Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Banedanmark

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Banedanmarks opgaver m.v.

§ 1. Banedanmark er en statsvirksomhed under Trafikministeriet.

§ 2. Banedanmark skal drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv togdrift samt udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager kanaltildeling til jernbanevirksomhederne.

Stk. 2. Banedanmark kan forsyne jernbanevirksomhederne med kørestrøm efter nærmere regler, der fastsættes af trafikministeren. Lov om elforsyning finder ikke anvendelse på Banedanmarks elforsyningsaktiviteter.

Stk. 3. Trafikministeren fastsætter en vedtægt for Banedanmark.

Stk. 4. Trafikministeren kan ændre Banedanmarks navn.

Banedanmarks ledelse

§ 3. Banedanmark ledes af en bestyrelse og en direktion.

§ 4. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Trafikministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. § 9, for en periode af 2 år 4 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Medarbejderne vælger for en periode af 4 år 2 medlemmer til bestyrelsen. Genvalg kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt den pågældende.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter nærmere regler i vedtægterne om valg af bestyrelsen, herunder om valg af medarbejderrepræsentanter, udtræden af bestyrelsen og ophør af et bestyrelsesmedlems hverv.

§ 5. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Banedanmark under ansvar over for trafikministeren. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af virksomheden.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af Banedanmarks arbejde inden for de rammer, der gælder for statsvirksomheder, herunder finansloven og de kontrakter, som bestyrelsen indgår med trafikministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen varetages og kontrolleres på en efter virksomhedens karakter tilfredsstillende måde.

Stk. 4. Bestyrelsen bemyndiges til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. Trafikministeren fastsætter i vedtægterne nærmere regler om indholdet af forretningsordenen.

§ 7. Banedanmarks daglige ledelse varetages af en direktion, der skal følge de anvisninger og retningslinjer, som er givet af bestyrelsen.

Stk. 2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes.

§ 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Trafikministerens beføjelser

§ 9. Trafikministeren udøver sin instruktionsbeføjelse over for Banedanmark på virksomhedsmødet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Trafikministeren kan uden afholdelse af virksomhedsmøde pålægge Banedanmark at berigtige retsstridige forhold.

Stk. 3. Hvis rigsrevisor fremsætter væsentlige kritiske bemærkninger om revisionsspørgsmål, jf. rigsrevisorlovens § 3, kan trafikministeren uden afholdelse af virksomhedsmøde pålægge Banedanmark at iværksætte de foranstaltninger, dette giver anledning til.

Stk. 4. Trafikministeren fastsætter i vedtægterne nærmere bestemmelser om virksomhedsmødet.

Klageadgang m.v.

§ 10. Trafikministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der træffes af Banedanmark, herunder at afgørelserne ikke kan påklages til trafikministeren. Trafikministeren kan fastsætte, at Banedanmarks afgørelser kan påklages til et klagenævn eller anden statslig myndighed.

Oplysningspligt

§ 11. Bestyrelsens formand og næstformand er forpligtet til at orientere trafikministeren om sager af væsentlig betydning.

Stk. 2. Banedanmark skal på begæring stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for trafikministeren.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 12. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at lovens enkelte bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 13. I en overgangsperiode forud for etableringen af Banedanmark med en bestyrelse i henhold til § 3 indsætter trafikministeren en rådgivende bestyrelse i Banestyrelsen. Trafikministeren har i denne overgangsperiode sædvanlig instruktionsbeføjelse over for virksomheden.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter tidspunktet for udløbet af overgangsperioden.

§ 14. I lov om jernbanevirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 28. april 2003, ophæves kapitel 4 b.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen