, som manøvrerer ved egen kraft, gælder lufttrafikreglerne, jf. BL 7-1.

 

6.4.1 Luftfartøjer under bevægelse, hvad enten dette sker ved egen kraft eller under bugsering, skal have en lanterneføring i overensstemmelse med BL 7-1. Uden for flyvepladsens trafikområde kan en sådan lanterneføring dog erstattes af en afmærkning i overensstemmelse med færdselslovens bestemmelser, hvis luftfartøjet er under bugsering, og det ikke er muligt at opfylde bestemmelserne i BL 7-1 om lanterneføring.

 

6.4.1.1 Ved bugsering af luftfartøjer på flyvepladsen skal det trækkende køretøjs roterende blinklys være tændt.

 

6.4.2 Luftfartøjer må ikke køres ind eller ud af en hangar med motor i gang.

 

6.4.3 Ind- og udkørsel med luftfartøjer til og fra stand- og parkeringspladser skal foretages med fornøden hensyntagen til nærliggende bygninger, hangarer, kørende og parkerede luftfartøjer m.v. og således, at støjgener begrænses mest muligt.

 

6.5 For luftfartøjer, der manøvrerer ved egen kraft, har al anden færdsel ubetinget vigepligt.

 

6.5.1 For personer og køretøjer, der vejleder et manøvrerende luftfartøj, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, ubetinget vigepligt.

 

6.5.1.1 Færdsel mellem et manøvrerende luftfartøj og personer eller køretøjer, som vejleder dette, er forbudt.

 

6.5.2 For luftfartøjer, der er under bugsering, har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5 og pkt. 6.5.1, ubetinget vigepligt.

 

6.5.3 For brand- og redningskøretøjer samt lodskøretøjer under udrykning har al anden færdsel end den, der er nævnt i pkt. 6.5, pkt. 6.5.1 og pkt. 6.5.2, ubetinget vigepligt.

 

6.5.4 Alle andre færdselsarter end færdsel med luftfartøjer skal holde tilbage for gående flypassagerer.

 

6.6 Færdsel inden for tankningsområder skal ske i overensstemmelse med BL 3-6.

 

6.6.1 Tankning af køretøjer og lignende på forpladsområder må kun finde sted på afmærkede parkeringspladser. Afstanden til luftfartøjer skal dog under alle omstændigheder være mindst 20 m.

7. Uheld

 

7.1 Uheld og hændelser m.m. på flyvepladsen, der medfører personskade, væsentlig materiel skade eller har betydning for flyvepladsens drift, skal snarest meddeles til flyvepladsledelsen.

 

7.1.1 Bestemmelsen i pkt. 7.1 fritager ikke for meddelelsespligten efter luftfartslovens § 137 til Havarikommissionen for Civil Luftfart eller efter bestemmelser fastsat i medfør af luftfartslovens § 89 b til Statens Luftfartsvæsen.

 

7.2 Uheld med køretøjer skal dog tillige indberettes til politiet, hvis der foreligger personskade, væsentlig materiel skade, eller uheldet i øvrigt skønnes at give anledning til politimæssig behandling.

8. Køretøjer m.v.

 

8.1 Køretøjer, der anvendes på flyvepladsen, skal opfylde de krav til indretning og udstyr m.v., der er fastsat i henhold til færdselsloven, medmindre dispensation er meddelt af politiet.

 

8.1.1 Færdselslovens bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk finder ikke anvendelse for køretøjer, der alene anvendes på flyvepladsens område.

 

8.2 Køretøjer, hvortil der efter færdselsloven kræves kørekort, må på flyvepladsens område kun føres af personer med gyldigt kørekort til den pågældende køretøjskategori. Dette gælder også køretøjer, der af politiet er fritaget for registrering.

 

8.3 Køretøjer, der anvendes på flyvepladsens område, skal være ansvarsforsikrede i overensstemmelse med færdselslovens regler.

9. Ordensregler

 

9.1 På flyvepladsens område er det forbudt at udvise støjende, voldelig, anstødelig eller anden adfærd, der er egnet til at forstyrre flyvepladsens drift eller den offentlige orden.

 

9.2 Tobaksrygning og brug af åben ild på tankningsområder, forpladser, i hangarer samt i nærheden af luftfartøjer, brændstofanlæg og lignende steder er forbudt. Dette forbud omfatter også personer i køretøjer.

 

9.3 Brug af åben ild i øvrigt på flyvepladsens område, herunder afbrænding af affald og lignende, må kun finde sted efter tilladelse fra flyvepladsledelsen.

 

9.4 Henkastning af affald, udtømning af væsker og lignende må kun ske efter flyvepladsledelsens anvisninger.

 

9.5 Inden for flyvepladsens afspærrede område er det forbudt uden tilladelse fra flyvepladsledelsen at medbringe eller opbevare brandfarlige stoffer, sprængstoffer, giftstoffer, bakteriekulturer, radioaktive stoffer, ætsende kemikalier, våben samt andre genstande eller stoffer, der ved uforsigtig omgang kan være til fare for sundhed og ejendom, eller som ved ildelugt kan genere omgivelserne.

 

9.6 Af hensyn til sikkerheden ved radio-navigation og kommunikation m.v. kan flyvepladsledelsen forbyde brug af elektriske apparater, såsom mobiltelefonenheder, walkie-talkies og transistorradioer m.v. på flyvepladsens område. Et forbud mod anvendelsen skal øjeblikkeligt efterkommes.

 

9.7 På flyvepladsens afspærrede område samt i flyvepladsbygningerne må ingen uden flyvepladsledelsens tilladelse tage ophold i erhvervsøjemed, optage film/video eller fotografere i erhvervsøjemed eller til undervisningsbrug, foretage indsamlinger, omdele tryksager eller opsætte plakater.

 

9.7.1 På flyvepladsens afspærrede område er fotografering, film- og videooptagelser forbudt, hvor dette ved skiltning er angivet, eller hvor flyvepladsledelsen af sikkerhedsmæssige grunde forbyder dette, ligesom andre af flyvepladsledelsen udgivne påbud og anvisninger skal efterleves.

 

9.8 Dyr må ikke uden særlig tilladelse af flyvepladsledelsen medtages inden for flyvepladsens afspærrede område eller i offentlige områder i flyvepladsbygningerne.

 

9.9 Enhver arbejdsaktivitet på flyvepladsen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 3-12, og arbejde inden for flyvepladsens afspærrede område skal udføres under flyvepladsens vejledning og opsyn.

 

Anm.: Endvidere gælder politivedtægtens bestemmelser for områder inden for flyvepladsen, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

10. Dispensation

 

10.1 Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i pkt. 4.5, pkt. 6.3.2, pkt. 6.4, pkt. 6.4.1, pkt. 6.4.1.1 og pkt. 6.6, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

10.2 Flyvepladsledelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i afsnit 4, bortset fra bestemmelsen i pkt. 4.5, afsnit 5, pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.4.2, pkt. 6.4.3, pkt. 6.6.1 og afsnit 9, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I pkt. 6.1 kan flyvepladsledelsen dog kun dispensere fra egne direktiver.

11. Inddragelse

 

Flyvepladsledelsen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelserne om adgang, ophold og færdsel på flyvepladsen, jf. afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6, inddrage et udstedt identitetskort eller en udstedt adgangshjemmel.

12. Klageadgang

 

Flyvepladsledelsens forbud efter pkt. 5.3.1 og dens påbud efter pkt. 5.4 kan påklages til Statens Luftfartsvæsen, jf. § 11, stk. 2, og § 12 i bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992 om ordensreglement for flyvepladser i Grønland

13. Straf

 

Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1-4.3.1, pkt. 4.4.1, afsnit 5.1, pkt. 5.1.1, pkt. 5.2.1 pkt. 6.2, 1. punktum, pkt. 6.3, pkt. 6.3.2, pkt. 6.4-6.6.1 og afsnit 9 samt manglende efterkommelse af påbud efter pkt. 4.4, kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland.

14. Ikrafttræden

 

14.1 Denne BL træder i kraft den 1. oktober 2003.

 

14.2 Samtidig ophæves BL 11-41, 1. udgave af 3. maj 1994, BL 11-42, 1. udgave af 8. marts 1994, BL 11-43, 1. udgave af 8. marts 1994, BL 11-44, 1. udgave af 24. oktober 1994, BL 11-45, 1. udgave af 21. april 1994, og BL 11-46, 1. udgave af 8. marts 1994.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. august 2003

Kurt Lykstoft Larsen

/Jørgen Lolk Larsen


Bilag 1

AR721_1.JPG Size: (645 X 444)

 

 

AR721_2.JPG Size: (645 X 448)

 

 

AR721_3.JPG Size: (645 X 466)

 

 

AR721_4.JPG Size: (645 X 386)

 

 

AR721_5.JPG Size: (645 X 477)

 

 

AR721_6.JPG Size: (55 X 55)

 

 

AR721_7.JPG Size: (645 X 421)

 

 

AR721_8.JPG Size: (645 X 398)

 

 

AR721_9.JPG Size: (645 X 506)

 

 

AR721_10.JPG Size: (645 X 416)

 

 

AR721_11.JPG Size: (645 X 382)

 

 


Bilag 2

 

AR721_12.GIF Size: (551 X 808)

 

AR721_13.GIF Size: (551 X 808)

 

AR721_14.GIF Size: (551 X 808)

 

AR721_15.GIF Size: (551 X 808)

 

AR721_16.GIF Size: (551 X 808)

AR721_17.GIF Size: (642 X 874)