Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder
(rute 15)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til

1)   at anlægge en hovedlandevej som motorvej i forlængelse af Herning-Bording-motorvejen til Funder med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet og

2)   at nedlægge den nuværende hovedlandevej 404, Ringkøbing-Silkeborg, som hovedlandevej mellem Bording og Funder.

§ 2. Trafikministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særlig indgribende af planerne om en motorvej mellem Bording og Låsby, når ejeren af særlige, personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2. Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen