Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 442 af 7. juni 2002 om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro) foretages følgende ændring:

1. § 3 affattes således:

» § 3. Skader forvoldt af driftsentreprenøren, jf. §§ 13-15 i jernbanevirksomhedsloven, skal være dækket af en ansvarsforsikring efter de regler, der er fastsat i medfør af jernbanevirksomhedsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1194 af 18. december 2003 om ansvarsforsikring i forbindelse med jernbanevirksomhed og jernbaneinfrastrukturforvaltning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Trafikministeriet, den 18. december 2003

Flemming Hansen

/Henrik Holtermann