Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31997L0067
 
32002L0039
 
Den fulde tekst

Lov om postbefordring 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Loven gælder for erhvervsmæssig postbefordring af forsendelser op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.

Stk. 2. En virksomhed, der udfører erhvervsmæssig postbefordring, betegnes postvirksomhed og skal registrere sin virksomhed hos Færdselsstyrelsen. Registrerede postvirksomheder skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om postbefordringen.

Befordringspligt og eneret m.v.

§ 2. Færdselsstyrelsen kan meddele en eller flere postvirksomheder koncession til at udføre postbefordring, herunder en forpligtelse (befordringspligt) og eneret til at udføre postbefordring af visse forsendelser.

Stk. 2. Eneretten kan ikke omfatte postbefordring af adresserede kataloger, brochurer, blade og andre forsendelser med ensartet trykt indhold, der er lagt i gennemsigtig emballage. Eneretten kan endvidere ikke omfatte kurerpost, dokumentudveksling eller adresserede breve til udlandet.

§ 3. En koncessionshaver kan med Færdselsstyrelsens godkendelse oprette og anvende en modtagerdatabase. Databasen omfatter postmodtagere, som koncessionshaveren er forpligtet til at sikre postbefordring.

Stk. 2. Til brug for oprettelse og ajourføring af modtagerdatabasen kan der indhentes relevante oplysninger i elektronisk form fra offentlige registre.

Stk. 3. Personhenførbare oplysninger, som leveres til databasen fra offentlige registre, må kun anvendes i forbindelse med befordring af forsendelser, der er omfattet af befordringspligten. Koncessionshaveren kan dog anvende oplysningerne i forbindelse med befordring af andre forsendelser, når hensynet til kvaliteten og en effektiv tilrettelæggelse af postbefordringen nødvendiggør en driftsmæssig sammenblanding af disse forsendelser og befordringspligtige forsendelser.

Stk. 4. Lov om behandling af personoplysninger finder i øvrigt anvendelse for modtagerdatabasens drift.

§ 4. En koncessionshaver skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om det koncessionerede område.

§ 5. Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at udgive frimærker, anvende det kronede posthorn som kendetegn samt opstille postkasser ved gade, vej eller andre steder, hvor offentligheden har adgang.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om udgivelse af frimærker påtrykt »Danmark« og om opstilling af postkasser.

Postbefordring m.v.

§ 6. Den postvirksomhed, der har ansvaret for postbefordringen af en forsendelse, skal mærke forsendelsen på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om mærkning af forsendelser, herunder at visse forsendelser kan undtages fra mærkningskravet i stk. 1.

§ 7. Forsendelser omdeles til adressaten eller til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen. Omdeling til adressaten kan også ske via brevindkast, brevkasse eller brevkasseanlæg.

§ 8. Forsendelser, der befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod betaling af taksten for befordring af den pågældende forsendelse udleveres til rette postvirksomhed, adressat eller afsender, medmindre andet er aftalt mellem de pågældende virksomheder. Sådanne forsendelser opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder.

Posthemmelighed

§ 9. Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.

Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.

§ 10. Forsendelser, der er indleveret til befordring hos postvirksomheder, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

Bemyndigelser

§ 11. Færdselsstyrelsen kan i koncessionen fastsætte vilkår om:

1)   Indholdet af befordringspligten, herunder eventuelle begrænsninger i postomdelingen, samt indholdet af eneretten.

2)   At en koncessionshaver har mulighed for at afvise at befordre visse forsendelser, som indleveres til postbefordring i et andet land med henblik på viderebefordring til adressater i Danmark samt klage herover.

3)   Pålæg om at befordre visse momsfritagne blade til særlig lave takster.

4)   Pålæg om at befordre forsendelser til Færøerne og Grønland, herunder visse momsfritagne blade til Færøerne samt momsfritagne dagblade til Grønland til særlig lave takster.

5)   Service- og kvalitetskrav og kvalitetsmål samt udførelse af ekstern kvalitetsmåling.

6)   Offentliggørelse af enhedstakster for befordringspligtige forsendelser.

7)   Overholdelse af konkurrence- og regnskabsmæssige forhold.

8)   Omfanget af postbetjeningsnettet.

9)   Takstfastsættelsen for indenlandske forsendelser omfattet af eneretten, visse momsfritagne blade samt blindeforsendelser.

10) Tilskud til befordring af momsfritagne blade til særlig lave takster.

11) Overholdelse af beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet.

12) Behandling af klager, herunder om bortkomst, tyveri eller beskadigelse af forsendelser eller manglende overholdelse af service- og kvalitetskrav.

13) Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser omfattet af befordringspligten, herunder regulering af erstatningssatser.

14) Udgivelse af frimærker påtrykt »Danmark« og anvendelse af det kronede posthorn.

15) Andre postvirksomheders adgang til mod betaling at få oplysninger om, på hvilke adresser der er opsat »Ingen reklamer, tak«-skilte samt flytteoplysninger.

§ 12. Færdselsstyrelsen kan fastsætte regler om:

1)   Gennemførelse eller opfyldelse af retsakter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

2)   At en kommune kan indgå aftale med en koncessionshaver om, at kommunen mod betaling kan udføre postbefordring.

3)   At den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende postbetjeningssteder.

4)   At visse blade kan befordres til særlig lave takster.

5)   Registreringspligten og oplysningspligten for postvirksomheder i § 1, stk. 2.

6)   Opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg, herunder regler om, at postomdeling kan undlades, hvis ikke det påkrævede anlæg er etableret.

7)   Behandling af forsendelser, der fejlagtigt er kommet en postvirksomhed i hænde, samt åbning af forsendelser.

8)   Behandling af klager, herunder om bortkomst, tyveri eller beskadigelse af forsendelser eller manglende overholdelse af service- og kvalitetskrav.

9)   Tildeling af postnumre til virksomheder, gader, byer m.v., herunder regler om, at afgørelsen om tildeling af postnumre kan påklages til Konkurrencestyrelsen.

Tilsyn og klageadgang m.v.

§ 13. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med de oplysninger, en postvirksomhed fremsender om udøvelsen af postbefordringen, og med, at koncessionshaver overholder vilkårene i koncessionen.

§ 14. Med henblik på kontrol af, om der udføres postbefordring i strid med eneretten, har Færdselsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid adgang til mod behørig legitimation og uden retskendelse at foretage kontrolbesøg i postvirksomheder. Der er tillige adgang til at gennemgå forretningsbøger, regnskabsmateriale, korrespondance og elektronisk lagrede data samt til at undersøge forsendelser.

§ 15. De afgørelser, som Færdselsstyrelsen træffer i medfør af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, kan ikke indbringes for trafikministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Trafikministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under trafikministeren til at udøve de beføjelser, som Færdselsstyrelsen er tillagt efter denne lov.

Straf

§ 16. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder

1)   § 1, stk. 2, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, og §§ 8-10,

2)   koncessionshavers eneret til at udføre postbefordring af visse forsendelser, jf. § 2, eller

3)   vilkår for en koncession, der er fastsat i medfør af § 11.

§ 17. I regler, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

§ 18. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Straffelovens §§ 152 og 152 d-f samt 153 finder tilsvarende anvendelse for den, der virker i en postvirksomhed.

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 89 af 8. februar 1995 om postvirksomhed. Reglerne og koncessionen, som er udstedt i medfør af den nævnte lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler eller koncessioner m.v. fastsat i medfør af denne lov.

§ 21. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EF-Tidende 1998 nr. L 15, side 14), som ændret ved direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 om ændring af direktiv 97/67/EF, for så vidt angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 176, side 21).