Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning
i personbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 187 af 15. marts 1994 om tinglysning i personbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 905 af 3. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »hele kroner«: »eller anden valuta«.

2. § 3 affattes således:

» § 3. Dokumenter sendes af tinglysningskontoret tilbage til anmelder.

Stk. 2. Datoen for afsendelse af tinglysningsdokumenter anføres i dagbogen.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2-5«.

4. I § 4, stk. 2, indsættes efter »9«: », jf. dog stk. 4 og 5«.

5. I § 4, stk. 3, ændres »§§ 5-9« til: »§§ 5-8 og 9«.

6. I § 4 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

» Stk. 4. Skadesløsbreve, hvorved indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver, jf. tinglysningslovens § 47 c, skal være oprettet på Justitsministeriet s pantebrevsformular »SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 4 samt reglerne i §§ 5-7, 8 a og 9, stk. 3.

Stk. 5. Skadesløsbreve, hvorved indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter virksomhedens udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal være oprettet på Justitsministeriet s pantebrevsformular »SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT« og være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 5 samt reglerne i §§ 5-7, 8 a og 9, stk. 3.

Stk. 6. Dokumenter, der går ud på, at en person forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af tinglysningslovens § 47, § 47 b, stk. 2, § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, eller § 47 d uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede, jf. tinglysningslovens § 43, stk. 2, skal være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 6 samt reglerne i §§ 5-6 og 8 b.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8.

7. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Dokumenter skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt«.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 5 indsættes som stk. 4 :

» Stk. 4. Den ubeskrevne del af en delvis beskrevet side skal markeres således, at siden ikke senere kan udfyldes.«

9. I § 6, stk. 2, indsættes som nr. 3 :

»3) Ved underskrifter skal underskrivers fulde navn tillige være anført med maskinskrift.«

10. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »et skadesløsbrev (LØSØRE)«: », et skadesløsbrev (VIRKSOMHEDSPANT), et skadesløsbrev (FORDRINGSPANT)«.

11. I § 7, stk. 1, 2. pkt., udgår: »maskinelt og«.

12. § 7, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

13. I § 7, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 2, nr. 1, ændres »cpr-nummer« til: »personnummer«, og som 2. pkt . indsættes:

»Er debitor en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både personnummer og CVR-nummer.«

14. I § 7, stk. 3, nr. 2, der bliver stk. 2, nr. 2, indsættes efter »og telefonnummer«: »samt – i skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) – CVR-nummer og, hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, personnummer«.

15. I § 7, stk. 3, nr. 4, der bliver stk. 2, nr. 4, indsættes som 3. pkt .:

»1. og 2. pkt. gælder ikke for skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT).«

16. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) skal ud over de i § 7 nævnte oplysninger indeholde en erklæring om, at pantet ikke stilles til fordel for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1.

Stk. 2. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af de i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, nævnte aktivtyper pantsætningen omfatter. Pantsætningen kan omfatte ét eller flere af numrene i § 47 c, stk. 3. Angivelse af de aktivtyper, pantsætningen ikke omfatter, kan udelades.

Stk. 3. Skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) kan ikke udstedes til ihændehaveren.

§ 8 b. Erklæringer om pantsætningsforbud, jf. § 4, stk. 6, skal i overskriften angive, at dokumentet er et pantsætningsforbud (PERSONBOGEN). Erklæringen skal være udskrevet eller udfyldt med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om afgift, om anmelders, om ejers og om den påtaleberettigedes navn, adresse og telefonnummer kan dog angives med anden skriftstørrelse.

Stk. 2. Erklæringen skal ud over de i stk. 1 og § 6 nævnte oplysninger endvidere indeholde:

1) Oplysning om ejers navn og adresse samt personnummer eller CVR-nummer. Er ejer en enkeltmandsvirksomhed, oplyses både personnummer og CVR-nummer.

2) Oplysning om, hvilken eller hvilke bestemmelser i tinglysningsloven ejeren forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af uden samtykke fra den eller de påtaleberettigede. Erklæringen kan angive én eller flere af de bestemmelser, der er anført i § 4, stk. 6.

3) Oplysning om den eller de påtaleberettigedes navn, adresse og telefonnummer. Kan der ikke oplyses telefonnummer, anføres »ingen telefon«.

4) Oplysning om, at pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.

5) Ejers underskrift, datoen for denne samt bekræftelse af underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed.«

17. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Punkt 2 i formular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT og punkt 2 i formular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT kan ikke fraviges.«

18. I § 10 udgår »være udskrevet maskinelt og«, og »cpr-nummer« ændres til: »personnummer«.

19. § 12 affattes således:

»§ 12. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et tidligere tinglyst dokument gælder bestemmelserne i § 5 og § 6, stk. 2.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af påtegning på et dokument, der herefter omfatter mere end 10 genstande, eller hvis der ved påtegning foretages en ændring i en tidligere tinglyst fortegnelse, skal påtegningen være vedhæftet en fortegnelse over de genstande, som dokumentet herefter omfatter, jf. § 7, stk. 2, nr. 4. Dette gælder dog ikke ved anmeldelse af påtegning på skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT).

Stk. 3. Der kan ikke ske tinglysning af påtegning på skadesløsbreve (VIRKSOMHEDSPANT) og skadesløsbreve (FORDRINGSPANT) om overdragelse til ny panthaver.«

20. § 13 ophæves.

21. I § 14, stk. 1 , ændres »§ 7, stk. 3, nr. 4« til: »§ 7, stk. 2, nr. 4«.

22. I § 20, stk. 3, ændres »§ 7, stk. 3, nr. 1-5« til: »§ 7, stk. 2, nr. 1-5«, og efter »§ 8, stk. 2,« indsættes: »§ 8 a, stk. 2, § 8 b«.

23. I § 21, stk. 4, udgår », jf. § 13, stk. 1«.

24. I § 28, stk. 1, indsættes efter »§ 47, stk. 3,«: »og § 47 e, stk. 4,«.

25. I § 28, stk. 2, indsættes efter »§ 47 b, stk. 2,«: »§ 47 c eller § 47 d,«.

26. I § 30, stk. 3 , ændres »§ 7, stk. 3, nr. 4« til: »§ 7, stk. 2, nr. 4«.

27. I § 32, stk. 1, ændres »cpr-numre« til: »personnumre«, og i stk. 2 ændres »cpr-nummer« til: »personnummer«.

28. I § 33, stk. 3 , ændres »§ 7, stk. 3, nr. 4« til: »§ 7, stk. 2, nr. 4«.

29. Efter bilag 3 indsættes som bilag 4-6:


»Bilag 4

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

SKADESLØSBREV
(VIRKSOMHEDSPANT)

 

Debitor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis debitor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

giver herved

 

Kreditor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

panteret i, hvad debitor ejer og fremtidig erhverver inden for en eller flere af de nedenfor nævnte aktivtyper, jf. tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-7, til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad debitor til enhver tid måtte være kreditor skyldig, dog ikke ud over

 

Beløb: skriver kr.

 

Panteretten omfatter de nedenfor afkrydsede aktivtyper:

 

AA3076_1.GIF Size: (11 X 11) Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1).

1.GIF Size: (11 X 11) Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2).

1.GIF Size: (11 X 11) De i tinglysningslovens § 42 c nævnte køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 3).

1.GIF Size: (11 X 11) Driftsinventar og driftsmateriel

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 4).

1.GIF Size: (11 X 11) Drivmidler og andre hjælpestoffer

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 5).

1.GIF Size: (11 X 11) Besætning

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 6).

1.GIF Size: (11 X 11) Goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

(tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 7).

Foranstående hæftelser:

Det erklæres, at pantet ikke er stillet til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1, og pkt. 5 i nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT.

Fuldmagtshaver:

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

Særlige bestemmelser:

NB. Adresseændring skal meddeles kreditor.

I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT.

Dato:

Debitors underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:


JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV VIRKSOMHEDSPANT

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater. Pantet omfatter ikke aktiver, der opstår ved pantets normale brug og er bestemt til udskillelse, uden at der er tale om et egentligt forbrug af pantet, medmindre der er tale om aktiver af en type, der i sig selv er omfattet af panteretten.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, behørigt brandforsikret.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,

c) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet, såfremt det er stillet i henhold til tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2, 3, 4, 5 eller 6, er behørigt brandforsikret, og

d) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand, uden at det kan anses som udskillelse ifølge regelmæssig drift af virksomheden, eller sælges ved tvangsauktion.

5. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær,

b) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

c) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber,

d) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.


Bilag 5

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

SKADESLØSBREV
(FORDRINGSPANT)

 

Debitor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis debitor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

giver herved

 

Kreditor: CVR-nr. og/eller CPR-nr.:

(Hvis kreditor er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CVR-nr. og CPR-nr.)

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

panteret i udestående og fremtidige simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad debitor til enhver tid måtte være kreditor skyldig, dog ikke ud over

 

Beløb: skriver kr.

 

Foranstående hæftelser:

 

Det erklæres, at pantet ikke er stillet til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1, og pkt. 4 i nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT.

 

Fuldmagtshaver:

 

Adressat for eventuel meddelelse om retsforfølgning mv.:

 

Særlige bestemmelser:

 

NB. Adresseændring skal meddeles kreditor.

 

I øvrigt gælder Justitsministeriet s nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT.

 

Dato:

 

Debitors underskrift:

 

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

 

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:


 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV FORDRINGSPANT

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste adresse uanset adresseforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter erstatnings- og forsikringssummer, der træder i stedet for det pantsatte, men ikke andre surrogater.

3. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

a) hvis pantet væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,

b) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, og

c) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf overdrages til tredjemand eller sælges ved tvangsauktion.

4. Pantet kan ikke stilles til fordel for debitors (skyldners eller pantsætters) nærstående. Ved nærstående forstås, jf. konkurslovens § 2:

a) ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær,

b) et selskab og en person, såfremt personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital,

c) to selskaber, såfremt det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller såfremt en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber,

d) andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som under litra b eller c angivet.


Bilag 6

Afgift: kr.

 

Anmelder

Navn:

Adr.:

Tlf.:

 

PANTSÆTNINGSFORBUD
(PERSONBOGEN)

 

Ejer: CPR-nr. og/eller CVR-nr.:

(Hvis ejer er en enkeltmandsvirksomhed, oplyses CPR-nr. og CVR-nr.)

Navn:

Adr.:

 

forpligter sig herved til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af de nedenfor afkrydsede bestemmelser uden samtykke fra påtaleberettigede:

 

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47
(løsøre, bortset fra motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 b, stk. 2
(det til en erhvervsvirksomhed, der drives fra lejet ejendom, hørende driftsinventar og driftsmateriel – derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art – og ved landejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1
(simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 2
(lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 3
(de i tinglysningslovens § 42 c nævnte køretøjer, som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 4
(driftsinventar og driftsmateriel).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 5
(drivmidler og andre hjælpestoffer).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 6
(besætning).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 7
(goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)).

1.GIF Size: (11 X 11) Tinglysningslovens § 47 d
(fordringspant).

Påtaleberettiget: Navn:

Adr:

Tlf.nr.

Pantsætningsforbuddet respekterer de forud tinglyste hæftelser.

Dato:

Ejers underskrift:

Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udsteders myndighed

Navn: Navn:

Stilling: Stilling:

Bopæl: Bopæl:«.


§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Justitsministeriet, den 4. november 2005

Lene Espersen

/Henrik Øe